Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-09-26

Sammanträde 2006-09-26

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

Anders Tengström, forskare på Maria Ungdom kommer att föreläsa om nya rön i arbetet med so Läs mer...cialt utsatta ungdomar

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2006

Dnr 201-0684/2005
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Stockholms stads taltidning för synskadade

13 Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar

14 Rapport om Föräldrautbildning inför adoption (FIA)

15 Slutrapport av utvecklingspartnerskapet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla” (ALFA) 2002-2005

16 Rapport från studieresa till USA för personal inom Kometprojektet på Precens

17 Införande av säkra parkeringshus av motion 2006:17 från Madeleine Sjöstedt (fp) och Inge-Britt Lundin (fp)

18 Förändringar i stadens reglementen

Svar på remiss från KF/KS kansli
Dnr 106-0381/2006

19 Forensiska institutet, ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri var på remiss av delbetänkande av RMV/SKL-utredningen, SOU 2006:63

20 Att ta ansvar för sina insatser, SOU 2006:65

Remiss av utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Dnr 106-0416/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Teckenspråk och teckenspråkiga – Översyn av teckenspråkets ställning SOU 2006:63

22 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Svar på remiss av förslag
Dnr 121-0396/2006
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Resurstillskott till ideella föreningen Convictus för att rädda helgverksamheten vid Bryggan City

24 Resurstillskott till Frälsningsarméns akutboende för hemlösa män

Dnr 421-0465/2006
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av ordförandebeslut

26 Val av ledamot i individutskottet

27 Val av ledamot i tillståndsutskottet

28 Val av ersättare i organisations- och föreningsutskottet

30 Förvaltningschefens information

- Skrivelse från Fountain House
Ansökan om extrabidrag
Mötesinformation

Justerat den 2 oktober 2006
Margareta Olofsson Sekreterare
Peter Lundén-Welden Lisbeth Westerlund

Plats: Socialtjänstförvaltningen, Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.
Tid: 15.00 – 15.35

Närvarande

Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Karin Rågsjö (v)
Gertrud Brorsson (mp)
Hanna Broberg (m) fr.o.m. § 30
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Abit Dundar (fp)
Ewa Samuelsson (kd)

Tjänstg. ersättare
Kerstin Gustavsson (m) t.o.m. § 29
Inga Näslund (s)

Ersättare
Victor Montero (s)
Jackie Nylander (v)
Anita Hillerström Vagli (m)
Elias Wästberg (m)
Patrik Silverudd (fp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Jari Visshed (s) samt ersättarna Britta Andersson (s), Björn Kron (s), Karin Gustafsson (s ), Stefan Nilsson (mp), Malin Strid (fp) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Ulrika Dahl, Eddie Friberg, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Rosa Lundmark, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 2 oktober 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 augusti 2006 hade justerats den 30 augusti 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 21 september 2006 hade justerats den 22 september 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 7 september 2006 hade justerats den 13 september 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 103-0426/2006, dnr 103-0430/2006, dnr 103-0458/2006, dnr 103-0459/2006 och dnr 301-0010/2006 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 30 augusti 2006 till och med den 9 september 2006 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdena den 20 juni och 15 september 2006 hade justerats den 28 augusti och 25 september 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§11 Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2006 med prognos för 2006

Dnr 201-0684/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2006 med prognos för 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänstnämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror, löner, AMS-intäkter, Tillståndsenhetens avgifter, externa projekt, projekt finansierade av kompetensfonden samt därutöver fakturor överstigande 100 tkr.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,7 mkr för kostnader i samband med mottagande av ensamkommande asylsökande barn enligt avtal med Migrationsverket.

 4. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mkr för kostnader i samband med insatser i samband med mottagandet av personer som evakuerats från kriget i Libanon.

 5. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för Stiftelsen hotellhems kostnader i samband med utbyggnad av Råcksta stödboende med ytterligare två våningsplan.

 6. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,3 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.

 7. Socialtjänstnämnden återredovisar till kommunstyrelsen 2 mkr avseende inte utnyttjade medel för utomlänsplacerade funktionshindrade.

 8. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006. Underskott i verksamheten finansieras med överskott från andra verksamheter och med budgeterade medel för omstrukturering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stockholms stads taltidning för synskadade

Dnr 121-0447/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Ansvaret för Stockholms stads taltidning för synskadade ligger sedan 1999 på socialtjänstnämnden. Genom ett avtal ligger uppdraget att producera tidningen - ”På tal om Stockholm” - på Iris Inter Media AB. Nu gällande avtal går ut den 30 september 2007. Avtalet kan inte förlängas ytterligare varför förvaltningen föreslår att en ny upphandling genomförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§13 Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar

Dnr 441-0441/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen uppdraget att organisera boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

 2. Socialtjänstnämnden godkänner att Linggården inom HVB barn och ungdom utvecklar gruppboende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Ärendet

Då ansvaret för att driva grupphem för ensamkommande barn den 1 juli 2206 överfördes till kommunerna, har Migrationsverket avvecklat denna verksamhet. Migrationsverket överlägger/tecknar nu överenskommelser med kommunerna om att driva grupphem. Stadens överenskommelse med Migrationsverket kommer att gälla från och med den 1 september 2006 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. Avtalet omfattar 10 + 2 jourplatser för ungdomar i åldrarna 14-18 år. En utökning av platsantalet planeras till den första januari 2007 med ytterligare 10 + 3 jourplatser. Socialtjänstförvaltningen och HVB barn och ungdom föreslås få i uppdrag att organisera boendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Rapport om föräldrautbildning inför adoption (FIA)

Dnr 119-0439/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialtjänstnämnden ansvarar sedan december 2005 för den sedan januari 2005 lagstadgade obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption. Under första halvåret 2006 utbildades 350 personer. Vid årets slut beräknas 500 personer ha gått utbildningen. En första utvärdering utvisar att kursdeltagarna till stor del är nöjda med utbildningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§15 Slutrapport av utvecklingspartnerskapet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla” (ALFA) 2002- 2005

Dnr 115-0691/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet redovisas erfarenheter från projektet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla” (ALFA). Verksamheten i ALFA har pågått under perioden maj 2002 till och med december 2005 inom ramen för EQUAL-programmet. Projektet har finansierats med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Avrapportering har gjorts till Svenska ESF-rådet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) förslag till beslut

Reservation

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Rapport från studieresa till USA för personal inom Kometprojektet på Precens

Dnr 447-0440/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Medarbetare inom Precens som arbetar med Kometprojektet gjorde under våren 2006 en studieresa till USA för att få fördjupad kunskap om föräldraträning och Classroom management och för att utbyta erfarenheter med personer som arbetar med sådana program. Programmen har sitt ursprung i USA och ett erfarenhetesutbyte bidrar till utvecklingen av ett föräldraträningsprogram för föräldrar till barn i tonåren samt för en behandlande insats för familjer med mer sammansatta och allvarliga svårigheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle godkänna rapporten.

§17 Införande av säkra parkeringshus

Svar på remiss av motion 2006:17 från Madelaine Sjöstedt (fp) och Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr 106-0354/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att staden ser över tryggheten i parkeringshusen samt ser över möjligheten att införa trygghetsplatser för ensamma kvinnor i stadens parkeringshus. Socialtjänstförvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att skapa trygghet i staden. Motionärernas förslag är helt i linje med stadens ambitioner att förebygga våld mot kvinnor varför förvaltningen tillstyrker motionen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förändringar i stadens reglementen

Dnr 106-0381/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004 att ge KF/KS kansli i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar i stadens reglementen och instruktioner. Förvaltningen tillstyrker förslagen om gemensamma bestämmelser i ett övergripande reglemente, att KF/KS kansli får i uppdrag att i sin ordinarie hantering av ärenden som behandlas av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige också bevaka att förslag som rör ändringar av stadens reglementen läggs fram parallellt med repektive ärende samt att respektive nämnd även fortsättningsvis ansvarar för att uppdatera sina instruktioner. Förvaltningen har granskat förslaget till reglemente för socialtjänstnämnden och lägger fram ett omarbetat förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§19 Forensiska institutet, ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri

Svar på remiss av delbetänkande av RMV/SKL-utredningen, SOU 2006:63

Dnr 106-0418/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Utifrån en ingående beskrivning av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket (RMV) och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) föreslår RMV/SKL-utredningen att de två myndigheterna läggs samman. RMV utför rättsgenetiska analyser i faderskapsärenden för socialtjänstens räkning. Socialtjänsten har inget samarbete med SKL. Förvaltningen har inga synpunkter på en eventuell sammanläggning av RMV och SKL då förslaget innebär att verksamheten ska fungera som tidigare. Socialtjänstens erfarenheter av samarbetet med RMV är att det fungerar bra.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) förslag till beslut

Reservation

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Till skillnad från andra verksamheter inom det föreslagna institutet har den rättsgenetiska avdelningen i princip ingen straffrättslig anknytning. Ur barnperspektiv är det viktigt att säkerställa integritetsfrågorna i förekommande register, så att faderskap kan fastställas i så hög grad som möjligt. Exempelvis ska den som lämnar blodprov i ett faderskapsärende inte riskera att hamna i register med anknytning till den brottsutredande verksamheten.

§20 Att ta ansvar för sina insatser, SOU 2006:65

Svar på remiss av utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Dnr 106-0416/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

 2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera hur kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn ser ut och i vilken omfattning utsatta kvinnor får hjälp. Vidare har uppdraget varit att analysera vad kommunernas ansvar är samt lämna förslag till hur socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn bör vara utformat. Utredningen har lämnat flera förslag till förändringar, bland annat om lagändring i 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SoL) som innebär att kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor förtydligas. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om lagändring i SoL samt till de andra förslag och synpunkter som utredningen har.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) förslag till beslut

Reservation

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt anför därutöver nedanstående text.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Det är bra att utredningen belyser olika grupper kvinnor som är berörda av våld i nära relationer. I det sammanhanget vill nämnden uppmärksamma den oerhört svåra situation som de våldsutsatta hemlösa kvinnorna befinner sig i. Metoder och arbetssätt behöver tas fram som synliggör dessa kvinnor och deras behov av skydd och stödinsatser. Det är även viktigt att uppmärksamma kvinnor som lever i samkönade relationer.

§21 Teckenspråk och teckenspråkiga - Översyn av teckenspråkets ställning – SOU 2006:54

Svar på remiss

Dnr 106-0419/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

 2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Utredningen är gjord ur dels ett demokratiskt perspektiv som handlar om delaktighet på lika villkor som andra, dels ett språkpolitiskt perspektiv som handlar om rätten och möjligheten att använda teckenspråk och slutligen ett handikappolitiskt perspektiv som handlar om tillgänglighet. Utredningen föreslår åtgärder riktade till regering, olika myndigheter, verk och institut, landsting och Socialstyrelsen. Utredningen föreslår vidare ändring av lagtext och text i förordning så att även personer med hörselskada och språkstörning omfattas.

Förvaltningen anser att en grundläggande förutsättning för ökad jämlikhet och delaktighet är att det ges möjlighet att inhämta information och att kommunicera på teckenspråk oavsett om det är som första språk, eller om det av olika anledningar används som ett andra språk. I stadens handikappolitiska program anges att tillgänglighet är en grundförutsättning för att möjliggöra delaktighet och jämlikhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) förslag till beslut

Reservation

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Svar på remiss

Dnr 121-0396/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram två förslag till policydokument som anger hur staden ska arbeta med upphandling och konkurrensutsättning. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget och menar att dokumenten bör kunna lägga en bra grund för att arbetet med upphandling och konkurrensutsättning hanteras på ett likvärdigt sätt över staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§23 Resurstillskott till ideella föreningen Convictus för att rädda helgverksamheten vid Bryggan

Svar på skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)

Dnr 421-0363/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen föreslås i skrivelsen få i uppdrag att i samråd med Convictus skyndsamt utreda vilka resurstillskott som krävs för att garantera en fortsatt verksamhet med helgöppet på Bryggan City och återkomma till nämnden. Vid socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) behandlades den 19 juni 2006 frågan om förstärkning till dagverksamheter, som drivs av frivilligorganisationer. OFU beslutade att bevilja totalt 1 950 tkr. De fördelades med 600 tkr till Convictus, 200 tkr till Ny Gemenskap samt 1 150 tkr till Stockhoms Stadsmission. En överenskommelse har därefter träffats mellan förvaltningen och Convictus om att Convictus dagverksamhet för hemlösa ska vara öppen veckans alla sju dagar under återstoden av 2006 med undantag av juli samt sista veckan i december.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Resurstillskott till Frälsningsarméns akutboende

Dnr 421-0465/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beviljar Frälsningsarmén ett extra bidrag på 300 tkr till akutboenden för hemlösa män för 2006.

Ärendet

Frälsningarméns härbärge för hemlösa är inrymd i Midsommarkransens gamla skola vid Midsommarslingan. Förvaltningen har under många år beviljat bidrag till verksamheten. Prognosen för 2006 är ett befarat underskott på ca 400 tkr. Frälsningsarmén är en viktig part i stadens Tak-över-huvudetgaranti. Det befarade underskottet beror bl.a. på ökade personalkostnader. För att täcka det förväntade underskottet föreslås att 300 tkr tillförs Frälsningsarmén. Den ökade kostnaden täcks inom nämndens budgetram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 307-0460/2006

Anmäldes att ordföranden Margareta Olofsson (v) den 11 september 2006 hade beslutat om studieresa för Patrik Cederlöf, Prostitutionsenheten, till Duhanbe i Tajikistan.

§26 Val av ledamot i individutskottet

Dnr 101-0701/2005

Soicaltjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden väljer ledamoten Gertrud Brorsson (mp) till ledamot i individutskottet.

 2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

§27 Val av ledamot i tillståndsutskottet

Dnr 101-0702/2005

 1. Socialtjänstnämnden väljer ersättaren Stefan Nilsson (mp) till ledamot i tillståndsutskottet.

 2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

§28 Val av ersättare i organisations- och föreningsutskottet

Dnr 101-0703/2005

 1. Socialtjänstnämnden väljer ledamoten Gertrud Brorsson (mp) till ersättare i organisations- och föreningsutskottet.

 2. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

§29 Nämndens frågor

Nämnden beslutade att ersättaren Kerstin Gustafsson (m) deltar i Föreningen Sveriges Socialchefers (FFS) studiedagar i Åre den 27 – 29 september 2006.

Ordföranden Margareta Olofsson (v) tackade nämnden och förvaltningen för tiden i nämnden då hon nu ska lämna sitt uppdrag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) tackade ordföranden Margareta Olofsson (v) för hennes tid som socialtjänstnämndens ordförande.

§30 Förvaltningschefens information

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg informerade om förvaltningens agerande med anledning av TV 3:s program Insider den 21 september 2006 då Tillståndsenheten och dess chef Ann Hilmersson anklagas för grava missförhållanden i samband med handläggningen av tillståndsärenden. Nämnden uttryckte i samband med informationen sitt stöd till Ann Hilmersson.

Anmäldes skrivelse från Fountain House med ansökan om extrabidrag, dnr 421-0326/2005.

Anmäldes skrivelse från Per Ola Larsson om serveringstillstånd för alkoholdrycker, dnr 445-0490/2006.

Anmäldes skrivelse från Lennart Karlsson, Eva Silfverberg Liljeros, Sven Andréasson, Håkan Leifman om STAD-arbetet och Insiderreportagets anklagelser, dnr 445-0491/2006.