Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-08-30

Sammanträde 2007-08-30

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Café Glaucus

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Azafran

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Imperium u ä t Ynglingen

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Olivlunden

9 Utökad serveringstid på Restaurang Moderna Museet

10 Utökad serveringstid på Restaurang Nox Restaurang

11 Ändring i tillstånd på Restaurang The Laughing Duck

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

12 Tillsynsärende gällande Restaurang Sturehof

13 Tillsynsärende gällande Restaurang Jebena

14 Tillsynsärende gällande Restaurang Caledonian Inn

15 Tillsynsärende gällande Restaurang Mango

16 Tillsynsärende gällande Restaurang Källaren

17 Tillsynsärende gällande Restaurang Out Restaurang & Bar

18 Tillsynsärende gällande Restaurang Fryshusets kök & bageri

19 Tillsynsärende gällande Restaurang Nybohovsrestaurangen

20 Tillsynsärende gällande Restaurang Akacia

21 Tillsynsärende gällande Restaurang Lilla Farsta

Anmälningar och information

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-07-01 – 2007-07-31

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-07-01 – 2007-07-31

24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-07-01 – 2007-07-31

25 Domar/beslut från länsrätten (9 st)

26 Domar/beslut från kammarrätten (4 st)

27 Domar/beslut från regeringsrätten (2 st)

28 Handlingar angående restaurang Kvarnen i enlighet med utskottets önskemål på föregående sammanträde

29 Information från tillståndsenhete

Mötesinformation

Justerat 2007
Peter Lundén-Welden (m)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Ersättare:
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Nancy Isaksson
Anders Larsson

Förhinder hade meddelats av ersättaren Ulf Segander (m) och ersättaren Anna Lövheim (m),

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-07-19 hade justerats 2007-07-23.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-09-03.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Azafran, Långholmsgatan 42

Dnr 01-2007-01849

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Molina-Cabrera Restauranger AB, 556712-9506, tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) under förutsättning att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Detta skall ha skett senast 2007-11-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Imperium u.ä.t. Ynglingen, Ynglingatan 17

Dnr 01-2007-02022

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Ynglingrestaurant enskild firma, 610325-0442, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap 5 §.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 medges i restaurang på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering till klockan 01:00 samt serveringstid i restaurang till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-03 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Olivlunden, Gullmarsplan 8

Dnr 01-2007-02304

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:30-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner lokalen för allsidig matlagning och att brandmyndighetens redovisning inte innehåller något anmärkningsvärt gällande brandsäkerheten i lokalen. Förbehållen ska vara undanröjda senast 2007-11-30 och innan beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas.

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 01:00 medges på prov i ett år enligt 7 kap. 5 § AL för att vinna erfarenhet av eventuella störningar till närboende.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till befarad risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades sammanträdesprotokoll, daterat 2007-08-23, från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Moderna Museet, Slupskjulsvägen 7

Dnr 05-2007-01774

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen till slutna sällskap i serveringslokalerna till klockan 03:00 enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-07-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om uökad serveringstid i restaurang Nox, Grev Turegatan 30

Dnr 05-2007-01913

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på beslut från Länsstyrelsen avseende överklagat beslut fattat av Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet i avvaktan på beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende överklagat beslut fattat av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Laughing Duck, Vasagatan 7

Dnr 20-2007-02316

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurang och uteservering på prov till och med 2008-01-31, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet av verksamheten.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen samt serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av ordningsläget i området samt risk för störningar till närliggande hotell.

 3. Villor är att minst två förordnade ordningsvakter dagligen ska tjänstgöra på serveringsstället från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL. Tidigare meddelat villkor enligt 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) kvarstår.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Bergquist och Rasmus Bergquist vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 28 augusti 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att även medge serveringstid till 03:00 i uteservering på prov till 2008-01-31, med villkor att minst två förordnade ordningsvakter dagligen ska tjänstgöra på serveringsstället från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen.

Ersättaryttrande

Om Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt hade han yrkat på att restaurangen inte skulle få serveringstid på uteserveringen till klockan 03:00.

Sena serveringstider på uteserveringar ökar generellt den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten. I synnerhet i s.k. ”hot spots” med mycket människor, som i detta fall.

§11 Ingripande mot Sturehof AB-Sturehof, Stureplan 4

Dnr 07-2006-03267

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillstånds­myndigheten senast 2007-11-30. Villkoret gäller sedan kontinuerligt.

 3. Villkor meddelas även att två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restau­rang­en torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serverings­stället.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jonny Sommarlund, Juha Harmela samt ombudet Roger Hedlund, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att om tillståndsutskottet haft möjlighet så hade utskottet tilldelat Restaurang Sturehof en erinran, men väljer nu att lämna ärendet utan åtgärd.

Restaurang Sturehof har efter påpekanden från tillståndsenheten i samband med besök i november 2005 och av polismyndighetens kontroll i oktober 2006 inte haft några ytterligare anmärkningar. Restaurang Sturehof har arbetat målmedvetet med att förändra de problem som gjorde att de fick påpekningar. Trots att utskottet inte vidtar någon åtgärd skall Restaurang Sturehof föreläggas följande:

 1. Villkor meddelas, enligt 7 kap 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillstånds­myndigheten senast 2007-11-30. Villkoret gäller sedan kontinuerligt.

 1. Villkor meddelas även att två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restau­rang­en torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serverings­stället.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§12 Ingripande mot Restaurang Segen HB – Jebena, T-Rådhuset

Dnr 07-2006-03372

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter avseende Yonas Yebios inkomster.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Yonas Yebio, Ghebrekidan Yebio och ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Under sammanträdet ingavs skrivelse, daterad den 24 augusti 2007.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter avseende Yonas Yebios inkomster.

§13 Ingripande mot Josufsson & Amoun HB-Caledonian Inn, Bandhagsplan 3

Dnr 07-2007-00500

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Josufsson & Amoun HB, organisationsnummer 969687-8538, tillståndshavare i Caledonian Inn, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Frank Josefsson, Adib Amoun och ombudet Mikael Appelberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot AC Concept Sthlm – Källaren, Skottgränd 1

Dnr 07-2007-01269

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela AC Concept Sthlm, 700112-2055, tillståndshavare på restaurang Källaren en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att AC Concept Sthlm, utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen tillhanda senast 2007-11-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-07-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Out Restaurang & Bar AB – Out Restaurang & Bar , Hagagatan 31

Dnr 07-2007-01953

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Out Restaurang & Bar Stockholm AB, med organisationsnummer : 556645-5043, tillståndshavare på restaurang Out Restaurang & Bar, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Vaxin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Fryshusets Kök & Bageri Handelsbolag – Fryshusets kök & bageri, Hammarby Fabriksväg 13

Dnr 07-2007-01955

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Fryshusets Kök & Bageri HB (916626-1553), enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelser, daterade 2006-06-27 och 2007-07-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Nybohovs Restaurang AB Nybohovsrestaurangen, Nybohovsbacken 50

Dnr 07-2007-00490

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Nybohovs restaurang AB, 556178-3647, tillståndshavare i restaurang Nybohov enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Restaurang Akacia Aktiebolag, Åsögatan 170

Dnr 07-2007-01688

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Restaurang Akacia Aktiebolag (556251-7085), tillståndshavare på restaurang Akacia, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-12-31 och ska därefter gälla kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Restaurang & Pizzeria Lilla Farsta Handelsbolag – Lilla Farsta, Sunneplan 2

Dnr 07-2007-01923

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Restaurang & Pizzeria Lilla Farsta handelsbolag (916606-9626) en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2007-10-31. Sedan gäller det kontinuerligt.

 3. Villkor meddelas även, enligt 7 kap 5 § AL, att Restaurang & Pizzeria Lilla Farsta Handelsbolag utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen tillhanda senast 2007-09-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-08-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Süleman Duru och ombudet Magnus Eriksson vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-08-24.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet vill särskilt påpeka att en varning innebär en förstärkt tillsyn av verksamheten.

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-07-01 – 2007-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-07-01 – 2007-07-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-07-01 – 2007-07-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Domar/beslut från länsrätten. 2 beslut och 7 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna/besluten till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

4 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§26 Delegationsbeslut

Delegationsbeslut angående restaurang Kvarnen anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbeslutet till handlingarna.

§27 Information från tillståndenheten.

Anders Häregård informerade om att Nancy Isaksson kommer att sluta sin anställning på tillståndenheten. Platsannons har införts i tidningarna och sista ansökningsdag är den 24 september 2007.