Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-10-30

Sammanträde 2003-10-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att representanter för företagsgruppen informerar om näringslivsfr Läs mer...ågor. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

Allmänna ärenden - öppet nämndsammanträde

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (6/11)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(25/9, 2/10)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

a. förslag på trafikljus på Sundbyvägen i korsningen utanför Sundbyskolan.
(D nr 305 – 395 / 03)

_____________________

4 Förslag till verksamhetsplan och budget 2004. Del 1 och 2

MBL-upplagan utsänd till nämndledamöterna

Det slutliga versionen av ärendet är klart fredagen den 24/10 och budas då ut till ledamöterna.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-21.

Förslag till beslut

1. Föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för år 2004, del 1, godkänns samt överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

2. Föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2004, del 2, godkänns.

3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs.

4. Omslutningsförändringar inom anslag 1 får göras med +65,3 Mkr och inom anslag 2 med +0,5 Mkr.

5. För rörliga team begärs 0,4 Mkr.

6. Besluten fattas med omedelbar justering.

_______________________

5 Remissvar ang Utveckling av utrednings- och uppföljnings-instrument inom Stockholms stads missbrukarvård

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-10.
(D nr 502 – 364 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

________________________


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag från medborgare om sommaraktiviteter i Gullingeparken

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-24.
(D nr 406 – 168 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgares förslag om trafikljus i korsningen Spånga Kyrkväg/Tenstavägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-08.
(D nr 305 - 362 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag
Till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på medborgares klagomål om skräpighet i Tensta, avloppslukt i Hjulsta m.m.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-10.
(D nr 301 – 228 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på medborgares förslag om anläggning av konstgräsmatta på fotbollsplanen vid Erikslunds parklek

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgares förslag om förlängning av vägräcke på Spånga Kyrkväg

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-08.
(D nr 305 – 355 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Angående medborgarförslag om den sanitära olägenheten av att mata duvor i Tensta centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-16.
(D nr 399 – 363 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare informera om den sanitära olägenhet matning av duvor innebär och om inte matningen upphör ta kontakt med Miljöförvaltningen för att tillsammans åtgärda saken.

____________________

12 Angående begränsningen av tiden för kvinnosim i Tensta simhall

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-16.
(D nr 304 – 294 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa hos Idrottsnämnden att upphäva tidsbegränsningen av tiden för kvinnosim i Tensta simhall.

2. Med föreliggande tjänsteutlåtande anses skrivelsen från
Al-Azharskolan besvarad.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Synpunkter från medborgare angående situationen i Gullingeparken vid Tensta centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-16.
(D nr 001 – 344 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om bidrag från föreningen Lyktan

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-16.
(D nr 008 – 394 / 03)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från föreningen Lyktan.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport september 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-14.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

___________________

16 Studieresa till Edinburgh

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-13.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar studieresa till Edinburgh.

_________________________

17 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-09-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________

18 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-10-02.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

19 Sammanträdestider 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-10-13.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om sammanträdestider 2004 enligt följande:

Fredagen den 2 januari kl 8.30 Tenstagången 55
Torsdagen den 12 februari kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 26 februari kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 25 mars kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 22 april kl 18.00 Spånga Folkan
Tisdagen den 18 maj kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 17 juni kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 26 augusti kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 23 september kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 28 oktober kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 9 december kl 18.00 Spånga Folkan

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna allmänna offentliga handlingar augusti-september 2003

Anmäles rubricerade förteckning 2003-10-13.

Förslag till beslut

1. Anmälan godkänns.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Rapport om delegationsmöjligheter när det gäller beslut om tillsättning av rektor

Utsänds endast till nämnd och ledning

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-09-25.
(D nr 002 – 391 / 03)

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

____________________

22 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämnd och ledning

Anmäles beslut fattade av tjänsteman

a. Den 7/10-03 beslutade stödenhetschefen inom barn- och ungdomsavdelningen att bevilja studieresa till Oslo och konferensen Alvorlige atferdsproblemer; metoder og strategier 3-4/11 för två anställda inom barn- och ungdomsavdelningen.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

23 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

Utsänds endast till nämnd och ledning

Anmäles Socialstyrelsens beslut 2003-09-08 gällande Verksamhetstillsyn i särskilda boenden inför sommaren 2003.
(D nr 504 – 370 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

24 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Utsänds endast till nämnd och ledning

Anmäles Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2003-10-10.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Tomi Liljeqvist (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)


Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Björn Begner (m)ej from § 270
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s) tom § 298
Carola Petrini (m) tom § 271
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 270 - 298 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 100-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med information av representanter från Lunda företagsgrupp. Därefter informerade stadsdelsdirektören om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 20.35.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2003-11-06

Paragrafer: 270 - 304

§270 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2003-11-06.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 12/2003 från 2003-09-25 blivit justerat 2003-10-02.

______________________


§271 Inkommet medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag

a. förslag på trafikljus på Sundbyvägen i korsningen utanför Sundbyskolan.

(D nr 305 – 395 / 03)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§272 Förslag till verksamhetsplan och budget 2004. Del 1 och 2

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-21.

(D nr 102 – 406 / 03)

ÄRENDET

Av förslaget till verksamhetsplan för 2004 framgick bl.a.: Arbetet med mångfald och integration kommer att fortsätta. Samarbetet mellan förvaltningen och näringslivet inom
ramen för Lunda Nova fortsätter. Till Lunda Novas främsta
uppgifter hör att verka för att stadsdelens näringsliv
utvecklas och att sysselsättningen därigenom ökar.

Antalet barn i förskolornas barngrupper ska bibehållas på nuvarande genomsnittliga, jämförelsevis låga, nivå; 14 för åldersgruppen 1-3 år och 18 för åldersgruppen 4-5 år. Mångfalden ska finnas i mötesplatserna i området och synas
i förvaltningen genom de anställdas olika ursprung.

För att fler ska uppnå kunskapsmålen i grundskolan kommer en språkutvecklingsgrupp att påbörja ytterligare utvecklings-insatser. Arbete pågår också för att bättre kunna ta reda på orsakerna till att elever inte uppnår målen.

Verksamheten vid Tensta servicehus kommer att övergå i kommunal regi från 1 februari 2004. En arbetsgrupp till-sammans med Syriska föreningen diskuterar ett eventuellt arabiskt äldreboende i stadsdelen.

Under våren kommer tre gruppbostäder för fysiskt funktions-hindrade att färdigställas inom stadsdelen; två i Spånga och en i Tensta. Planering för fem satelitlägenheter pågår.

För psykiskt funktionshindrade med dubbeldiagnoser planeras
10 platser tas i bruk under 2004.

Förvaltningen har tillsammans med Rinkeby en stödverksamhet för barn till psykiskt funktionshindrade. Socialpsykiatrin
ska under året söka samarbete med öppna psykmottagningen
för att utveckla stöd även till vuxna anhöriga.

En boutställning planeras i Tensta 2006. Utställningens
syfte är att lyfta fram och visa upp ett miljonprogram-
områdes tillgångar och kvaliteter och därigenom bidra till att påverka och förändra den gängse bilden av miljon-programmets områden.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget, fastställa resultatenheter och fördelning av budget, avveckla intraprenaden för kvälls-
och nattpatrullen och låta den uppgå i resultatenheten
Hemvård ordinärt boende, göra omslutningsförändringar inom anslag 1 med +65,3 Mkr och inom anslag 2 med +0,5 Mkr samt begära 0.4 Mkr för rörliga team.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att inte god-känna förslaget till verksamhetsplan och budget, förslag 1, och framlade istället eget förslag till beslut, förslag 2-12, samt anförandetext. (se förslagen i fp:s reservation)

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) yrkade avslag till för-valtningens förslag med hänvisning till moderaternas reservation i kommunfullmäktige, förslag 13, och framlade
eget förslag till beslut, förslag 14-15, samt anförandetext.(se förslagen i m:s reservation)

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att inte godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget, förslag 16, och framlade istället eget förslag till beslut, förslag 17-24, samt anförandetext. (se förslagen i kd:s reservation)

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade i huvudsak bifall till förvaltningens förslag samt att ge förvaltningen i uppdrag
att avsätta 0,5 mkr till föreningsaktiviteter.

Ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Folke Nässla (mp)
anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUTSGÅNG

Nämnden enades om att varje enskilt förslag skulle tas upp
för beslut. Bifall mot avslag.

Ordföranden tog först upp Ann-Katrin Åslunds (fp) yrkande
för beslut och fann att förslag 1-12 avslogs.

Omröstning begärdes gällande förslag 12 (att inte minska anslagen för daglig verksamhet inom handikappomsorgen till
90% av kommunfullmäktiges schablon).

Följande omröstningsordning fastställdes: Den som biträder förslaget röstar ja. Den som inte gör det röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp).

Följande nej-röster avgavs: Ordföranden Abdo Goriya (s) ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s).

Stadsdelsnämnden hade alltså med 7 röster mot 6 avslagit förslag 12.

Därefter tog ordföranden upp Tomi Liljeqvists (m) yrkande
för beslut och fann att förslag 13-15 avslogs.

Efter det tog ordföranden upp Patrick Simonssons (kd)
yrkande för beslut och fann att förslag 16-24 avslogs.

Sedan tog ordföranden upp anförandetexterna från fp och
m samt kd för beslut och fann att de avslogs.

Slutligen tog ordföranden upp det gemensamma yrkandet från s+v+mp för beslut och fann att det bifölls.

BESLUT

1. Föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för
år 2004, del 1, godkänns i huvudsak samt överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

2. Föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2004, del 2, godkänns i huvudsak.

3. Förvaltningen får i uppdrag att avsätta 0,5 Mkr till föreningsaktiviteter.


4. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs.

5. Verksamheten kvälls- och nattpatrullen avvecklas som intraprenad och uppgår i resultatenheten Hemvård ordinärt boende.

6. Omslutningsförändringar inom anslag 1 får göras med
+65,3 Mkr och inom anslag 2 med +0,5 Mkr.

7. För rörliga team begärs 0,4 Mkr.

8. Besluten fattas med omedelbar justering.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och ledamoten Bengt Porseby (båda fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta

 1. att inte godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget.(förslag 1)

 2. att arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ.(förslag 2)

 3. att verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågpris-butiker.(förslag 3)

 4. att verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden.(förslag 4)

 5. att i budget för år 2004 låta hela den schablonökning som erhållits för förskola gå direkt ut till de enskilda förskolorna, och inte använda medlen till andra verksamheter.(förslag 5)

 6. att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar.(förslag 6)

 7. att uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma till nämnden med ett ärende om medfinansiering av Tensta konsthall.(förslag 7)

 8. att uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma till nämnden med ett ärende angående stadsdelens förenings-bidrag.(förslag 8)

 9. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en redovisning av barnantalet i varje enskild barngrupp i stadsdelen.(förslag 9)

 10. att uppdra åt förvaltningen att redovisa planerade besparingar samt konsekvensbeskrivningar för varje skola
  i stadsdelen.(förslag 10)

 11. att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en tydlig redovisning av planerade besparingsåtgärder inom äldre-omsorgen samt konsekvensbeskrivningar med anledning av detta.
  (förslag 11)

 12. att inte minska anslagen för daglig verksamhet inom handikappomsorgen till 90% av kommunfullmäktiges schablon.(förslag 12)

att därutöver anföra

Det ekonomiska läget i Stockholm är mycket bekymmersamt. År 2004 minskar våra gemensamma resurser, och detta slår extra hårt mot stadsdelarna. Därför är det nu viktigare en någonsin med en tydlig politisk prioritering av de verksamheter som är viktigast för medborgarna. Folkpartiets budgetförslag innebär ekonomiska förstärkningar av förskola, skola, äldreomsorg och socialt arbete. För att göra detta möjligt krävs att stora förändringar görs i Stockholms politiska organisation.

En stor del av den politiska byråkratin går att effektivisera genom en sammanslagning av nämnder, både i stadsdelarna och facknämnderna. Genom sammanslagningar kan nämnderna spara administrativa kostnader och göra ett mer effektivt arbete. Inom flera delar av staden har uppdelningen och gräns-dragningen av stadsdelsnämnderna inneburit gränsdragningar
som inte är logiska. Folkpartiet vill utreda detta vidare,
men gör bedömningen att de 18 stadsdelarna kan slås ihop till tolv.

I stadsdelens budget krävs en tydlig prioritering av kärn-verksamheterna. Skola, förskola, äldreomsorg och social
omsorg måste rimligen vara viktigare än Agenda 21-kontor, konsumentupplysning och lokala kultursamordnare.

Stadsdelsförvaltningarna i staden har i uppgift att föreslå
en budget i balans. Vår bedömning är att den budget som nu föreslås innehåller många poster som inte är gjorda på realistiska bedömningar och som kommer att rendera underskott. Det handlar då bl a om grundskolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen. Istället för att ge sken av att nuvarande riktlinjer kommer att kunna efterlevas måste majoriteten ta sitt ansvar och tydligt peka ut på vilka punkter de planerar att minska ambitionsnivån för att budgeten ska vara trovärdig.

Förvaltningen föreslår att stadsdelens bidrag till Tensta konsthall helt ska upphöra samt att inga pengar ska anslås till föreningsverksamhet.

Tensta konsthall kan inte enbart finansieras av medel från stadsdelen, även kulturnämnden och övriga finansiärer måste
ta ansvar för den högkvalitativa verksamheten. Det är dock viktigt att stadsdelen finns kvar som medfinansiär och medverkar till att Tensta konsthall får ekonomiska förutsättningar för att överleva.

Förvaltningen bör få i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med ett ärende om medfinansiering av Tensta konsthall.

En stor del av viktig verksamhet i stadsdelen sker i föreningsregi inte minst för barn och ungdomar. Ett slopande av alla föreningsbidrag kommer resultera i att viktiga verksamheter kommer tvingas upphöra. Initiativ och verksamhet drivna av föreningar är något som bör uppmuntras ett totalstopp bör ej genomföras. Inom äldreomsorgsverksamheten förekommer en hel del verksamhet i föreningsregi som medverkar till att äldre i vår stadsdel känner trygghet och som förbättrar livskvaliteten. Allt detta för en mycket låg kostnad. Dit hör t.ex "Trygghetsringningen" och "guldkanten" .

Förvaltningen bör få i uppdrag att återkomma till nämnden med ett ärende angående stadsdelens föreningsbidrag.

Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Allt fler människor fick möjlighet att träffa de avgörande valen i livet, främst inom förskola, skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett kraftigt minskat socialbidrags-beroende gav många människor ökade möjligheter att forma
sin framtid.

Under 2003 avstannade detta arbete helt. Genom en systematisk återkommunalisering och utsvältning av privata alternativ har mångfald vänts till enfald. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom exempelvis skola och omsorg får sämre villkor. Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar. Därför vill folkpartiet att nämnden arbetar för att öka människors reella makt över vardagen genom att
öka valfriheten.

En politik för tillväxt

Från att ha varit en tillväxtregion med starkt framtidstro
har villkoren i Sveriges huvudstad förändrats radikalt det senaste året. Fram tonar bilden av en region med mycket
svåra problem. Den socialdemokratiska politiken innebär ytterligare pålagor för stockholmarna i form av biltullar, höjda skatter och ett stockholmsfientligt system för skatte-utjämning. De problem som folkpartiet för ett par år sedan definierade som växtvärk har idag övergått till en förlam-
ning som slår mycket hårt mot stadsdelarnas ekonomi. Att
vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt
är i högsta grad en angelägenhet för stadsdelarna.

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Alltför många
är beroende av bidrag, och en viktig målsättning är att
alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv
är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap.

Under 2003 har minskningen av antalet socialbidragsberoende avstannat helt. Arbetet med att hjälpa fler människor att
gå från bidrag till jobb måste bli en central uppgift för stadsdelen.

Det prognosticerade underskottet för anslag 2 är ca
7 miljoner år 2003. Trots att inte någon uppgång i konjunkturerna kan skönjas så minskas anslaget för 2004.

Arbetsmarknadsåtgärder har sin allra största betydelse
i tider av lågkonjunktur för att aktivt få fler människor
i jobb. Trots detta minskar också anslaget till arbets-marknadsåtgärder.

Lunda Nova bedriver en mycket viktig verksamhet i nära samarbete med stadsdelsförvaltning, arbetsförmedling och Stockholm-Lunda företagsgrupp. Det är av allra yttersta
vikt att verksamheten fortsätter och att finansieringen säkras. Förvaltningen bedömer att verksamheten ska kunna finansieras av kvarvarande medel från storstadssatsningen
och kompetensfonden. Några beslut angående medel från kompetensfonden finns dock ännu inte och stadens styrande majoritet har klart uttalat att kompetensfonden ska
finansiera nya projekt. Vi finner det angeläget att alternativa finansieringsvägar finns undersökta i den
händelse anslagen från kompetensfonden blir alltför låga eller helt uteblir.

Vi vill införa en modell som skiljer på försörjningsstöd
till dem som har arbetslöshet som enda orsak till bidrags-beroendet, och dem med en komplexare problembild som språk-svårigheter, sjukskrivningar och andra sociala problem. Stockholm skall avskaffa socialbidraget i dess nuvarande
form för människor som inte har andra problem än att de
hamnat utanför arbetsmarknaden. Ett passiviserande social-bidragsberoende och kontakter med en socialtjänst som inte framförallt är jobbinriktad, bidrar till att förvärra utanförskapet. En särskild Stockholmsmodell – Stockholm
Jobbar – skall införas för att hjälpa människor tillbaka
till arbete.

Redan i dag finns flera exempel på arbetssätt med en lik-
artad inriktning i stadsdelarnas arbete. Skärholmens Jobbcentrum garanterar arbete inom fem dagar till personer
som söker socialbidrag enbart av det skälet att de blivit arbetslösa. Denna modell skulle kunna tjäna som förebild.

Idiotstopp för avknoppning, återkommunalisering av entre-prenader och systematisk utsvältning av privata alternativ håller sakta men säkert på att utradera den marknad för småföretag inom välfärdssektorn som byggdes upp under den förra mandatperioden. Detta är mycket allvarligt. Enskilt drivna alternativ inom skola och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad som i dag håller på att kvävas i sin linda. Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter
öppnas genom att uppmuntra entreprenader och privata alternativ.

Folkpartiet menar också att stadsdelen måste ha en till-
växtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler bostäder
byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.

Förskola

För både barn och personal är det viktigt att det finns
klara mål för förskolan; dels mål som anger inriktningen
på den pedagogiska verksamheten och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling, dels mål som anger de pedagogiska ambitioner förskolan har för varje barn. Sådana mål saknas
i förskolan, men finns för grundskolan och alla andra skolformer. För att underlätta resultatuppföljningen av förskola bör därför tydliga mål utarbetas.

I takt med att förskolan får ett större pedagogiskt ansvar
än tidigare är det oerhört viktigt att utbildad personal
har huvudansvaret för verksamheten. Förskollärare har efter tre års högskolestudier en pedagogisk kompetens att lära
och utveckla barn. Deras kompetens som yrkeskår är värdefull och ska tas på allvar. Det är lika viktigt att behörig personal ska ha pedagogiskt ansvar inom förskolan som att behöriga grundskollärare ska undervisa inom grundskolan.

Förskolan i Stockholms stad står inför en akut kris. Minskningen av barngrupperna har misslyckats, och de
närmaste åren väntas efterfrågan på platser i barnomsorgen
öka ytterligare. För att möta den växande krisen krävs
höjda anslag som öronmärks och går direkt ut till de
enskilda förskolorna. Stadsdelen ska verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden.

Under 2003 användes en betydande del av anslaget till förskolan till annan verksamhet i stadsdelarna. Igenom-
snitt försvann mer än fem procent av schablonanslaget till barnomsorg in i byråkrati och administration. År 2004 måste hela den schablonökning som stadsdelen erhållit för för-
skola gå direkt ut till de enskilda förskolorna, och inte användas till andra verksamheter.

Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det idiotstopp mot avknoppning som införts i
staden innebär att kvaliteten inom förskolan blir lidande,
och likriktningen ökar.

Ett maxtak för barngruppernas storlek bör införas. Ett
rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och
18-19 barn i grupperna för större barn. Minskningen av barngrupperna är ett av de mest angelägna målen för för-
skolan, och förutsätter också att förskolan tilldelas
rimliga resurser för att detta ska bli möjligt.

I verksamhetsprogrammet finns endast en redovisning av
antalet barn per grupp i genomsnitt.

En redovisning av barnantalet i varje enskild barngrupp
i stadsdelen är nödvändigt för att kunna göra en riktig bedömning. En sådan redovisning bör snarast redovisas för nämnden.

Grundskola

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Ingen elev
ska behöva lämna grundskolan utan att godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Stockholms stad och stadsdelsnämnderna måste vidta en rad åtgärder för att
ge grundskolan förutsättning att klara sin uppgift; att
ge alla elever de grundläggande kunskaperna.

Skolan ska ställa tydliga kunskapskrav på eleverna. Försök
med kunskapsutvecklingsscheman i Stockholms stad visar att alla elever kan bli godkända i de viktigaste ämnena om kraven görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras
med hemmen och stöttas upp med extra insatser där sådana behövs. En bra skola ställer också krav på ordning och
studiedisciplin. Våld, hot om våld, trakasserier och mobb-
ning är inte acceptabelt.

I budgeten för 2004 höjs skolpengen, de pengar som är öronmärkta till skolan för undervisning och lärarlöner,
med ungefär en procent. Sanningen är att detta inte ens
täcker löneökningarna i skolan. Satsningarna är så blyg-
samma att de leder till kraftiga nedskärningar. I folk-partiets budgetalternativ väljer vi att prioritera grund-skolan och satsar därför 110,7 miljoner kronor mer än majoriteten på skolan. Med den satsningen höjs skolpengen
för skolår 0-5 med 11,1 procent och skolpengen för skolår
6-9 med 10,6 procent.

Den av förvaltningen föreslagna budgeten för grundskolan
är underbudgeterad och kommer inte att kunna hållas utan kraftiga besparingsåtgärder. Förvaltningen bör få i uppdrag att återkomma till nämnden och redovisa vilka besparingar
som planeras på varje enskild skola.

Så länge ansvaret för grundskoleverksamheten ligger på stadsdelsnämnderna är det av allra största vikt att besparingarna som sker ute i skolorna inte äger rum utan nämndens kännedom och utan konsekvensbeskrivningar.

Ett växande problem i Stockholms stad är att de resurser
som fördelas från stadshuset till stadsdelsnämnderna för grundskoleverksamhet aldrig når skolorna. Under år 2004 försvann mer än 142 miljoner av elevernas pengar till
svarta budgethål och byråkrati. Grundskolan måste därför lyftas ur stadsdelsnämndernas ansvarsområde. Som ett första steg i den riktningen bör hela skolans budget öronmärkas
till skoländamål. I dag är endast själva skolpengen och ”anslag 2” öronmärkta. I framtiden bör även resten av skolschablonen samt de olika språkschablonerna för invandrarelever öronmärkas till skolorna.

De fristående skolorna bidrar med pedagogisk förnyelse
och mångfald inom det svenska skolväsendet. För varje år
ökar antalet barn och ungdomar som väljer att gå i en fristående skola. Att den nya majoriteten i staden mot-
verkar valfrihet och fristående alternativ är därför mycket olyckligt. Lika vilkor ska gälla mellan kommunala och fristående grundskolor. Det idiotstopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom grundskolan
blir lidande och att mångfalden minskar.

Stockholmsproven är en garant för undervisningens kvalitet
och en likvärdig betygssättning över hela staden. Beslutet
att avskaffa stockholmsproven i svenska måste därför rivas
upp och alla planer på att avskaffa stockholmsproven i engelska och matematik måste genast stoppas.

Äldreomsorg

En av stadsdelens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen
skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet
och valfrihet.

Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan sattes i centrum. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är något av allt som genomförts.

Dessvärre har den nya majoriteten satt stopp för fortsatt utvecklingsarbete och förnyelse av äldreomsorgen. Under
2003 har entreprenader dragits in, byggandet avstannat,
de ekonomiska förutsättningarna för enskilda utövare har försämrats, och planerade förändringar har begravts i utredningar. Stadsdelen måste bryta denna trend, genom
att aktivt arbeta för att få fler privata utförare i äldre-omsorgen. Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra organisationer tar initiativ till att bygga, äga
och driva nya äldreboenden.

Under den förra mandatperioden skedde en kraftig satsning
på boenden med heldygnsomsorg, där över 500 nya platser tillskapades. Utbyggnaden innebar en kraftig minskning av
kön till särskilda boenden, men fortfarande finns ett visst behov av om- och nybyggnation av vissa äldreboenden. Fortfarande finns flera boenden där människor mot sin vilja tvingas dela rum. Även för dementa saknas i dag lämpliga boenden.

Nu är det dags att ta nästa steg för en ökad mångfald i boendet, genom en omvandling av vissa servicehus till seniorbostäder. Omvandlingen motiveras av en förändrad efterfrågan på olika typer av boende för äldre. Samtidigt
som efterfrågan ökat på seniorboenden med hyresrätt, finns
en överkapacitet av bostäder i stadens servicehus. Omvandlingen får däremot aldrig motiveras av ett besparingsbehov i stadsdelen, där människor med behov av boende i servicehus eller av vårdboende plötsligt ska klara sig i egna seniorbostäder. Människor med behov av en högre omsorgsgrad än servicehusen erbjuder, måste erbjudas plats
i de särskilda boendeformerna med heldygnsomsorg.

Valfriheten inom äldreomsorgen måste förbättras, dels genom
en mångfald av nivåer i omsorgen, men också genom valfrihet mellan kommunala och enskilda alternativ över hela staden.
I dag nekas människor i många fall boende i en annan stadsdel, trots att stadens äldreboenden enligt fastställda riktlinjer ska betraktas som en gemensam resurs. Denna begränsning av valfriheten till en enda stadsdel är oacceptabel.

Under de kärva ekonomiska förhållanden som nu råder i stadsdelen är faran stor att biståndsbedömningarna av strikt ekonomiska hänsyn blir allt restriktivare. Vi vill under-stryka att det är av yttersta vikt att stadsdelen i bistånds-bedömning följer av Stockholms stad antagna riktlinjer. Folkpartiet kommer nogsamt följa att detta efterlevs.

Förvaltningen uttalar klart att kraftiga effektiviseringar måste ske inom äldreomsorgen för att verksamheten ska kunna hålla sig inom kommunfullmäktiges ram. Det handlar i klartext om besparingar på ca 6 miljoner kronor. Majoriteten visar klart i KFs budget att äldreomsorg är en lågprioriterad verksamhet. Detta kommer att få stora konsekvenser för de äldre i Spånga-Tensta. Besparingar och försämrade vilkor för äldre i vår stadsdel får inte ske i tysthet. Vi vill uppdra
åt förvaltningen att snarast redovisa vilka besparingsåtgärder som planeras för äldreomsorgen och också en konsekvens-beskrivning av vad detta innebär.

Omsorg om funktionshindrade

Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet
med att få fram fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Också möjligheten att välja boende i olika stads-delar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita.

Stadsdelen ska arbeta med att kartlägga de tillgänglighets-brister som finns och åtgärda problemen. Stadsdelen ska också upprätta en lokala handikapplan. I detta arbete måste de lokala handikapporganisationerna involveras, eftersom de besitter en mycket stor kunskap på området.

Ett stort underskott är prognosticerat för handikappomsorgen och besparingsåtgärder planeras bla ska anslagen till daglig verksamhet minska till 90% av kfs schabloner. Vi motsätter
oss med kraft.

Socialt ansvar

Behovet av valfrihet, individuell anpassning, är minst lika stor i socialtjänsten som någon annanstans i välfärden. Den enskildes valfrihet skall stärkas genom att det finns en rik mångfald av aktörer som ägnar sig åt professionellt socialt arbete.

Förutsättningarna för en meningsfull vardag måste förbättras för människor med psykiska funktionshinder. I dag finns exempel på hur personer nekas deltagande i dagverksamheter
och i andra stadsdelar än den de bor i. Denna form av stadsdelsarrest måste omedelbart upphöra, och ersättas av valfrihet och möjlighet att delta i verksamheter på andra
håll i Stockholm.

Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste
öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget.

Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår
mycket hårt mot denna grupp av redan utsatta människor,
och måste undvikas. Stadsdelen måste arbeta aktivt med att
få fram fler boenden för människor med psykiska funktionshinder.

För att hjälpa människor med missbruksproblem att bryta
sitt missbruk vill folkpartiet införa en vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra mandatperioden för sjukvård i landstinget.

Klotter är ett allvarligt problem, inte minst ur ett
socialt perspektiv. Klottret förfular stadsmiljön, gör bostadsområden nergångna och kollektivtrafiken ogästvänlig. Det skapar en känsla av otrygghet och förslumning. Kampen
mot klottret är central i arbetet med att förhindra att
barn och ungdomar dras in i grövre brottslighet. Stadsdelen bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar.

Vi reserverar oss dessutom mot beslutet att avslå förslag 15 (se reservation m) samt förslag 21 och 22 (se reservation kd)”

Reservation mot beslutet anmäldes också av ledamöterna Tomi Liljeqvist, Christer Grunder och Madeleine Jacobsson (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2004 med hänvisning till moderaternas reservation i kommunfullmäktige.(förslag 13)

 2. Förvaltningen ges uppdrag att utreda och redovisa för konsekvenserna av det indragna föreningsbidraget för stadsdelens kultur- och föreningsliv.(förslag 14)

 3. Förvaltningen ges uppdrag att utreda och redovisa för konsekvenserna av det minskade anslaget för företagshälsovård och friskvård.(förslag 15)

Samt att därutöver anföra

Under innevarande år kommer Stockholms stadsdelsnämnder att
gå med underskott, även om det inte ännu är klart med hur mycket. Detta sker trots att stadshusmajoriteten utlovat
nya satsningar på stadsdelsnämnderna. Det fanns underskott
i stadsdelsnämnderna även under vissa år av den borgerliga majoriteten. Det fanns också underskott under den socialistiska majoriteten innan dess. Stadsdelsnämnderna verkar helt enkelt nästan alltid gå med underskott.

Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad
och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär, ger
inte ökad demokrati, eller ökat inflytande för medborgarna. Den innebär ökade kostnader, ineffektivitet och hinder för medborgarna.

Det första och mest självklara är att organisationen i sig kostar. Det blir fler möten och fler politiker att avlöna.
Det blir fler tjänstemän som utför liknande uppgifter på
olika håll i staden. Detta tar resurser som bättre behövs
i den faktiska verksamheten.

Uppdelningen och budgeteringen i stadsdelar medför också hinder för medborgarna och problem för stadsdels-organisationen. Att stockholmare i behov av olika stöd ska kunna röra sig inom staden är självklart. Men det skapar problem för budgethållningen i stadsdels­förvaltningen.

Stadsdelsnämnderna är det sämsta av två världar. De
splittrar verksamheter som bättre sköts centralt, och centraliserar makten över beslut som bäst fattas direkt
av medborgarna.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksam-
heterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas.

Därför bör den politiska stadsdelsnämndsorganisationen avskaffas utifrån målsättningen att allt som kan beslutas bättre eller lika bra av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

Framförallt inom de områden som är gemensamt finansierade
är det viktigt att friheten att välja finns. Invånarna i Stockholm skall erbjudas välja utförare inom förskolan, skolan, äldreomsorgen och omsorgen om de funktionshindrade. Finansieringen skall ske gemensamt men valet av utförare, kommunal eller privat, skall fattas av den enskilde och
dennes familj.

Den ekonomiska ersättningen från staden skall gå direkt
till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdels-nämnder eller annan onödig byråkrati.

De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individ-ärenden och som handhas av de sociala delegationerna kommer att skötas av sociala distriktsnämnder.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och parker
bör samlas centralt i staden i syfte att maximera utnyttjan-det av resurser och kompetens.

Vi vill minska byråkratin. Genom att administrationen av förskolan, skolan och omsorgen om funktionshindrade lyfts
från stadsdelsnämnderna säkerställer man också att verksamhet ges till lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Att minska byråkratin ökar valfriheten och frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten och på det sättet höjer vi kvaliteten inom skolan, förskolan och
omsorgen om de funktionshindrade.

Syftet med vårt förslag är att minska byråkratin. Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden
till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar.

Vad Spånga-Tensta behöver

Majoritetens verksamhetsplanering är kortsiktigt och ryckigt. Vad Spånga-Tenstaborna behöver är kontinuitet och förutsägbarhet i den kommunala verksamheten.

I budgeten för 2003 har den socialistiska majoriteten framhållit hur viktigt det varit att tillse att alla barn
fått möjlighet till kolloverksamhet. Detta verkar inte vara lika viktigt under 2004!

Vi anser att det är av stort värde för barn, som kanske inte har tillgång till sommarstugor och/eller har råd att åka på semester, att få möjlighet att delta i kolloverksamhet och anser att det är en mycket cynisk besparing man här gjort
på barn med dessa behov. Det är särskilt stötande när man samtidigt, utan någon som helst beskrivning av ekonomiska konsekvenser, anser att stadsdelsnämnden enbart skall köpa miljömärkt el och öka andelen inköpta livsmedel som är så kallat ekologiskt framställda.

Samtliga föreningsbidrag är borttagna. Har majoriteten gjort någon konsekvensbeskrivning av detta? Att friska vuxna
mycket väl kan bekosta sina fritidsaktiviteter är en god moderat princip, men all föreningsverksamhet som riktar sig mot barn och unga och där gör ett mycket förtjänt och välbehövligt arbete, får nu sin verksamhet strypta.

De flesta verksamheterna i majoritetens budgetförslag har
inte erhållit någon pris- och lönekompensation. Antingen har man här hittat oupptäckt tidigare slöseri med pengarna eller också betyder det att man får minska personalen.

Vi reserverar oss dessutom mot avslag på förslag 3-7, 9-12(se reservation fp) samt förslag 21 och 22 (se reservation kd).”

Reservation mot beslutet anmäldes även av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att

stadsdelsnämnden skulle besluta

 1. Att inte godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget.(förslag 16)

 2. Att slå fast att storleken på småbarnsgrupper inte ska överstiga 13-14 barn och syskongrupper 17-18 barn.(förslag 17)

 3. Att uppdra åt förvaltningen att rekrytera fler familjedaghem. Förvaltningen bör genomföra en informations-satsning i syfte att rekrytera fler familjedaghem.(förslag 18)

 4. Att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett program för
  hur föräldrarnas engagemang i skolan ska öka. Ett förslag till ”kontrakt” mellan föräldrar och skola utformas som ett led i detta.(förslag 19)

 5. Att skolbarnomsorg/mellanstadieverksamhet ska erbjudas eleverna i en mer öppen, ej inskriven verksamhet, som kan drivas av skolan eller i annan regi, till exempel av föräldrar eller föreningar.(förslag 20)

 6. Att stadsdelsnämnden ser till att alla som är i behov av ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner får det.(förslag 21)

 7. Att förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor vad gäller handikappanpassning och föreslår ett program för ytterligare förbättringar.(förslag 22)

 8. Att alla som bor i ett äldreboende får ett personligt samtal där ansvarig enhet går igenom vilka rättigheter de äldre har, vad enheten i sina åtaganden har lovat att utföra, och hur klagomål framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i samtalet med
  den äldre.(förslag 23)

 9. Att alla barn som vill, skall beredas möjlighet att få komma till kollo.(förslag 24)

 10. Att därutöver anföra:

Kristdemokraterna anser att de viktigaste åtgärderna i Stockholms stad de närmaste åren är att utveckla förskolan, skolan och äldreomsorgen. Staden ska bli Sveriges bästa kommun när det gäller valfrihet, omsorg och livskvalitet för barnen och de äldre. Goda förutsättningar finns för detta om de små naturliga gemenskaperna, som familjen, grannskapet och arbetsgemenskapen tillåts fungera och människors egna resurser tas tillvara. God omsorg och utvecklat stöd när det behövs kan kombineras med ökad valfrihet och respekt för varje barns och varje äldres integritet och olikhet. Kristdemokraterna avser att särskilt granska den nya röd-gröna majoritetens politik
ur barnens och de äldres perspektiv.

Det familje- och arbetsliv som utformats av socialdemokratiska regeringar, från Myrdal och framåt, har skapat den brist på valfrihet och de negativa effekter vi ser i dag. Den fullständigt ensidiga subventionen av vissa barnsomsorgsformer och bristen på möjligheter att kombinera arbete och uppfostran av eget barn, förstärks ytterligare genom maxtaxan och den avgiftsfria allmänna förskolan.

Minskade barngrupper

I valrörelsen utlovade den nya majoriteten en minskning av antalet barn i barngrupperna. För att i praktiken möjliggöra detta har kristdemokraterna i sitt budgetförslag anslagit
150 miljoner kronor mer än majoriteten för att inleda detta arbete samt föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om ett tak för barngruppernas storlek.

Enligt modern utvecklingsforskning kan inte små barn relatera till alltför många människor i sin närmaste omgivning. Vår målsättning är därför att småbarnsgrupper inte ska överskrida 13-14 barn och syskongrupper inte överskrida 17-18 barn.

Fler familjedaghem

Familjedaghemmen behöver en renässans i staden. För många familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är de ett bra alternativ. Familjedaghem ska upplevas som ett likvärdigt alternativ till förskola. Kristdemokraterna har i

sin budgetreservation i kommunfullmäktige avsatt 10 mnkr för att öka möjligheterna att få familjedaghem för de som önskar.

Öppen förskola

För föräldralediga, hemarbetande och dagbarnvårdare är det viktigt att det finns Öppen förskola där barnen kan få stimulans och föräldrarna utbyte med andra föräldrar. Därför ska ett nät av öppna förskolor som svarar mot behovet finnas. I kristdemokraternas budget för staden har därför 12 miljoner kronor avsatts till att bygga ut Öppen förskola.

Fritidsverksamhet

Parklekarna utgör viktiga mötesplatser för förskolor, lediga barn och ungdomar och hemmavarande föräldrar med barn. I Stockholm är detta extra angeläget eftersom det i många bostadsområden inte finns plats för säker utomhuslek. Kristdemokraterna anslog därför 9 mnkr till parklekarna i
sin budgetreservation i kommunfullmäktige.

Kollo

Att delta på sommarkoloni är viktigt för många barn i Stockholm och i synnerhet vår Stadsdel vars befolkning representerar en mångfald vad gäller ursprung, kultur och religion. Vi anser att kolloverksamheten ger barnen en möjlighet att lära känna varandra och befrämjar integrationsprocessen genom att barnen får en bra grogrund
för respekt och samförstånd. Staden skall genom stadsdels-nämnderna erbjuda alla barn denna möjlighet. Det är också viktigt att det finns en mångfald i utbudet så att alla intressen kan tillgodoses.

Mellanstadieverksamhet

Majoritetens förslag om fritidsklubbar går om intet och majoriteten bryter nu ännu ett av sina vallöften. Skolbarnomsorg/mellanstadieverksamhet ska också erbjudas eleverna i en mer öppen, ej inskriven verksamhet, som kan drivas av skolan eller i annan regi, till exempel av
föräldrar eller föreningar.

Kristdemokraterna ökar i sin budgetreservation anslaget
till mellanstadieverksamheten med 2 mnkr. Vi föreslår att avgiften blir 150 kr per månad i den öppna mellanstadie-verksamheten. Avgiften tillför resurser till verksamheten
och underlättar för personalen att bedriva en gedigen verksamhet.

Skriv in föräldrarna i skolan

När eleven skrivs in i skolan bör även föräldrarna ”skrivas in” för att markera att skolan önskar ett samarbete. Ett ”kontrakt” bör tecknas om ansvars- och rättighetsfördelningen mellan elever, föräldrar och skola. Skolan kan aldrig fullt
ut kompensera ett hem som inte är skolintresserat. Det är därför viktigt att det finns en god relation mellan skolan
och hemmet. Stadsdelsnämnden bör ta fram ett program för hur föräldrarnas engagemang i skolan kan öka. Ett förslag till ”kontrakt” bör presenteras av stadsdelsförvaltningen.

Trygghet för de äldre

Äldre stockholmare har mycket att bidra med. Allt för ofta sammankopplas tyvärr äldre med sjukdomar och vård vilket
är olyckligt. Demens är en uppmärksammad sjukdom som allt
fler drabbas av. För att de demenssjuka ska få en värdigare och bättre vård vill vi att äldreomsorgspersonal och biståndsbedömare erbjuds utbildning om demens. Utbildning
och kunskap minskar den psykiska påfrestning det innebär för personalen att arbeta med demenssjuka. Det ökar också säkerheten för den demente. Vi vill även att det införs särskilda demensteam, med sjukvårspersonal som har särskild kompetens omkring demenssjukdomar, som kan höja kompetensen inom detta område i staden.

Kristdemokraterna vill även att alla de anhöriga som gör en stor insats ska få ökat stöd. En satsning behövs för att stödja de som vårdar anhöriga bland annat genom olika former för avlastning och genom anhöriggrupper som ges stöd och handledning.

Alla som bor i ett äldreboende bör få ett personligt samtal där ansvarig enhet går igenom vilka rättigheter de äldre har, vad enheten i sina åtaganden har lovat att utföra, och hur klagomål framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i samtalet med den äldre.

Omsorg om funktionshindrade

Respekt för den enskildes önskemål och val ska styra insatserna inom omsorgen. De ska utgöra ett stöd för den enskilde att leva ett så normalt liv som möjligt och känna ökad delaktighet och gemenskap i samhället. Stadsdelsnämnden måste se till att alla som är i behov av ledsagare, person-liga assistenter, avlösare och kontaktpersoner får det.

Många gruppbostäder är i dag inte ändamålsenliga utifrån
de krav som ställs. Stadsdelsnämnden måste därför se till

att sådana gruppbostäder byggs om så att ett effektivt resursutnyttjande säkerställs och de boende kan garanteras
en ökad kvalitet. Elever med funktionshinder ska också omfattas av valfriheten att välja skola. Handikappanpass-ningen på stadens skolor måste intensifieras så att val-friheten blir verklig. Därför kräver kristdemokraterna att förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor
vad gäller handikappanpassning samt föreslår ett program
för ytterligare förbättringar.

Det är angeläget att vuxna förståndshandikappade ges
möjlighet till utbildning och vidareutveckling.

Social trygghet

Den individ och familjeomsorg som stadsdelen bedriver är medborgarnas yttersta skyddsnät. Därför måste arbetet präglas av hög kvalitet och respekt för människor. En väl fungerande socialtjänst måste finnas till hjälp åt dem som verkligen behöver stöd från samhällets sida. Samtidigt är det viktigt att hjälpa till självhjälp. Exempelvis genom att stimulera till att förändra hjälptagarens egen situation och lära sig att ta eget ansvar.

Barn och ungdomsvården ska prioriteras. Vi får aldrig tveka
på grund av ansträngd ekonomi att göra åtgärder som är bäst för barn och ungdomar som far illa i sin hemmiljö. Däremot
är det viktigt att alltid göra uppföljningar för att kontrollera att insatsen varit rätt.

Brottsförebyggande arbete

Alla måste samverka för att skapa ett tryggt samhälle och tränga tillbaka brottsligheten. Tyvärr utförs brott dagligen
i vår stadsdel och därför måste stadsdelsnämnden aktivt
arbeta för att förebygga brott. De försök som genomförts med centrum- och områdesvärdar i bland annat Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder har varit mycket framgångsrika. Stadsvakter, som vi kristdemokrater gärna kallar dem, ska absolut inte ersätta polisen men har på de ställen där det prövats visat sig ha en enorm förebyggande inverkan.

Jag reserverar mig dessutom mot avslag på förslag 2-12 (se reservation fp) samt förslag 14 och 15 (se reservation m).”

_______________________


§273 Remissvar ang Utveckling av utrednings- och uppföljnings-instrument inom Stockholms stads missbrukarvård

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-10.

(D nr 502 – 364 / 03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden hade fått socialtjänstnämndens beslut
om utveckling av utrednings- och uppföljningsinstrument
inom stadens missbrukarvård för yttrande.

Remissen avsåg ASI (Addiction Severity Index) som är en strukturerad intervju som innehåller frågor om olika livsområden såsom alkohol- och narkotikamissbruk, arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet.

Socialtjänstförvaltningens stab, som har till uppgift att
följa utvecklingen av stadens socialtjänst, hade gjort bedömningen att användandet av ASI skulle innebära en kvalitetssäkring av utredningsarbetet med främst miss-
brukare. Det skulle också göra det möjligt att följa upp enskilda klienter och olika klientgrupper. Socialtjäntförvaltningen ansåg det angeläget att utveckla
ASI och att berörda förvaltningar skulle få tillgång till
ett enhetligt IT-stöd. Detta stöd borde integreras med befintliga system i staden.

Stadsdelsförvaltningens missbruksenhet, Allteamet, har
under 2003 prövat ASI i utredningsarbete och skall ha
en uppföljningsdag för att summera erfarenheterna och diskutera det fortsatta arbetet.

Förvaltningen ansåg det mycket positivt att man från
stabens sida ville verka för ett enhetligt system över
staden och se till att berörda förvaltningar får tillgång
till IT-stöd i arbetet. Det föreföll rimligt att detta integreras med befintliga system.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänste- utlåtandet som svar på remissen.

________________________


§274 Förslag från medborgare om sommaraktiviteter i Gullingeparken

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-09-24.

(D nr 406 – 168 / 03)

ÄRENDET

En medborgare har lämnat förslag till aktiviteter i Gullingeparken för att förhöja standarden i centrum.

Det har under flera år funnits många funderingar över hur miljön runt Gullingeparken ska förbättras så att platsen
känns attraktiv och trygg att vistas på. Under några år ordnades streetbasketverksamhet för barn och ungdomar där, vilket var positivt, men också innebar vissa komplikationer genom vuxna missbrukares störande närvaro.

Detta år, liksom föregående, hade man för lite personal
i Blå Huset för att kunna genomföra aktiviteter i Gullingeparken.

Alla idéer om hur Gullingeparken kan göras trivsammare är välkomna. En arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet i stadsdelen har till uppgift att ta fram konkreta förslag
som t ex bygger på föreningars och enskilda medborgares engagemang att ta parken i besittning och göra den trevligare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§275 Svar på medborgares förslag om trafikljus i korsningen Spånga Kyrkväg/Tenstavägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-08.

(D nr 305 - 362 / 03)

ÄRENDET

En medborgare anser att korsningen Spånga Kyrkväg/
/Tenstavägen är livsfarlig och vill ha trafikljus där.

Förvaltningen har i tidigare ärenden ställt sig positiv
till ovännämnda förslag men gatu- och fastighetsnämnden
har avslagit stadsdelsnämndens begäran vid tre tillfällen.

Förvaltningen föreslog därför förslagsställaren att vända
sig direkt till gatu- och fastighetskontoret.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________


§276 Svar på medborgares klagomål om skräpighet i Tensta, avloppslukt i Hjulsta m.m.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-10.

(D nr 301 – 228 / 03)

BESLUT

En medborgare klagar på att det är otroligt skräpig efter gångvägarna i Tensta och Hjulsta jämfört med i Gamla Spånga, där denne bodde tidigare.

Det luktar också illa från ett avlopp i Hjulsta vid gångvägen ovan Hjulsta korsning.

Medborgaren klagar även på att baksidan på Tensta Centrum verkar vara ett tillhåll för människor med problem samt att det inte finns någon bankomat i Tensta Centrum.

Det är sedan länge ett problem med skräpighet i Tensta. Förvaltningen försöker komma tillrätta med det på olika sätt. Städfrekvensen är t.ex. större i Tensta än i Spånga. Dessutom pågår ett projekt ”föreningsstädning i Tensta och Hjulsta”
där olika föreningar ”adopterat” varsitt område, som de skall hålla snyggt och rent från skräp. Mellan städperioderna kommer fortfarande nya mängder skräp. Det är meningen att projektet ska skapa dialog och attitydförändring hos de boende kring nedskräpningen.

Avloppslukten i Hjulsta har förvaltningen nu anmält till Stockholm Vatten för åtgärd.

Förvaltningen diskuterar inom brottsförebyggande rådet tillsammans med polis, fastighetsägare mm, ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemet med missbrukare bakom
på baksidan av Tensta Centrum. I sista hand är det dock en polisiär angelägenhet att upprätthålla en trygg miljö för medborgarna.

En bankomat finns inne i Tensta centrum som är tillgänglig när gallerian är öppen. Ytterligare en bankomat är under planering på Tenstagången intill nya medborgarkontorets entré.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________


§277 Svar på medborgares förslag om anläggning av konstgräsmatta på fotbollsplanen vid Erikslunds parklek

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-08.

(D nr 399 – 432 / 03)

ÄRENDET

Ett gäng killar mellan 15-18 år har föreslagit att stadsdelsförvaltningen ska anlägga en konstgräsmatta
på fotbollsplanen Erikslunds fotbollsplan.

Förvaltningen ansåg att konstgräsmatta på fotbollsplanen
vid Erikslunds parklek hade ett bra syfte. Utifrån de
medel som tilldelats för gatu- och parkskötsel hade förvaltningen emellertid inte råd att anlägga en konstgräsmatta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

________________________


§278 Svar på medborgares förslag om förlängning av vägräcke på Spånga Kyrkväg

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-08.

(D nr 305 – 355 / 03)

ÄRENDET

En medborgare önskar att vägräcket som satts upp på Spånga Kyrkväg i höjd med korsningen Tenstavägen
förlängs fram till gångtunneln.

Förvaltningen har i tidigare ärende ställt sig positiv
till ovannämnda förslag. Gatu- och fastighetskontoret
avslog dock stadsdelnämndens begäran.

Stadsdelsförvaltningen föreslog nu att förslagsställaren vänder sig direkt till gatu- och fastighetskontoret i
ärendet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag
till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________


§279 Angående medborgarförslag om den sanitära olägenheten av att mata duvor i Tensta centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-16.

(D nr 399 – 363 / 03)

BESLUT

En medborgare har föreslagit åtgärder för att komma
tillrätta med den sanitära olägenheten som matning
av duvor på Tenstagången innebär.

Förvaltningen har tidigare i olika sammanhang informerat
om de hälsorisker matningen innebär. Nu gör förvaltningen ytterligare ett försök att få stopp på matningen. Om inte
det hjälper kommer miljöförvaltningen att kontaktas för
att diskutera hur frågan ska lösas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare informera om den sanitära olägenhet matning av duvor innebär och om inte matningen upphör ta kontakt med Miljöförvaltningen för att tillsammans åtgärda saken.

____________________


§280 Angående begränsningen av tiden för kvinnosim i Tensta simhall

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-16.

(D nr 304 – 294 / 03)

ÄRENDET

Tensta simhall har under flera år schemalagt ett antal
timmar per vecka då endast kvinnor fått vistas i simhallen. Många kvinnor/flickor i stadsdelen har deltagit och ännu
fler har velat delta i simundervisningen för kvinnor.

Tensta simhall har nu beslutat dra in på tiderna för kvinnosim.

Majoriteten av Kvinnocentrums 300 medlemmar anser att kvinnosimmet är en mycket angelägen fråga. Simningen har
varit av de viktigaste motionsformerna för kvinnor i stadsdelen.

Kuratorn på Al—Azharskolan har skrivit till bl.a. stadsdelsnämnden om planeringen av Tensta simhalls
förändrade s.k. ”kvinnosimtider” och bifogat 90 namn-underskrifter från personer som vill ha kvar kvinnosim
på lördagar och onsdagar i Tensta simhall.

Skolan har i sin idrottsundervisning som målsättning att
lära eleverna simma. Många barn och ungdomar har trots
detta av olika skäl inte lärt sig simma. Detta leder varje sommar till helt onödiga och tragiska drunkningsolyckor.

Förvaltningen föreslog nämnden att besluta att hos Idrottsnämnden begära att kvinnosimningen återupptas.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa hos Idrottsnämnden att upphäva tidsbegränsningen av tiden för kvinnosim i Tensta simhall.

 2. Med föreliggande tjänsteutlåtande anses skrivelsen från Al-Azharskolan besvarad.

_____________________


§281 Synpunkter från medborgare angående situationen i Gullingeparken vid Tensta centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-16.

(D nr 001 – 344 / 03)

ÄRENDET

En medborgare, som skjutsar sin son till kulturskolans lektioner i Blå Huset har lämnat synpunkter på situationen
med missbrukare som uppehåller sig i Gullingeparken. Han
anser situationen helt oacceptabel och att den begränsar barnens möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet
i Blå Huset.

Förvaltningen svarade att det under flera års tid funderats mycket över hur miljön runt Gullingeparken ska förbättras
så att platsen känns attraktiv och trygg att vistas på.

En arbetsgrupp bestående av stadsdelsförvaltningen, Centrumkompaniet, polisen och bostadsbolagen har bildats
för att ta fram förslag på åtgärder för att få bort
problemen.

Åtgärderna ska vara kopplade till polisens ordinarie
insatser i området. Genom att skapa mycket störnings-
moment genom aktiviteter och andra insatser hoppas man
få bort missbrukarna från Gullingeparken och Tensta centrum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________


§282 Ansökan om bidrag från föreningen Lyktan

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) anmälde jäv och deltog ej
i handläggningen av ärendet.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-16.

(D nr 008 – 394 / 03)

ÄRENDET

Föreningen Lyktan ansöker om 50 000 kronor för att bedriva verksamhet fram till årsskiftet.

Av ansökan framgick att föreningen ådrog sig ett underskott 2001 och att ekonomin varit ansträngd sedan dess. Den 29 september i år beslöts att verksamheten skulle läggas ner.

Förvaltningen ansåg det inte möjligt att tillstyrka bidrag
för tidigare uppkomna underskott eller för avveckling av verksamhet i föreningars regi.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt
för fp+m+kd att avslå ansökan, och uppdrog till förvaltningen
att på annat sätt säkerställa verksamheten vid övergången
till samverkansprojektet ”Klubbhuset Lykan” samt anförande-text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från
föreningen Lyktan.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden
Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå ansökan från föreningen Lyktan.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att på annat sätt säkerställa verksamheten vid övergången till samverkans-projektet "Klubbhuset Lyktan".

Att i övrigt anföra

Det är angeläget att det i stadsdelen finns verksamhet som vänder sig till personer med psykiska funktionshinder och personer med missbruksproblem. Under hösten avvecklas föreningen Lyktan och parallellt kommer en ny samverkans-
form "Klubbhuset Lyktan" att växa fram.

De bidrag som beviljas från stadsdelsnämnden bör gå till
att driva verksamhet inte att avveckla.

Vi anser det dock mycket viktigt att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa på annat sätt att det även under hösten bedrivs verksamhet för dessa utsatta grupper.”

______________________


§283 Månadsrapport september 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-14.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form
av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för september månad.

Budgetläget inom anslag 1 (nämndens verksamheter) bedömdes
i sin helhet vara i balans.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsatte däremot att
ligga högt. Ett underskott om 7 miljoner kronor beräknades.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

___________________


§284 Studieresa till Edinburgh

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-13.

(D nr 299 – 436 / 03)

ÄRENDET

I syfte att utveckla det förebyggande föräldrastödet

planerar föräldrarådgivarna vid familjecentralen,
fem personer, att göra en studieresa till Edinburgh
i Skottland i december. Där kommer man att besöka några verksamheter som anknyter till föräldrarådgivarnas verksamhet på familjecentralen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar studieresa till Edinburgh.

_________________________


§285 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets
sammanträde 2003-09-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________


§286 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets
sammanträde 2003-10-02.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§287 Sammanträdestider 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-13.

(D nr 002 – 437 / 03)

ÄRENDET

Förslag på nämndsammanträden presenterades. Som huvudregel gäller torsdagar kl 18.00 som tid för nämndsammanträde. Informerades om att förslag till sammanträdesdag i juni ändrats till tisdagen den 15 juni.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om sammanträdestider 2004 enligt följande:

Fredagen den 2 januari kl 8.30 Tenstagången 55

Torsdagen den 12 februari kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 26 februari kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 25 mars kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 22 april kl 18.00 Spånga Folkan

Tisdagen den 18 maj kl 18.00 Tensta Träff

Tisdagen den 15 juni kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 26 augusti kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 23 september kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 28 oktober kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 9 december kl 18.00 Spånga Folkan

__________________________


§288 Inkomna allmänna offentliga handlingar augusti-september 2003

Anmäldes rubricerade förteckning 2003-10-13.

BESLUT

1. Anmälan godkänns.

_______________________


§289 Rapport om delegationsmöjligheter när det gäller beslut om tillsättning av rektor

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-09-25.

(D nr 002 – 391 / 03)

ÄRENDET

Vid sammanträdet 12 juni 2003 gav nämnden förvaltningen
i uppdrag att i en rapport belysa delegationsrätten vid tillsättning av rektor utifrån de juridiska aspekterna
och vad som är rimligt.

Före stadsdelsnämndereformen, när tillsättning av samtliga rektorer skedde centralt med viss omfattning, ansågs sådana tillsättningsbeslut inte vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Tillsättning av rektor delegerades
då till ett utskott, en personaldelegation.

Efter stadsdelsnämndsreformen är det oklart om stadsdels-nämnden enligt kommunallagen kan överlåta ett sådant beslut till ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen.

Enligt stadsdelsnämndens nu gällande delegationsbestämmelser skall beslut om rektor för längre tid än sex månader beslutas av stadsdelsnämnden. Med hänsyn till den oklarhet som för närvarande råder ansåg stadsdelsförvaltningen att beslutande-rätten, i enlighet med 6 kap. 36 § kommunallagen borde delegeras endast i brådskande ärenden när nämndens avgörande inte kan avvaktas och i sådana fall till ordföranden eller annan ledamot i stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Rapporten läggs till handlingarna.

____________________


§290 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes att stödenhetschefen inom barn- och ungdomsavdelningen den 7/10-03 beslutade att
bevilja studieresa till Oslo och konferensen
Alvorlige atferdsproblemer; metoder og strategier
den 3-4/11 för två anställda inom barn- och ungdomsavdelningen.

(D nr 299 – 438 / 03)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________


§291 Anmälan av beslut från Socialstyrelsen

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2003-09-08
gällande Verksamhetstillsyn i särskilda boenden
inför sommaren 2003.

(D nr 504 – 370 / 03)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________


§292 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2003-10-10.

(D nr 506 – 309 / 03)

ÄRENDET

Länsstyrelsen hade begärt och fått yttrande från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om vad nämnden avser att göra för att rätta till de brister på Fristad sjukhem som framkom vid Länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen ansåg dock att åtgärderna inte var tillräckliga och begärde därför åter nämndens yttrande senast 15 december om vad man avser
göra för att komma tillrätta med bristerna gällande

- att skapa en mer hemlik boendemiljö.

- att stärka det sociala innehållet i vardagen.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________


§293 Kurser/konferenser

Seminarierna
”Döva utvecklingsstörda personers rätt till ett tillgängligt samhälle” 3/11 och
”En stad för alla” 10/11 eller 11/11 togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Två personer från de två politiska blocken får deltaga
vid båda konferenserna.

_________________________


§294 Ansökan om stimulansbidrag samt genomförandebeslut av ombyggnation till gruppbostad för funktionshindrade på Björingeplan 4-6 i Tensta

Förelåg tjänstutlåtande 2003-10-24.

(D nr 315 – 425 / 02)

ÄRENDET

Förvaltningen har tillsammans med Familjebostäder AB projekterat för bostäder med särskilt stöd för funktionshindrade på Björingeplan i Tensta. Lokalerna har tidigare använts som förskola och ska nu byggas om till
5 fullvärdiga lägenheter med en gemensamhetsdel och egen tvättstuga. Ombyggnaden är upphandlad och bygget kan starta direkt efter att beslut tagits. Produktionstiden är beräknad till ca 5 månader.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förvaltningens genomförandebeslut och hemställa hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 1,5 mkr.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut av ombyggnation till gruppbostad för
  funktionshindrade personer på Björingeplan 4-6 i Tensta.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens
  ekonomiutskott om stimulansbidrag till särkostnaderna med totalt 1,5 mkr.

 3. Stadsdelsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

______________________________


§295 Begäran om yttrande från Datainspektionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-10-27.

(D nr 011 – 426 / 03)

ÄRENDET

Datainspektionen hade begärt svar på ett antal frågor med anledning av att skolor i stadsdelen använder fingeravtryck för identifikationsändamål.

Förvaltningen svarade i tjänsteutlåtandet på frågorna samt informerade om bakgrunden.

Inloggning med användaridentifikation och lösenord har varit ett problem alltsedan datorer infördes i undervisningen. En stor del av lektionstiden har gått åt till lösenordsbyten eftersom många elever glömt sina lösenord.

S k biometrisk inloggning är sedan en tid möjlig. I stadsdelens skolor görs det med hjälp av ett finger.

Flertalet skolor i stadsdelen håller på att ta detta system
i drift för de elever där skriftligt medgivande finns från vårdnadshavare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta utlåtande.

____________________________


§296 Anmälan om avsägelse till sociala delegationen

samt val av ny ersättare

Anmäldes att Carola Petrini (m) avsagt sig uppdraget
som ersättare i sociala delegationen from 29/10-03.

(D nr 002 433 / 03)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser Alma Adan (m) som ersättare i sociala delegationen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________________________


§297 Information /rapporter

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) anmälde
skrivelse ”Rädda Livstycket”. (se vidare § 298)

____________________________________

Ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Folke Nässla (mp) anmälde
skrivelse ”Lägg E18 i tunnel”.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________________________

Ledamoten Tomi Liljeqvist (m) anmälde
att moderaterna i Spånga-Tensta ställde sig bakom skrivelsen från Lunda företagsgrupp ”Lokal tillväxt skapar lokal sysselsättning”.

Även ledamoten Patrick Simonson (kd) anslöt sig till skrivelsen.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________________________

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg informerade

att fotbollshallen vid Spånga IP invigs fredagen den 14 november kl 14.00 av Py Börjesson.

________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 297)

______________________


§298 Skrivelse från fp Rädda Livstycket

Under punkten Information/rapporter anmälde vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) skrivelse ”Rädda Livstycket” med yrkande att stadsdelsnämnden skulle uttala att utbildningsnämnden omedelbart avbryter planering och arbete med införande av nya kommunala SFI-skolor. För att tillgodose det behov som då finns ska en ny upphandlingsomgång snarast genomföras.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade bifall till skrivelsen och att beslut skulle tas denna dag.

Ledamöterna Tomi Liljeqvist (m) och Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till Ann-Katrin Åslunds förslag.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade avslag till Ann-Katrin Åslunds förslag och yrkade istället att skrivelsen skulle lämnas till förvaltningen för beredning.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget förslag.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Tomi Liljeqvist (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att nämnden skulle ta ställning till skrivelsen denna dag.”

_____________________________