Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang La Brezza

Dnr: 9.1-11769/2012 Handl: CCu

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tokyo Diner

Dnr: 9.1-02592/2013 Handl: MZa

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Vapiano (Skrapan vån 3)

Dnr: 9.1-12431/2012 Handl: KNy

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Emmas

Dnr: 9.1-05117/2012 Handl: CWa

9 Nytt cateringtillstånd till slutna sällskap på Restaurang Texas Longhorn

Dnr: 9.1-12785/2012 Handl: MZa

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Matsällskapets Catering (tillredningskök)

Dnr: 9.1-02449/2013 Handl: RBo

11 Omprövning efter prövotid på Restaurang Al-Basha

Dnr: 9.1-02744/2013 Handl: HKa

12 Omprövning efter prövotid på Restaurang The Flying Horse

Dnr: 9.1-09134/2012 Handl: CCu

13 Tillfälligt tillstånd till allmänheten på Restaurang Rosébar, NK-varuhuset

Dnr: 9.1-12778/2012 Handl: PNy

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Myntkrogen

Dnr: 9.5-12265/2012 Handl: PCa

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Rikskonserter

Dnr: 9.5-12126/2012 Handl: PCa

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Anna på Östermalm

Dnr: 9.5-12091/2012 Handl: SKo

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Khushi

Dnr: 9.5-04373/2012 Handl: SKo

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Slakthuset

Dnr: 9.5-10352/2012 Handl: SKo

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Årstadal kök och bar

Dnr: 9.5-11637/2012 Handl: Kny

Anmälningar och information

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten och slutna sällskap 2013-02-01 - 2013-02-28

21 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2013-02-01 - 2013-02-28

22 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3 st.)

23 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

24 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2013-02-14 hade justerats 2013-02-18.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet 2013-02-14 till handlingarna.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2013-03-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Brezza, Drottningholmsvägen 46

Dnr 9.1-11769/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja La Brezza Restaurang AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteserveringen i restaurang La Brezza klockan 11:00 – 22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstid, dagligen i restaurangen till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 23:00, avslås enligt 8 kap 2 § AL.

3. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 och i uteserveringen till klockan 23:00 beviljas enligt 8 kap 2 § AL under ett års prövotid.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-20 och föreslagit att utskottet skulle dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tokyo Diner, Hötorgshallen

Dnr 9.1-02592/2013

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja 4:3 Enterprise AB, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 – 23:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att förvaltningen slutligen godkänner lokalens allmänna standard efter att den har blivit färdigställd. Förbehållet enligt ovan ska vara uppfyllts senast 2013-04-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-22 och föreslagit att utskottet skulle bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vapiano (Skrapan våning 3), Götgatan 78

Dnr 9.1-12431/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja GLR Götgatan AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang Vapiano, Götgatan 78, med serveringstid klockan 11:00 – 22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid till klockan 01:00 inne i restaurangen dagligen medges även under ett års prövotid enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang dagligen avslås med hänsyn till störningsrisken för närboende enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-21 och föreslagit att utskottet skulle dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Emmas, Rörstrandsgatan 12

Dnr 9.1-05117/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Emmas Rörstrandsgatan AB, stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 12:00 – 23:30 respektive 12:00 – 22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Stadigvarande serveringstid till klockan 23:30 dagligen i uteservering avslås enligt 8 kap. 19 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-06 och föreslagit att utskottet skulle dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Texas Longhorn, Hornsbergs Strand 91

Dnr 9.1-12785/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Hornsbergs Strandkrog AB, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 11:00 – 22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

3. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang kan dock medges under ett års prövotid enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

4. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2013-05-30 undanröjs prövotiden enligt punkt 3 och istället medges stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen.

5. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-20 och föreslagit att utskottet skulle dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matsällskapets Catering (Tillredningskök), Bockholmsvägen 1

Dnr 9.1-02449/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Matsällskapet Catering AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, vid catering till slutna sällskap inom Stockholms stad, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning efter prövotid i Restaurang Al-Basha, Sätra Torg 18

Dnr 9.1-02744/2013

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja SAB Handelsbolag, stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang enligt 8 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Flying Horse, Odengatan 44

Dnr 9.3-09134/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja The Flying Horse AB, stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och till 23:00 i uteservering på restaurang The Flying Horse, Odengatan 44 enligt 8 kap. 19 och 17 §§ alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas om att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, fredag och lördag.

3. Villkor meddelas om att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2013-06-30 och gäller sedan löpande vid anställning av personal som inte tillfälligt anlitas.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i restaurang Rosébar, NK-varuhuset i Stockholm, Hamngatan 18-20

Dnr 9.3-12778/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Enterprise four & Company AB, tillfälligt serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i restaurang Rosébar i NK-varuhuset, plan 1, dagligen mellan klockan 11:00 och 20:00 under perioden 2013-03-14 – 2013-06-30 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ägarskifte i restaurang Cellinis, Ringvägen 127

Dnr 9.1-04616/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Samoro AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00 enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang O´learys Vällingby torg, Vällingby torg 24

Dnr 9.3-09075/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan om utökad serveringstid.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

§16 Tillsynsärende på Myntkrogen, Slottsbacken 6

Dnr: 9.5-12265/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Krona & Klave Trading AB, tillståndshavare på Myntkrogen, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Tillsynsärende på Rikskonserter, Nybrokajen 11

Dnr: 9.5-12126/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Krona & Klave Trading AB, tillståndshavare på Rikskonserter, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen anges under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§18 Åtgärd mot Lilla Greta på Östermalm AB – Anna på Östermalm, Sibyllegatan 14

Dnr: 9.5-12091/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Lilla Greta på Östermalm AB, tillståndshavare på restaurang Anna på Östermalm, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-01-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av delägaren Margareta Persson och ombudet advokaten David Massi vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud daterad 12 mars 2012 och tillståndsenhetens tjänsteanteckning daterad den 13 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Åtgärd mot Khushi Indisk Restaurang Handelsbolag – Khushi, Folkkungagatan 104

Dnr: 9.5-04373/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Khushi Indisk Restaurang Handelsbolag, tillståndshavare på Khushi, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget daterad 12 mars 2012 och tillståndsenhetens tjänsteanteckning daterad den 13 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Åtgärd mot Årstadal kök och bar/catering Handelsbolag – Årstadal kök och bar, Förmansvägen 11

Dnr: 9.5-11637/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Årstadal Kök och bar/catering Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Årstadal kök och bar, en varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2013-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten daterad den 7 mars 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-02-01 – 2013-02-28

Tjänstemannabeslut fattade enligt delegation – Servering till allmänheten och slutna sällskap under perioden 2013-02-01 – 2013-02-28 anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-02-01 – 2013-02-28

Förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2013-02-01 – 2013-02-28 anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§23 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

1 beslut och 4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet och domarna till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§25 Information från tillståndsenheten

Anders Häregård presenterade en ny medarbetare på tillståndsenheten och informerade att ärendebalansen per handläggare har minskat.