Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-05-24

Sammanträde 2007-05-24

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende

Omprövning efter prövotid Restaurang Solidaritet
Dnr: 25-2007-00143 Handl: NAI

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Bolly Wood

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang och café Ekorren

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Pizza Grill Side

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Mathias Dahlgren

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Stråket

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Breeze

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang The Bank

13 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Terra

14 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Galette & Crêpe

15 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Ängbybaren

16 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang M/S Segelkronan

17 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Finefood

18 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Grekiska kolgrillsbaren (fd Tuppen)

19 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Pontus

20 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Svensk Grekiska Föreningen

21 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Kontoret Strandvägen 7 A

22 Nytt tillstånd, pausservering Restaurang Teater Scenario

23 Utökad serveringstid Restaurang Trevi

24 Utökad serveringstid Restaurang T.G.I Friday's Birger Jarlsgatan

25 Utökad serveringstid Restaurang Snaps Bar & Bistro

26 Utökad serveringstid Restaurang King´s Town

27 Ägarskifte Restaurang Kryddhyllan

28 Omprövning efter prövotid Restaurang Aladdin

29 Omprövning efter prövotid Restaurang Stockholms Stadion

30 Omprövning efter prövotid Restaurang Södermalm

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

31 Tillsynsärende Restaurang Harry B James

32 Tillsynsärende Restaurang Asha

33 Tillsynsärende Restaurang Glenn Miller Café

34 Tillsynsärende Restaurang Francis Kök & Bar

35 Tillsynsärende Restaurang South of Siberia

36 Tillsynsärende Restaurang T-centralen/Flygsektionen

37 Tillsynsärende Restaurang Lilla Bangladesh

38 Tillsynsärende Restaurang Portofino

39 Tillsynsärende Restaurang Gullmarssons krog

40 Tillsynsärende Restaurang Kvarnen T

41 Tillsynsärende Restaurang Göta Arks Gästmatsalar

42 Tillsynsärende Restaurang O´Learys

43 Tillsynsärende Restaurang Fridhem

44 Tillsynsärende Restaurang Bollywood

Anmälningar och information

45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-04-01 – 2007-04-30

46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-04-01 – 2007-04-30

47 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-04-01 – 2007-04-30

48 Domar/beslut från länsrätten (7 st)

49 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

50 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007

Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare
Jackie Nylander (v) Anders Larsson


Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)
Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s) (Deltog ej när § 20 och § 34 behandlades)

Ledamöter:
Christina Elffors-Sjödin (m)
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)

Ersättare:
Ulf Segander (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson
Nancy Isaksson

Förhinder hade meddelats av ersättaren Anna Broman (m) och ersättaren Stefan Nilsson (mp).

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.


§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-04-19 hade justerats 2007-04-24.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-05-29.

§5 Återremitterat ärende om utökad serveringstid i restaurang Solidaritet, Lästmakargatan 3

Dnr 25-2007-00143

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om fortsatt serveringstid till klockan 05:00.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor kvarstår att samtliga personer som arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom, Jesper Ahlbom samt ombudet Stefan Lundin, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bolly Wood, Wallingatan 7

Dnr 01-2006-03568

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sabahat Bhatti med firma Bhattisa, 6907016-1688, serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 12:00-21:00 i restaurang enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang och café Ekorren, Biskopsvägen 5

Dnr 01-2006-03702

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge L. Torsell Turistservice AB, 556059-9788, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och på uteservering mellan klockan 11:00-22:00 under månaderna april-oktober, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang och uteservering medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizza Grill Side Stångåvägen/Lillåvägen 75

Dnr 01-2006-03816

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att ansökan inte är komplett samt på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § alkohollagen (AL) inte är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mathias Dahlgren, Södra Blasieholmshamnen 8

Dnr 01-2007-00110

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Blasieholmen 54 Restaurang AB, 556706-6963, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 00:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2007-06-15 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Stråket, Lindhagensterrassen 3

Dnr 01-2007-00319

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Lindhagensterrassen AB, org.nr. 556700-0202, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-01:00 i restaurang enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Breeze, Strandvägskajen 20

Dnr 01-2007-00484

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang samt uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

 2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2007-07-30.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Bank, Brunnsgatan 6-8

Dnr 01-2007-00485

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet till utskottets sammanträde 2007-06-21 för inarbetande av uppgifter gällande ritningar för lokalen samt för inarbetande av uppgifter angående ljudisolering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Bergquist, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet till utskottets sammanträde 2007-06-21 för inarbetande av uppgifter gällande ritningar för lokalen samt för inarbetande av uppgifter angående ljudisolering.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Terra, Alströmergatan 39

Dnr 01-2007-00613

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sabis Aktiebolag, 556165-9888, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 – 01:00 i Restaurang Terra enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Galette & Crêpe, Tegnérgatan 16

Dnr 01-2007-00679

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge EGT in Stockholm Kommanditbolag, 969716-5398, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 – 22:00 i restaurang och uteservering, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående förutsätter att sökanden visar att kraven i 7 kap. 8 § AL är uppfyllda senast 2007-08-03. Först när förbehållet är undanröjt verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ängbybaren, Ängby Torg 4/Vultejusvägen 28-30

Dnr 01-2007-00684

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang M A Gul AB, org.nr 556689-4969 serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Nytt tillstånd, allmänheten i restaurang M/S Segelkronan, Östra Brobänken

Dnr 01-2007-00752

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Helena Larsson Mässen AB, 556662-2923, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalerna på M/S Segelkronan samt i uteservering på intilliggande ponton till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Serveringstillstånd i uteservering på intilliggande ponton förutsätter att Fastighetsverket lämnar sitt medgivande till nyttjande av denna yta. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2007-08-31.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Finefood, Hammarby Allé 62

Dnr 01-2007-00823

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang samt uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap.4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2007-07-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska kolgrillsbaren (f.d. Tuppen), Harpsundsvägen 14-16

Dnr 01-2007-00966

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge G.G. Kolgrillen Handelsbolag, 969697-9922, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen kockan 11:00 – 22:00 i restaurang och uteservering enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov i ett år, enligt 7 kap 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 01:00 i restaurang samt till klockan 23:00 på uteservering avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Pontus, Brunnsgatan 1

Dnr 01-2007-01115

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 01:00 respektive 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i serveringställe Svensk-Grekiska Föreningen, Rinkebytorget 1

Dnr 02-2006-03504

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till föreningens medlemmar (slutet sällskap), dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-01:00, lördagar, helgdagar samt helgdagsaftnar och serveringstid till klockan 11:00-22:00 övriga dagar, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om dispens från att föra kassaregister enligt 8 kap. 5a § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-09 och i tjänsteanteckning 2007-05-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes föreningen av Nikolaidis Moissis, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kontoret Strandvägen 7 A, Strandvägen 7 A

Dnr 02-2007-00774

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Kontoret Strandvägen 7A AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, i serveringslokalerna från klockan 11:00 till klockan 22:00 i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i Teater Scenario, Hantverkargatan 78

Dnr 04-2007-00908

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om servering av vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning, dagligen klockan 18:00 – 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Ovanstående förutsätter att företrädaren för sökanden genomgår utbildning i alkohollagen med betyget godkänt. Tillståndbevis utfärdas först efter att intyg av genomgången utbildning inkommit till förvaltningen. Senast 2007-07-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Trevi, Hagsätra Torg 38

Dnr 05-2007-00398

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-05-20.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§24 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang T.G.I Friday´s Birger Jarlsgatan, Birger Jarlsgatan 16

Dnr 05-2007-00564

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, fredag och lördag i uteservering till klockan 01:30, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Snaps Bar & Bistro, Götgatan 48

Dnr 05-2007-00682

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i uteservering till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Bengt Sörås och Pascal Lund, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse inkommen till förvaltningen 2007-05-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang King´s Town, Ringvägen 104

Dnr 05-2007-00751

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid fredag – lördag i restaurangens källarplan till klockan 03:00 på prov ett år, enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

 2. Tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning kvarstår.

 3. Tidigare meddelade villkor avseende ordningsvakter kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Slobodan Srndovic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-05-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att ansökan skulle beviljas.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman, ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§27 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kryddhyllan, Lilla Allmänna Gränd 2

Dnr 19-2007-00757

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge AB Gröna Lunds Tivoli, 556014-0823, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 – 01:00 i restaurang och uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Omprövning av serveringstid i restaurang Aladdin, Barnhusgatan 12-14

Dnr 25-2006-02941

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i restaurang till klockan 05:00 veckans samtliga dagar, till och med 2008-05-24

 2. Villkor kvarstår att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör lördagar från klockan 24:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Villkoret gäller lördagar samt i övrigt de dagar serveringstid senare än till klockan 03:00 nyttjas.

 3. Villkor kvarstår även att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör torsdagar, fredagar och söndagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, att restaurangen har ett system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen, att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning).

 4. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 – 03:00 kvarstår således.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL – stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4..

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholms Stadion, Lidingövägen

Dnr 25-2007-00353

Tillståndutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla Sta Event & Catering AB:s ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till slutna sällskap, det vill säga enbart till VIP-, företags- och konferensgäster samt sponsorer, dagligen till klockan 24:00. De utrymmen i Stadion som avses är Torben Grut-salen, Sofiarummet, de fyra s.k. VIP-rummen i Klocktornet som ligger i den del av Stadion som vetter mot Lidingövägen samt ett permanent serveringstält på taket över den norra läktaren (fondläktaren).

 2. Utskottet beslutade också att bifalla ansökan avseende serveringstillstånd för slutet sällskap i serveringstält ”Gropen” mot Valhallavägen för medlemmar i Djurgårdens IF som innehar säsongskort på prov ett år.

 3. Utskottet beslutade även att bifalla ansökan om utökning av serveringsytan i serveringstältet ”Gropen” samt att tillåtet gästantal i ”Gropen” utökas från idag 335 personer till 600 personer.

 4. Villkor för att utöka serveringsytan och antalet gäster i ”Gropen” är ett godkännande från brandmyndigheten. Senast 2007-07-24 ska förbehållet vara undanröjt.

 5. Villkor meddelas att minst 1 förordnad ordningsvakt tjänstgör vid varje serveringsutrymme under hela serveringstiden förutom serveringsytan ”Gropen” där två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra under hela serveringstiden.

 6. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringsutrymmena.

 7. Villkor meddelas även att 1 serveringsansvarig person tjänstgör i varje sammanhållen serveringsenhet, det vill säga 7 serveringsansvariga personer när verksamhet i samtliga enheter bedrivs.

 8. Villkor meddelas dessutom att aktuell lista alltid finns tillgänglig i serveringsområdena över vilka personer från de aktuella företagen och sponsorerna samt VIP-gäster som anmälts som besökare av serveringsområdena.

 9. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jesper Schönbeck, Ken Börjesson, Patrik Asplund och Stefan Alvén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

§30 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Södermalm, Västgötagatan 4

Dnr 25-2007-00722

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att ge Thool Restaurang AB stadigvarande serveringstid i restaurang Södermalm, dagligen i restaurang till klockan 03:00, enligt alkohollagens 6 kap. 4 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm Aktiebolag-Harry B James, Regeringsgatan 47

Dnr 07-2007-02698

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter avseende bolagets bokföring samt restaurangrapport.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vahid Motaghi, Håkan Hellström och Kambiz Mohgegh, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade den 23 maj 2007, den 21 maj 2007 samt den 15 maj 2007.

Vid sammanträdet ingavs resultatrapporter för perioderna 05-01-01 – 05-06-30, 05-07-01 – 05-12-31 samt 07-01-01 – 07-03-31. Vid sammanträdet ingavs också restaurangrapport, daterad 06-02-15.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter avseende bolagets bokföring samt restaurangrapport.

§32 Ingripande mot Stephep Aktiebolag – Glenn Miller Café, Brunnsgatan 21 A

Dnr 07-2006-03254

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Stephep Aktiebolag, 556563-7112, tillståndshavare i restaurang Glenn Miller Café, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Francis & Nada Jakob Handelsbolag-Francis Kök & Bar, Vanadisvägen 18

Dnr 07-2006-03256

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Francis & Nada Jakob Handelsbolag, 969681-3063, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot W-rita Partners AB-South of Siberia, Luntmakargatan 99

Dnr 07-2006-03263

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för W-rita Partners AB, 556603-7924, tillståndshavare på serveringsstället South of Siberia, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Skrivelse från bolaget, daterad 2007 05 18, hade utskickats separat.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Eriksson och Simon Higgs, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot THS Flygsektionen – T-centralen/Flygsektionen, Drottning Kristinas väg 29

Dnr 07-2006-03691

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp)

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§36 Ingripande mot Swesea AB – Lilla Bangladesh, Frejgatan 16

Dnr 07-2006-03760

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Swesea AB, 556684-4618, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Ingripande mot Restaurang Brännkyrkagatan 93 AB – Portofino, Brännkyrkagatan 93

Dnr 07-2006-03909

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 20 § meddela tillståndshavaren Restaurang Brännkyrkagatan 93 AB, 556705-8630 en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att samtliga personal, som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2007-08-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§38 Ingripande mot Dil Gatukök Handelsbolag – Gullmarssons krog, Gullmarsplan 1

Dnr 07-2007-00503

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Dil Gatukök Handelsbolag, 916509-2363, tillståndshavare i restaurang Gullmarssons krog, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§39 Ingripande mot Söderkvarn AB-Kvarnen T samt utökad serveringstid, Tjärhovsgatan 4

Dnr 07-2007-00491 och 05-2006-03464

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Söderkvarn AB, 556579-9862, på serveringsstället Kvarnen T, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anders Beck-Friis och Thomas Steinwender vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med tre dukade skrivelser samtliga daterade den 21 maj 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Ingripande mot Ark Lunch Festvåning AB-Göta Arks Gästmatsalar, Repslagargatan 20

Dnr 07-2007-00587

Tillståndsutskottets beslut

 1. Tillståndsutskottet beslutade att meddela tillståndshavaren, Ark Lunch Festvåning AB, 556674-8421 en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

 2. Villkor meddelas att all personal, som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering samt de företrädare som är aktiva i driften, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2007-09-24. Sedan gäller det kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Ingripande mot ProckoRock Aktiebolag-O`Learys, Götgatan 11

Dnr 07-2007-00869

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren ProckoRock Aktiebolag, 556445-9559, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§42 Ingripande mot Restaurang Gebro Ercan AB – Fridhem, Fridhemsgatan 34

Dnr 07-2007-00785

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Restaurang Gebro Ercan AB (org.nr 556676-8700) en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-09-30.

 3. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att restaurang Gebro Ercan AB utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen till handa senast 2007-08-24.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§43 Ingripande mot Olive Branch Handelsbolag – Bollywood, Roslagsgatan 9.

Dnr 07-2007-00803

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Olive Branch HB (969721-5722), tillståndshavare på restaurang Bollywood en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att slutgodkännande av livsmedelsanläggningen från miljöförvaltningen ska vara förvaltningen tillhanda senast 2007-06-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§44 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-04-01 – 2007-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-04-01 – 2007-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§46 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-04-01 – 2007-04-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§47 Domar/beslut från länsrätten

4 beslut och 3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§48 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 beslut och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§49 Information från tillståndsenheten

Förvaltningen informerade om att vid nämndens sammanträde den 14 juni 2007 så kommer förvaltning ta upp ett ärende gällande förslag till justering av avgifter.