Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-09-28

Sammanträde 2006-09-28

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

08.30-09.00
Redogörelse från Jörgen Kleist, VD på Stockholms Näringslivskontor AB, om gen Läs mer...omförd kundundersökning.

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Bordlagt ärende gällande Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Gokartpalatset

6 Återremitterat ärende om Utökad serveringstid Restaurang Pub Anchor

Nya ärenden

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Barnvagnsfabriken Restaurang

8 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Bellmanmuseet

9 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Teknikföretagens Service AB

Dnr: 02-2006-02010
Handl: MFri

10 Omprövning efter prövotid Restaurang The White Room

11 Utökad serveringstid Restaurang AnnaKhan

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Hantverksakademins Restaurang

13 Ägarskifte Restaurang Debaser Medis

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

14 Återremitterat ärende Tillsynsärende Restaurang Sallys Bar-Café

Dnr: 07-2006-01426
Handl: PHe/AHi

Nya ärenden:

15 Tillsynsärende Restaurang Trianon

16 Tillsynsärende Restaurang Viola

17 Tillsynsärende Restaurang Alcatraz Bar & Bistro

18 Tillsynsärende Restaurang Långbro Pizzeria

19 Tillsynsärende Restaurang Biljardpalatset

20 Tillsynsärende Restaurang Sjöofficersmässen

21 Tillsynsärende Restaurang Loopen Marin

22 Tillsynsärende Restaurang Pizzeria La Barca

23 Tillsynsärende Restaurang Söderkällaren

Dnr: 07-2006-01501
Handl: jlh/NAI

24 Tillsynsärende Restaurang Teater Giljotin

25 Tillsynsärende Restaurang Hirschenkeller

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-08-01 – 2006-08-31

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-08-01 – 2006-08-31

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-08-01 – 2006-08-31

29 Skrivelse från Statens folkhälsoinstitut – FHISvar på skrivelse angående myndigheternas roller enligt AL

30 Domar/beslut från länsrätten (8 st)

31 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

32 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justeras 2006
Jackie Nylander
Oskar Öholm

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Vice ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättaren:
Inga Näslund (s) (kl. 08:40 – 10:35, §§ 5-30)

Ersättaren:
Elias Wästberg (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Majvor Schultz Fredholm
Nirusha Ranasinghe
Miia Vuolama
Isabelle Vas

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v) och Stefan Nilsson (mp).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-09-07 hade justerats 2006-09-13.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-10-02.

§5 Stockholms Näringslivskontors ABs kundundersökning

Redogörelse lämnades av Jörgen Kleist och Christina Tidestad från Stockholm Business Region, fd Stockholm Näringslivskontors AB, om en genomförd kundundersökning år 2006 av stadens service till näringslivet. Målsättningen är att man vill vara Sveriges och norra Europas ledande tillväxtregion.

Myndighetsprocesser som ingick i mätningen var bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och, sedan i år, serveringstillstånd. Servicen som mättes var stadens tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

1 500 företag har valts ut att besvara en enkät. Enkäten utarbetades av Utrednings- och statistikkontoret och består av 33 frågor. Svarsfrekvensen var 70 %. Svaren skickades därefter till Statistiska Centralbyrån för bearbetning och analys, och ett Nöjd Kund Index (NKI) beräknades.

NKI 2006 för stadens service till näringslivet = 65. NKI för år 2005 uppgick till 60, således en förbättring. (godkänd NKI är enligt SCB, 40). Det som företagarna ansåg kunde förbättras var effektiviteten och kompetensen inom staden. Tillståndsenhetens NKI år 2006 = 65.

§6 Bordlagt ärende gällande ansökan om serveringstillstånd i serveringslokal Gokartpalatset, Varuvägen 15

Dnr 02-2006-00653

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap.

7 § alkohollagen (AL) inte är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades en skrivelse daterad den 19 september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Återremitterat ärende om utökad serveringstid i restaurang Pub Anchor, Sveavägen 90

Dnr 05-2006-02014

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i uteservering, till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan om utökad serveringstid till klockan 02:00 på prov i ett år.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Barnvagnsfabriken Restaurang, Sockenvägen 529

Dnr 01-2006-02031

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 24:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bellmanmuseet, Stora Henriksvik / Långholmen

Dnr 02-2006-01168

Tillståndsutskottets beslut

 1. Tillståndsutskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 inomhus medges under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamhetens påverkan på omgivningen.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades ny förstasida till tjänsteutlåtandet daterad 2006-09-27 eftersom fel grundtid hade angivits i förvaltningens förslag till beslut, i punkten 1.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Teknikföretagens Service AB, Storgatan 5

Dnr 02-2006-02010

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla Sabis ABs ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i serveringslokaler dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 24:00 i uteserveringen medges på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående förutsätter att serveringsstället blir registrerat av miljöförvaltningen som
  livsmedelsanläggning. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2006-12-28. Först när detta har skett verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bevilja, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet ska besluta att bifalla tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i serveringslokaler och uteservering, dagligen till klockan 24:00, på prov i ett år.

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§11 Omprövning av serveringstid i restaurang The White Room, Regeringsgatan 61

Dnr 25-2006-01083

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen i uteserveringen till klockan 03:00.

 2. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 05:00 till och med 2007-09-30.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00-03:00 kvarstår således.

 4. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör dagligen från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

 5. Villkor meddelas att system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen ska finnas.

 6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering och eventuella som nyanställts för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

 7. Paragrafen justerades omedelbart.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL) samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hantverksakademins Restaurang, Garage-vägen 18

Dnr 01-2006-02094

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Hantverksakademin i Sverige AB:s ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Hantverksakademin, dagligen från klockan 12:00 till klockan 24:00, enligt alkohollagen (AL) 7 kap 5 §.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Debaser Medis, Medborgarplatsen 8

Dnr 19-2006-01582

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Debaser Restaurang AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 03:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande till närboende, enligt 7 kap 5 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

 4. Villkor meddelas att all nuvarande personal som arbetar med servering och eventuella som nyanställts (samtliga som inte endast tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i
  ansvarsfull alkoholhantering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt senast 2006-12-31.

 5. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, vid
  nyttjande av 03-tid, från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Villkoret gäller omedelbart.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Sallys Bar AB Sallys Bar-Café, Västerlånggatan 52

Dnr 07-2006-01426

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sallys Bar AB, 556551-4857, tillståndshavare i Sallys Bar-Café, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Necat Acar och ombudet Johan Goliats. Redovisningsansvarig Naim Messo deltog också vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) samt ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillstånds-
havaren en varning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s), tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) samt ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§15 Ingripande mot Restaurang Mellanfloden HB-Trianon, Skönstorpsvägen 84

Dnr 07-2006-00338

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Mellanfloden HB (969681-8666), tillståndshavare för restaurang Trianon en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-08-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-09-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

§16 Ingripande mot Restaurang ALCATARZ Bar o Bistro-Alcatraz Bar & Bistro, Danmarksgatan 1

Dnr 07-2006-01055

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Restaurang ALCATRAZ Bar o Bistro, 461130-9651, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Biljardpalatset i Stockholm Aktiebolag - Biljardpalatset, Sankt Eriksgatan 52

Dnr 07-2006-01475

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Biljardpalatset i Stockholm AB (556224-8400) tillstånds-
  havare på Biljardpalatset, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.


Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Helena Larsson Mässen AB - Sjöofficersmässen, Långa Raden 8

Dnr 07-2006-01992

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§19 Ingripande mot Loopen Marin Aktiebolag – Loopen Marin, Hornstulls Strand 6

Dnr 07-2006-01996

Tillståndutskottet beslut

1. Utskottet beslutade att enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 20 § meddela Loopen Marin Aktiebolag, 556340-3038, tillståndshavare för restaurang Loopen Marin, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) och de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-09-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Mustafa Pektas, La Barca –Pizzeria La Barca, Wennerbergsgatan 1

Dnr 07-2006-02481

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) att ingen alkoholservering får bedrivas i lokalerna förrän förutsättningarna för sådan enligt 7 kap. 8 § AL är uppfyllda. Tillståndshavaren ska enligt bestämmelserna i 8 kap. 3 § AL underrätta tillståndsmyndigheten när miljöförvaltningen godkänt lokalen för allsidig matlagning och innan alkoholservering återupptas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-09-27.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd samt att meddela villkor enligt 7 kap. 5 § AL.

§21 Ingripande mot Söderkällaren HB – Söderkällaren, Tjärhovsgatan 12

Dnr 07-2006-01501/26-2005-01108

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet. Bolaget föreläggs att senast 2006-10-10 verifiera redovisade uppgifter i skrivelse daterad 2006-09-26. Ärendet kommer att behandlas i utskottet 2006-10-26.

 2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hida Khan, ombudet Johan Obel samt Lars Bunner (redovisningsansvarig i bolaget), vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade 2006-09-25 och 2006-09-26.

Under sammanträdet ingavs ”Bekräftelse angående borgen”, daterad 2006-09-26.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter i ärendet.

§22 Ingripande mot HB Araya & Palén c/o Araya – Teater Giljotin, Torsgatan 41

Dnr 07-2006-01507

Tillståndutskottet beslut.

 1. Utskottet beslutade att meddela HB Araya & Palén (969713-0574) tillståndshavare på Teater Giljotin, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare och all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-12-31.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Dels ingripande mot Restaurang Terassen i Stockholm AB – Hirschenkeller, dels omprövning av serveringstid

Dnr 07-2006-01567/25-2006-00814

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Restaurang Terassen i Stockholm AB, 556677-8931 en varning med stöd av 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 03:00 respektive 23:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL. Serveringstiden fastställes fortsättningsvis till klockan 01:00 respektive 22:00

Utskottet uppmanade förvaltningen till förstärkt tillsyn av restaurangen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-13 och dels föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning, dels att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Obel som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad, 2006-09-26. Nattklubbsansvarig Hanni George deltog också vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m),ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m) ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot beslutet, dock ej i den del avseende förstärkt tillsyn.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation fattade av förvaltningen 2006-08-01 – 2006-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-08-01 – 2006-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-08-01 – 2006-08-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§27 Anmälan av skrivelse från Statens folkhälsoinstitut (FHI) – svar på skrivelse angående myndigheternas roller enligt alkohollagen

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§28 Domar/beslut från länsrätten

8 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§29 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 domar anmäldes. En dom dukades vid sammanträdet.

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§30 Information från tillståndsenheten

Ann Hilmersson informerade att med anledning av TV3:s program Insider så verkställdes ingen tillsyn under den gångna helgen. Onsdagen den 27 sept 2006 hölls ett möte med inspektörerna inför kommande helgs tillsyn och vid mötet diskuterades särskilt säkerhets- och förhållningssättsaspekterna. STAD-utbildning genomfördes den 26 sept 2006. Detta utbildningstillfälle inleddes med att informationschefen för Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) informerade deltagarna om hur de ser på situationen, och att SHR till fullo stöder tillståndsenheten i dess arbete.