Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-11-05

Sammanträde 2008-11-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Pizzeria Mirella

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Taco Bar

7 Nytt tillstånd, pausservering Restaurang Dramalabbet

8 Utökad serveringstid Restaurang Bauer

9 Utökad serveringstid Restaurang Ljunggren

10 Utökad serveringstid Restaurang Nox Restaurang

11 Utökad serveringstid Restaurang Dovas Sveavägen

12 Utökad serveringstid Restaurang Hotellet

13 Utökad serveringstid Restaurang SLM:s klubblokal

14 Utökad serveringstid Restaurang Himlen

15 Lokalutvidgning Restaurang Nürnbergshuset

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

16 Bordlagt ärende Tillsynsärende Restaurang O´Learys

Nya ärenden:

17 Tillsynsärende Restaurang Fenix

Dnr: 07-2007-00586 Handl: jlh/Gkr

18 Tillsynsärende Restaurang Flamenco

19 Tillsynsärende Restaurang Engelen med Kolingen

20 Tillsynsärende Restaurang Tantogården

21 Tillsynsärende Restaurang Indian Khusboo

22 Tillsynsärende Restaurang SpaghettiOperan Regina

23 Tillsynsärende Restaurang Gamla stans pizzeria

24 Tillsynsärende Restaurang Asteria

25 Tillsynsärende Restaurang A Tavola

26 Tillsynsärende Restaurang Pizza Café Bambolina

27 Tillsynsärende Restaurang Gula Villan - Frescati

Anmälningar och information

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-10-01 - 2008-10-28

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-10-01 - 2008-10-28

30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-10-01 - 2008-10-28

31 Domar/beslut från länsrätten (2 st.)

32 Domar/beslut från kammarrätten (1 st.)

33 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st.)

34 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Petter Lindfors (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Petter Lindfors (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Ordföranden Petter Lindfors (m) anmälde jäv i § 18. Utskottet beslutade att Patrik Silverudd (fp) är tjänstgörande ordförande i § 18, samt justerar beslutet i § 18 med ledamoten Jackie Nylander (v).

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-10-09 hade justerats 2008-10-16.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-11-11.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizzeria Mirella, Ångermannagatan 153

Dnr: 01-2008-01152

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Basak HB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar, Vasagatan 42

Dnr: 01-2008-02988

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Norrmex Restaurang Aktiebolag, serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang och uteservering medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till boende på hotell.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden inkommit livsmedelsgodkännande som uppfyller kraven i alkohollagen till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2008-12-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Dramalabbet, Östgötagatan 2

Dnr: 04-2008-03245

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan från Dramatiklaboratoriet om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning, i teaterns foajé, dagligen med serveringstid klockan 15:00 – 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bauer, Götgatan 15

Dnr: 05-2008-02608

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid serveringen till allmänheten, fredag, lördag samt dag före helgdag i restaurang, till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombud Roland Lilljedahl och Nevzat Andic, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad den 29 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ljunggren, Götgatan 36

Dnr: 05-2008-02731

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Nox Restaurang, Grev Turegatan 30

Dnr: 05-2008-03105

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurang fredag, lördag och dag före helgdag till klockan 02:00, på prov i ett år.

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag, lördag och dag före helgdag, från klockan 22:00 tills dess att samtliga gäster har lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret gäller kontinuerligt.

 4. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurang fredag, lördag och dag före helgdag till klockan 02:00 respektive 03:00, på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

 5. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombud Roland Lilljedahl och Susanne Arnborg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad den 28 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan om utökad serveringstid i restaurang till kl 02:00, på prov i ett år, med meddelade villkor angående vakter och STAD-utbildning, samt att utskottets beslut skulle justeras omedelbart.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Dovas Sveavägen, Sveavägen 39

Dnr: 05-2008-03325

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i restaurang till klockan 03:00, under en prövotid om ett år.

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag och lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret om utbildning för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2009-01-05. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

 4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås.

Ovanstående är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr: 05-2008-03345

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att återremittera ansökan om utökad serveringstid i restaurang till klockan 03:00 för inarbetande av nya uppgifter angående slutna sällskap.

 2. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurang fredag, lördag och dag före helgdag till klockan 02:00, på prov i ett år.

 3. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande utökad serveringstid i restaurang fredag, lördag och dag före helgdag till klockan 02:00, på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

 4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag, lördag och dag före helgdag, från klockan 22:00 tills dess att samtliga gäster har lämnat lokalen.

 5. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret gäller kontinuerligt.

 6. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom och Jesper Ahlbom vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 22 oktober 2008 samt remissvar från Östermalms stadsdelsnämnd daterad den 23 oktober 2008, § 13 (2008-769-507).

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ansökan om utökad serveringstid till kl. 03:00 skulle återremitteras för inarbetande av nya uppgifter angående slutna sällskap.

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan om utökad serveringstid i restaurang till kl 02:00, på prov i ett år, med meddelade villkor angående vakter och STAD-utbildning.


Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v).

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att beslutet skulle justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut angående ansökan om utökad serveringstid till kl. 02:00.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande från ledamoten Patrik Silverudd (fp).

”Det är djupt olyckligt att moderaterna och vänsterpartiet väljer att ge utökat öppethållande till Hotellet trots att det finns uppenbar risk för störningar till närboende. Särskilt graverande är det faktum att länsrätten för inte länge sedan upphävt det beslut om 3-tid som tillståndsutskottet beslutade om. Att stadsdelsnämnden sagt nej till servering efter kl 01:00 till allmänheten styrker den tvekan jag känner i ärendet. En prövning av ett utökat tillstånd för slutna sällskap hade varit en bättre lösning, detta ska istället utredas ytterligare, vilket jag anser vara larvigt”.

§13 Ansökan om utökad serveringstid på serveringsställe SLM:s klubblokal, Wollmar Yxkullsgatan 18

Dnr: 05-2008-03353

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid på serveringsstället dagligen till slutna sällskap till klockan 03:00 på prov under ett år enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) för att säkerställa att störningar inte uppkommer till närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 på serveringsstället avslås på grund av risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Himlen, Götgatan 78

Dnr: 05-2008-03400

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge Våning 31 AB, serveringstid till klockan 03:00 söndag - torsdag i restaurang Himlen på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar.

 2. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 söndag – torsdag i restaurang avslås.

 3. Stadigvarande serveringstid från klockan 07:00 dagligen i restaurang avslås.

 4. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Skäl och lagrum redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Niklas Ahlbom och Daniel Kleimar vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet dukades Södermalms stadsdelsnämnds remissvar daterat den 23 oktober 2008, dnr 507-1021/08.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid och lokalutvidgning i restaurang Nürnbergshuset, Björngårdsgatan 14B

Dnr 27-2008-03326

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 för slutna sällskap i serveringslokaler Nürnbergssalen, Ekehjelmska rummet och Barrummet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot ProckoRock Aktiebolag – O´Learys, Götgatan 11

Dnr: 07-2008-01812

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela ProckoRock Aktiebolag, tillståndshavare på O´Learys, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolaget ska inkomma med sin alkoholpolicy till förvaltningen.

 3. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, ska genomgå STADs Chefsutbildning – policy och kommunikation. Villkoret om utbildning för driftsansvariga ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten 2009-05-29.

 4. Villkor meddelas även att all nuvarande personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2009-02-27 och gäller därefter kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombud Anna Sandborgh och Jonas Reinholdsson vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse daterad 30 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela ProckoRock Aktiebolag, tillståndshavare på serveringsstället O´Learys, en varning, att bolaget ska inkomma med sin alkoholpolicy, att villkor meddelas att bolaget företrädare, som är aktiva i restaurangdriften, ska genomgå STADs Chefsutbildning – policy och kommunikation, samt att all personal ska gå STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering.


Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

Gemensamt särskilt uttalande

Utskottet vill betona att man ser allvarligt på bolagets ekonomiska situation. Trots en tidigare varning för liknande problem verkar inte bolaget fullt ut insett allvaret i situationen. Om skulder uppkommer igen återstår ingen annan åtgärd än att återkalla serveringstillståndet. Utskottet vill också betona att man ser allvarligt på det oacceptabla agerandet som bolaget gjorde sig skyldig till vid galan Where the action is tidigare i år.

§17 Ingripande mot Aktiebolaget Kolingen – Engelen med Kolingen, Kornhamnstorg 59 B

Dnr: 07-2008-02140

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Utskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra intensifierad tillsyn av bolagets verksamhet under kommande året.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Wesser, ekonomichef på bolaget, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad 4 november 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m, ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd, samt att utskottet skulle ge förvaltningen i uppdrag att genomföra intensifierad tillsyn av bolagets verksamhet under kommande året.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m, ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Särskilt uttalande
Om det i nu gällande alkohollagstiftning hade funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m, ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslagit det sanktionsmedlet.

§18 Ingripande mot Musik & TeaterScenen i Stockholm AB – Tantogården, Ringvägen 24

Dnr: 07-2008-02311

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Musik & TeaterScenen i Stockholm AB, tillståndshavare på Tantogården, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tanja Salonen vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Tjänstgörande ordföranden Patrik Silverudd (fp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Indian Khusboo AB - Indian Khusboo, Kungsholmsgatan 19

Dnr: 07-2008-02670

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till tillståndsutskottets sammanträde i december 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades fullmakt daterad den 30 oktober 2008 samt en skrivelse daterad den 3 november 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till tillståndsutskottets sammanträde i december 2008.

§20 Ingripande mot Hathor Opera AB – SpagettiOperan Regina, Drottninggatan 71 A

Dnr: 07-2008-03062

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hathor Opera AB, tillståndshavare på serveringsstället SpagettiOperan Regina, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hans Ramberg vilken redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse daterade den 3 november 2008. Vid sammanträdet ingavs en skrivelse daterad den 5 november 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta meddela Hathor Opera AB, tillståndshavare på SpagettiOperan, en varning.

§21 Ingripande mot A Tavola Aktiebolag, Odengatan 33

Dnr: 07-2008-03287

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter angående ägarförhållanden i bolaget.

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bernt Follinger vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad den 3 november 2008. Vid sammanträdet ingavs kopia av skuldebrev daterad den 17 augusti 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter angående ägarförhållanden i bolaget, samt att beslutet skulle justeras omedelbart.

§22 Ingripande mot Humanistiska föreningen – Gula Villan Frescati, Svante Arrhenius väg

Dnr 07-2008-03456

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Humanistiska föreningen, tillståndshavare på serveringsställe Gula Villan Frescati, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2008-10-01 – 2008-10-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-10-01 – 2008-10-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§25 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-10-01 – 2008-10-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§26 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

3 domar och 2 beslut från länsrätten anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§27 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom från kammarrätten anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§28 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

§29 Information från tillståndenheten

Anders Häregård hade ingen ny information till utskottet denna gång.