Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-03

Sammanträde 2005-01-03

Datum
Klockan
8.30
Plats
Tenstagången 55, 1tr ned, nämndrummet

Detta sammanträde är föranlett av att den nyutnämnda stadsdelsnämnden måste utse ledamöter Läs mer... till sin sociala delegation, vars första möte är redan den 4 januari.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (10/1)

________________

2 Utseende av social delegation

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utse.........................(4 ledamöter ur majoriteten + 3 ledamöter ur oppositionen) och att till ersättare utse..................................(2 ledamöter ur majoriteten + 2 ledamöter ur oppositionen)

2. Till ordförande utses....................(ur majoriteten) samt till vice ordförande....................(ur oppositionen)

3. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:
för (s).....................................................
för (v).....................................................
för (mp)....................................................
för (m).....................................................
för (fp)....................................................
för (kd)....................................................

4. Beslutet gäller omedelbart

Omedelbar justering.
_____________________

3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förordna ordföranden i sociala delegationen ............, vice ordföranden i sociala delegationen ..........., ledamöterna ........................ ..................... rätt att fatta beslut enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud enligt 43 § 1 st 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande
enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande

2. Stadsdelsnämnden beslutar att till ordföranden i sociala delegationen .................., vice ordföranden i sociala delegationen ............. och ledamöterna .............. .................. delegera beslutanderätten avseende beslut

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud
enligt 45 § 1 o 2 LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra en missbrukare till beslutad läkarundersökning eller föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM- hem eller sjukhus.

3. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation sker i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Omedelbar justering.

____________________

4 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) år 2005

Föreligger nomineringar till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) 2005.
(D nr 002 – 442 / 04)

Förslag till beslut

1. Fem ledamöter och fem ersättare utses till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) för 2005 enligt följande:

LEDAMÖTER

Sven Larsson, xxxxxxxxxxxxxxx 163 42 Spånga (PRO)
Anders Liljeberg, xxxxxxxxxx 163 43 Spånga (Spånga PRO)
Iris Johnsson, xxxxxxxxxxxxxxxxx 163 54 Spånga (PRO)
Bo Werner, xxxxxxxxxxxxxxx 163 61 Spånga (SPF)
Marianne Wikenbrandt, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 56 Spånga(SPF)

ERSÄTTARE

Eva Andersson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 55 Spånga (PRO)
Berta Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxx 163 47 Spånga(Spånga PRO)
Maj-Britt Gustavsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 62 Spånga(PRO)
Mats Dahlbom, xxxxxxxxxxxx 163 47 Spånga (SPF)
Lennart Söder, xxxxxxxxxxxx 163 44 Spånga (SPF)

______________________

5 Val av ledamöter till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Föreligger nomineringar från Kommun-HSO, Stockholm 2004-11-25.
(D nr 002 – 470 / 04)

Förslag till beslut

1. Till stadsdelens handikappråd 2005-2006 bestående av sju ledamöter utses:

Eva Nilsson, xxxxxxxxxxxxx 163 52 Spånga (DHR)
Lars Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 62 Spånga (IFS)
Ulla Hammar, xxxxxxxxxxxxxxxx 163 63 Spånga (R)
Delzar Abdulkarim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 64 Spånga(SRF)
Yvonne Wendelius (FUB)
2 vakanser

_____________________

6 Utseende av nämndrepresentant i näringslivsrådet 2005

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 1999-02-09 ska tre representanter i stadsdelens näringslivsråd utses av nämnden.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ............................................................................................................................till representanter i näringslivsrådet 2005.

______________________

7 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet 2005

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2000-12-14 ska i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd ingå, förutom nämndens ordförande och vice ordförande, ytterligare en ledamot av stadsdelsnämnden.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ............................ att förutom ordföranden och vice ordföranden ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd 2005.

________________________________

8 Utseende av representanter i stadsdelens förskoleråd 2005

UTGÅR


____________________________

9 Angående Stena Gotthard AB:s prövotidsredovisning om utsläpp av dagvatten vid sin verksamhet i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-12-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Omedelbar justering.

__________________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Anastasia Georgiadou (s)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Nagwa Mourad (kd)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Erik Lindberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-01-10

Paragrafer: 001 - 009

§1 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-01-10.

_______________________

§2 Val av social delegation 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-23.

(D nr 002-8/05)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utse
Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s), Rashad Rached Abdel Al (v), Ann-Katrin Åslund (fp), Christer Grunder (m) och Markku Sirviö (m) samt att till ersättare utse Abdo Goriya (s), Folke Nässla (mp), Bengt Porseby (fp) och Alma Adan (m)

2. Till ordförande utses Nils Thulén (s) samt till vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp)

3. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:

för Andersson-Ney, Olofsson och Thulén (s) Nässla, Goriya, Porseby och Adan

för Rashad Rached Abdel Al (v) Nässla, Goriya, Porseby och Adan

för Grunder och Sirviö (m) Adan, Porseby, Nässla och Goriya

för Åslund (fp) Porseby, Adan, Nässla och Goriya

4. Beslutet gäller omedelbart

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________

§3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-23.

(D nr 002-9/05)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att förordna ordföranden i sociala delegationen Nils Thulén (s), vice ordföranden i sociala delegationen Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Rashad Rached Abdel Al (v) och Christer Grunder (m) rätt att fatta beslut

enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas
enligt 27 § LVU
om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 43 § 1 st 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande

2. Stadsdelsnämnden beslutar att till ordföranden i sociala delegationen Nils Thulén (s), vice ordföranden i sociala delegationen Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Rashad Rached Abdel Al (v) och Christer Grunder (m) delegera beslutanderätten avseende beslut

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

enligt 45 § 1 o 2 LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra en missbrukare till beslutad läkarundersökning eller föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

3. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation sker i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________


§4 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) år 2005

Förelåg nomineringar till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) 2005.

(D nr 002 – 442 / 04)

BESLUT

1. Fem ledamöter och fem ersättare utses till stadsdelsnämndens pensionärsråd (SPR) för 2005 enligt följande:

LEDAMÖTER

Sven Larsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxx163 42 Spånga (PRO)

Anders Liljeberg, xxxxxxxxxxxxxxx163 43 Spånga (Spånga PRO)

Iris Johnsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxx163 54 Spånga (PRO)

Bo Werner, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx163 61 Spånga (SPF)

Marianne Wikenbrandt, xxxxxxxxxx163 56 Spånga (SPF)

ERSÄTTARE

Eva Andersson, xxxxxxxxxxxxxxxxxx163 55 Spånga (PRO)

Berta Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxxx163 47 Spånga (Spånga PRO)

Maj-Britt Gustavsson, xxxxxxxxxxxxx163 62 Spånga (PRO)

Mats Dahlbom, xxxxxxxxxxxxxxxxxx163 47 Spånga (SPF)

Lennart Söder, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx163 44 Spånga (SPF)

______________________


§5 Val av ledamöter till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Förelåg nomineringar från Kommun-HSO, Stockholm 2004-11-25.

(D nr 002 – 470 / 04)

BESLUT

1. Till stadsdelens handikappråd 2005-2006 bestående av sju ledamöter utses:

Eva Nilsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 52 Spånga (DHR)

Lars Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 163 62 Spånga (IFS)

Ulla Hammar, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 163 63 Spånga (R)

Delzar Abdulkarim, xxxxxxxxxxxxxxx 163 64 Spånga (SRF)

Yvonne Wendelius (FUB)

2 vakanser

_____________________


§6 Val av nämndrepresentant i näringslivsrådet 2005

(D nr 002-10/05)

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 1999-02-09 ska tre representanter i stadsdelens näringslivsråd utses av nämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser Abdo Goriya (s), Anastasia Georgiadou (s) och Björn Begner (m) till representanter i näringslivsrådet 2005.

______________________

§7 Val av representanter i brottsförebyggande rådet 2005

(D nr 002-11/05)

Enligt beslut i stadsdelsnämnden 2000-12-14 ska i stadsdelsnämndens
brottsförebyggande råd ingå, förutom nämndens ordförande och vice ordförande,
ytterligare en ledamot av stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser Jonas Ljungstedt (v) att förutom ordföranden och vice ordföranden ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd 2005.

________________________________

§8 Angående Stena Gotthard AB:s prövotidsredovisning om utsläpp av dagvatten vid sin verksamhet i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-12-23.

(D nr 310-12/05)

ÄRENDET

Miljöprövningsdelegationen lämnade Stena Gotthard AB tillstånd enligt miljöskyddslagen den 15 december 2000 att på fastigheterna Ferdinand 8 och 10 i Bromsten motta, mellanlagra och bearbeta avfall, t.ex. järn- och metallskrot, samt mellanlagra farligt avfall. I beslutet föreskrevs att Stena Gotthard AB skulle lämna in en prövotidsredovisning om dagvatten avseende dimensionering och teknik för rening av dagvatten som förorenas och möjlighet
att avleda vatten från fastigheten till spillvattennätet. Bällstaån är mottagare av dagvattnet.

Prövotidsredovisningen finns nu tillgänglig för allmänheten. Ev yttrande ska göras till Miljöprövningsdelegationen senast 11 januari.

Stena Gotthard AB vill nu fördubbla sin verksamhet.

Förvaltningen hade inga synpunkter på den prövotidsredovisning som bolaget lämnat
till Miljöprövningsdelegationen. Däremot finns det inte beskrivet i underlaget hur trafiksituationen skulle påverkas vid en dubblering av verksamheten i Bromsten.

Förvaltningen ansåg att innan Miljöprövningsdelegationen lämnar slutligt besked om Stena Gotthard AB:s tillstånd för utökad verksamhet bör krav ställas på redovisning av hur trafiksituationen med dess konsekvenser av ökad lastbilstrafik, avgaser, buller mm ska lösas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag vilket övriga nämnden anslöt sig till.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Nämnden anför i övrigt följande:

Det är av stor vikt att vi slår vakt om det lokala näringslivet och att de får de villkor och förutsättningar som gagnar deras verksamhet. Men den verksamhet som Stena Gotthard AB


bedriver har stor miljöpåverkan med buller, störande trafik och utsläpp av giftiga ämnen,
i första hand genom lakvatten, och en utökning av verksamheten till det dubbla är därför mindre lämpad i närheten av bostadsområden.

För att kunna godkänna prövotidsredovisningen och slutliga villkor för verksamheten
krävs stor försiktighet, med tanke på den plats som verksamheten är placerad på. En del verksamheter som drivits av Stena Gotthard AB har lagts ner, eller kommer att läggas ner. Orsakerna till detta måste noggrant utredas innan några nya besked lämnas om expansion eller godkännande av gränsvärden för verksamheten i Spånga.

Faktum kvarstår, miljöstörande företag i närheten av och i bostadsområden påverkar människors hälsa och det framtida bostadsbyggandet i Bromsten. För närvarande är ny detaljplan för delar av Bromsten under framtagande hos Stockholms Stadsbyggnadskontor och ett utökat tillstånd kan komma att förändra eller avbryta byggplanerna, bland annat på grund av den starka opinion mot Stena Gotthard AB som finns i området.

Villaägarföreningarna i Sundby och Bromsten har polisanmält Stena Gotthard AB för att
de inte klarat av de gällande gränsvärdena som satts upp för buller och utsläpp av lakvatten. I konsultrapporten från WSP nämns bara i förbigående på sidan 9 att man har för avsikt att i samband med dikesanvisningar utanför nuvarande tomt uppföra ett bullerskydd mot öster. Man måste därför fråga sig om det verkligen är möjligt för Stena Gotthard AB att klara de gränsvärden som gäller för miljöpåverkande verksamhet, eller om det blir juristerna (vid
ett godkännande av utvidgningsplanerna) som skall avgöra huruvida verksamheten håller sig inom givna ramar.

All hantering i form av farligt avfall är principiellt sett olycklig i nära anslutning till människors boende. Bromsten och Sundby är två näraliggande, väl befolkade områden, som redan idag lider av stor genomfartstrafik. Ytterligare belastning i form av buller eller miljöpåverkan kommer att påverka medborgarna än mer negativt. I linje med detta är det svårt att acceptera den utökade avfallshantering, dessutom med giftiga kemikalier, som ansökan gäller. En expansion av avfallshantering på nuvarande tomter bör därför avvisas och Stena Gotthard AB istället anvisas alternativ industrimark inom Stockholms kommun för sin verksamhet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________________________

§9 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framförde önskemål om löpande information om situationen i stadsdelen med anledning av katastrofen i Asien

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att gruppledarna kommer att informeras via e-post så snart det finns någon ny information att lämna.