Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-02-14

Sammanträde 2013-02-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Coffeehouse By George Drottninggatan

Dnr: 9.1-05676/2012 Handl: HKa

6 Stadigvarande ändring av serveringstid på Restaurang Rosendals Trädgård

Dnr: 9.1-11360/2012 Handl: RBo

7 Utökad serveringstid påRestaurang The Flying Horse Sveavägen

Dnr: 9.1-10516/2012 Handl: CWa

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Farang

Dnr: 9.1-11122/2012 Handl: EJo

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Ciao Ciao

Dnr: 9.1-11370/2012 Handl: PNy

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Coffeehouse By George Hamngatan

Dnr: 9.1-11636/2012 Handl: SKo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

11 Tillsynsärende avseende Restaurang Kaskad

Dnr: 9.5-09004/2012 Handl: RBo

Anmälningar och information

12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2012-01-01 - 2012-01-31

13 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2012-01-01 - 2012-01-31

14 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3 st.)

15 Information från tillståndsenheten - Brev från Länsstyrelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (126 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-01-24 hade justerats 2013-01-28.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-02-18.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coffeehouse By George, Drottninggatan 86

Dnr 9.1-05676/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Coffeehouse på Drottninggatan AB:s ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Coffeehouse By George med serveringstid klockan 11:00 – 00:00 i restaurang samt klockan 11:00 – 22:00 i uteservering enligt 8 kap. 12 och 15 §§ alkohollagen (AL).

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tony Nayis som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades mail från ombudet Ninos Barhanko daterat 2013-02-12 med bilaga utdrag ur taxeringsuppgiftsregister, samt mail från ombudet Ninos Barhanko daterat 2013-02-13 med bilaga inkomstdeklaration.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om stadigvarande ändring av serveringstid i restaurang Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12

Dnr: 9.3-11360/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stiftelsen Rosendals Trädgård stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, i restaurangen på serveringsstället Rosendals Trädgård, mellan klockan 11:00 – 03:00, enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att all stadigvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 8 kap. 2 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang The Flying Horse Sveavägen, Sveavägen 61

Dnr: 9.3-10516/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå The Flying Horse Sveavägen AB:s ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 och i uteservering till klockan 01:00 med hänvisning till risken för störningar till närboende och ordningsstörningar i området. Beslut fattas enligt 8 kap. 17 och 19 §§ alkohollagen (AL).

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2013-02-08 från bolaget. Som tillägg till ansökan ansöker bolaget om utökad serveringstid till kl. 24:00 eller till klockan 23:00 på uteserveringen.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Farang,

Dnr: 9.1-11122/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge TMK-Restaurants AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd till klockan 01:00 medges under ett års prövotid.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 19 AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ciao Ciao, Hornsgatan 143 A

Dnr: 9.1-11370/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tahir Öztürk, med enskilda firman Ciao ciao, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00 – 22:00. Beslut fattas enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 dagligen i restaurangen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan drivas till denna tid utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 22:00 och 01:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL med hänsyn till risk för störningar för närboende.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänvisning till risken för störningar för närboende.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades Yttrande över ansökan om alkoholservering – Ciao Ciao från Södermalms stadsdelsnämnd (Södermalm stadsdelsnämnds protokoll nr 3/2013, § 23). Stadsdelsnämnden har ingen erinran mot bolagets ansökan om alkoholservering till allmänheten enligt ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Coffehouse By George, Hamngatan 33

Dnr 9.1-11636/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Aktiebolaget Bror´s kaffe i Stockholm AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang och uteservering på Coffehouse By George, Hamngatan 33, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Åtgärd mot Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli – Kaskad, Allmänna Gränd 3

Dnr: 9.5-09004/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli tillståndshavare på Kaskad, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (AL).

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2013-02-12 från bolaget med bilagor.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Åtgärd mot Demirörs REST AB – Vänner & Co, Lingvägen 100

Dnr: 9.5-08851/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Demirörs REST AB enligt 9 kap. 18 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Ärendet dukades.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-11-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten daterad 2013-02-13 med utdrag från Creditsafe daterat 2013-02-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-01-01 – 2013-01-31

Tjänstemannabeslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-01-01 – 2013-01-31 dukades och anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§14 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-01-01 – 2013-01-31

Förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-01-01 – 2013-01-31 dukades och anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§15 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

2 beslut dukades. Sammanlagt 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga besluten till handlingarna.

§16 Information från tillståndsenheten

Brev från Länsstyrelsen i Stockholms län daterat 2013-02-11 anmäldes. Länsstyrelsen informerar att man kommer att göra en tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet under februari – april 2013. Tillsynen omfattar bl.a. ett par utvalda ärenden som handlagts med bestämmelser i alkohollagen under år 2012 och sker i socialförvaltningens lokaler. Länsstyrelsen skriver att man önskar träffa tillståndsutskottets ledamöter, handläggare och chefer. Tillståndsutskottet föreslår att mötet med Länsstyrelsen sker i samband med tillståndsutskottets sammanträde i mars 2013 alternativt i april 2013.

Anders Häregård informerade om planen för ”Stortillsyn” under våren 2013. Tillståndsutskottets ledamöter och tillståndsenhetens personal och inspektörer besöker tillsammans med polismyndigheten restauranger inom Klara närpolisområde den 24 maj 2013.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga Länsstyrelsen i Stockholms brev daterat 2013-02-11 till handlingarna.

Anders Häregård fick i uppdrag att bjuda in polisnämnderna i tillståndsutskottets ansvarsområde till ett möte den 9 april 2013.