Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-09-07

Sammanträde 2006-09-07

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokolljustering

3 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

4 Återremitterat ärende gällande Nytt tillstånd till allmänheten i Restaurang Violgrillen

Nya ärenden:

5 Nytt tillstånd till allmänheten i Restaurang Ethio Star Etiopien Restaurang

Dnr: 01-2006-00583 Handl: MFri

6 Nytt tillstånd till allmänheten i Restaurang Timone

7 Nytt tillstånd för slutna sällskap i Restaurang Gokartpalatset

8 Nytt tillstånd för slutna sällskap i Restaurang Johannes klubblokal

9 Utökad serveringstid i Restaurang Street

10 Utökad serveringstid i Restaurang Hannas Bar & Kök

11 Utökad serveringstid i Restaurang King´s Town

12 Utökad serveringstid i Restaurang Pub Anchor

13 Uteservering för Restaurang Gula Villan - Frescati

14 Omprövning efter prövotid för Restaurang Nox Restaurang

15 Omprövning efter prövotid för Restaurang Stockholms Mathus

16 Omprövning efter prövotid för Restaurang Oasen KTH

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

17 Återremitterat ärende, Tillsynsärende rörande Restaurang Gustaf af Klint

18 Återremitterat ärende, Tillsynsärende rörande Restaurang Cheminee Royal

19 Återremitterat ärende, Tillsynsärende rörande Restaurang Klein´s Bar & Restaurang

Nya ärenden:

20 Tillsynsärende rörande Restaurang Trianon

21 Tillsynsärende rörande Restaurang Glada Hörnan

22 Tillsynsärende rörande Restaurang Indian Khusboo

Dnr: 07-2006-01050 Handl: MFri

23 Tillsynsärende rörande Restaurang The Mississippi Inn

24 Tillsynsärende rörande Restaurang Curry Nam Nam

Dnr: 07-2006-01424 Handl: PHe/AHi

25 Tillsynsärende rörande Restaurang Sallys Bar-Café

Dnr: 07-2006-01426 Handl: PHe/AHi

26 Tillsynsärende rörande Restaurang BerlinStockholm

27 Tillsynsärende rörande Restaurang Vimmel

Dnr: 07-2006-01514 Handl: MFri

28 Tillsynsärende rörande Restaurang Ove med skägget

29 Tillsynsärende rörande Restaurang Engelbrekt

30 Tillsynsärende rörande Restaurang Sorbe

31 Tillsynsärende rörande Restaurang Milans Bar

32 Tillsynsärende rörande Restaurang Texas Smoke House

33 Tillsynsärende rörande Restaurang Catten

Anmälningar och information

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-07-01 – 2006-07-31

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-07-01 – 2006-07-31

36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006 – 2006

37 Skrivelse från Statens folkhälsoinstitut – FHI. Svar på skrivelse angående myndigheternas roller enligt AL

38 Beslut från Justitieombudsmannen. Anmälan mot Socialtjänstnämnden i Stockholms kommun

39 Artikel ur SvD. Svårare att fuska i krogbranschen

40 Domar/beslut från länsrätten (13 st)

41 Domar/beslut från kammarrätten (3 st)

42 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Jackie Nylander
Patrik Silverudd

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättare:
Inga Näslund (s) (§§5, 8-9, 12-13, 17-18, 20-21, 23-42)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Majvor Schultz Fredholm
Isabelle Vas

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m), ersättaren Elias Wästberg (m)och ledamoten Henrik Mannerstråle (mp).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-07-20 hade justerats 2006-07-25.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-09-13.

§5 Återremitterat ärende gällande ansökan om serveringstillstånd i Violgrillen, Svandammsvägen 17

Dnr 01-2006-00948

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 8 § AL inte är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robil Öz, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ethio Star Etiopien Restaurang, Saltmätargatan 19 A

Dnr 01-2006-00583

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att Tsegai Berkiti (630111-2584) får tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang dagligen till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamhet till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Timone, Bagarfruvägen 3

Dnr 01-2006-01238

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00 enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 22:30 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap 5 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2006-11-30 ska sådant vara förvaltningen till handa.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 22:30 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Serveringstillstånd från och med 2006-10-01 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog serveringstid till 22:30 utan ett års prövotid.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i serveringslokal Gokartpalatset, Varuvägen 15

Dnr 02-2006-00653

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kenny Mattsson och Jan Salomonsson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen 2006-09-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Johannes klubblokal, Johannesgatan 9

Dnr 02-2006-001021

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till slutna sällskap i Johannes klubblokal, dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

2. Ansökan om dispens från kravet på kassaregister avslås enligt 8 kap. 5 a § AL, då verksamheten inte drivs av en ideell förening.

3. Ovanstående förutsätter att bristerna enligt brandmyndighetens redovisning 2006-04-18 åtgärdas och att bolaget inkommer med uppgift som styrker att de har en kassaapparat som uppfyller kraven enligt 8 kap. 5 a § AL. Förbehållen ska vara undanröjda senast 2006-12-06 och innan beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bevilja, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Gustavsson och Peter Nilsson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen 2006-09-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Street, Hornstulls Strand 4

Dnr 05-2006-01229

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på behandling av inlett tillsynsärende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet i avvaktan på behandling på inlett tillsynsärende.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hannas Bar & Kök, Vårbergsplan 25

Dnr 05-2006-01484

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet biföll ansökan om serveringstid i restaurang på helgdagsaftnar till klockan 03:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid i uteservering söndag – torsdag till klockan 01:00 och fredag – lördag till 02:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risken för ordningsstörningar och störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen även på helgdagsaftnar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning och ordningssituationen i Vårberg Centrum.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Kings´s Town, Ringvägen 104

Dnr 05-2006-01645

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangens källarplan såväl till klockan 03:00 som till klockan 02:30, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL) och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd), med hänvisning till att restaurangen ligger i ett bostadshus och störningskänsligt område samt att det därmed finns risk att boenden störs av verksamheten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Slobodan Srndovic vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Pub Anchor, Sveavägen 90

Dnr 05-2006-02014

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av ytterligare utredning från Miljöförvaltningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jasmin Piran. Jasmin Piran ingav fullmakt. Jasmin Piran redogjorde för omständigheterna i ärendet. Remissvar från Norrmalms stadsdelförvaltning, daterat 2006-08-04, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av ytterliggare utredning från Miljöförvaltningen.

§14 Ansökan om uteservering i serveringsställe Gula Villan-Frescati, Svante Arrhenius väg 23 nb

Dnr 11-2006-01883

Tillståndsutskottet beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om servering av spritdrycker, vin och starköl till medlemmar i Humanistiska föreningen, dagligen i uteservering, med serveringstid till klockan 11:00-03:00.

2. Villkor kvarstår att Humanistiska föreningens firmatecknare och de personer som utses som serveringsansvariga genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering och att förändringar i styrelsen kontinuerligt ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

Lagstöd för ovanstående beslut föreligger i 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 och 9 §§ alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från Östermalms stadsdelsförvaltning, daterat 2006-07-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Nox, Grev Turegatan 30

Dnr 25-2006-01866

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Nox till klockan 01:00 samt i uteservering på innergård till klockan 22:00 från och med 2006-09-16 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att sökanden innan 2006-09-16 har redovisat att erforderlig brandskyddsdokumentation föreligger enligt 7 kap. 8 § AL.

3. Ansökan om serveringstid i uteserveringen på innergården till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till de konstaterade störningar till närboende som förelegat under prövotiden

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Stockholms Mathus, Bryggvägen 16-18

Dnr 25-2006-02089

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 respektive 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Oasen, Brinellvägen 1

Dnr 02-2006-01558

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för medlemmar i Samhällsbyggnadssektionen vid KTH samt en särskild inbjuden gäst per medlem, dagligen från klockan 12:00 till 03:00. Eventuella gäster ska ha en anknytning till sektionens verksamhet eller till någon av sektionsmedlemmarna personligen. Ovanstående gäller under förutsättning att stadsdelsnämndens yttrande inte innehåller något anmärkningsvärt avseende de sociala förhållandena.

2. Villkor meddelas om att KTH:s interna föreskrifter efterföljs.

3. Villkor meddelas också att klubbmästaren och dennes ställföreträdare samt de personer som utses som serveringsansvariga genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande klubbmästare, dennes ställföreträdare och serveringsansvariga ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-11-30. Sedan gäller villkoret kontinuerligt för och vid tillträde av nya personer i nämnda funktioner.

4. Villkor meddelas även om att förändringar i styrelsen kontinuerligt ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

Lagstöd för ovanstående beslut föreligger i 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riklinjer för serveringstillstånd) samt 8 kap. 3 § AL.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Återremitterat ärende angående ingripande mot Klintan – Gustaf af Klint, Stadsgårdskajen 153

Dnr 07-2005-03134

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 20 §, att meddela tillståndshavaren Klintan, 450814-9566, tillståndshavare på Gustaf af Klint en varning.

2. Bolaget åläggs att, enligt 8 kap. 5 § AL, senast 2006-09-30 inkomma med en korrekt restaurangrapport avseende år 2005

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jessica Kvarnström som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Återremitterat ärende om ingripande mot E. Cheminee Royal – Cheminee Royal, Edvard Griegsgången 12

Dnr 07-2006-00114

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade enligt alkohollagens 7 kap. 20 §, att meddela tillståndshavaren Ehsan Salehpour med firma E. Cheminee Royal, 581012-2217, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Återremitterat ärende om ingripande mot Kasta Loss Handelsbolag – Klein´s Bar & Restaurang, Kornhamnstorg 51

Dnr 07-2006-00045

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kasta Loss Handelsbolag (969620-1731), tillståndshavare på Klein´s Bar & Restaurang, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Metin Atci och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 5 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§21 Ingripande mot Restaurang Glada Hörnan HB-Glada Hörnan, Hövdingagatan 39

Dnr 07-2006-00951

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 19 § alkohollagen återkalla serveringstillståndet för Restaurang Glada Hörnan HB, 969674-9077, tillståndshavare på restaurang Glada Hörnan.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 5 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Indian Khusboo AB – Indian Khusboo, Kungsholmsgatan 19

Dnr 07-2006-01050

Tillståndutskottet beslut.

Utskottet beslutade att meddela Indian Khusboo AB, 556648-4613, tillståndhavare på restaurang Indian Khusboo, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot beslutet.

§23 Ingripande mot Mississippi Inn AB – The Mississippi Inn, Nytorgsgatan 33

Dnr 07-2006-01203

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Mississippi Inn AB, 556664-8951, tillståndshavare i restaurang The Mississppi Inn, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jörgen Åstrand som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot beslutet.

§24 Ingripande mot Det Bengaliska Köket Handelsbolag – Curry Nam Nam, Magnus Ladulåsgatan 7

Dnr 07-2006-01424

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av mer uppgifter rörande bolagts skatteskulder.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 5 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att förvaltningens förslag återremitteras för inarbetande av mer uppgifter rörande bolagets skulder.

§25 Ingripande mot Sallys Bar AB – Sallys Bar-Café, Västerlånggatan 52

Dnr 07-2006-01426

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge bolaget anstånd med att inkomma med nya sakomständigheter. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya sakuppgifter. Bolaget underrättas om att ärendet kommer att behandlas vid tillståndsutskottets sammanträde den 28 september 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att återremittera ärendet för inarbetande av nya sakomständigheter i ärendet.

§26 Ingripande mot Restaurant BerlinStockholm AB – BerlinStockholm, Skånegatan 71

Dnr 07-2006-01436

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurant BerlinStockholm AB, 556689-2880, tillståndshavare i restaurang BerlinStockholm, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Vimmel i Stockholm AB – restaurang Vimmel, Hagagatan 4

Dnr 07-2006-01514

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Vimmel i Stockholm AB, 556653-6008, tillståndshavare på restaurang Vimmel, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mikael Palm som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-09-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot beslutet.

§28 Ingripande mot Restaurang Tre Kungar AB – Ove med skägget, Kungstensgatan 4

Dnr 07-2006-01522

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Tre Kungar AB (556651-6349), tillståndshavare på Ove med skägget, enligt 7 kap 19 § alkohollagen, fr. o. m. den 1 oktober 2006.

2. Paragrafen justerades omedelbart

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och förslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Niklas Karlsson som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Restaurang Vantör AB – Engelbrekt, Högdalsgången 34

Dnr 07-2006-01699

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurant Vantör AB, 556660-0432, tillståndshavare i restaurang Engelbrekt, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot beslutet.

§30 Ingripande mot Layer Cake Stockholm AB – Sorbe, Norrlandsgatan 31-33

Dnr 07-2006-01701

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Layer Cake Stockholm AB, 556685-9483, tillståndshavare på restaurang Sorbe, en varning enligt alkohollagen 7 kap. 20 §.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Zorkas Restaurang Kommanditbolag – Milans Bar, Tenstagången 37

Dnr 07-2006-01733

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Zorkas Restaurang Kommanditbolag, 969611-0312, tillståndhavare på Milans Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zoran Antevski och ombudet Slobodan Jovicic, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 4 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Miguel & Tommy Restaurang AB – Texas Smoke House, Hornsgatan 180

Dnr 07-2006-01998

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Miguel & Tommy Restaurang AB, 556697-2922, tillståndshavare för restaurang Texas Smoke House, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 16.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot JACBAC Handelsbolag – Catten, Drottningsholmsvägen 322

Dnr 07-2006-01502

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela JACBAC Handelsbolag, 969675-0315, tillståndshavare på restaurang Catten, en varning enligt alkohollagen 7 kap. 20 §.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 17.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-07-01 – 2006-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation fattade av förvaltningen

2006-07-01 – 2006-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-07-01 – 2006-07-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§37 Anmälan av skrivelse från Statens folkhälsoinstitut (FHI) – svar på skrivelse angående myndigheternas roller enligt alkohollagen

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§38 Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen – anmälan mot Socialtjänstnämnden i Stockholms kommun

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§39 Anmälan av artikel ur SvD(2006-06-13) – Svårare att fuska i krogbranschen

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§ 40

Domar/beslut från länsrätten
13 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§40 Domar/beslut från länsrätten

13 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§41 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

3 domar anmäldes.

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§42 Information från tillståndsenheten

Ann Hilmersson informerade att under sommaren har tillståndsenheten fått ta emot många klagomål från närboende gällande stadens uteserveringar. Tillståndsenhetens personal upplever att det råder okunskap om vilken myndighet som den enskilde ska vända sig till med sitt klagomål. Å andra sidan är detta ett resultat av att många myndigheter är inblandade i processen inför och under drivandet av en uteservering. För att hjälpa medborgaren att framföra sitt klagomål till rätt myndighet kommer tillståndsenheten att utarbeta ett material som innehåller information om vilken myndighet som ansvarar för vad.