Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-01-15

Sammanträde 2004-01-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.
Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (22/1)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(9/12, 16/12)(2/1, 9/1)

_________________3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

_____________________

4 Beslut om byggnation av ny skola i kv. Gunnebo, Solhem

Yttrande från referensgruppen utsänds senare

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-01.
(D nr 324-440/01)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar för sin del att genomföra byggnationen av en ny skola i kv. Gunnebo i Solhem till en årshyra på ca 10 mkr enligt alternativ A.

eller

2. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om inriktningsbeslut att uppföra paviljonger i kv. Gunnebo, Solhem för en mindre grundskoleenhet för de lägre skolåldrarna F-2 till en hyreskostnad på ca 4 mkr per år enligt alternativ B.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott i det fall alternativ A väljs om godkännande av nybyggnationen av den nya skolan i kv. Gunnebo i Solhem till en investeringskostnad om 96,3 mkr i kostnadsläge 2003-12-01.

4. Ärendet justeras omedelbart.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Inriktningsärende avseende utredning och planering av tillbyggnad av Flysta gruppbostad

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-19.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att planering för utbyggnad av Flysta gruppbostad fortsätter.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 500 tkr för projektering, 100 tkr för beställarstöd, 300 tkr för nytillkommen lägenhet samt 500 tkr för startkostnader inkl. tillkommande kostnader avseende följdkostnader i gemensamma utrymmen.
________________________


6 Förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-11.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag om utveckling inom verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård.

_____________________

7 Styrning och resursutnyttjande i handikappomsorg och hemtjänst

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna åtgärder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anvisningar för behandling av personuppgifter och entledigande av personuppgiftsombud

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-29.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden antar föreslagna anvisningar för behandling av personuppgifter inom stadsdelsnämnden. Anvisningarna ersätter de anvisningar som antogs av nämnden i oktober 2001.

2. Stadsdelsnämnden beslutar entlediga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx från uppdraget som personuppgiftsombud.

3. Nämndsekreteraren xxxxxxxxxxx och IT-samordnaren xxxxxxxxx utses att gemensamt vara ordinarie personuppgiftsombud för stadsdelsnämnden.

4. Förvaltningen får i uppdrag att göra en anmälan av ändringen vad gäller personuppgiftsombud till Datainspektionen.
______________________

9 Inriktning för stadsdelens arbete med arbetsmarknadsfrågor

UTGÅR

________________________

10 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, Projektförslag från Verdandi

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna att delar av projektförslag från Verdandi genom samverkansgruppens möte 2003-12-04 räknas till stadsdelsförnyelse:
1. ”Vi behövs”, utveckling och start av ny ungdomsverksamhet, 200 000 kr.
2. ”Mittåt”, generationsövergripande verksamhet. Utbildning av verksamhetsledare för 18 000 kr.
3. Sommarverksamhet 2004, en förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. Utbildning av ideella verksamhetsledare för 25 000 kr.
______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Uppföljning av kvalitetsgranskning gällande läkemedels-hantering, dokumentation och delegeringar vid Tensta servicehus och äldreboende.

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-11-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen av läkemedelshantering, dokumentation och delegeringar vid Tensta servicehus och äldreboende.
____________________

12 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län; Verksamhetstillsyn Tensta servicehus och gruppboenden

Anmäles Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2003-11-26; Verksamhetstillsyn Tensta servicehus och gruppboenden.
(D nr 504 – 157 / 03)

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.
_____________________

13 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde
a. 2003-11-27.
b. 2003-12-17.

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

______________________

14 Anmälan av länsrättsdom

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Länsrättens o Stockholms län dom 2003-12-22 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandet gällde evakueringen av elever från Bromstensskolan till Kämpingeskolan.
(D nr 403 – 232 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________________

15 Studieresa för två lärare i Hjulsta skolor till Nya Zeeland

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-05.
(D nr 299 – 519 / 03

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två lärare vid Hjulsta skolor får resa i tjänsten till Nya Zeeland under tiden
19/2-7/3-04.

__________________________16 Konferensresa till Tallin för Bussenhusskolans ledningsgrupp

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-05.
(D nr 299 – 5 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bussenhusskolans ledningsgrupp får göra en konferensresa i tjänsten till Tallin den 28-30 januari 2004.

________________________

17 Studieresa för Elinsborgsskolans medarbetare till Prestany i Slovakien

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-05.
(D nr 299 – 6 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Elinsborgsskolans medarbetare i tjänsten får genomföra en studieresa till Prestany i Slovakien under perioden 10-13 mars 2004.

_________________________

20 Fastställande av vårddygnspriser 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2003-12-15.

Förslag till beslut

1. Dygnspriser fastställs i enlighet med i detta ärende föreslagna belopp.

_____________________

21 Nyckeln till Tensta Konsthall

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-12.
(D nr 008 – 8 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna nycklarna till styrelsen för Tensta Konsthall.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf ej §14
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf, tjg.ordf. §14
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)
 

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare         
Erik Lindberg (s)                        

Anmält förhinder
Björn Begner (m)
Carola Petrini (m)

Närvarande personalföreträdare
Ulla Jöhnk, LO

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 7 - 25 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 70-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Före det formella sammanträdets början överlämnade Jonas Ljungstedt tillsammans med Ann-Katrin Åslund Konsthallens nycklar till stadsdelsnämnden.

Det formella sammanträdet började kl 19.35.

Utsågs att justera: Abdo Goriya (ej § 14), Ann-Katrin Åslund, Nils Thulén § 14

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-01-22

Paragrafer:   7 - 26

§7 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Nils Thulén justerar § 14.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-01-22.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 14/2003 från 2003-12-09 blivit justerat 2003-12-16 samt att stadsdelsnämndens protokoll 1/2004 från 2004-01-02 blivit justerat 2004-01-09.

         ______________________


§8 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes ett inkommet medborgarförslag om att spola is på bollplanen vid Sundbyskolan.

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________


§9 Beslut om byggnation av ny skola i kv. Gunnebo, Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-01 samt skrivelse 2003-12-16 från ”Skolgruppen” i brf Solhemsängen.

(D nr 324-440/01, 403 – 510/03)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslöt i december 2002 om fortsatt projektering av en ny skola i kv Gunnebo, Solhem, med drift i stadsdelsförvaltningens regi.

Skolan har dimensionerats för ca 300 grundskoleelever med 2 parallella F-6-klasser och ca 60 förskolebarn samt parklek.

Inflyttning beräknas till höstterminen 2006.

Eftersom antalet elever är osäkert i nuvarande planeringssituation hade förvaltningen arbetat fram två alternativ för stadsdelsnämnden att ta ställning till:

Alternativ A; genomföra byggnationen av den nya skolan, och hos kommunstyrelsens ekonomiutskott hemställa om nybyggnation av skolan till en total investeringskostnad
om 96,3 mnkr,

eller

Alternativ B; besluta om inriktning av mindre grundskole-enhet för år F-2 med paviljonger på skoltomten.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att nämnden för sin del beslutar enligt alternativ A samt att hemställa hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nybyggnation av den nya skolan i kv Gunnebo till en investeringskostnad om 96,3 mnkr.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till alternativ A.

En enhällig nämnd hade alltså beslutat om ny skola enligt alternativ A i kv Gunnebo.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar för sin del att genomföra byggnationen av en ny skola i kv. Gunnebo i Solhem till en årshyra på ca 10 mnkr enligt alternativ A.          Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nybyggnationen av den nya skolan i kv. Gunnebo i Solhem till en investerings-kostnad om 96,3 mnkr i kostnadsläge 2003-12-01.

3. Ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Skolan i kv Gunnebo bör byggas som en F-6 skola enligt planen. Ärendet bör hanteras med hög prioritet och påskyndas med tanke på att det redan idag bor många barn i området.

Vi anser att förvaltningens alternativ 2 ej bör förordas. Detta skulle innebära en liten barackskola med rum för F-2 klasser. Barn boende i Solhem skulle inte få plats i näraliggande skolor, alternativen blir skolor i Vinsta och Kälvesta för 9-åringarna.

Inom stadsdelen "gamla Spånga" finns planer - olika långt framskridna - på ytterligare bostadsbebyggelse.
Det kommer resultera i behov av fler platser än vad som redovisas i ärendet.

Orsaken till den uppkomna situationen är den nuvarande majoriteten som direkt efter valet genomförde 

Gunnebosveket.

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets avsky för valfrihet och fristående alternativ har tydligt visat sig i vår stadsdel. Det har medborgarna i gamla Spånga dyrt fått betala. I det nya bostadsområdet Gunnebo hade vi långt framskridna planer på en fristående förskola och skola. Förhandlingar hade förts mellan stadsdelen, stadsledningskontoret och Pysslingen AB. Det enda som återstod var ett beslut från stadsdelsnämnden, att uppdra
åt förvaltningen att teckna kontrakt. Så blev det val och en av de första åtgärderna som den nya majoriteten då genomförde efter sin knappa valseger var att stoppa projektet. Resultatet blir kraftiga förseningar, långa resvägar för små skolbarn och sämre valfrihet för Spångaborna. Småbarns-föräldrarna och barnen i Gunnebo är de allra största förlorarna men den nya majoriteten är nöjd, än en gång går deras valfrihetsfientliga ideologi före medborgarnas bästa.”

     _______________________________

§10 Inriktningsärende avseende utredning och planering av tillbyggnad av Flysta gruppbostad

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-19.

(D nr 505 – 11 / 04)

ÄRENDET

Flysta gruppbostad är ett ombyggt daghem som har fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Det är svårt
att få ekonomisk bäring på gruppboende med endast fem lägenheter.

För att ge verksamheten realistisk möjlighet
att klara sig ekonomiskt föreslog nu förvaltningen att gruppbostaden utökas med ytterligare en lägenhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att planering för utbyggnad av Flysta gruppbostad fortsätter.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 500 tkr för projektering, 100 tkr för beställarstöd, 300 tkr för nytillkommen lägenhet samt 500 tkr för startkostnader inkl. tillkommande kostnader avseende följdkostnader i gemensamma utrymmen.

________________________

§11 Förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-11 samt skrivelser från besökare på Träffpunkt 11.

(D nr 012 – 12 / 04)

ÄRENDET

Inom verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård har det framkommit behov av fler träningslägenheter samt ökad möjlighet till sysselsättning och arbetsträning. Institutionsvård bör så långt som möjligt ersättas av boende inom stadsdelen. Samverkan mellan både slutenvården och allmänpsykiatrin har redan inletts men samarbetet kommer att bli mer omfattande.

Förvaltningen föreslog att omvandla kontors- och personal-utrymmen på Elinsborgsbacken 3 till träningslägenheter samt överta gruppboendet där. Klubbhus Lyktan utvecklas till
daglig sysselsättning/arbetsträning och aktiviteter. Träffpunkt 11 läggs ner. Planer finns att bilda ett brukarråd för utveckling av Klubbhus Lyktan. Arbetslag, med platser för daglig sysselsättning, startas för att sköta renhållning i området kring Tensta centrum samt enklare reparations- och underhållsarbeten i lägenheterna. ALL-villan utökar sitt upptagningsområde till att omfatta även personer med psykisk problematik.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna förslaget till verksamhetsutveckling och besluta omfördela kostnader från institutionsvård till öppenvård för socialpsykiatrin med
300 tkr för år 2004.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att utarbeta konsekvensanalys av nedläggning av Träffpunkt 11, att återkomma med skriftlig redovisning av lokala handikapprådets och lokala pensionärsrådets synpunkter samt redovisa hur förslaget presenterats för brukarna på Träffpunkt 11.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. anslöt sig till återremissyttrandet.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen

- att utarbeta en konsekvensanalys av vad nedläggningen av Träffpunkt 11 kommer att innebära för den målgrupp som tar del av denna verksamhet.

- att återkomma med en skriftlig redovisning av lokala handikapprådets och lokala pensionärsrådets synpunkter.

- att återkomma med redovisning av hur förslaget till verksamhetsutveckling presenterats för brukarna på Träffpunkt 11.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi ser med tillfredställelse att förvaltningen utarbetat ett förslag till verksamhetsutveckling för verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård.

Förslaget innehåller många bra delar och vi ställer oss bakom verksamhetsområdets ledstjärna/vision liksom förslagen till utbyggnad av olika typer av boenden, utveckling av arbetsträning och sysselsättning samt att utveckla det inre arbetet inom beroendevården.

Vi anser däremot inte att underlaget är tillräckligt och att det belyser vilka konsekvenser det får för den målgrupp som idag besöker Träffpunkt 11 om denna verksamhet läggs ner. Medborgare som berörs av socialpsykiatrin är olika och har olika behov. Det är därför viktigt att ha en differentierad verksamhet så att vi når många grupper. Det finns stor risk att de som idag besöker Träffpunkt 11 inte "hittar" och känner sig hemma på Lyktan. Därför är det mycket viktigt med en konsekvensanalys samt en noggrann redovisning innan beslut fattas i ärendet.

När man läser ärendet får man en känsla av stress och det bestyrks också av ett brev avseende ”Träffpunkt 11:a” från ett antal brukare. Utöver argumenteringen för ett fortsatt öppet Träffpunkt 11:a blir vi lite överraskade att de inte fått vara med i diskussionen avseende eventuell nedläggning.

Vi är i detta ärende oroliga för att konsekvensen blir att ett antal av Träffpunkt 11:s besökare kommer att sakna en bra, ombonad och lugn miljö som de mår bra i.

Låt oss inte fortsätta att göra misstag inom vården av en utsatt grupp i samhället, de psykiskt funktionshindrade genom denna snabba omstrukturering/utveckling.”

_____________________

§12 Styrning och resursutnyttjande i handikappomsorg och hemtjänst

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-15.

(D nr 500 – 396 / 03)

ÄRENDET

Ernst & Young har under hösten 2003 på uppdrag av förvaltningen gjort en genomlysning av styrning och resursutnyttjande i stadsdelens handikappomsorg och hemtjänst. Resultatet redovisas i den till tjänsteutlåtandet bifogade rapporten.

För att komma tillrätta med nuvarande och kommande budget-överskridanden föreslog förvaltningen i huvudsak fyra åtgärder:

- avdelningschefen påbörjar omgående en genomgång av samtliga ärenden där insatser beviljats enligt LSS och SoL

- en enhetschef anställs inom handikappomsorgen med ansvar för biståndsbedömning, arbetsledning för biståndsbedömare och budget

- en arbetsterapeut anställs som stöd för ovan föreslagna biståndsenhet vid biståndsbedömning och omprövning av insatser

- förvaltningsledningen kontaktar försäkringskassans distriktsledning för att diskutera hur samarbetet kan förbättras för att bl a påskynda överlämnandet av ärenden från stadsdelen till försäkringskassan.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna åtgärder i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till åtgärder

Att i övrigt anföra

Vi kan konstatera att den genomlysning som gjorts av konsulterna visar att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd till mycket stora delar arbetar på ett effektivt och kvalitativt bra sätt men att det på några punkter finns vissa förbättringar som kan göras. I rapporten framkommer dock att en av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med budgetproblemen är att minska antalet beviljade timmar för personlig assistans.

Vi vill erinra om att detta är en lagbunden verksamhet, att lagen om personlig assistans är en rättighetslag som måste följas oavsett vilken budget majoriteten har avsatt för detta ändamål. Vi vill också erinra om den likställighetsprincip som finns i kommunallagen vad beträffar medborgare boende i samma kommun”.

_______________________

§13 Anvisningar för behandling av personuppgifter och entledigande av personuppgiftsombud

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-29.

(D nr 012 – 13 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden antog anvisningar för behandling av personuppgifter inom stadsdelsnämnden i oktober 2001.
Dessa anvisningar har nu reviderats. De reviderade anvisningarna ska tillämpas vid behandling av personuppgifter inom stadsdelsnämnden.

Förvaltningen föreslog nämnden att anta de reviderade anvisningarna.

Vidare föreslogs att nuvarande ordinarie personuppgiftsombud entledigas från uppgiften som personuppgiftsombud och att istället två personer gemensamt utses till att vara ordinarie personuppgiftsombud för stadsdelsnämnden.


BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden antar föreslagna anvisningar för behandling av personuppgifter inom stadsdelsnämnden. Anvisningarna ersätter de anvisningar som antogs av
  nämnden i oktober 2001.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar entlediga xxxxxxxxxxxxxxxx från uppdraget som personuppgiftsombud.

 3. Nämndsekreteraren xxxxxxxxxxx och IT-samordnaren xxxxxxxxxx utses att gemensamt vara ordinarie personuppgiftsombud för stadsdelsnämnden.

 4. Förvaltningen får i uppdrag att göra en anmälan av ändringen vad gäller personuppgiftsombud till Datainspektionen.

§14 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta,

Projektförslag från Verdandi

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-05.

(D nr 008-453/03, 008-454/03, 008-455/03)

Ordföranden Abdo Goriya (s) anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av ärendet.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) tjänstgjorde som ordförande under denna paragraf.

ÄRENDET

Samverkansgruppen beslutade 2003-12-04 att helt eller delvis godkänna projektförslagen från Verdandi att räknas till stadsdelsförnyelse; ”Vi behövs”: Sökt 307 000 kr, Godkänt

307 000 kr, ”Mittåt”: Sökt 268 000 kr, Godkänt 20 000 kr, Sommarverksamhet 2004: Sökt 300 000 kr, Godkänt 300 000 kr.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna följande belopp att räknas till stadsdelsförnyelse:

”Vi behövs”: 200 000 kr, då vissa inslag bedöms vara av löpande karaktär.

”Mittåt”: 18 000 kr till utbildning av verksamhetsledare.

Sommarverksamhet 2004: 25 000 kr till utbildning av ideella verksamhetsledare.

YRKANDEN

Ledamoten Nils Thulén (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag med undantag av projektet Sommarverksamhet 2004 där han yrkade 75 000 kr.

Tjänstgörande ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl.yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det av Nils Thulén (s) framlagda yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna att delar av projektförslag från Verdandi genom samverkansgruppens
  möte 2003-12-04 räknas till stadsdelsförnyelse:

 2. ”Vi behövs”, utveckling och start av ny ungdomsverksamhet, 200 000 kr.

 3. ”Mittåt”, generationsövergripande verksamhet. Utbildning av verksamhetsledare för 18 000 kr.

 4. Sommarverksamhet 2004, en förebyggande barn- och ungdomsverksamhet bl.a. utbildning av ideella verksamhetsledare 75 000 kr.

Reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande anmäldes av tjänstgörande ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

Särskilt uttalande avgavs av tjänstgörande ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Den sommarverksamhet som Verdandi avsett att bedriva under sommaren 2004 ser vi som angelägen för ungdomar och barn i stadsdelen.

Riktlinjerna för stadsdelsförnyelse gör det omöjligt för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att bevilja bidrag för denna viktiga verksamhet. Detta visar ånyo på de problem som är förknippade med denna typ av s.k. satsningar.

Enligt riktlinjerna måste väl fungerande verksamhet få avslag på sina ansökningar med motiveringen att de redan finns och inte är av engångskaraktär.

Riktlinjerna förespråkar en nerläggning av fungerande verksamhet för att istället starta upp ny.

Vi anser det vara en mycket olycklig utformning.”

______________________

§15 Uppföljning av kvalitetsgranskning gällande läkemedels-hantering, dokumentation och delegeringar vid Tensta servicehus och äldreboende.

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-11-11.

(D nr 506 – 14 / 04)

ÄRENDET

I våras gjordes en kvalitetsuppföljning av verksamheten.
Efter den granskningen gjorde den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inom Care Partner AB en handlingsplan för att, tillsammans med verksamhetschefen och sjuk-sköterskorna, åtgärda de brister som fanns i verksamheten.

En ny granskning har nu gjorts. Mycket är åtgärdat men fortfarande kvarstår en del brister. Ny uppföljning kommer att ske våren 2004.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen av läkemedelshantering, dokumentation och delegeringar vid Tensta servicehus och äldreboende.

____________________


§16 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län; Verksamhetstillsyn Tensta servicehus och gruppboenden

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2003-11-26; Verksamhetstillsyn Tensta servicehus och gruppboenden.

(D nr 504 – 157 / 03)

ÄRENDET

Länsstyrelsen gjorde efter verksamhetstillsyn på Tensta servicehus och gruppboenden i oktober 2003 bl.a. följande bedömning:

Hela verksamheten

Tensta servicehus och gruppboenden har en stabil verksamhet och en bra samverkan med stadsdelsnämnden. Bostadsstandarden är fullvärdig. Däremot ansåg Länsstyrelsen att ett gruppboende för dementa är för stort; 10 lägenheter i stället för 8-9.

Det finns ett bra utbud av aktiviteter, både gemensamma och individuella. Kvalitetsarbetet bedrivs aktivt och personalen är delaktiga i arbetet.

Tensta gruppboende

Personalen har ett gott, individuellt bemötande och respekterar de boende. Miljön präglas av lugn och trivsamhet. De boende har en namngiven kontaktperson. De anhöriga känner sig trygga och välkomna.

Förutsättningarna för utevistelse är bra men trots det får de boende på gruppboendet inte möjlighet att ta del av utbudet eftersom personalen inte har tid.

Det sociala innehållet är för tillfället inte dokumenterat, det finns inte heller individuella planer. Ett stort utvecklingsarbete för att förbättra detta har just startat.

Kunskapen om Lex Sarah och klagomålshanteringen varierar, detta kommer också att förbättras genom det påbörjade utvecklingsarbetet.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

_____________________

§17 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets
sammanträden

a. 2003-11-27.

b. 2003-12-17.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

 

         ______________________

§18 Anmälan av länsrättsdom

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län dom 2003-12-22 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
(D nr 403 – 232 / 03)

ÄRENDET
Överklagandet gällde evakueringen av elever från Bromstensskolan till Kämpingeskolan.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

         ____________________________


§19 Studieresa för två lärare i Hjulsta skolor till Nya Zeeland

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-05.

(D nr 299 – 519 / 03

ÄRENDET

Rektorn vid Hjulsta skolor har ansökt om att två av skolans lärare får göra en resa i tjänsten till Nya Zeeland under tiden 19/2-7/3 2004. Resan är en del i ett pågående utbyte mellan Hjulsta skolor och dess vänskolor.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja resan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två lärare vid Hjulsta skolor, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxx, får resa i tjänsten till Nya Zeeland under tiden 19/2-7/3-04.

__________________________

§20 Konferensresa till Tallin för Bussenhusskolans ledningsgrupp

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-05.

(D nr 299 – 5 / 04)

ÄRENDET

Rektorn vid Bussenhusskolan ansöker om att skolans ledningsgrupp, 6 personer, får genomföra en konferensresa till Tallin i Estland under tiden 28-30 januari 2004.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bussenhusskolans ledningsgrupp får göra en konferensresa i tjänsten till Tallin den 28-30 januari 2004.

         ________________________

§21 Studieresa för Elinsborgsskolans medarbetare till

Prestany i Slovakien

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-05.

(D nr 299 – 6 / 04)

ÄRENDET

Elinsborgsskolans rektor ansöker om att skolans medarbetare i tjänsten får företa en studieresa till Prestany i Slovakien under tiden 10-13 mars 2004. Flertalet av skolans medarbetare har anmält sitt deltagande.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att Elinsborgsskolans medarbetare i tjänsten får genomföra en studieresa till Prestany i Slovakien under perioden 10-13 mars 2004.

_________________________

§22 Kurser/konferenser

Länsstyrelsens konferens ”Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder” 22/1-04 och Miljöförvaltningens seminarium ”Folkhälsa, astma och allergi” 5/2-04 togs upp
för beslut om deltagande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Ann-Katrin Åslund, Nils Thulén, Madeleine Jacobsson samt ev ytterligare en deltar i konferensen Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att två personer från vardera blocket får delta i miljöförvaltningens seminarium Folkhälsa barn, astma och allergi.

         ________________________


§23 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 23)

         ______________________


§24 Fastställande av vårddygnspriser 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2003-12-15.

(D nr 199 – 15 / 04)

Stadsdelsnämnden ska fastställa de priser som nämnden ska debitera andra stadsdelar och utomstående kommuner för boende i servicelägenhet, sjukhem, dagverksamhet och gruppbostäder.

I ärendet föreslog förvaltningen nämnden att fastställa beloppen.

BESLUT

1. Dygnspriser fastställes i enlighet med i detta ärende föreslagna belopp.

________________

§25 Nyckeln till Tensta Konsthall

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-12 samt skrivelser från Tensta Konsthalls Vänner 2004-01-08, ett antal lokala föreningar 2004-01-12, moderatföreningen i Tensta-Rinkeby 2004-01-13, Konsthallsgruppen inom stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta 2004-01-15 samt från Spånga-Tensta Kulturkommitté 2004-01-15.

(D nr 008 – 8 / 04)

ÄRENDET

Efter en längre konflikt mellan Tensta Konsthalls styrelse och chefen för konsthallen avskedades chefen 2003-12-23. Nyckeln till hallen innehades av chefen fram till 2004-01-09, då den överlämnades till Ann-Katrin Åslund (fp) och Jonas Ljungstedt (v) i stadsdelsnämnden. I en skrivelse begär Jonas Ljungstedt att frågan om överlämnandet av nyckeln till konsthallens styrelse ska få avgöras av nämnden.

Förvaltningen föreslog nu nämnden att besluta att överlämna nycklarna till styrelsen för Tensta Konsthall.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) med instämmande av ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att överlämna nycklarna till styrelsen för Tensta Konsthall (1), att stadsdelnämnden omedelbart inleder en dialog med Tensta Konsthalls styrelse om den fortsatta verksamheten. Syftet ska vara att säkerställa att konsthallen bibehålls i Tensta och att högkvalitativ konst av samma höga klass som tidigare även fortsättningsvis visas i konsthallen(2) samt anförandetext.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade att nämnden mycket snart sammankallar till ett medlingsmöte dit Kulturnämnden, konsthallens styrelse, vänförening samt stadsdelsförnyelsens arbetsgrupp om konsthallen inbjuds, att frågan om över-lämnandet av nyckeln till konsthallen bordläggs till efter medlingsmötet samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde först förslaget från v mot förvaltningens förslag/fp+m+kd:s förslag 1 och fann att det fanns majoritet för förvaltningens/fp+m+kd:s förslag 1.

Ordföranden tog därefter upp fp+m+kd:s förslag 2 samt anförandetext för beslut och fann att det avslogs.

Omröstning begärdes.

Följande omröstningsordning fastställdes: Den som vill avslå fp+m+kd:s förslag 2 samt anförandetext röstar ja. Den som inte vill det röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s).

Följande nej-röster avgavs: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

Stadsdelsnämnden hade därmed med 7 röster mot 6 avslagit fp+m+kd:s förslag 2 samt anförandetext.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna nycklarna till styrelsen för Tensta Konsthall.

Reservation mot beslutet anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

1. att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd mycket snart sammankallar till ett medlingsmöte om Tensta Konsthall dit kulturnämnden i Stockholm, styrelsen i Tensta Konsthall, Tensta Konsthalls vänförening samt stadsdelsförnyelsens arbetsgrupp om Tensta Konsthall inbjuds.

2. att frågan om överlämnandet av nyckeln till konsthallen bordläggs till efter medlingsmötet.

Samt att anföra följande

Konflikten om Tensta Konsthall är numera riksbekant. Det finns flera turer där de inblandade parterna har agerat på olika sätt. Konflikten trappades upp i och med att styrelsen beslöt att avskeda den förre konsthallschefen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Beslutet har väckt förvåning och på många håll ilska och bestörtning, både lokalt och nationellt. Protestbrev som flera olika lokala invandrar- och politiska föreningar samt vänföreningar samt vänföreningen till Tensta Konsthall står bakom kräver att stadsdelsförvaltningen i nuvarande situation inte överlämnar lokalen till stiftelsen Tensta Konsthalls disposition. De klagar också över att stiftelsen inte uppfyller stadgarna om lokal representation i styrelsen.

Även om det blir en tuff uppgift bör vi bidra med att försöka samla olika viktiga aktörer på bägge sidor i konflikten. Att i den nuvarande infekterade situationen överlämna nyckel till den ena parten är mycket olämpligt. Just nu för tillfället bör nyckeln därför stanna inom stadsdelsförvaltningen.”

Reservation mot avslag på fp+m+kds förslag 2 samt anförande-text anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att stadsdelsnämnden omedelbart inleder en dialog med

Tensta Konsthalls styrelse angående den fortsatta verksamheten. Syftet ska vara att säkerställa att Tensta konsthall bibehålls i Tensta och att högkvalitativ konst av samma höga klass som tidigare även fortsättningsvis visas i konsthallen.

Att i övrigt anföra

Enligt stadens juridiska avdelning som konsulterats är stiftelsen andrahandshyresgäst och de som har den lagliga rätten till nycklarna. Stadsdelsnämnden har ingen juridisk möjlighet att förfara på något annat sätt än att lämna nycklarna, om så inte sker riskerar vi att göra oss skyldiga till lagbrott.

Tensta Konsthall är viktig för Tensta och Tenstas "identitet". Det är mycket olyckligt att den schism som uppstått mellan styrelsen och chefen för konsthallen lett till att konst-hallens framtid nu riskeras. Tensta Konsthall är en av landets ledande konstinstitutioner och all kraft måste ägnas åt att det så ska förbli.

För den fortsatt verksamheten är det av allra största vikt att både kulturnämnden och stadsdelsnämnden är beredda att lämna bidrag till konsthallen.

Vid samtal med styrelsen har det framkommit att styrelsen har för avsikt att genomföra en rekonstruktion av styrelsen under våren då avsikten också kommer att vara att få in personer
med lokal anknytning. Något som vi anser viktigt.

Föreningen Tensta Konsthalls vänner har erbjudit sig att under en övergångstid vara huvudman för konsthallen under vissa förutsättningar.

I dagsläget är detta inte en framkomlig väg på grund av flera anledningar.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att inte avsätta några medel för Tensta konsthall för 2004 (detta beslut har m, fp och kd reserverat sig mot).

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ingen möjlighet att besluta om kulturnämndens bidrag till konsthallen och till vilka det ska gå.

Stiftelsekapitalet beslutar stiftelsens styrelse om.

Stadsdelsnämnden skulle bryta mot den hyresöverenskommelse som finns mellan stadsdelsnämnden och styrelsen vilket kan leda till juridiska konsekvenser för nämnden.

Föreningen Tensta konsthalls vänner skulle på grund av detta inte ha några ekonomiska möjligheter att bedriva konstnärlig verksamhet i hallen.

För Tensta Konsthalls fortlevnad är det viktigt att alla parter enar sig om den framtida fortsatta inriktningen. En högkvalitativ konstverksamhet som vänder sig till konst-intresserade och ännu inte konstintresserade såväl i Tensta som i Stockholm, Sverige och övriga delar av världen där Konsthallen rönt uppskattning och intresse.”