Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Skogshem & Wijk Conference Center

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärende

11 Tillsynsbegäran över stödboendet Ansgariegatan

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 106-0775/2005
Omedelbar justering

Bordlagda ärenden

12 Ökad möjlighet att välja inom omsorgen

Svar på motion av Kristina Axen Olin m.fl ( m)
Dnr 106-0328/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Plan för utveckling av Barncentrum i Stockholm

14 Inför diskrimineringskontroller i Stockholms stad

Svar på remiss av motion från Paul Lappalainen (mp)
Dnr 106-0655/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Behåll en militär ledningsresurs i Stockholmsområdet

Svar på remiss av skrivelse från Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m)
Dnr 106-0612/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya ärenden

16 Nedskrivning av fordringar

17 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

18 Remiss av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

19 Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

20 Utredning av faderskap på mödravårdscentralen

21 Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn

22 Resa till University of Maryland, USA, för studier av Parent management training och Classroom management

23 Studieresa till Ottawa, Canada, 22-30 april 2006, för studier av kvinnofridsarbete i mångkulturellt samhälle’

24 Ansökan om medel för insatser till flickor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Dnr 441-0001/2006
Omedelbar justering

25 Mötesplats för hemlösa föräldrar med familjehemsplacerade barn

27 Förvaltningschefens information:

- Beslut från Länsstyrelsen
Dnr 106-559/2005
(Sekretess)

Mötesinformation

Justerat den 1 februari 2006

Margareta Olofsson Sekreterare
Peter Lundén-Welden Lisbeth Westerlund

Närvarande

Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Ian Hamilton (s)
Jari Visshed (s)
Henrik Mannerstråle (mp)
Ann-Katrin Åslund (fp)

Tjänstg. ersättare
Inga Näslund (s)
Victor Montero (s)
Jackie Nylander (v)
Kerstin Gustavsson (m)
Anita Hillerström Vagli (m)
Patrik Silverudd (fp)
Hardy Hedman (kd)

Ersättare
Björn Kron (s)
Marie-Helena Ohlsson (mp)
Elias Wästberg (m)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Monika Lindh (s), Lilian Falkbäck (s), Karin Rågsjö (v), Hanna Broberg (m), Oskar Öholm (m), Abit Dundar (fp) och Désirée Pethrus Engström (kd) samt ersättarna Britta Andersson (s) och Malin Strid (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Eddie Friberg, Peter Carlsten, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Fredrik Jurdell, Rosa Lundmark, Eva Sandberg och Lisbeth Westerlund

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 1 februari 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 december 2005 hade justerats den 19 december 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 23 januari 2006 hade justerats den 23 januari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 19 december 2005 hade justerats den 21 december 2005.

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 20 december 2005 hade justerats den 21 december 2005.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 24 november 2005, den 1, 8, 15 och 22 december 2005 hade justerats den 28 november 2005 och den 5, 15, 21 och 29 december 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 103-722/2005, dnr 404-780/2005, dnr 202-0004/2006 och dnr 301-0010/2006, till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 1 december 2005 till och med den 22 december 2005 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 20 januari 2006 hade justerats den 24 januari 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Tillsynsbegäran över stödboendet Ansgariegatan.

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 106-0775/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en skrivelse med begäran om tillsyn över stödboendet Ansgariegatan. I skrivelsen påtalas en rad brister vid stödboendet. Förvaltningen kommenterar i tjänsteutlåtandet skrivelsens innehåll.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ökad möjlighet att välja inom omsorgen. Svar på motion från Kristina Axén Olin m.fl. (m) – Bordlagt ärende

Dnr 106-0328/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kristina Axén Olin m.fl. (m) har föreslagit att den enskildes möjlighet att välja vård och omsorg ska öka och att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på valfrihetssystem inom särskilda boenden för äldre samt på valfrihetssystem inom omsorgen om funktionshindrade, socialpsykiatrin och missbrukarvården.

Förvaltningen anser att det redan idag finns möjlighet att välja utförare inom delar av äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Införande av ytterligare valfrihetssystem inom omsorgen om funktionshindrade skulle till viss del öka alternativen för den enskilde, men vissa insatser är av sådan art att de inte är lämliga i ett valfrihetssystem. Förvaltningen anser vidare att man inom socialpsykiatrin bör utveckla den enskildes möjlighet att välja när det gäller sysselsättning och arbetsverksamheter. När det gäller missbrukarvården och andra områden inom socialpsykiatrins verksamhetsområde ser förvaltningen betydande svårigheter att införa kundvalsmodeller där den enskildes valmöjligheter ökar och ger ett större och bättre utbud av insatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen avseende ökad möjlighet att välja inom omsorgen.

 2. Därutöver anförs följande.

Människor vill ha inflytande över sin vardag. Detta gäller även den service man kan erhålla inom vården och omsorgen och hur denna utförs.

I Stockholm införde den borgerliga majoriteten valfrihet inom hemtjänsten under förra mandatperioden. Det var en mycket uppskattad reform och av dagens äldre har mer än var fjärde en annan utförare av hemtjänst än kommunen.

För oss är det självklart att barn och elever har rätt att välja förskola respektive skola. På samma sätt måste Stockholms invånare få rätt att själva, eller tillsammans med anhöriga, välja när det gäller vård och omsorg. Individen och dennes val måste prioriteras framför stelbenta system och nyanslösa modeller.

§13 Plan för utveckling av Barncentrum Stockholm – Bordlagt ärende

Dnr 119-0711/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner planen för utveckling av Barncentrum i Stockholm.

Ärendet

I budgeten för 2005 uppdrogs åt socialtjänstförvaltningen att presentera förslag till utformning av kriscentrum för barn. Kommunstyrelsen har dessutom uppdragit åt socialtjänstnämnden att återkomma med förslag rörande kunskapscentrum inom socialtjänsten med inriktning på barn som far illa. En förstudie har gjorts med medel från kompetensfonden. Förvaltningen överlämnar nu ett förslag till plan för utveckling av Barncentrum i Stockholm som arbetats fram i samråd med stadsdelsförvaltningarna och de övriga myndigheter som är ansvariga för att en verksamhet kommer till stånd och utvecklas vidare vid Barncentrum. Barncentrum föreslås organisatoriskt tillhöra socialtjänstnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Inför diskrimineringskontroller i Stockholms stad. Svar på remiss av motion från Paul Lappalainen (mp) – Bordlagt ärende

Dnr 106-0655/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Paul Lappalainen (mp) föreslår i sin motion att staden ska använda diskrimineringskontroller för att analysera effektiviteten i de antidiskrimineringspolicys som används. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är av största vikt att diskriminering inte förekommer inom stadens verksamheter. Hur effektiviteten i arbetet mot diskriminering ska mätas bör rimligen kunna göras på olika sätt i olika verksamheter. Förslaget att använda sig av diskrimineringskontroller kan säkert komma till användning, exempelvis vid anställningar. I andra verksamheter kan andra metoder för uppföljning av insatserna vara lämpliga. En redogörelse för hur arbetet mot diskriminering på stadens krogar bedrivs lämnas i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Jari Visshed m.fl. (s) och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avslå motionen.

 2. Därutöver anförs följande.

Arbetet för att förebygga och motverka alla former av diskriminering är väsentligt och är och bör vara en naturlig del av verksamheten för tillståndsenheten i Stockholms stad. Vi har tidigare ställt oss bakom förslag om exempelvis tydligare krav på information från krogarna kring vilka regler som gäller för att en person ska få komma in på en restaurang med en begränsad publik. En restaurangägare som i domstol fällts för diskriminering ska självfallet mista serveringstillståndet.

De diskrimineringskontroller som föreslås i motionen innebär i praktiken brottsprovokation vilket är i strid mot befintlig lagstiftning. Staden bör istället fortsätta sitt arbete med att aktivt informera kring frågor om diskriminering på krogen. Det är angeläget att detta arbete sker i samverkan med Stockholms restaurangnäring.

§15 Behåll en militär ledningsresurs i Stockholmsområdet. Svar på remiss av skrivelse från Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) – Bordlagt ärende

Dnr 106-0612/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kristina Axén Olin (m), Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) tar i sin skrivelse upp att Militärdistriktsorganisationen föreslås avvecklas enligt föreliggande proposition om det militära försvarets framtida inriktning. Det anges därutöver att de särskilda lokala ledningsgrupperna i Malmö och Stockholm ska avvecklas. Man föreslår att Stockholms stad uppvaktar regeringen om behovet av en särskild lokal ledningsgrupp i Stockholmsregionen.

De senaste årens kriser och katastrofer har visat på en betydande sårbarhet i det civila samhället i fredstid. Förvaltningen delar den uppfattning som framförs i skrivelsen om behovet av en tydlig och etablerad krisledningsorganisation i regionen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Nedskrivning av fordringar

Dnr 202-0003/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner nedskrivningar av fordringar om 86 802,50 kr.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska en osäker fordran skrivas ned då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter tre år, om de är obetalda. Är det uppenbart att en fordran inte kan drivas in, ska den nedskrivas direkt. Försök att driva en fordran kan fortsätta även efter det att den är nedskriven. Förvaltningen har vidtagit alla indrivningsåtgärder. Socialtjänstnämnden föreslås godkänna att fordringar till ett belopp av 86,802,50 kr skrivs ned. Förvaltningen kommer att fortsätta bevakningen av indrivningen av fordringarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förlängning av ramavtal ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS”

Dnr 431-0002/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga i tjänsteutlåtandet, att gälla under tiden 2007-01-01 – 2008-12-31.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till vårdgivarna.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen fick under 2003 uppdraget av samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden att organisera och genomföra förenklad upphandling av vissa boendeformer enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet enligt LSS i syfte att träffa ramavtal för tiden 2004-01-01 – 2006-12-31 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen föreslår att ramavtalen förlängs med två år att gälla under tiden 2007-01-01 – 2008-12-31.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Svar på remiss

Dnr 106-0719/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Remissen från Socialstyrelsen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). Socialtjänsten i Stockholm har redan idag integrerat ett systematiskt kvalitetsarbete i sina verksamheter. De föreslagna föreskrifterna/allmänna råden innehåller en del svagheter Mot bakgrund av dessa brister och med beaktande av dagens väl fungerande kvalitetssystem anser förvaltningen det inte motiverat med nya statliga föreskrifter på området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Dnr 105-0630/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer om att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt arbete till 0,685 % av gällande prisbasbelopp + moms (25%) i enlighet med självkostnadsprincipen.

 3. Socialtjänstnämnden godkänner förslaget till ändringar gällande begravningskostnader i riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd för egen del och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

När en person avlider åligger det i vissa fall kommunernas socialnämnder, dvs. socialtjänsten, att göra dödsboanmälan, förvalta dödsbon och att ordna så att en begravning kommer till stånd. Ärendet gäller förslag till riktlinjer för handläggning av dessa ärenden.

De föreslagna riktlinjerna syftar till att stärka likställigheten i staden samt att tillhandahålla formell vägledning och administrativt stöd i handläggningsförfarandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Utredning av faderskap på mödravårdscentralen

Dnr 105-0598/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner svaret och förklarar uppdraget fullgjort.

Ärendet

Vid nämndens sammanträde den 20 september 2005 fick förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till en diskussion med Stockholms läns landsting om möjligheterna att ta emot blivande föräldrar på mödravårdscentralen för utredning av faderskap. Socialtjänstförvaltningen anser att den service som stadsdelsförvaltningarnas familjerättsenheter, en del medborgarkontor och Järva Familjecentraler erbjuder, är tillfredsställande. Stadsdelsnämndernas egna hemsidor skulle dock kunna utvecklas och bli tydligare med direkta hänvisningar till vart brukarna kan ringa och beställa tid. Stadsdelsnämnderna skulle också kunna vara bättre på att årligen tillhandahålla mödrahälsovården aktuella telefonlistor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn

Dnr 448-0693/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna reviderade riktlinjer för tobakstillsyn.

Ärendet

Under år 2005 har det skett förändringar i tobakslagen som motiverar en revidering av gällande riktlinjer för tobakstillsyn. Förändringarna innebär bland annat att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och att möjligheten att marknadsföra tobaksvaror begränsas kraftigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

De reviderade riktlinjer som föreslås gälla begränsar bland annat möjligheten för marknadsföring av tobaksvaror. Detta exempel och regler som bestämmer vilket antal cigaretter ett cigarettpaket får innehålla utgör exempel på oerhörd detaljstyrning. Människor i Sverige måste tillåtas vara vuxna och självständiga individer med god förmåga att ta ansvar för sig själva och sitt eget liv. Detaljstyrning såsom exemplifierats ovan utgör exempel på motsatsen som bör motarbetas.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi vill understryka behovet av gemensamma stadsövergripande riktlinjer för vilka konsekvenser en eventuell lagöverträdelse vid tobaksförsäljning får för den som brutit mot lagen. Att det som i dag råder olika praxis i olika stadsdelsnämnder är inte acceptabelt.

§22 Resa till University of Maryland, USA, för studier av Parent mangagement training och Classroom management

Dnr 448-0739/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att medarbetarna i Kometprojektet inom Precens, Charlotte Skawonius, Martin Forster, Jonas Gustavsson, Martin Karlberg, Fredrik Livheim, Kajsa Lönn och Anna Mautner på arbetstid genomför en studieresa till Maryland University, USA:

Ärendet

De medarbetare inom Precens som arbetar med Kometprojektet planerar att göra ett studiebesök i USA för att få fördjupad kunskap om Parent management training och Classroom management och utbyta erfarenheter med personer som arbetar med sådana program. Programmen har sitt ursprung i USA och ett utbyte med personer där väntas kunna bidra till utvecklingen dels av ett föräldraträningsprogram för föräldrar till barn 12 – 16 år och dels en behandlande insats för familjer med mer sammansatta och allvarliga svårigheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Studieresa till Ottowa, Canada, 22 – 30 april 2006, för studier av kvinnofridsarbete i ett mångkulturellt samhälle

Dnr 448-0768/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner att medarbetarna inom Precens, Laila Väisänen och Pia Jarnling på arbetstid och tillsammans med projektmedarbetarna i Järva Kvinnofrid genomför en studieresa till Ottawa, Kanada.

Ärendet

Medarbetare i projektet Järva Kvinnofrid har under hösten undersökt möjligheterna att göra en studieresa till Ottawa, Kanada. Syftet är att utbyta erfarenheter med kanadensiska kollegor av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn samt de våldsutövande männen i ett mångkulturellt samhälle. Laila Väisänen och Pia Jarnling, som båda arbetar med kvinnofridsfrågor i ett stadsövergripande perspektiv, har erbjudits möjlighet att delta i denna studieresa. Redan beviljade medel från kompetensfonden kommer att täcka kostnaderna för resan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Ansökan om medel för insatser till flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Dnr 441-0001/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnder ansöker hos länsstyrelsen i Skåne län om 350 tkr till utveckling av socialtjänstförvaltningens skyddade boende Kruton.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har genom beslut den 20 juli 2005 beviljat landets länsstyrelser sammanlagt 34,5 miljoner kronor för stöd till insatser som riktar sig till ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län har ett gemensamt uppdrag att samordna insatserna gällande skyddat boende nationellt. Ett led i samordningsuppdraget är att fördela statsbidrag till skyddat boende för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Ansökningarna samordnas av länsstyrelsen i Skåne län men kommer att behandlas gemensamt av storstadslänsstyrelserna. Förvaltningen tillstyrker ansökan om medel från länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Hardy Hedman (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetet med insatser mot så kallat hedersrelaterat våld är en angelägen uppgift för många delar av samhället. Vi vill i sammanhanget understryka den senare tidens rapportering om att även pojkar och män riskerar att utsättas för dessa former av våld, och att därför även de måste omfattas av stadens arbete.

Vi vill också understryka vikten av att arbetet med att hjälpa och stötta offren för detta våld kräver långsiktighet i planeringen. Människor som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld har ett mycket långsiktigt – kanske livslångt – behov av skydd och stöd från samhällets sida. Ett skyddat boende i det akuta skedet är en viktig men inte tillräcklig insats.

§25 Mötesplats för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

Dnr 402-0494/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta en mötesplats för hemlösa föräldrar i enlighet med detta tjänsteutlåtande från och med den 1 mars 2006.

Ärendet

Förvaltningen har av socialtjänstnämnden haft i uppdrag att komma med ett förslag om en mötesplats för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn, i egen regi eller i samverkan med någon organisation. Ett förslag finns nu att starta en sådan verksamhet i Stockholm HVB barn och ungdoms jourhemsverksamhets lokaler i Hökarängen den 1 mars 2006.

Med en neutral mötesplats ökar möjligheten att hemlösa föräldrar mer regelbundet kan träffa sina familjehemsplacerade barn. Idag sker de flesta möten i familjehemmet, en trygghet för barnet men inte alltid så anpassat för föräldern. Med den föreslagna mötesplatsen i Hökarängen kan umgänget ske med trygghet för både barnet och föräldern.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Nämndens frågor

Skrivelse från vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) om tillståndsgivning på gemensamma serveringsutrymmen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§27 Förvaltningschefens information

Anmäldes beslut nr 7012-05-30918 från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 106-0559/2005, om ansökan om överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 § socialtjänstlagen.