Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-01-30

Sammanträde 2004-01-30

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 9 februari 2004

Margareta Olofsson           Sekreterare

Peter Lundén-Welden       Lisbeth Westerlund

Plats: Skogshem & Wijk Conference Center Tid: 13.15 – 13.45

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Karin Rågsjö (v)

Monika Lindh (s)

Jari Visshed (s)

Lilian Falkbäck (s)

Ian Hamilton (s)

Christer Öhgren (mp)

Hanna Broberg (m)

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp)

Tjänstg. ersättare
Kerstin Gustavsson (m)

Elias Wästberg (m)

Ersättare
Jackie Nylander (v)

Inga Näslund (s)

Victor Montero (s)

Björn Kron (s)

Jamie Bolling (mp)

Malin Strid (fp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Anna Kinberg Batra (m) och Désirée Pethrus Engström (kd) samt ersättarna Britta Andersson (s), Saied Tagavi (s), Anita Hillerström Vagli (m), Patrik Silverudd (fp) och Maria Olin (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Mona Bergström, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Christina Högblom, Vera Josefsson, Rita Kahn, Fredrik Jurdell, Ulf

Montenius, Eva Sandberg, Ilona Waldau, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 9 februari 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 16 december 2003 hade justerats den 22 december 2003.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 28 januari 2004 hade justerats den 28 januari 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 18 december 2003 hade justerats den 19 december 2003.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 16 december 2003 beslutat att Sig Hanno i tjänsten deltar i möte med Union of the Baltic Cities Commission angående hälso- och sociala frågor den 20 januari 2004 i Rostock, Tyskland (utresa den 19 januari och hemresa den 21 januari) samt att Stig Hanno i tjänsten deltar i möte med Equalprojektet Resursutbytes transnationella partner i Bryssel den 29 – 30 januari 2004 och i möte med representanter för Eurocities och EEU-kommittén den 28 januari (utresa den 28 januari och hemresa den 30 januari), den 17 december 2003 beslutat om tilldelning av uppdrag för mediainsats riktad till föräldrar.

Pia Hofmeijer, ekonomichef, hade den 7 januari 2004 beslutat om nedskrivning av fordringar på sammanlagt 110 069,50 kr.

Eva Sandberg, chef kundorienterade verksamheter, hade den 8 december 2003 beslutat att Birgitta Blomgren, Familjehemskonsulterna beviljas att på uppdrag av Kommunförbundet Gävleborg och SIDA medverka vid avslutningen av PRIDE-ledarutbildning i Tallin, Estland den 15 – 16 december 2003.

Hillevi Leidén, institutionschef Ankaret, hade den 1 oktober 2003 beslutat om uppsägning av försökslägenhet på Tegelbruksvägen i Midsommarkransen från den 1 oktober 2003.

Christina Wiklander, institutionschef Bandhagshemmet, hade den 1 december 2003 beslutat att förhyra en träningslägenhet på Läggestavägen från och med den 1 december 2003, den 8 december beslutat om uppsägning av tränings-lägenhet på Ejdervägen i Farsta från och med den 1 mars 2004 på grund av gällande avtal med Stockholms Fastighetsägarförbund.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 16 januari 2004 hade justerats den 20 januari 2004.

§11 Förslag till Handikappolitiskt program för Stockholms stad - Bordlagt ärende

Dnr 105-246/2002

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner det Handikappolitiska programmet för egen del.

2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Socialtjänstnämnden fick den 8 september 1999 i uppdrag av kommunfullmäktige att årligen följa upp stadens handikapplaner och att, vid behov, revidera policydokumentet. Socialtjänstnämnden har vidare den 26 november 2002 uppdragit åt förvaltningen ”att utarbeta klara anvisningar för hur arbetet med handikapplaner ska ske i staden”. Uppföljning har nu gjorts av planer för 2000, 2001 och 2002. Dessa, och olika möten med förvaltningarnas kontaktpersoner har visat att policydokumentet uppfattas som riktat huvudsakligen till stadsdelsförvaltningarna – en fråga för socialtjänsten. Flera styrande dokument har tillkommit, främst Den nationella handlingsplanen.

I detta program, som ska ersätta policydokumentet, tydliggörs att handikappfrågorna berör samtliga verksamheter i staden. Inriktningsmål för staden, med sikte på 2010 har angivits för respektive 22 standardregler i FN:s deklaration. Från och med år 2005 ska inte längre handikapplaner redovisas i separat bilaga. På många förvaltningars begäran föreslås att nämnders och styrelsers åtaganden med handikappaspekter ska arbetas in i budget och verksamhetsplanen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak bifalls förvaltningens förslag.

2. Hos kommunstyrelsen hemställs om en genomgripande diskussion om de olika separata program som stadens förvaltningar och bolag i dag lägger i samband med verksamhetsplan och budget, enligt vad som anförs nedan.

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning av stadens nya handikapprogram

Förslaget till nytt handikappolitiskt program för staden visar på stora ambitioner. Det innehåller många goda idéer för att göra Stockholm till en stad för alla. Vi vill dock peka på ett par frågetecknen.

Förslaget att avskaffa kravet på separata handikapplaner i stadens nämnder och styrelser, och i stället arbeta in dessa aspekter i budget och verksamhetsplan, är i grunden en god tanke. Arbetssättet praktiseras i dag på ett bra sätt när det gäller nämndernas arbete med miljöfrågor. Vi vill dock lyfta frågan till en generell diskussion om separata planer i anslutning till verksamhetsplanen. Att avskaffa separata handikapplaner, samtidigt som nämndernas uppdrag att upprätta exempelvis jämställdhetsplaner kvarstår, riskerar att skicka fel signaler.

Arbetet med handikapplaner har förbättrats de sista åren, framför allt när det gäller nämnderna. Flera av stadens bolag har dock visat på klara brister i detta arbete. Risken finns att en integrering av handikappfrågorna i verksamhetsplanen skulle minska pressen på dem som i dag nedprioriterat detta område.

Innan det nya handikapprogrammet införs vill vi därför se att frågan om vi ska arbeta med separata planer över huvud taget tas upp till diskussion.

Vi vill också efterlysa en ekonomisk kalkyl över de konsekvenser det nya programmet får för förvaltningar och bolags verksamheter.

§12 Rapport om missbrukarvården för vuxna vid stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa - Bordlagt ärende

Dnr 119-287/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Rapporten godkändes.

Ärendet

Rapporten utgör en del av den kartläggning av missbrukssituationen i Stockholms stad som staben för utredning och projekt och FoU-enheten vid socialtjänstförvaltningen genomför på uppdrag av socialtjänstnämnden. Rapporten bygger på intervjuer med verksamhets-/enhets-/sektionschefer och socialsekreterare vid stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård för vuxna och socialtjänstförvaltningens Enhet för hemlösa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak godkänns rapporten.

2. Därutöver anförs:

Tak-över-huvudet-garantin som infördes av den borgerliga majoriteten under den förra mandatperioden var mycket uppskattad. Direktintaget på härbärgena har gjort det möjligt att nå de människor som inte vänder sig till socialtjänsten för ett boende. Ett avskaffande av direktintaget som den nuvarande majoriteten beslutat drabbar de allra mest utsatta i samhället.

Tak-över-huvudet-garantin medför att alla som söker också får plats på härbärge. Garantin innebär att alla som söker får en sängplats för natten. Garantin har sedan den infördes under 1999 fungerat utom en handfull nätter. Vidare satsade Stockholms stad stort under borgerlig ledning 1998-2002 för att hjälpa de hemlösa. Enbart under 2002 satsades ca 180 mkr i syfte att hjälpa och stödja de hemlösa. Under mandatperioden tillkom det 350 nya platser för hemlösa.

En av de viktigaste framtidsfrågorna handlar nu om att utveckla lågtröskelboenden och andra boendeformer med inslag av motivations- och utredningsarbete. Det råder heller ingen motsättning mellan detta arbete och en bibehållen tak-över-huvudet-garanti. Staden måste gå vidare med att skapa boendeformer för en längre tid med syfte att hjälpa och stödja hemlösa personer för att de i slutändan ska klara en egen bostad. De frivilligorganisationer som får bidrag av Stockholms stad spelar en viktig roll för att utveckla de olika boendeformer som efterfrågas.

Ett brett utbud av metoder och insatser behövs för att möta de behov som finns hos de hemlösa. Frivilligorganisationer och övriga delar av det civila samhället kan här spela en utomordentligt viktig roll, bland annat med att återknyta kontakten med de sociala myndigheterna.

Frivilligorganisationernas arbete är värdefullt både när det gäller att förebygga hemlöshet och i fråga om att bygga upp det mänskliga nätverk som krävs för att många av de hemlösa stegvis ska kunna ta ansvar för ett eget hem.

I framtiden bör rapporten över missbruksvården innehålla kvantiteter och volymutveckling över tid så att nämndens ledamöter kan jämföra utvecklingen över tid.

§13 Rapport med förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser

Dnr 402-597/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapport och modell för vårdsamordning för hemlösa med allvarliga somatiska sjukdomar och/eller psykiskt funktionshinder och/eller grava missbruksproblem.

2. Socialtjänstnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med landstinget genomföra en inventering av befintliga vårdplatser för målgruppen och presentera för socialtjänstnämnden i april 2004.

3. Socialtjänstnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med landstinget utreda former för samfinansiering av vårdplatser för målgruppen och återkomma med förslag senast juni 2004.

4. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I ärendet redovisas en rapport som har utarbetats i samverkan med Stockholms läns landsting och några frivilligorganisationer. Rapporten pekar på behovet av en vårdkedja för hemlösa som utöver hemlösheten har allvarliga fysiska sjukdomar och/eller psykiskt funktionshinder och/eller grava missbruksproblem. Förvaltningen föreslår ett pilotprojekt med en vårdsamordningsgrupp på Hållpunkt, gemensam inventering av befintliga vårdplatser samt utredning av former för samfinansiering av placeringar. Rapporten redovisades den 27 januari 2004 i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) i landstinget och motsvarande förslag till beslut föreläggs ledamöterna i HSU.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Föräldraskapscirklar (PMT) och Ledarskap i klassrummet, projekt för metod- och kompetensutveckling för utvecklandet av förebyggande insatser

Ansökan till kompetensfonden om utvecklingsmedel

Dnr 448-015/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att å berörda stadsdelsnämnders vägnar hos kompetensfonden ansöka om medel till utveckling av kompetens för förebyggande insatser i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänstnämnden godkänner finansieringsplanen med de åtaganden för socialtjänstförvaltningen som angivits i ansökan.

Ärendet

Syftet med projektet är att utbilda personal inom stadsdelsförvaltningarna i föräldraskapscirklar samt ledarskap i klassrummet. Det är två strukturerade metoder för att arbeta med föräldrar respektive lärare som har svårigheter eller problem med utagerande och trotsiga barn. Metoderna har starkt stöd i forskningen, både som individuell behandlingsform och som förebyggande insats på gruppnivå.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Föräldraskapscirklar (PMT) och Ledarskap i klassrummet är två mycket bra förslag när det gäller kompetensutveckling inom det sociala området. Finansieringen av projektet genom kompetensfonden är dock, som vi tidigare framhållit, under all kritik.

Det arbete med kompetensutveckling och kvalitet i verksamheterna som den tidigare majoriteten tog fram ska fullföljas och utvecklas av staden. Problemet med den extraordinära finansieringslösning som majoriteten nu valt är att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna när pengarna avsatta i kompetensfonden är slut.

Kompetensfonden bör därför avvecklas och arbetet integreras i den ordinära verksamheten. De i ärendet föreslagna projekten är mycket bra exempel på angelägen kompetensutveckling.

Projekt av denna typ i skolmiljö bör diskuteras och planeras i samverkan med skolan. Vi efterlyser därför en dialog med utbildningsförvaltningen kring det föreslagna projektet.

§15 Förändrad finansieringsform för familjeplatserna vid Barnbyn Skå

Dnr 440-026-2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner anmälan om förändrad prisbild för familjeplatserna vid Barnbyn Skå.

Ärendet

Utifrån en fortsatt minskad efterfrågan förväntas Barnbyn Skå få ett underskott under 2004. Med syftet att utröna om det är en kostnadsfråga eller om stadsdelarna väljer andra arbetssätt med de familjer som kan vara aktuella för placering på Barnbyn Skå har en prissänkning genomförts från och med den 1 januari 2001. Effekterna av detta förväntas ge förvaltningen ett säkrare underlag i ställningsstagandet till ett framtida vägval för Barnbyn Skås barn- och familjecenter.

Den prissänkning som skett, beräknas vid en 85 % beläggning leda till ett underskott med 3,7 mkr. Om prissänkningen inte hade genomförts skulle verksamheten, ändå få ett underskott under året.

Resultatet av prissänkningen kommer att skapa förutsättningar för att kunna bedöma fortsatt verksamhetsinriktning och finansiering av Barnbyn Skå.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Rapport från BIF-gruppen

Dnr 105-421/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

BIF-gruppen (Barn i fara) är en tvärprofessionell konsultgrupp med barnpsykiatrisk, social och juridisk specialkompetens som är ett verksamhetsstöd till stadsdelsförvaltningarna i arbetet med de mest utsatta barnen. I rapporten redovisar BIF-gruppen sina konsultationer under åren 2001-2002.

Förvaltningen har för avsikt att återkomma med ett förslag om BIF-gruppens framtida omfattning i samband med socialtjänstnämndens uppdrag att återkomma med förslag om tillskapande av ett kunskapscentrum för utveckling av strategier och metoder i stadsdelsnämndernas arbete med barn som far illa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av rapport ”Projekt Kreta”

Dnr 307-333/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Nio anställda vid Stockholms äldre- och handikappjour/Trygghetsjouren gjorde under tiden 19-23 september 2003 en studieresa till Kreta. Syftet med resan var att få insikt i ett annat lands bemötande och omsorg om äldre och handikappade. Genom studiebesök vid fem olika verksamheter, fick gruppen en god inblick i det arbete som utförs på olika plan. En utförlig redovisning av studiebesöken lämnas i en bifogad rapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Departementspromemoria om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt vid missförhållanden inom verksamheter enligt LSS

Remissvar

Dnr 106-581/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner remissvaret och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Socialdepartementet har utarbetat förslag på förändringar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; förändringar som gör LSS mer kongruent med socialtjänstlagen i frågor som rör kvalitetsuppföljning, dokumentation och anmälningsplikt vid missförhållanden.

Förvaltningen välkomnar departementspromemorian och anser att den uppmärksammar och löser olikheter mellan socialtjänstlagen och LSS som varit svåra att förstå och även varit till nackdel för den enskilde brukaren. Förvaltningen stödjer således departementets förslag och ser med tillförsikt fram emot att förändringarna kommer att gälla från och med januari 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
18.pdf (95 kb)

§19 Rapport om kompetensförsörjning inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade

Remissvar

Dnr 106-537/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner remissvaret och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

I Sverige behövs fram till år 2015 rekryteras en halv miljon nya medarbetare med omvårdnadsutbildning. Regeringen har därför uppdragit åt nio myndigheter att utarbeta en handlingsplan för kompetensförsörjning inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Ett delbetänkande har remitterats till staden med frågan om rapporten på ett riktigt sätt beskriver förutsättningarna för kompetensförsörjning och vilka av de i rapporten föreslagna åtgärderna staden anser vara viktigast.

Förvaltningen anser att rapportens beskrivning av förutsättningarna är, så långt de nu är möjligt att förutse, riktig. Bland de föreslagna åtgärderna anser förvaltningen att de viktigaste är att kommunernas balanskrav ska omfatta flera år och att den strukturella diskrimineringen mot personer med utländsk bakgrund stoppas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna

Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna

Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämnden beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak bifalls socialtjänstförvaltningens förslag

2. Därutöver anförs:

Det är viktigt att denna fråga belyses, då det är en av huvudfrågorna kring morgondagens omsorg. Den andra huvudfrågan är finansieringen.

Den absolut viktigaste åtgärden för att säkerställa kompetensförsörjningen för morgondagens välfärd är öppna upp för fler arbetsgivare. En mångfald av arbetsgivare stimulerar kompetensutveckling och löneutveckling och gör därmed omsorgen till en attraktivare arbetsplats. De offentliga monopolen inom omsorgssektorn har i Sverige lett till en dålig löneutveckling och litet eller obefintligt inflytande över verksamhetens utveckling. Inte minst har denna utveckling drabbat de kvinnor som arbetar inom offentlig sektor.

För att skapa löneutrymme för högre löner inom omsorgen krävs det en högre tillväxttakt i Sverige. En högre tillväxt som endast i förlängningen kan skapas genom fler arbetstillfällen i privat sektor.

Det måste vara attraktivt att arbeta med äldre och funktionshindrade och framtidens utbildning måste vara betydligt mera tvärprofessionell för att möta framtidens behov och krav. Exempelvis borde sjuksköterskor och socionomer mötas redan under utbildningstiden. Angeläget är också att omsorgen om äldre och funktionshindrade knyter starkare band till utbildnings- och forskningsområdet.

För att driva på utvecklingen inom vård och omsorg pågår olika samverkansprojekt för att pröva metoder för forskning och utveckling. Syftet med detta är att bedriva forskning och utveckling i befintlig verksamhet, att skapa förutsättningar för att integrera social omsorg och sjukvårdande insatser samt att möjliggöra för personalgrupper att varva arbete med forskning och utvecklingsarbete. Lika viktigt är att de forskningsresultat som föreligger presenteras ute i verksamheterna för att kunna omsättas i praktiskt arbete.

Ledningsfunktionens viktiga betydelse för olika verksamheter kan inte nog understrykas och måste ständigt utvecklas och underhållas när det gäller ledarskap, kommunikation och värdegrund.

Det är i sammanhanget märkligt att det är nio statliga myndigheter, som fått statens uppgift att utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjningen inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Det naturliga hade varit att alla berörda, dvs. även kommunerna och de privata vårdgivarna, fått delta i arbetet, eftersom det är dessa som dels har erfarenheten och kompetensen om den praktiska verkligheten.

Utredningens förslag att det kommunala balanskravet ändras från ett till tre år är inte oproblematiskt. Tanken bakom införandet av balanskravet var god, att tidigt upptäcka när en kommun inte klarar sina finanser, och därmed sätta tryck från statsmaktens sida, men har samtidigt skapat problem för kommunerna. En förändring till ett treårigt balanskrav har därmed fördelar men ställer också till problem, framförallt i kommuner med skiftande majoriteter. I praktiken riskerar ett treårigt balanskrav leda till försämrade finanser över tid. Politiker som inte vill ta ansvar längre än fram till nästa val kan då lättare skjuta underskott framför sig och på det sättet bygga upp underskott som kan drabba omsorgsverksamheterna hårt.

§20 Förslag till yttrande över remiss om hemställan om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Dnr 106-538/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Ordningsproblem i flera offentliga miljöer i innerstaden har uppmärksammats alltmer och förvaltningen anser att de förändringar som gjorts vartefter i lokala ordningsföreskrifterna, visar på att det finns behov av restriktioner. Enligt socialtjänstförvaltningen bör en mer restriktiv bedömning göras för alkoholförtäring i offentliga miljöer i innerstaden. Förvaltningen delar uppfattningen att det bör finnas tydliga regler för detta i staden och att dessa regler bör införas i lokala ordningsföreskrifterna. Förvaltningen anser att det bör göras en ny inventering av på vilka platser förbud mot alkoholförtäring bör införas i staden och särskilt precisera områden i innerstaden. Detta arbete bör ske i stadsdelsnämnderna i samråd med lokala polismyndigheten. Inventeringen bör utgå från de dokument som finns i staden för att motverka droganvändning m.m. och vilka formella stöd som bör finnas för att underlätta att ingripa mot ordningsproblem i offentliga miljöer i samband med bl.a. alkoholförtäring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§21 Utred vårdsituationen för hemlösa med svåra fysiska sjukdomar

Skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp)

Dnr 402-597/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen instämmer med Ann-Katrin Åslund (fp) om att det är angeläget att situationen för hemlösa med svåra fysiska sjukdomar förbättras och att samarbetet mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting förstärks. Utredningsuppdrag väl i linje med vad som föreslås i skrivelsen pågår och redovisas på samma nämndsammanträde som detta tjänsteutlåtande. Tjänsteutlåtandet ”Rapport med förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser” som behandlas på nämndens sammanträde den 30 januari 2004, kan ses som ett mer utförligt svar på skrivelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2004

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Hearing om sexköp

Svar på skrivelse från Christer Öhgren (mp)

Dnr 118-520/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Arbetet mot prostitution och människohandel är viktigt för att förhindra att enskilda människor utnyttjas och far illa. Christer Öhgrens (mp) förslag att anordna en hearing om sexköp skulle kunna bidra till den debatt som förs i dessa frågor. Då det finns nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte, konferenser har hållits under 2003 som berört den aktuella ämnesområdet samt att det planeras seminarier under våren 2004 om hur arbetet mot människohandel ska bedrivas, framstår dock behovet av en hearing i nuläget inte som helt nödvändigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Sexualiseringen av det offentliga rummet

Svar på skrivelse från Christer Öhgren (mp) och Vivianne Gunnarsson (mp)

Dnr 106-567/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att frågan om sexualiseringen av det offentliga rummet är angelägen att lyfta fram. För att begränsa detta inom staden är det angeläget att stadens förvaltningar och bolag bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete som skapar förutsättningar för reell jämlikhet mellan könen. Därutöver kan olika åtgärder övervägas för att begränsa sexualiseringen, som exempelvis filter i stadens datorer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Christer Öhgren (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Skrivelsen bifalls.

2. Därutöver anförs följande.

De åtgärder som staden vidtar i form av aktivt jämställdhetsarbete, såsom påverkansarbete gällande synen på företrädelsevis kvinnors kroppar, åtgärder mot prostitution, bra rådgivning på ungdomsmottagningar, god uppväxtmiljö och jämställda villkor i skolan osv. är mycket viktiga.

Dessa bidrar väl, men är inte tillräckliga för att minska sexualiseringen av det offentliga rummet. Här handlar det mycket om medias och reklamens ökade exponering och utrymme i vår vardag. Det är främst detta som skrivelsen tar upp och de åtgärder det handlar om som att införa filter i datorer i offentliga miljöer som skolor och biblioteken och att göra en översyn av stadens policy för upplåtande av reklamplats är nödvändiga.

Därför är det viktigt att betona att synen på kvinnor hänger ihop med hela stadens arbete inom alla områden. Inom socialtjänsten kommer man i kontakt med många medborgare, som av olika skäl behöver stöd. Här finns självklart ett stort ansvar. Genom att arbeta för en förändring i synsättet kring kvinnor och sexualitet skulle socialtjänstens arbete indirekt påverkas genom bl.a. minskad prostitution, minskat våld mot kvinnor, färre svårigheter i en del ungdomars problematik under vägen mot vuxenlivet.

§24 Projekt Supporter

Skrivelse av Christopher Ödmann (mp) och Christer Öhgren (mp) samt skrivelse av Eva Samuelsson (kd)

Dnr 106-545/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar åberopa tjänsteutlåtandet som svar på dels skrivelse av Christopher Ödmann (mp) och Christer Öhgren (mp) dels skrivelse av Eva Samuelsson (kd).

Ärendet

Projekt Supporter har arbetat med ungdomar i riskzon. Projektet startade i Farsta 1994 och var inriktat på att begränsa det destruktiva beteendet med våld och droger som finns hos vissa supporters till de stora idrottsklubbarna i Stockholm. Farsta Stadsdelsnämnd beslutade 2001 att de inte längre skulle stå för hela kostnaden eftersom arbetet bedrevs över hela staden. Farsta stadsdelsnämnd ansökte om pengar från idrotts-, integrations- och socialtjänstnämnderna för att kunna fortsätta projektet. Inför 2003 beslutade dessa facknämnder att inte bevilja pengar för detta projekt. Projektet lades då ner.

I skrivelserna föreslås att kommunstyrelsen bör säkra en långsiktig lösning av verksamheten. Förvaltningen har ingenting att erinra mot detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Christer Öhgren (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden uttalar att kommunstyrelsen på lämpligt sätt ska säkerställa en permanent verksamhetsform för Projekt Supporter.

3. Därutöver anförs följande:

Beslutet om att lägga ned Projekt Supporter fattades tidigare utan att utvärderingen av projektet fanns tillgänglig och utifrån att övriga medfinansiärer annonserade att de inte tänkte stötta projektet varvid den totala ekonomiska ramen inte kunde upprätthållas. Samordningsproblem blev alltså olyckligt projektets fall.

Förvaltningen pekar på att utvärderingen visar att projektets arbetsmetod varit framgångsrik. Det är angeläget att stötta goda exempel som visat sig fungera. Hur detta konkret ska göras när det gäller Projekt Supporter är lämpligt att kommunstyrelsen beslutar om. Vi anser dock att allting sammantaget pekar mot att socialtjänsten ändå ligger närmast till hands att ta huvudansvaret då projektet är baserat på uppsökande arbete och riktar sig till ungdomar i riskzonen.

§25 Förslag till reviderade riktlinjer för stöd till frivilligorganisationer

Skrivelse från Karin Rågsjö (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp)

Dnr 421-519/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

I skrivelsen anges att under det år som gått med arbetet i organisations- och föreningsutskottet har man upplevt att riktlinjerna behöver en tydligare inriktning. Framförallt gäller detta bidragsgivningens syfte där de menar att syftet måste vara att stödja sådan verksamhet som förstärker och kompletterar den verksamhet som staden driver i egen regi.

Förvaltningens anser att förslagen i skrivelsen innebär vissa tydliggöranden och förändringar i de nuvarande riktlinjerna. Den grundläggande inriktningen för nämndens samverkan med frivilligorganisationer ligger dock fast.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2003.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§26 Nämndens frågor

Två skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning enligt följande:

Om riktlinjerna för försörjningsstöd från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp).

Om dagverksamheter för hemlösa från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp).

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) efterlyste mer information om nämndens planerade studieresa till Baltikum v 17. Förvaltningschefen informerade om att ett program kommer att skickas ut inom 2 veckor. Studieresan kommer att belysa skillnader mellan storstad – mindre stad, trafficking, det planerade EU-inträdet.

§27 Förvaltningschefens information

Förfrågan om önskemål om studiebesök i förvaltningens verksamheter kommer att skickas ut till ledamöter och ersättare i nämnden.

§28 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.

__________________________________