Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-01-17

Sammanträde 2008-01-17

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Wennblads kafé

6 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Folkkulturcentrums café

7 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Källaren Aurora

8 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Seyhmus vegetariska deli / Kafé

9 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Pastis

10 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Harven

11 Nytt tillstånd till allmänheten för Aiyara Thaifood & Sushi Restaurang

12 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang AddFood

13 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Karin på Ön

14 Ägarskifte på Restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms

15 Ägarskifte på Restaurang Orion

16 Omprövning efter prövotid på Restaurang Charles Dickens

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

17 Återremitterat Tillsynsärende gällande Restaurang Jebena

Bordlagda och återremitterade ärenden:
Dnr: 07-2006-03372 Handl: mpf

Nya ärenden:

18 Tillsynsärende gällande Restaurang Regina - Stockholms Operamathus

19 Tillsynsärende gällande Restaurang Bettola di Papa Sisto

20 Tillsynsärende gällande Restaurang Tapto Home Hotel

21 Tillsynsärende gällande Restaurang El Cocodrilo

Dnr: 07-2007-03862 Handl: jlh/Gkr

Anmälningar och information

22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-12-01 - 2007-12-31

23 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-12-01 - 2007-12-31

24 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-12-01 - 2007-12-31

25 Domar/beslut från länsrätten (3 st)

26 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

27 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 21/1 - 2008
Peter Lundén-Welden (m) Jackie Nylander (v)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöter:
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättare:
Stefan Nilsson (mp) (§§ 8,19,20, 24-26)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ersättarna Ulf Segander (m) och Petter Lindfors (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-12-13 hade justerats 2007-12-18.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-01-21.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wennblads, Manhemsgatan 4,

Dnr 01-2007-02653

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Wennblads serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 23:00 och i uteservering till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om serveringstid till klockan 23:00 i uteservering avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 3. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen i lokalen inkommer till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2008-03-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innehållande yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden, daterad 2007-12-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om pausservering på serveringsställe Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19

Dnr 01-2007-03223

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning/konsert i Folkkulturcentrums café och foajé, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndigheten godkänner lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt. Beslutet verkställs först när förbehållet är undanröjt, dock senast 2008-03-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén -Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt utskottets förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Källaren Aurora, Munkbron 11

Dnr 01-2007-03244

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Servanda Invest AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Seyhmus vegetariska deli/Kafé, Varvsgatan 29

Dnr 01-2007-03391

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till utskottets sammanträde den 7 februari 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ceylan Seyhmus, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Rolf Broberg var även närvarande vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till utskottets sammanträde den 7 februari 2008.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pastis, Baggensgatan 12

Dnr 01-2007-03460

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Mojo Solutions AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Pastis och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurang medges under ett års prövotid. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan att störningar uppkommer till närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL på grund av risk för störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Harven, Åsögatan 102

Dnr 01-2007-03514

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Harven Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Aiyara Thaifood & Sushi Restaurang, Rindögatan 17

Dnr 01-2007-03534

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Aiyra AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. När bolaget inkommer med ett av miljöförvaltningen godkänt luftljudisoleringsprotokoll, beviljas serveringstid i restaurangen till klockan 00:00. Luftljudisoleringsprotokollet ska vara förvaltningen till handa senast 2008-05-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades sammanträdesprotokoll från Östermalms stadsdelsnämnd, daterat 2007-12-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang AddFood, Högalidsgatan 40 B

Dnr 01-2007-03538

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 01:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL, när sökanden visat att ljudisoleringen uppfyller erforderliga värden för en sådan tid. Senast 2008-03-17 skall sökanden visa detta.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Karin på Ön, Essingetorget 46

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Laiki AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl dagligen till slutna sällskap i restaurang och uteservering från klockan 18:00 till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms idrottsplats, Ringvägen 16

Dnr 19-2007-03498

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på vad som framkommer i möte med idrottsföreningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades inspektionsrapport från tillståndsenheten, daterad 2008-01-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återemittera ärendet i avvaktan på vad som framkommer i möte med idrottsföreningar.

§15 Ansökan om serveringstillstånd restaurang Orion, Katarina Bangata 75

Dnr 19-2007-03578

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00, enligt 6 kap 4 § alkohollagen, med hänvisning till risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

§16 Omprövning efter prövotid i restaurang Charles Dickens, Folkungagatan 55

Dnr 25-2007-03693

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, fredag-lördag samt dag före helgdag till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag-lördag samt dag före helgdag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) med hänvisning till polismyndighetens bedömning gällande behov av förordnade ordningsvakter, verksamhetens omfattning och den sena serveringstiden.

 3. Villkor kvarstår även att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Återremitterat ärende om ingripande mot Restaurang Segen HB-Jebena, T-Rådhuset

Dnr 07-2006-03372

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Segen HB, tillståndshavare i restaurang Jebena, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 11 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Hathor Opera AB – Regina – Stockholms Operamathus, Drottninggatan 71 A

Dnr 07-2007-03001

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen, meddela tillståndshavaren Hathor Opera AB en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot La Comida Italiana Handelsbolag – Bettola di Papa Sisto Lilla Nygatan 11

Dnr 07-2007-03061

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vida någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mahbod Bidar, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Mahod Bidar förklarade att han och Gunilla Kristina Bidar numera är ägare av La Comida Italiana Handelsbolag. När de övertog bolaget var de omedvetna om att bolaget hade restförda skulder hos kronofogdemyndigheten. Mahbo Bidar anser att bolaget inte ska lastas för de tidigare ägarnas försummelser.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och övriga ledamöter i utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§20 Ingripande mot Tapto Home Hotel Aktiebolag – Tapto Home Hotel, Jungfrugatan 57

Dnr 07-2007-03477

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Malin Lanner, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och övriga ledamöter i utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-12-01 – 2007-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-12-01 – 2007-12-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§23 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-12-01 – 2007-12-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§24 Domar/beslut från länsrätten. 3 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§25 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten. 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§26 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att det nu finns möjlighet att anmäla serveringsansvariga via nätet. Anders Häregård informerade vidare om att man undersöker möjligheterna att kunna söka tillstånd via nätet.

Eddie Friberg informerade om att det i januarinämnden kommer att tas upp ett ärende om ”Krögarmässa”. Krögarmässan planeras att äga rum den 7 april 2008.