Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 20/11 - 2007
Peter Lundén-Welden (m) Elisabeth Brandt Ygeman (s).
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s).

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Ersättare:
Stefan Nilsson (mp)
Ulf Segander (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson
Sofia Tylén

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s),fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-10-25 hade justerats 2007-10-31.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-11-20.

§5 Återremitterat ärende avseende ansökan om utökad serveringstid i restaurang Krönet, Götgatan 15

Dnr 05-2007-02538

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, fredag, lördag samt dag före helgdag i restaurang, till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nevzat Andic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 7 november 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan med en prövotid på ett år förenat att med vakt- och STAD-villkor.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s). ledamoten Jackie Nylander (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) reserverade sig mot utskottet beslut.

§6 Bordlagt ärende. Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Bar 122, Folkungagatan 122

Dnr 05-2007-01448

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang, till klockan 03:00 på prov ett år.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Villkor meddelas även att två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restaurangen torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringsstället.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) förslog att ansökan skulle beviljas och förenas med vakt- och STAD-villkor.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter-Lundén Welden (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Bella Vista, Fridhemsgatan 62

Dnr 01-2007-02542

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge AM Cazamio Handelsbolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Hotel Stureplan, Birger Jarlsgatan 24-26

Dnr 01-2007-03052

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Hotel Stureplan AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalerna, samt roomservice i 102 hotellrum, med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstillstånd för 102 minibarer hotellrum beviljas dygnet runt.

 3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner verksamheten för allsidig matlagning, att meny för allsidigt matutbud redovisas, att sökanden erhåller F-skattebevis och att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vid slutbesiktning. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts. Senast 2008-02-15 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag (§ 9) från Östermalms stadsdelsförvaltnings sammanträde 2007-10-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Prime Wine Bar, Östermalmstorg 5

Dnr 01-2007-03142

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att miljöförvaltningens godkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2008-01-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag (§ 10) från Östermalms stadsdelsförvaltnings sammanträde 2007-10-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe AMS Företagsrestaurang, Hälsingegatan 38

Dnr 02-2007-02654

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sodexho AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap på serveringsställe AMS Företagsrestaurang, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om nytt serveringstillstånd för slutna sällskap i Sköndals Café å lite till, Sköndalsvägen 85

Dnr 02-2007-02941

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen på serveringsställe Sköndals Café å lite till samt i uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning efter prövotid i restaurang Gamla Bysis, Hornsgatan 82

Dnr 25-2007-02600

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, onsdag, fredag och lördag till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, onsdag, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning och den sena serveringstiden.

 3. Villkor kvarstår även att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd)

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot LD Skånegatan AB – WC/Lounge 51, Skånegatan 51

Dnr 07-2007-01866

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla tillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lahdo Sharro och advokat Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 8 november 2007

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§14 Ingripande mot Rågenmo & Henriksson AB – Judit & Bertil, Bergsunds Strand 38

Dnr 07-2007-02085

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Rågenmo & Henriksson AB en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att samtliga anställda, som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-01-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Mälarö Krog AB – La Roche, Linnégatan 1

Dnr 07-2007-02681

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter i ärendet, enligt dukad skrivelse, daterad 2007-11-11

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-11-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter enligt dukad skrivelse, daterad 2007-11-11.

§16 Ingripande mot Jean Swiri-Fifi´s, Arenavägen 7

Dnr 07-2007-02687

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Jean Swiri, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-11-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Samhällsbyggnadssektionen, KTH – Samhällsbyggnadssektionen – Oasen KTH, Brinellvägen 1

Dnr 07-2007-02945

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog utskottet att besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och ledamoten Patrik Silverudd (m).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§18 Ingripande mot Sebastian Dennel AB – restaurang Champenoise och restaurang Hälsingborg, Birger Jarlsgatan 101 respektive Birger Jarlsgatan 112

Dnr 07-2007-02999 och 07-2007-03004

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Sebastian Dennel AB, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-18 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-10-01 – 2007-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-10-01 – 2007-10-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§21 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-10-01 – 2007-10-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Domar/beslut från länsrätten. 2 beslut och 8 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§23 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 beslut och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet och protokollet till handlingarna.

§24 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att kommunfullmäktige fattat beslut om justering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.