Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-09-11

Sammanträde 2008-09-11

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Julén café HB

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Cipollini

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang The Globen Thai

8 Utökad serveringstid Restaurang Engelbrekt

9 Utökad serveringstid Restaurang Södermalm - Ett Ställe

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

10 Återremitterat ärende Tillsynsärende Restaurang Kolingsborg

Nya ärenden:

11 Tillsynsärende Restaurang Danvikstulls Värdshus

12 Tillsynsärende Restaurang Casablanca

13 Tillsynsärende Restaurang Callisti

14 Tillsynsärende Restaurang Limerick Pub

15 Tillsynsärende Restaurang Gandhi

16 Tillsynsärende Restaurang Kreta kolgrill

17 Tillsynsärende Restaurang The Bishops Arms

Anmälningar och information

18 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-08-01 - 2008-08-31

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-08-01 - 2008-08-31

20 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-08-01 - 2008-08-31

21 Domar/beslut från länsrätten (1)

22 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Petter Lindfors (m) öppnade sammanträdet och hälsade ersättaren Marie Ljungberg Schött (m) välkommen till tillståndsutskottet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Petter Lindfors (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-08-21 hade justerats 2008-08-26.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-09-15.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cipollini, Hälsingegatan 47

Dnr: 01-2008-02448

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att bifalla SDM Café & Restaurang AB:s ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteservering, klockan 12:00 – 01:00 respektive 12:00 – 22:00, enligt alkohollagens (AL)
7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Globen Thai, Konstgjutarvägen 16

Dnr: 01-2008-02566

Tillståndsutskottets beslut

  1. Tillståndsutskottet beslutade att bifalla Novéns Thai AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

  2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten daterad 2008-09-10 i vilken förvaltningen önskar att tillståndsutskottets beslut omedelbart ska justeras.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Engelbrekt, Högdalsgången 34

Dnr: 05-2008-02589

Tillståndsutskottets beslut

  1. Tillståndsutskottet beslutade att bifalla Bulent & Co Handelsbolag, serveringstid till klockan 03:00, fredagar och lördagar på prov i ett år. Detta för att vinna erfarenhet att verksamheten inte medför störningar. Lagstöd finns i 6 kap. 4 § alkohollagen, AL.

  1. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i lokalen, fredagar och lördagar, från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen. Lagstöd finns i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL.

  1. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret ska vara redovisat till förvaltningen 2009-01-31. Därefter gäller det kontinuerligt. Lagstöd finns i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL.

  1. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås med anledning av risk för alkoholpolitiska olägenheter och ordningsstörningar. Lagstöd finns i 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades Enskede-Årsta-Vamtörs stadsdelsnämnds beslut daterat 2008-08-21, stadsdelsnämnden tillstyrkte bolagets ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södermalm – Ett Ställe, Västgötagatan 4

Dnr: 05-2008-02892

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att bifalla bolagets ansökan om utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00, på prov i ett år. Tidigare meddelade villkor angående vakter och STAD-utbildning kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Behrang Gilanpour och Behrooz Gilanpour, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att
utskottet skulle besluta enligt ansökan, på prov i ett år, med tidigare meddelade villkor angående vakter och STAD-utbildning.

§9 Ingripande mot Birperbo AB – Bistro Sud, Swedenborgsgatan 8

Dnr 42-2008-00617

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att återkalla serveringtillståndet för Birperbo AB, tillståndshavare på serveringsstället Bistro Sud, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Håkansson och Birgitta Myrhed vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser inkomna till tillståndsenheten 2008-09-10 – terapiintyg daterad 2008-08-15, Försäkringskassans intyg för sjukpenning daterad 2008-08-19, bolagets balans- och resultaträkning för perioden 2007-07-01 -2008-06-30 samt Skatteverkets revisionspromemoria daterad 2008-08-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ingripande mot Sällvik och Henger Restaurang HB – Danvikstulls Värdshus, Alsnögatan 11

Dnr: 07-2008-00249

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§11 Ingripande mot Casablanca’s Pizzeria – Casablanca, Jenny Linds Gata 6

Dnr: 07-2008-01544

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att meddela Casablanca’s Pizzeria, tillståndshavare på restaurang Casablanca, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-09-05.

Förslag till beslut
Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ingripande mot Restaurang Callisti AB – Callisti, Malmtorgsgatan 5

Dnr: 07-2008-01941

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Callisti AB, tillståndshavare på serveringsstället Callisti, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-09-03.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Limerick i Stockholm AB – Limerick Pub, Tegnérgatan 10

Dnr 07-2008-02063

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2008-09-03.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§14 Ingripande mot Toshar Enterprises AB – Gandhi, Katarina Bangata 47

Dnr: 07-2008-02211

Tillståndsutskottets beslut

Tillståndsutskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Toshar Enterprises AB, tillståndshavare på serveringsstället Gandhi, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot – Kreta Kolgrill, Sirapsvägen 6-8

Dnr: 07-2008-02411

Tillståndsutskottets beslut

  1. Tillståndsutskottet beslutade att meddela Kreta Kolgrill en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

  2. Villkor meddelas att bolagets ägare samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten 2008-12-11.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2008-08-01 – 2008-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-08-01 – 2008-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§18 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-08-01 – 2008-08-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§19 Domar/beslut från länsrätten

En dom och ett beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och beslutet till handlingarna.

§20 Information från tillståndenheten

Tillståndsenheten presenterade ett förslag av datum för ärendeberedning år 2009. Utskottet beslutade att sammanträdesdagarna förläggs år 2009 enligt förvaltningens förslag.

Anders Häregård informerade att förvaltningen inom kort kommer att teckna avtal med en leverantör som erbjuder ett system för E-tjänster. Förstudie och utprovning av det offererade systemet kommer att påbörjas inom kort och målet är att det nya systemet ska tas i drift i februari 2009. Utskottet kommer att få en presentation av systemet vid ett utskottssammanträde.

§21 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Petter Lindfors (m) avslutade sammanträdet.