Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-06-21

Sammanträde 2005-06-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen Socialtjänstförvaltningen Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

Extra sammanträde nr 7/2005

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

Bordlagt ärende

5 Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Mötesinformation

Justerat den

 

Margareta Olofsson                                                            Sekreterare

Hanna Broberg                                                                   Lisbeth Westerlund

 

Plats: A-salen, Socialtjänstförvaltningen                             Tid: 15.10 – 15.25
Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

 

Närvarande

Ordförande               Margareta Olofsson (v)

Ledamöterna             Monika Lindh (s)

                                 Jari Visshed (s)

                                 Lilian Falkbäck (s)

                                 Ian Hamilton (s)

                                 Jamie Bolling (mp)

                                 Hanna Broberg (m)

                                 Ann-Katrin Åslund (fp)

Tjänstg. ersättare       Jackie Nylander (v)

                                 Kerstin Gustavsson (m)

                                 Anita Hillerström Vagli (m)

                                 Malin Strid (fp)

                                 Patrik Silverudd (fp)

Ersättare                    Inga Näslund (s)

                                                                                       

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamöterna Karin Rågsjö (v), Anna Kinberg Batra (m), Abit Dundar (fp) och Désirée Pethrus Engström (kd) samt ersättarna Victor Montero (s), Britta Andersson (s), Björn Kron (s), Saied Tagavi (s), Marie-Helena Ohlsson (mp), Elias Wästberg (m) och Hardy Hedman (kd).

 

Föredragande vid sammanträdet var biträdande förvaltningschef Eddie Friberg.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Ilona Waldau och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 22 juni 2005.

§5 Bordlagt ärende Förslag till arbete med folkhälsoprogram för Stockholms stad

Dnr 118-370/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att skrivelse till socialtjänstnämnden maj 2004 (dnr 2004/0370) angående folkhälsoprogram är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Socialtjänstnämnden föreslår därutöver att kommunfullmäktige beslutar följande:

2. En parlamentariskt tillsatt styrgrupp bildas för att ta fram ett förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad.

3. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att i samarbete med styrgruppen ta fram ett förslag till folkhälsoprogram utifrån de nationella folkhälsomålen och övriga tillämpliga stadsövergripande styrdokument. Samverkan ska ske med stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder.

4. Befintlig arbetsgrupp inom socialtjänstförvaltningen med representanter från idrotts-, miljö-, utbildnings- och konsumentförvaltningen samt stadsledningskontoret, utökad med representanter från stadsdelsförvaltningar, utses till projektgrupp för detta arbete.

5. Arbetets huvudinriktning godkänns enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

6. Stockholms stad går med som medlem i Forum Folkhälsa.

7. En anställning av en projektledare inrättas med placering i socialtjänstförvaltningen med uppgift att leda arbetet med folkhälsoprogrammet för Stockholms stad.

8. Därutöver anförs följande.

Stockholms stad saknar i dag ett folkhälsoprogram. Sedan skrivelsen om utarbetande av ett folkhälsoprogram lades för ett år sedan har socialtjänstförvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar, gjort ett bra arbete med att ta fram ett underlag och en inriktning för ett folkhälsoprogram. Socialtjänstnämnden vill understryka att ett folkhälsoprogram bör antas av fullmäktige första halvåret 2006. Det innebär att uppdraget till socialtjänstnämnden bör innehålla en tidsplan där december 2005 sätts som slutdatum för arbetet för att programmet ska kunna behandlas av fullmäktige våren 2006.

I arbetet med framtagande av ett folkhälsoprogram är det viktigt att kontakt tas med Stockholms läns landsting och att barn och ungdomar får komma till tals, exempelvis i de referensgrupper som föreslås i bilagan.

Ärendet

Stockholm saknar en övergripande strategi för folkhälsoarbete. Det finns inget övergripande program eller ett uttalat ansvar för folkhälsofrågorna. Behov av ett sammanhållande program finns, då folkhälsofrågorna är viktiga för stadens strategiska arbete. På initiativ av socialborgarrådet har ett arbete påbörjats som syftar till att ta fram ett förslag till folkhälsoprogram. Ett sådant program bör tas fram och gälla som ett stadsövergripande styrdokument. Därför föreslås att kommunfullmäktige lägger fast grunderna för ett fortsatt långsiktigt folkhälsoarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Hanna Broberg m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förslaget.

2. Därutöver anförs följande.

Den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande inforation om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

Vi finner det därutöver anmärkningsvärt att det under en lång tid funnits en hemlig styrgrupp under borgarrådsledning som arbetat med programmet. Oppositionen förväntas ta ställning till programmet precis innan det ska forceras fram till kommunfullmäktige. Om vänstermajoriteten menat allvar med framtagandet av detta program borde de från början ha bjudit in samtliga politiska partier representerade i Stockholms stadsfullmäktige.

Reservation

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förslaget.

2. Därutöver anförs följande.

Arbetet för en god folkhälsa är av central betydelse för vår framtida välfärd. En god folkhälsa leder inte bara till att den enskilde individen får ökade förutsättningar för ett långt och innehållsrikt liv. Det är också av avgörande betydelse för hela samhällsekonomin. I arbetet för färre sjukskrivningar och förtidspensioner, liksom minskade sjukvårdskostnader, är och förblir folkhälsoarbetet helt centralt.

Stockholms stad har på flera sätt en viktig roll att fylla när det gäller folkhälsan. För den uppväxande generationen stockholmare spelar barnomsorgen och skolan en stor roll. Här kan staden hjälpa till genom att lägga en grund för sunda matvanor, nolltolerans för droger, och ett aktivt liv. Samma sak gäller äldreomsorgen, där näringsrik kost och goda möjligheter till fysisk aktivitet som passar den enskilde är av stor vikt. Staden har i sin roll som arbetsgivare ett stort ansvar för att ge sina anställda en god arbetsmiljö och på andra sätt uppmuntra till ett friskare liv.

Ovanstående exempel visar hur staden på olika sätt, genom sina verksamheter, kan och bör bidra till arbetet för en god folkhälsa. Listan kan säkert göras avsevärt längre. Helt centralt är att folkhälsoarbetet måste vara en integrerad del av stadens ordinarie verksamhet, och inte förpassas till särskilda projekt eller planer.

Det är svårt att se hur de storskaliga planerna för ett folkhälsoprogram, som föreslås i ärendet, ska få någon varaktig effekt på folkhälsan i staden. Risken är stor att resurser slösas bort på ett ambitiöst förarbete med mycket liten effekt.

§6 Förvaltningschefens information

Socialstyrelsen har beviljat stadens ansökan om de s.k. Miltonpengarna som är avsedda till projekt för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade. Drygt 60 mnkr har beviljats till olika projekt.

§7 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet och tillönskade nämndens ledamöter och ersättare en skön sommar.