Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2006-11-21

Sammanträde 2006-11-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Nya ärenden

11 Månadsrapport per 31 oktober 2006

Dnr 201-0684/2005

Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av rapport ”Kartläggning av behov inom socialpsykiatrin för döva i Stockholms län”

Dnr 119-0546/2006

Ärendet utgår

13 Anmälan om upphörande av en övergångsregel i stadens bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättningar, KBH.

14 Redovisning av projektet Jobbnätet

15 Om att införa obiligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk

Svar på remiss av skrivelse från Ann-Katrin Åslund (fp)
Dnr 106-0462/2006

16 Inrätta en skuldakut

Svar på remiss av skrivelse från Christopher Ödmann (mp)
Dnr 106-0463/2006

17 Ansvarsfull servering - fri från diskriminering

Svar på remiss av delbetänkande av utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2006:56)

Dnr 106-0504/2006

18 Val av ordförande och vice ordförande i tillståndsutskottet

19 Val av ordförande och vice ordförande i organisations- och föreningsutskottet

20 Val av ordförande och vice ordförande i individutskottet

22 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 27 november 2006
Karin Wallander, sekreterare
Ulf Kristersson  Karin Rågsjö

Plats: Socialtjänstförvaltningen, Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.
Tid: 15.00 – 15.20

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Monika Lindh (s)
Ian Hamilton (s)
Gertrud Brorsson (mp)
Hanna Broberg (m)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Abit Dundar (fp)
Ewa Samuelsson (kd)

Tjänstg. ersättare
Inga Näslund (s)
Victor Montero (s)

Ersättare
Britta Andersson (s)
Karin Gustafsson (s )
Stefan Nilsson (mp)
Jackie Nylander (v)
Patrik Silverudd (fp)
Hardy Hedman (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Jari Visshed (s) och Lilian Falkbäck (s) samt ersättarna Elias Wästberg (m), Björn Kron (s), Kerstin Gustavsson (m) och Malin Strid (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Eddie Friberg, Pia Hofmeijer,

Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Eva Sandberg och Karin Wallander.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 27 november 2006.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 24 oktober 2006 hade justerats den 30 oktober 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 15 november 2006 hade justerats den 16 november 2006

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 16 november 2006 hade justerats den 22 november 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 301-0010/2006, dnr 307-0529/2006, dnr 307-0551/2006 och dnr 307-0557/2006 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 13 oktober 2006 till och med den 7 november 2006 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 10 november 2006 hade justerats den 20 november 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Månadsrapport per 2006-10-31

Dnr 201-0684/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2006-10-31.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006. Sammantaget visar prognosen för året på ett överskott om 5,7 mkr för den egna driftverksamheten. Överskottet beror huvudsakligen på inte utnyttjade medel för projekt som inte fått helårseffekt. Medlen återredovisas till kommunstyrelsen. Därutöver återredovisas 2 mkr avseende inte utnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Även dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Anmälan om upphörande av en övergångsregel i stadens bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättningar, KBH

Dnr 119-0555/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna och överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

I Stockholms stad har medborgare med funktionsnedsättningar i vissa fall möjlighet att få ett kommunalt bostadsbidrag, KBH. En sk övergångsregel i detta kommunala bidragssystem upphör att gälla vid årsskiftet. Detta får till följd att ett 40-tal bidragstagare får sitt KBH reducerat. Förvaltningen har undersökt om stadens stadsdelsnämnder informerat berörda bidragstagare om den förändring som inträffar vid årsskiftet. Så har skett i samtliga stadsdelsnämnder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Redovisning av projektet Jobbnätet

Dnr 115-0541/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Projektets huvudsakliga syfte har varit att pröva en ny metodik i aktivitetsgarantin med fokus på kvalitativa stödåtgärder och samverkan med arbetsgivare och myndigheter för att förkorta den genomsnittliga inskrivningstiden i aktivitetsgarantin. Arbetsförmedlingen Rehabilitering Globen och Arbetsförmedlingen Globen har varit projektägare till Jobbnätet. Projektet har delvis finansierats med medel från Europeiska socialfonden. Projekttiden har varit 20031101-20060201. Målet att 70 % skulle vara i arbete efter projekttiden uppnåddes inte. Under projekttiden hade 62 % av deltagarna arbete någon gång och vid projekttidens slut var 53 % av deltagarna i arbete, reguljära studier eller startat eget. Det andra målet, 30 % skulle vara i alternativ planering utanför aktivitetsgarantin , uppnåddes inte heller.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Om att införa obligatoriska föräldrasamtal mot ungdomars alkoholmissbruk

Svar på remiss av skrivelse från Ann-katrin Åslund (fp)

Dnr 106-0462/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på remissen i huvudsak hänvisar till tjänsteutlåtandet.

  2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

  3. Därutöver anförs följande.

Vi delar förvaltningens uppfattning att förutsättningarna för att införa obligatoriska föräldrasamtal bör utredas. Vi ser gärna att socialtjänstförvaltningen inledes en sådan utredning. Det är viktigt att detta kan ske så snart som möjligt, så att detta viktiga preventiva arbete kan inledas inom en nära framtid.

Ärendet

I skrivelsen behandlas en angelägen fråga om hur man skulle kunna utveckla en bra preventiv metod för att förhindra utvecklande av en beroendeproblematik hos ungdomar. Socialtjänstförvaltningen skulle kunna få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i utredningar enligt socialtjänstlagen införa en modell för strukturerade föräldrasamtal där man identifierar familjer/ ungdomar som behöver fortsatta insatser i ett tidigt skede av droganvändning. Det måste finnas forskningsstöd för att det är en effektiv metod om resurser ska avsättas för införande av en sådan samtalsmodell.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m fl (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund m fl (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Monika Lindh (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m fl (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund m fl (fp) och ledamoten Ewa Samuelsson (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Monika Lindh (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Inrätta en skuldakut

Svar på remiss av skrivelse från Christopher Ödmann (mp)

Dnr 106-0463/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen lyfts en viktig fråga fram om hur man ska skapa förutsättningar för att människor som är skuldsatta eller har ekonomiska problem av olika slag, får erforderligt stöd att förändra sin situation. Den nya skuldsaneringslagen som träder i kraft den 1 januari 2007 ställer också ökade krav på insatser från kommunerna. Det finns emellertid inget behov i staden att inrätta en skuldakut enligt skrivelsens förslag. Akuta behov av att få kontakt med en budget- och skuldrådgivare som kan ge enklare rådgivning kan tillgodoses tillfredsställande inom staden idag men skulle kunna förbättras. Det är angeläget att stadsdelsnämnderna kan prioritera arbetet med kvalificerad budget- och skuldrådgivning. Då skulle budget- och skuldrådgivarna få utökade möjligheter att ge råd vid akuta behov av kontakt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m fl (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp), ledamoten Ewa Samuelsson (kd) och ledamoten Monika Lindh (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m fl (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Ann-Katrin Åslund (fp), ledamoten Ewa Samuelsson (kd) och ledamoten Monika Lindh (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande.

Den 1 januari 2007 träder den nya skuldsaneringslagen i kraft och det innebär ökade krav på insatser från kommunerna. Som det ser ut i dag är köerna till stadens skuldrådgivare allt för långa. Innan människor får kontakt har det hunnit gå oerhört långt och ekonomin kan ha förvärrats ytterligare på ett drastiskt sätt. Tiden från det att man söker hjälp till dess att man får det är alldeles för lång och måste kortas ner till max en vecka. Det akuta behovet att få kontakt och enklare rådgivning är inte alls tillfredsställande tillgodosett, såsom det hävdas i tjänsteutlåtandet. Behovet av en skuldakut är således angeläget. Resurser behöver tillföras för att fler budget- och skuldrådgivare ska kunna anställas.

En skuldakut kan långsiktigt hjälpa såväl medborgare som den arbetsbelastning de flesta socialsekreterare har idag. Alla åtgärder som kan minska deras belastning att jobba med ekonomiska bedömningar ger mer utrymme för långsiktig kvalitativ rådgivning.

§16 Ansvarsfull alkoholhantering – fri från diskriminering

Svar på remiss av delbetänkande av utredningen om tillsynen inom soiclatjänsten (SOU 2006:56)

Dnr 106-0504/2006

Socialtjänstnämndens beslut

  1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

  3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag att införa ett obligatoriskt utbildningskrav för att beviljas serveringstillstånd. Likaså tillstyrker förvaltningen förslagen om krav på utbildning i ansvarsfull alkoholhantering för serveringsansvariga och ordningsvakter samt införande av krav på egentillsyn på restauranger. Däremot avstyrker förvaltningen förslaget att tillståndsmyndigheten utan lagakraftvunnen dom om diskriminering ska kunna återkalla serveringstillstånd vid upprepad diskriminering. Förvaltningen avstyrker också förslaget att serveringstillstånd ska kunna återkallas för viss bestämd tid.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m fl (m), ledamoten Ann-Katrin Åslund m fl (fp), ledamoten Eva Samuelsson m fl (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson m fl (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

En viktig del i en ansvarsfull alkoholservering är hur tillståndshavaren och dess personal bemöter sina gäster oavsett etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Tyvärr förekommer idag ett icke önskvärt bemötande alltför ofta. En rättslig prövning i sak är ofta tidskrävande och svårhanterlig. Vi anser att det måste finnas möljigheter att kunna vidta kontrollåtgärder så att tillståndshavaren inser vikten av detta. Utbildning är en väg men det vore önskvärt att finna genomtänkta verktyg för en stramare hantering om diskriminering förekommer under upprepade tillfällen, utan att det behöver strida mot grundläggande rättsliga principer.

§17 Val av ordförande och vice ordförande i tillståndsutskottet

Dnr 101-0702/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer Oskar Öholm (m) till ordförande och Jackie Nylander (v) till vice ordförande i tillståndsutskottet t o m den 31 december 2006.

§18 Val av ordförande och vice ordförande i organisations- och föreningsutskottet

Dnr 101-0703/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer Hanna Broberg (m) till ordförande och Karin Rågsjö (v) till vice ordförande i organisations- och föreningsutskottet t o m den 31 december 2006.

§19 Val av ordförande och vice ordförande i individutskottet

Dnr 101-0701/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer Kerstin Gustavsson (m) till ordförande och Karin Rågsjö (v) till vice ordförande i individutskottet t o m den 31 december 2006.

§20 Nämndens frågor

En skrivelse överlämnades till förvaltningen för beredning:

Om barnstöd Stockholm från Monika Lindh (s) och Karin Rågsjö (v)