Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-02-22

Sammanträde 2007-02-22

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla konferensen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang OZ-EM Pizzeria

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Grekiska kolgrillsbaren (fd Tuppen)

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Ärvinge Krog

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Khayma

9 Utökad serveringstid Restaurang BARA/Underbara

10 Utökad serveringstid Restaurang Limerick Pub

11 Utökad serveringstid Restaurang Charles Dickens

12 Utökad serveringstid Restaurang HG's

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

13 Bordlagt ärende Tillsynsärende Restaurang Bombay

Nya ärenden:

14 Tillsynsärende Restaurang Kina Muren

15 Tillsynsärende Krog A 56 AB / Restaurang The Cuckoo

16 Tillsynsärende Restaurang Glenn Miller Café

17 Tillsynsärende Restaurang Nils Oscar Bryggeri & Bränneri

18 Tillsynsärende Restaurang Alviks Matbod

19 Tillsynsärende Restaurang Vitlök

20 Tillsynsärende Restaurang La Tentatione

Anmälningar och information

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-01-01 – 2007-01-31

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-01-01 – 2007-01-31

23 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-01-01 – 2007-01-31

24 Domar/beslut från länsrätten (5)

25 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007
Christina Elffors-Sjödin (m)
Elisabeth Brandt-Ygeman (s)
Anders Larsson, Sekreterare 

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Ersättare:
Ulf Segander (m)
Stefan Nilsson (mp), från och med § 10

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Anders Häregård

Förhinder hade meddelats av ersättaren Anna Broman (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-01-31 hade justerats 2007-02-06.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-02-27.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang OZ-EM Pizzeria, Södra Kajen 39 Positionen 113

Dnr 01-2006-00999

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska kolgrillsbaren (fd Tuppen), Harpsundsvägen 14-16

Dnr 01-2006-02915

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att det inte är visat att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § och 7 kap 8 § alkohollagen är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ärvinge Krog, Kronoborgsgränd 9

Dnr 01-2006-03045

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap 7 § och 7 kap. 10 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mario Gammel, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-01-22.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Khayma, Hantverkargatan 47

Dnr 01-2006-03276

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Amal Fatah serveringstillstånd för spridrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Khayma till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden inkommer med handling som styrker att kuskapskravet enligt 7 kap. 7 § AL är uppfyllt senast 2007-04-30. Beslutet verkställs först efter det att förbehållet är undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33

Dnr 05-2006-03150

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå såväl ansökan om utökad serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 som till klockan 02:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd), med hänvisning till att restaurangen ligger i ett bostadshus och störningskänsligt område och att det därmed finns risk att boenden störs av verksamheten.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Limerick Pub, Tegnérgatan 10

Dnr 05-2006-03444

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade at ge Limerick i Stockholm AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 fredagar och lördagar enligt alkohollagens (AL) 6 kap. 4 §.

 2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd), dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att all nuvarande personal som arbetar med servering och eventuella som nyanställs (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Villkor om STAD-utbildning gäller fortlöpande. Vaktvillkoret gäller omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55

Dnr 05-2006-03626

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid till klockan 03.00 fredag – lördag samt dag före helgdag på prov ett år enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att minst två förordande ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag -lördag samt dag före helgdag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riklinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor meddelas enligt 7 kap.5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Senast 2007-05-22 ska villkoret vara uppfyllt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 19 februari 2007.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att ansökan dels skulle bifallas, dels avslås.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang HG´s, Hornsgatan 136

Dnr 05-2006-03756

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid till klockan 02.00 fredag – lördag samt dag före helgdag på prov ett år enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att minst två förordande ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag -lördag samt dag före helgdag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riklinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor meddelas enligt 7 kap.5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Senast 2007-05-22 ska villkoret vara uppfyllt.

 4. Utökat serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att godkänt luftljudisoleringsprotokoll från miljöförvaltningen inkommer senast 2007-05-22.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att ansökan dels skulle bifallas, dels avslås.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§13 Serveringstider vid övergång till sommartid respektive vintertid

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att fatställa tillämpning av gällande serveringstid vid övergång till sommartid respektive vintertid i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, d.v.s. att klockan gäller för korrekt serveringstid.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-21 och föreslagit att utskottet fastställer tillämpning av gällande serveringstid vid övergång till sommartid respektive vintertid, d.v.s. att klockan gäller för korrekt serveringstid.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Bordlagt ärende-Ingripande mot Pardesh Aktiebolag-Bombay, Verkstadsgatan 3

Dnr 07-2006-03143

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Paradesh Aktiebolag, 556595-3451, på serveringsstället Bombay, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Wu´s Restaurang Kina Muren i Stockholm AB, Odengatan 70

Dnr 07-2006-02747

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Wu´s Restaurang Kina Muren i Stockholm AB (556205-6332) en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Lundén-Welden (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Krog A 56 Aktiebolag, Artellerigatan 56

Dnr 07-2006-02860

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Krog A 56 Aktiebolag, 556537-4526, tillståndshavare i restaurang The Cuckoo, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen .

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Idlund, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Nils Oscar Bryggeri och Bränneri AB, Svarvargatan 7

Dnr 07-2006-03258

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Nils Oscar Bryggeri och Bränneri AB, 556479-6976, tillståndshavare på serveringsställe Nils Oscar Bryggeri & Bränneri, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Alviks Matbod Tre Restauranger AB, Gustavslundsvägen 14

Dnr 07-2006-03291

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Alviks Matbod Tre Restauranger AB, 556552-2256, tillståndshavare i restaurang Alviks matbod, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Morteza Borzoos restaurang och catering-La Tentazione, Malmskillnadsgatan 60

Dnr 07-2006-03907

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-01-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-02-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten, Christina Elffors-Sjödin och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd, (fp) .

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning hade funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd ( fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

2007-01-01 – 2007-01-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-01-01 – 2007-01-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-01-01 – 2007-01-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§23 Domar/beslut från länsrätten. 6 domar/beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till kammarrätten överklaga länsrättens dom 2007-02-02 i mål nr 23952-06 och yrka att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Utskottet yrkar att kammarrätten ändrar länsrättens beslut och fastställer utskottets beslut att återkalla serveringstillståndet för CE.RO.MO. AB. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 2. Utskottet beslutade att till kammarrätten överklaga länsrättens dom 2007-02-15 i mål nr 16605-06 och yrka att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Utskottet yrkar att kammarrätten ändrar länsrättens beslut och fastställer utskottets beslut att återkalla serveringstillståndet för Mohammed M´Kaddem, tillståndshavare för Restaurang Yalla. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 3. Utskottet beslutade i övrigt att godkänna anmälan.

§24 Information från tillståndsenheten

Tillståndsenheten anmälde schema för utbildningsdag för tillståndsutskottet den 14 mars 2007.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

Tillståndsenheten anmälde skrivelse ”Angående inspektion 2006-12-09”.

Inspektionen hade genomförts på Le Bistro de Wasahof.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

I övrigt diskuterade tillståndsutskottet och tillståndsenheten problemet med att miljöförvaltningen som en budgetåtgärd, numera inte besvarar remisser från tillståndsenheten.