Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Nya ärenden:

5 Nytt tillstånd till allmänheten i Restaurang Café & Restaurang Frihamnen

6 Nytt tillstånd till allmänheten i Restaurang Lilla Saigon

7 Nytt tillstånd till slutna sällskap i Restaurang Snookerhallen

8 Utökad serveringstid i Restaurang Gamla Bysis

9 Utökad serveringstid i Restaurang AnnaKhan

10 Utökad serveringstid i Restaurang Champenoise

11 Omprövning efter prövotid i Restaurang Fasching

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

12 Återremitterat ärende, Tillsynsärende rörande Restaurang Curry Nam Nam

Dnr: 07-2006-01424
Handl: PHe/AHi

Nya ärenden:

13 Tillsynsärende rörande Restaurang Viola

14 Tillsynsärende rörande Restaurang El Amir/Alis Bar

15 Tillsynsärende rörande Restaurang Tantogården

16 Tillsynsärende rörande Restaurang Maison de la Getsy

17 Tillsynsärende rörande Restaurang Ringens Kök & Bar

18 Tillsynsärende rörande Restaurang Långbro Pizzeria

19 Tillsynsärende rörande Restaurang Hatam och Suger Bar

20 Tillsynsärende rörande Restaurang Torato

21 Tillsynsärende rörande Restaurang Källaren Moldau

22 Tillsynsärende rörande Restaurang Mosebacke Etablissement

23 Tillsynsärende rörande Restaurang Tudor Arms

24 Tillsynsärende rörande Restaurang Piazza Italia

25 Tillsynsärende rörande Restaurang Stockholms Stadsmuseum

26 Tillsynsärende rörande Restaurang Strix

27 Tillsynsärende rörande Restaurang Escapen/Datasektionen

Anmälningar och information

28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-09-01 – 2006-09-30

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-09-01 – 2006-09-30

30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-09-01 – 2006-09-30

31 Anmälan av ordförandebeslut. Omprövning efter prövotid i restaurang Linnégatan 1

32 Domar/beslut från länsrätten (10)

33 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Jackie Nylander
Oskar Öholm

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Vice ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Patrik Silverudd (fp)
Stefan Nilsson (mp)

Ersättaren:
Elias Wästberg (m) ( från kl. 09:30- 10:20, §§ 8, 11 och 22)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Majvor Schultz Fredholm

Förhinder hade meddelats av ersättarna Margareta Olofsson (v) och Inga Näslund (s)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-09-28 hade justerats 2006-10-02.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-10-31.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Café & Restaurang Frihamnen, Frihamnsterminalen/Magasin 2

Dnr 01-2006-02075

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 18:00 enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lilla Saigon, Bjurholmsgatan 18

Dnr 01-2006-02108

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Viet Hung Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten i restaurang Lilla Saigon dagligen till klockan 22:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges enligt 7 kap. 5 § AL på prov till och med 2007-10-26 när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2007-01-31 ska sådant vara förvaltningen till handa.

 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2006-12-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Snookerhallen, Krukmakargatan 34

Dnr 02-2006-01753

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Snookerhallen i Stockholm AB, 556699-4140, serveringstilstånd för spridrycker, vin och starköl till slutna sällskap på serveringsställe Snookerhallen, dagligen till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2006-12-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Gamla Bysis, Hornsgatan 82

Dnr 05-2006-02165

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurang till klockan 03:00 onsdagar, fredagar och lördagar med ett års prövotid.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör onsdag, fredag och lördag från klockan 22 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) samt bolagets företrädare genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Senast 2007-01-31 ska villkoret vara uppfyllt. Sedan gäller det kontinuerligt för personal som anställs för servering.

Lagstöd för ovanstående villkor föreligger i 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Wen-Chien Teng och ombudet Tommy Sjöberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Med på sammanträdet var även Wen-Chiens Tengs son, Simon Teng.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falbäck (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottet beslut.

§9 Omprövning efter prövotid i restaurang Fasching, Kungsgatan 63

Dnr 25-2006-02088

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 04:00 onsdag-lördag under ytterligare ett år till och med 2007-10-26. Grundtiden till klockan 03:00 dessa dagar kvarstår och söndag-tisdag är serveringstiden till klockan 02:00.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 04:00 onsdag-lördag avslås.

 3. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, onsdag-lördag från klockan 22:00 och fyra sådana fredag-lördag från klockan 24:00. Vakternas tjänstgöringstid ska vara till sista gästen lämnat lokalen.

 4. Villkor kvarstår även att samtlig personal som engageras för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Återremitterat ärende om ingripande mot det Bengaliska Köket Handelsbolag-Curry Nam Nam, Magnus Ladulåsgatan 7

Dnr 07-2006-01424

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela det Bengaliska Köket Handelsbolag, 969706-9046, tillståndshavare i restaurang Curry Nam Nam, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ingripande mot VS Food & Beverage AB – Viola, Humlegårdsgatan 14

Dnr 07-2006-00921

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter avseende bolagets tvist med hyresvärden och inarbetande av uppgifter avseende ägarbilden. Bolaget föreläggs att inkomma med samtliga uppgifter senast 2006-11-24. Ärendet tas upp i utskottets decembersammanträde.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vesna Krstic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2006-10-25. Vid sammanträdet dukades även skrivelse, med bilaga angående lånelöfte, från Jessica Freme, daterad 2006-10-20. Även tjänsteanteckning upprättad av tillståndsenheten 2006-10-25 dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter avseende bolagets tvist med hyresvärden och inarbetande av uppgifter avseende ägarbilden.

§12 Ingripande mot Maison de la Getsy, Jungfrugatan 70,

Dnr 07-2006-01198

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mike Getsy (600512-5510), på serveringsstället Maison de la Getsy , enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Ünsal, Suayip – Ringens kök & Bar, Ringvägen 151

Dnr 07-2006-01422

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ünsal, Suayip (730420-9351), tillståndshavare för Restaurang Ringens Kök & Bar enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Erica Pulkka, vilken redogjorde för omständigheter i ärendet. Erica Pulkka inlämnade fullmakt. Vid sammanträdet inlämnades även skrivelse från Suayip Unsal, daterad 2006-10-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Långbro Pizzeria HB – Långbro Pizzeria, Svartlösavägen 79

Dnr 07-2006-01459

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Långbro Pizzeria HB, tillståndshavare på Långbro Pizzeria, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Nya Hatam Persisk Restaurang Handelsbolag – Hatam och Suger Bar, Kammakargatan 9

Dnr 07-2006-01512

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Nya Hatam Persisk Restaurang Handelsbolag, 969646-3042, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot T and T Café AB-Torato, Spelbomskanstorg

Dnr 07-2006-01963

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för T and T Café AB (556625-1749), tillståndshavare på serveringsställe Torato, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Herwint Aktiebolag – Källaren Moldau, Begsunds Strand 33-35

Dnr 07-2006-02002

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§18 Ingripande mot Mosebacke Etablissement Aktiebolag – Mosebacke Etablissement, Mosebacke Torg, 3

Dnr 07-2006-02022

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Mosebacke Etablissement AB, 556226-5719, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tobias Fält och Conrad Nyqvist vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Lilian Falkbäck (s) samt ledamoten Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Lilian Falkbäck (s) samt ledamoten Stefan Nilsson (mp)

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottet beslut.

§19 Ingripande mot Anglo-Swedish Pubs Aktiebolag – Tudor Arms, Grevgatan 31

Dnr 07-2006-02024

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Anglo-Swedish Pubs Aktiebolag (556260-0634), tillståndshavare på restaurang Tudor Arms, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot CE.RO.MO.AB/Piazza Italia, Ulvsundavägen 1

Dnr 07-2006-02041

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för CE.RO.MO AB, 556588-3369, på serveringsställe Piazza Italia enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Natale Monachelli, Giovanna Vitale, ombudet Jonas Stjernquist vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet enligt dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen 2006-10-24. Tolkade under sammanträdet gjorde Ulrika Stjernquist.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Kafé Ryssgården Handelsbolag – Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården

Dnr 07-2006-02414

Tillståndutskottet beslut.

Utskottet beslutade att meddela Kafé Ryssgården Handelsbolag (969699-0358), tillståndshavare för restaurang Stockholms Stadsmuseum en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Convivium Strix Restaurang, Drottninggatan 79

Dnr 07-2006-02587

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Convivium Strix Restaurang Aktiebolag (556371-8583), tillståndshavare för restaurang Strix en varning enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 20 §.

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-01-31.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Carl-Olov Schalander vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-10-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Konglig Datasektionen – Escapen/Datasektionen, Osquars Backe 8

Dnr 07-2006-02745

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Konglig Datasektionen (802412-7709) en varning.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation fattade av förvaltningen 2006-09-01 – 2006-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-09-01 – 2006-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-09-01 – 2006-09-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§27 Anmälan av ordförandebeslut. Omprövning efter prövotid i restaurang Linnégatan 1

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§28 Domar/beslut från länsrätten

10 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§29 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.