Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-07-19

Sammanträde 2007-07-19

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Violgrillen

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Bistro Nybroviken

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Medel Havets Kolgrill Baren

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thelins Konditori

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Grekiska Kolgrillsbaren på Ringvägen

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Dado

11 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Eriksdalshallens Mat & Café

12 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Carnegie personalmatsal

13 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Konferansköket

14 Utökad serveringstid på Restaurang Debaser

15 Omprövning efter prövotid på Restaurang Pizzeria Bella Napoli

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

16 Återremitterat ärende angående Tillsynsärende gällande Restaurang Harry B James

Nya ärenden:

17 Tillsynsärende gällande Restaurang Asha

18 Tillsynsärende gällande Restaurang Jebena

19 Tillsynsärende gällande Restaurang Mumbai Masala

20 Tillsynsärende gällande Restaurang Forno Romano

21 Tillsynsärende gällande Restaurang Kolingsborg

22 Tillsynsärende gällande Restaurang Bandhagens Pizzeria

Anmälningar och information

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-06-01 – 2007-06-30

24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-06-01 – 2007-06-30

25 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-06-01 – 2007-06-30

26 Domar/beslut från länsrätten (13 st)

27 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

28 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

29 Domar/beslut från tingsrätten (1 st)

30 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007
Patrik Silverudd (fp) Sekreterare
Jackie Nylander (v) Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)

Tjänstgörande ersättare:
Ulf Segander (m)
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Anders Häregård
Nancy Isaksson
Anders Larsson

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), Christina Elffors-Sjödin (m) och ersättaren Anna Lövheim (m),

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-06-21 hade justerats 2007-06-26.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-07-23.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Violgrillen, Svandammsvägen 17

Dnr 01-2007-00571

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-07-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Nybroviken, Nybroplan, Raul Wallenbergstorg

Dnr 01-2007-00786

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Nybrogrillen i Stockholm (411115-9614) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, årligen under perioden 1/4-15/10 i restaurang/uteservering till klockan 22:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan att olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa uppstår.

 3. Ansökan om stadigvarande tid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § AL, på grund av att risk kan föreligga att olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa uppstår.

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-07-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Medel Havets Kolgrill Baren, Hägerstensvägen 175

Dnr 01-2007-01208

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Medel Havets Kolgrill Baren HB, 969727-0875, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Medel Havets Kolgrill Baren, dagligen klockan 11:00 – 22:00 i restaurang och uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2007-09-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thelins Konditori, Odengatan 44

Dnr 01-2007-01431

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Asmar Holding AB, 556682-0196, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren på Ringvägen, Ringvägen 57

Dnr 01-2007-01484

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Mardo och Varli Handelsbolag (969724-3823) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande tid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten godkänner lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2007-09-15, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Dado, Tavastgatan 28

Dnr 01-2007-01606

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Tavastgatan Handelsbolag (916981-2600) stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang, medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i Eriksdalshallens Mat & Café, Ringvägen 68-70

Dnr 02-2006-02717

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att ansökan inte är komplett samt på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Carnegie personalmatsal, Västra Trädgårdsgatan 15

Dnr 02-2007-01396

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Sabis Aktiebolag, 556165-9888, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen klockan 11:00 – 01:00 i Carnegie personalmatsal enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen inkommer till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2007-09-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Konferensköket, Stadsgården 10

Dnr 02-2007-01343

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang, dagligen klockan 11:00 – 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om dispens från kravet på kassaregister avslås enligt 8 kap. 5a § AL, då verksamheten inte drivs av en ideell förening.

 3. Ovanstående förutsätter att bolaget inkommer med uppgift som styrker att de har en kassaapparat som uppfyller kraven enligt 8 kap. 5a § AL. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2007-10-19 och innan beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen vid restaurang Debaser, Karl Johans Torg 1-5

Dnr 05-2007-01367

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen till klockan 03:00 på uteserveringen på prov ett år, i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att avslå stadigvarande serveringstid i uteservering till klockan 03:00 enligt 6 kap 4 § samt 7 kap. 9 § AL, med hänvisning till befarade olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och särskild risk för människors hälsa.

 3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-28 och föreslagit att utskottet skulle dels skulle besluta att bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Pizzeria Bella Napoli, Söndagsvägen 40

Dnr 25-2007-01768

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 – 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Återremitterat ärende om ingripande mot Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm Aktiebolag – Harry B James, Regeringsgatan 47

Dnr 07-2006-02698

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Lille Köbenhavn Restaurang i Stockholm AB, 556203-5591, tillståndshavare på Harry B James, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén och Vahid Motaghi, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 17 juli 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Tillsynsärende på serveringsstället Asha, Orient Garden i Stockholm AB, Ynglingagatan 13

Dnr 07-2006-02817

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Orient Garden i Stockholm AB, 556646-7857, tillståndshavare i restaurang Asha, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Indisk Restaurang & Pub Mango Garden AB – Mumbai Masala, Gästrikegatan 13

Dnr 07-2007-00022

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indisk Restaurang & Pub Mango Garden AB, 556648-9133, på serveringsställe Mumbai Masala, med stöd av 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Staffan Krüger, Ronodhir Barua Shofiqul Islam och Hosneara Aktar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet var även Mondal Mohammad Aminul Islam närvarande, make till Mondal Nargus Islam.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original för advokat Staffan Krüger, balansräkning för räkenskapsåret 2004-08-31 – 2005-08-31, revisionsberättelse, daterad den 27 juli 2006, revisionsberättelse, daterad den 27 september 2006, avräkning för säljaren, daterad den 21 mars 2006, utdrag från avtal, utbetalningsbesked från Skatteverket, daterat den 2 augusti 2006, Bekräftelse från Bolagsverket, daterad den 2 oktober 2006 samt saldobesked från Skatteverket, daterat den 17 juli 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Brommarestauranger AB – Forno Romano, Bromma Flygplats

Dnr 07-2007-00504

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Brommarestauranger AB, org. nr. 556574-3142, på serveringsstället Forno Romano, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning, daterad 2007-07-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot DAPINO Aktiebolag – Kolingsborg, Södermalmstorg 2

Dnr 07-2007-01545

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela DAPINO Aktiebolag, 556169-6179, tillståndshavare i restaurang Kolingsborg en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Bandhagsplans Pizzeria HB – Bandhagens Pizzeria, Bandhagsplan 4

Dnr 07-2007-01927

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Bandhagsplans Pizzeria HB (969717-6973), tillståndshavare för restaurang Bandhagens Pizzeria en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-07-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-06-01 – 2007-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-06-01 – 2007-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-06-01 – 2007-06-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§25 Domar/beslut från länsrätten

3 beslut och 10 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna/besluten till handlingarna.

§26 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§27 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§28 Domar/Beslut från tingsrätten

1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§29 Information från tillståndenheten.

För dagen ingen information från tillståndsenheten.