Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 31/10 - 2007
Peter Lundén-Welden (m) Jackie Nylander (v)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Tjänstgörande ersättare:
Stefan Nilsson (mp)

Ersättare:
Ulf Segander (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson
Johan Lindholm

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-09-27 hade justerats 2007-10-02.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-10-31.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Peacock, Tegnérgatan 37

Dnr 01-2006-03165

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Fether Club AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid medges även till klockan 03:00 i restaurangen på prov ett år, enligt 7 kap 5 § AL för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang samt till klockan 24:00 i uteservering avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Villkor meddelas om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen från klockan 22:00, torsdag –söndag, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Villkor meddelas även om att samtliga som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL.

 5. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2008-01-31 ska förbehållet vara undanröjt

 6. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Glaucus, Skeppsbron 30

Dnr 01-2007-01344

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § och 7 kap. 8 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren på S:t Göransgatan, St:Göransgatan 121

Dnr 01-2007-01995

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Kamil & Remon Kolgrill Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hötorgskonst, Varuhuset PUB, Hötorget

Dnr 01-2007-02782

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge AB Varuhusrestauratörerna i Sverige serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen på plan 3 till klockan 20:00. Serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl ges även till slutna sällskap i samma restaurang, dagligen till klockan 01:00.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tropical Garden, Nockeby Torg 11

Dnr 01-2007-02917

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Feng city Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 23:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillsånd i Hotell Västberga, Vretenborgsvägen 14

Dnr 02-2007-00825

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalerna med serveringstid klockan 12:00-24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om pausservering på serveringsställe Turteatern, Kärrtorpsplan 14

Dnr 04-2007-02036

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning i teaterns foajé, dagligen från klockan 19:30 till klockan 23:30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker erforderliga kunskaper i AL senast 2007-11-30. Först när förbehållet är undanröjt verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bar 122, Folkungagatan 122

Dnr 05-2007-01448

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Krönet, Götgatan 15

Dnr 05-2007-02538

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av omständigheter, angivna i dukad skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2007-10-18.

Vid sammträdet företräddes bolaget av Nevzat Andic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2007-10-18.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av omständigheter angivna i dukad skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2007-10-18.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang The Bishops Arms Vasagatan, Vasagatan 7

Dnr 19-2007-02574

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i uteservering till klockan 03:00 dagligen.

 2. Villkor föreligger om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Villkor föreligger dessutom om att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoren gäller kontinuerligt.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Cristina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att ansökan skulle bifallas.

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§15 Ändring i serveringstillstånd i Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 23

Dnr 20-2007-02750

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge HKC Hotell Kung Carl Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen till klockan 03:00 i festvåning på våning 4, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning av serveringstid i restaurang The White Room, Regeringsgatan 61

Dnr 25-2007-01864

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen i restaurang och uteservering till klockan 05:00 till och med 2008-10-31.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen och uteserveringen till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 – 03:00 kvarstår således.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog till skillnad från förvaltningens förslag att serveringstid till klockan 05:00 till och med 2008-10-31 i uteservering också skulle medges. I övrigt föreslogs att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Barnvagnsfabriken Restaurang, Sockenvägen 529

Dnr 25-2007-02844

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 24:00. Beslutet fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Återremitterat ärende om ingripande mot Mabuze Restaurang AB-HG´s, Hornsgatan 136

Dnr 07-2007-01941

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Mabuze Restaurang AB, en varning.

 2. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som kontinuerligt anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-01-31. Villkoret gäller därefter kontinuerligt.

 3. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att Mabuze Restaurang AB utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen till handa senast 2008-01-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Restaurang Tjurhornet AB-Tjurhornet, Tjurhornsgränd 6-8

Dnr 07-2007-00177

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Tjurhornet AB, tillståndshavare i Tjurhornet, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla tillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-10-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Tranji AB – Thai-Thai, Luntmakargatan 63

Dnr 07-2007-00873

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Tranji AB, tillståndshavare på restaurang Thai-Thai, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Public House Stockholm AB – Mera, Norrlandsgatan23

Dnr 07-2007-00974

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren, Public House Stockholm AB, en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2008-01-25. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

 3. Villkor kvarstår om att minst fyra förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Vaktvillkoret omfattar alla dagar i veckan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Plankton AB – Norrmalms Biljard, Kammakargatan 19

Dnr 07-2007-01386

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Plankton AB, tillståndshavare på serveringsstället Norrmalms Biljard, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-10-23. Bolaget företräddes av Daniel Svanberg vid sammanträdet. Daniel Svanberg inlämnade blankett om anmälan om upphörande av serveringstillstånd med anmälningsdatum 2007-10-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot St Andrews Inn Aktiebolag – S:t Andrews Inn, Nybrogatan 46

Dnr 07-2007-01503

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för S:t Andrews Inn Aktiebolag, tillståndshavare på serveringsstället S:t Andrews Inn, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Texas Smoke House Aktiebolag – Long Horne Smoke Bar, Sankt Paulsgatan 4 A

Dnr 07-2007-01956

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Texas Smoke House Aktiebolag, tillståndshavare på Long Horne Smoke Bar, en varning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-18 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Jadstrand Smakeria Handelsbolag – Sjätte Tunnan, Stora Nygatan 41-43

Dnr 07-2007-01546

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Joel Jadstrand, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslutet.

§26 Ingripande mot Korijeka Handelsbolag – Korall Pizzeria, Sätra Torg 18-20

Dnr 07-2007-02087

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela tillståndshavaren, Korijeka Handelsbolag, en varning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot American Bistro Sweden Aktiebolag – T.G.I Friday´s Birger Jarlsgatan, Birger Jarlsgatan 16

Dnr 07-2007-02093

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslagit det sanktionsmedlet.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v)

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslutet.

§28 Ingripande mot Restaurang Stolta Stad AB – Nilssons Restaurang, Stortorget 22

Dnr 07-2007-02449

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Stolta Stad AB, på serveringsstället Nilssons Restaurang, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Berns Group AB-Berns Salonger, Berzelii Park

Dnr 07-2007-02937

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-09 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-10-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin(m) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-09-01 – 2007-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-09-01 – 2007-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-09-01 – 2007-09-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§34 Tillståndsutskottets svar på tidigare anmäld skrivelse/protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd angående Kvarnen.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att skicka svaret på skrivelsen (dnr 19-2007-01812) till Södermalms stadsdelsnämnd.

§35 Domar/beslut från länsrätten. 3 beslut och 3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna/besluten till handlingarna.

§36 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

3 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§37 Protokoll från Regeringsrätten

2 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§38 Diverse domar/beslut/protokoll från länsrätten och kammarrätten

4 domar och 2 beslut från länsrätten samt 4 protokoll och 1 dom från kammarrätten anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till kammarrätten överklaga länsrättens dom 2007-10-16 mål nr 10688-07 och yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Utskottet yrkar vidare att kammarrätten ändrar länsrättens beslut och fastställer utskottets beslut att återkalla serveringstillståndet. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 2. Utskottet beslutade i övrigt att godkänna anmälan.

§39 Information från tillståndenheten.

Anders Häregård informerade om att han kommer att ha semester fr.o.m. den 26/10-07 t.o.m. den 12/11-07. Johan Lindholm kommer att vikariera för Anders Häregård.