Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lilla Fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Invit matkafe

6 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Sektionslokalen Elysium

Dnr: 02-2006-01526 Handl: MFri

7 Ägarskifte i Restaurang Ingenjörssektionen Kistas Sektionslokal

Dnr: 19-2006-00825 Handl: MFri

8 Utökad serveringstid i Restaurang La Camera

9 Utökad serveringstid i Restaurang Douglas Public Bar

10 Utökad serveringstid i Restaurang Mumbai

11 Utökad serveringstid i Restaurang Champenoise

12 Utökad serveringstid i Restaurang AnnaKhan

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

13 Tillsynsärende, Restaurang El Amir/Alis Bar

14 Tillsynsärende, Restaurang Stockholm Kök & Bar

15 Tillsynsärende, Restaurang Tantogården

16 Tillsynsärende, Restaurang Broder Tuck

17 Tillsynsärende, Restaurang Undici restaurant & bar

Dnr: 07-2006-01584 Handl: MFri

18 Tillsynsärende, Restaurang Suan Thai

19 Tillsynsärende, Restaurang Hägerstalunds Värdshus

20 Tillsynsärende, Restaurang Gunnels Krog

21 Tillsynsärende, Restaurang Gåsgränd

22 Tillsynsärende, Restaurang Carpe Noctem

23 Tillsynsärende, Restaurang THS Kemisektionen/ Dragskåpet

24 Tillsynsärende, Restaurang 12:an vid THS:s Elektrosektionen

25 Tillsynsärende, Restaurang Konsulatet vid THSs Fysiksektion

26 Tillsynsärende, Restaurang EDO

27 Tillsynsärende, Restaurang Åhléns City

28 Tillsynsärende, Restaurang Lai - Lai

Anmälningar och information

29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-10-01 – 2006-10-31

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-10-01 – 2006-10-31

31 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-10-01 – 2006-10-31

32 Domar/beslut från länsrätten (12 st)

33 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

34 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Jackie Nylander
Oskar Öholm

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Vice ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättare:
Inga Näslund (s)

Ersättaren:
Elias Wästberg (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Majvor Schultz Fredholm
Isabelle Vas

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v) och ledamoten Stefan Nilsson (mp).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-10-26 hade justerats 2006-11-01.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-11-22.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Invit matkafe, Klarabergsgatan 25

Dnr 01-2006-02662

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Klarabergsgatan 25 AB, 556707-4363, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på serveringsställe Invit matkafe och dess uteservering, dagligen till klockan 24:00 respektive 23:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2006-12-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i sektionslokalen Elysium, Isafjordsgatan 39

Dnr 02-2006-01526

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§7 Ägarskifte i Ingenjörssektionen Kistas Sektionslokal, Isafjordsgatan 28 C

Dnr 02-2006-01526

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap till klockan 03:00, det vill säga till medlemmar i Ingenjörssektionen och personal vid ITU i Kista samt till en särskilt inbjuden gäst per medlem och anställd i sektionslokal på Isafjordsgatan 28 C i Kista. Villkor kvarstår enligt nuvarande tillstånd.

 2. Ovanstående förutsätter att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för livsmedelshantering. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas när sökanden visat att lokalen blivit godkänd. Senast 2007-02-28 ska sökanden visa att lokalen blivit godkänd av miljöförvaltningen för livsmedelshantering.

 3. Ansökan om serveringstillstånd i samma lokal även till studenter och personal vid Skolan för Informations- och kommunikationsteknik (ICT) i Kista med medföljande gäst avslås, enligt 7 kap. 8 § AL och 7 kap. 7 § AL, eftersom kraven varken avseende lokalens beskaffenhet för alkoholservering till allmänheten eller kunskaper om alkohollagens bestämmelser för sådan servering är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang i restaurang La Camera, Norrmalmstorg 4

Dnr 05-2006-02198

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstid vid servering till allmänheten i restaurang och uteservering onsdag-lördag till klockan 05:00 under ett år t.o.m. 2007-11-16.

 2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 03:00 kvarstår således.

Lagstöd för ovanstående villkor föreligger 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (s) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Douglas Public Bar, Bredholmsgatan 2

Dnr 05-2006-02696

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid fredagar och lördagar till klockan 03:00 på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet om verksamheten orsakar ordningsproblem eller stör närboende.

 2. Stadigvarande serveringstid i restaurang , fredagar och lördagar till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för ordningsstörningar och störningar till närboende.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning och den sena serveringstiden. Villkoret gäller omedelbart.

 4. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2007-02-28.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Mumbai, Sveavägen 41

Dnr 05-2006-02836

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Mumbai SNS Handelsbolag, 969715-5993, utökad serveringstid till allmänheten i restaurangen till klockan 03:00 fredag och lördag, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen fredag och lördag, från klockan 22:00 till dess sista gästen lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-02-28. Därefter gäller det fortlöpande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-11-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Champenoise, Birger Jarlsgatan 101

Dnr 05-2006-02907

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL), med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang AnnaKahn, Riddargatan 12

Dnr 05-2006-02222

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten i restaurang, till klockan 02:00, torsdag, fredag och lördag på prov i ett år.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 torsdagar, fredagar och lördagar 02:00 avslås enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL) p.g.a risken för störningar till närboende.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen torsdag, fredag och lördag från klockan till 22:00 till dess sista gästen lämnat lokalen.

 4. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-02-28.

Lagstöd för ovanstående villkor föreligger i 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§13 Ingripande mot Boulala Restaurants AB – El Amir/Alis Bar, Gamla Brogatan 40

Dnr 07-2006-01060

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att, enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL), meddela Boulala Restaurants AB, 556644-8055, en varning.

 2. Serveringstiden från och med 2006-11-17 fastställes till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i lokalen, måndag – onsdag och minst fyra sådana torsdag – söndag från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen.

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Noui Boulala och ombudet Stefan Lundin vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Skrivelse från SHR:s vd Mats Hult, daterad 2006-11-13, dukades vid sammanträdet

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Skrattkammaren Food & Entertainment AB-Tantogården, Ringvägen 24

Dnr 07-2006-01069

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Skrattkammaren Food & Entertainment AB (556662-2345) tillståndshavare på Tantogården, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Åke Lind och Anna Birgander vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med under sammanträdet inlämnade skrivelser. Skrivelserna utgjordes av:

 1. Inledningsanförande

 2. Brev till miljöförvaltningen

 3. Brev till grannar

Vid sammanträdet deltog också förre ägaren Joram Awiti och grannen Miguel Cabrera.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Marias Franska Café HB-Broder Tuck, Götgatan 85

Dnr 07-2006-01076

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) att meddela Marias Franska Café HB – restaurang Broder Tuck, 916637-8134 en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att personer som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt tjänstgör) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Senast 2007-02-28 ska detta vara genomfört och redovisat till förvaltningen för nuvarande personal. Sedan gäller det kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-11-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Tu & Co AB – Undici restaurant och bar, Sturegatan 22

Dnr 07-2006-01584

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Tu & Co AB (556587-3717) tillståndshavare på Undici restaurant & Bar, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår samt utökas med att bolaget senast 2007-01-31 ska inkomma med en policy för verksamheten som tar sikte på hur olägenheter i fråga om ordning och nykterhet ska förebyggas på ett tidigt stadium. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Restaurang Suan Thai AB-Suan Thai, Alviksvägen 37

Dnr 07-2006-01950

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Suan Thai AB, 556609-7332, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tavorn Buranasiri och ombudet Richard Schönmeyr vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Med på sammanträdet var också Sören Svensk och Subara.

Under sammanträdet ingavs utbetalningsbesked från Skatteverket, daterat 2006-10-26.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Kettler´s Restauranger Handelsebolag – Hägerstalunds Värdshus, Hägerstalunds Gård

Dnr 07-2006-02045

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kettler´s Restaurang Handelsbolag, 969667-2600, tillståndshavare på Hägerstalunds Värdshus, enligt 7 kap. 19 § punkt 4 alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Sirix Aktiebolag – Gunnels Krog, Lilla Nygatan 13

Dnr 07-2006-02438

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Sirix Aktiebolag, 556273-5521, tillståndshavare i Gunnels Krog, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Restaurang Gåsgränd 4 Aktiebolag – Gåsgränd, Gåsgränd 4

Dnr 07-2006-02439

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela tillståndshavaren Restaurang Gåsgränd 4 Aktiebolag, 556554-1983, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Alea Jacta Est – Carpe Noctem (f.d. Bonden Bar), Bondegatan 1 C

Dnr 07-2006-02683

Tillståndutskottet beslut.

Utskottet beslutade att meddela Alea Jacta Est, (770524-0138), tillståndshavare för restaurang Carpe Noctem en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot THS Kemisektionen – Dragskåpet, Teknikringen 36 B

Dnr 07-2006-02758

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren THS Kemisektionen (802413-2154) en varning.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Konglig Elektrosektion, THS – 12:an vid THS:s Elektrosektionen, Osquars Backe 12

Dnr 07-2006-02760

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Konglig Elektrosektionen (802413-7708) en varning.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Fysiksektionen vid THS:s Fysiksektion – Konsulatet vid THS:s Fysiksektion, Teknikringen 8 J

Dnr 07-2006-02762

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§25 Ingripande mot Restaurang Edo AB – EDO, Linnégatan 38

Dnr 07-2006-02774

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang EDO AB, org nr 556694-9821, på serveringsstället EDO, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Li Hua Zhou och ombudet Johan Obel vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-11-13. Vid sammanträdet deltog också Paulina Majdzik, Chen Zhou samt Shuan Chen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Fazer Amica AB – Åhlens City, Klarabergsgatan 50

Dnr 07-2006-03112

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela tillståndshavaren Fazer Amica AB, org.nr 556045-1907, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-11-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§27 Ingripande mot Restaurang Lai-Lai Handelsbolag, Högalidsgatan 52

Dnr 07-2006-02004

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela Restaurang Lai-Lai Handelsbolag, 916615-2828, tillståndshavare i restaurang Lai-Lai, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-10-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation fattade av förvaltningen 2006-10-01 – 2006-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-10-01 – 2006-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-10-01 – 2006-10-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§31 Domar/beslut från länsrätten

12 domar/beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§32 Domar/beslut/protokoll

2 beslut/protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§33 Information från tillståndsenheten

Eddie Friberg informerade om den artikel som var införd i tidningen Metro den 9 november angående tillståndsenheten. I artikeln påstås att tillståndsenheten tystnat ner ett larm från länsstyrelsen om en stor fest på Sturecompagniet där det skulle bjudas på alkohol i strid mot alkohollagens bestämmelser.

Artikeln är ofullständig, osaklig och tendensiös och det finns ingen grund för att tillståndsenheten skulle ha handlagt ärendet felaktigt. Ärendet har inkommit till tillståndsenheten och registrerats på sedvanligt sätt. Handläggaren på tillståndsenheten har agerat fullt korrekt och tagit kontakt med vd:n på Sturecompagniet och informerat om det gällande gåvoförbudet i alkohollagen. Vid kontakten framkom det att det inte var Sturecompagniet som arrangerade festen utan mediabolaget ”Tidningen Stureplan”. Sturecompagniet har skickat in fakturor till tillsåndsenheten där det tydligt framgår att de debiterat det arrangerande företaget för festen. Sturecompagniet har således inte bjudit på några alkoholdrycker.

Eddie Friberg uppgav att socialroteln, revisionen m.fl. informerats om de korrekta sakomständigheterna.