Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-17

Sammanträde 2005-11-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (24/11)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(20/10, 27/10)

_________________

3 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles protokoll från kommunfullmäktige 2005-10-24;
Nagwa Mourads (kd) begäran om avsägelse från uppdraget som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkändes.

Val av ny ersättare (kd) bordlades.
(Dnr 002 – 443 / 05)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

4 ½ Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, projekt Tensta Träff. Återremitterat ärende

Föreligger tjänstutlåtande 2005-11-17.
(D nr 013 – 430 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar bevilja 277 000 kronor för sex månaders verksamhet samt godkänner denna redovisning.

4 Inkomna medborgarförslag

a. Förslag på genomgång av belysning på Solhöjden och komplettera samt byta ut gammal armatur.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Yttrande avseende remiss om Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-02.
(D nr 205 – 393 / 05)

Förslag till beslut

1 Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss ang. Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-02.
(D nr 505 – 454 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar bifogat yttrande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Tillsyn enl LSS § 23 över Misa dagliga verksamhet och Resursteamet Lunda

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Rapporterna överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Studieresa till Ottawa, Kanada, 22-30 april 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tre projektmedarbetare från Järva manscentrum på arbetstid genomför en studieresa till Ottawa, Kanada 22-30 april 2006.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_________________________

9 Rapport ang resa till Dalarna från ”Seniorer i samverkan runt Järvafältet”

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

_____________________

10 Anmälan av svar från trafikkontoret

a.) Högre och mer svårforcerat stängsel vid Spånga station, 2005-10-14
(D nr 399 – 434 / 05)

b.) Svar på medborgarförslag om fartreducerande åtgärder mot hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Slånbacken och Avestagatan § 279, 2005-10-15.
(D nr 306 – 318 / 05)

c.) Trafikkontorets kommentarer till stadsdelsnämndens önskemål inför 2006, 2005-10-21

d.) Förslag till utökad infartsparkering i Spånga centrum, 2005-10-24
(D nr 306 – 184 / 05)

Förslag till beslut

1. Svaren läggs till handlingarna.

_________________________

11 Anmälan av beslut från länsstyrelsen

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-10-25 gällande tillsynen av Vindskupan och Takåsen, Fristads äldreboende.
Länsstyrelsen avslutar ärendet.
(Dnr 504 – 394 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

_____________________

12 Anmälan av Protokoll från Spånga-Tensta och Rinkeby stadsdelsnämnders pensionärsråd

Anmäles protokoll från Spånga-Tensta och Rinkeby stadsdelsnämnders sammanträde 2005-10-06

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-10-13.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet 2005-10-06.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från sammanträde med ungdomsrådet 2005-10-10.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från möte med Brottsförebyggande rådet 2005-10-06.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Allmänna offentliga handlingar september och oktober 2005

Föreligger rubricerade förteckning 2005-11-01

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nämndsammanträde i januari 2006

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanträda tisdagen den 3 januari 2006 kl 8.30 i nämndrummet på Tenstagången 55.

__________________________

19 Månadsrapport oktober 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Kurser/Konferenser

21 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Anastasia Georgiadou (s)
Jan Håkansson (fp)
Mahin Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare

Madeleine Jacobsson (m)

Anmält förhinder

Björn Begner (m), Ole-Jörgen Persson (m)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 337 - 357 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 15-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter följde allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet började kl 19.00.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-11-24

Paragrafer: 337 - 360

§337 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-11-24.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 10/2005 från 2005-10-20 blivit justerat 2005-10-27.

_______________________


§338 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Anmäldes protokoll från kommunfullmäktige 2005-10-24;

Nagwa Mourads (kd) begäran om avsägelse från uppdraget som ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkändes.

Val av ny ersättare (kd) bordlades.

(Dnr 002 – 443 / 05)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________


§339 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande komplettering och utbyte av gammal armatur på Solhöjden.

(D nr 306 – 468 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________


§340 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, projektet Tensta Träff

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-16.

(D nr 013 – 430 / 05)

ÄRENDET

Den del av stadsdelsförnyelseärende som avsåg Tensta Träff återremitterades vid nämndens sammanträde 20 oktober för redovisning av den fortsatta finansieringen.

Ärendet avser en ansökan från Föreningen för Tensta Träff om ekonomiskt bidrag för att under de närmaste 3 åren driva Tensta Träff i föreningsregi och därmed etablera en bas och ett centrum för det fria föreningslivet. Projektet bedrivs nu i föreningsform med stöd av kulturförvaltningen. Detta stöd förutsätts fortsätta på samma nivå även i fortsättningen.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja 277 000 kronor för sex månaders verksamhet.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förvaltningens förslag under proposition, bifall mot avslag, och fann att det bifölls.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar bevilja 277 000 kronor för sex månaders verksamhet samt godkänner denna redovisning.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag

Att i övrigt anföra

Föreningen Tensta Träff ansöker om ekonomiskt bidrag för en tjänst. Den anställda personen ska arbeta med att etablera en bas och ett centrum för det fria föreningslivet.

Förvaltningens förslag innebär att bevilja 277 000 kronor för 6 månaders verksamhet.

I ursprungsärendet framgår tydligt att detta är första steget. Om verksamheten faller väl ut föreslås att ytterligare 1 307 000 kr betalas ut.

Vi ser positivt på att Tensta träff drivs i föreningsregi. I Spånga-Tensta finns då två jämförbara verksamheter som drivs på detta sätt. Spånga Folkan och Tensta Träff.

Den personal som idag finns på Tensta Träff är vaktmästarpersonal samt extra personal vid kvälls- och helguthyrning. Den tänkta tjänsten kommer att vara utöver redan befintlig personal. Även på Spånga Folkan finns vaktmästare, all annan verksamhet där sköts på ideell basis. Föreningsverksamhet för vuxna bygger till allra största delen på frivilliga insatser istället för anställd personal, det är viktigt att den inställningen genomsyrar verksamheterna. Vi finner det olyckligt att två likartade verksamheter i samma stadsdel behandlas på olika sätt Spånga Folkan visar att det går att driva Tensta Träff utan anställd projektledare.

I den ekonomiska redovisningen framgår att nyttjandegraden är hög och att Tensta Träff är välbesökt. Kostnader och intäkter är idag lika 2 550 000 kr, då innefattas inte den tilltänkta tjänsten. Idag finns det således inte någon tänkt finansiering för denna ytterligare tjänst den dag stadsdelsförnyelsepengarna upphör.”

____________________________


§341 Yttrande avseende remiss om Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-02.

(D nr 205 – 393 / 05)

ÄRENDET

Förslag till arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad, som utarbetats på stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning, har remitterats till bl.a. stadsdelsnämnden för yttrande.

Arbetsmilöpolicyn är gemensam och övergripande för Stockholm stad.

Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Förvaltningen ställde sig bakom förslaget till arbetsmiljöpolicy.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

____________________


§342 Remiss ang. Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-02.

(D nr 505 – 454 / 05)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden har tagit fram ett ärende om att inrätta en inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade och överlämnat det till kommunfullmäktige för beslut. Samtliga stadsdelsnämnder har sedan fått ärendet på remiss.

Förvaltningen ansåg att det kan vara bra med en inspektörsfunktion även inom omsorgen om funktionshindrade men påpekade att inspektörerna aldrig ställer verksamheten i relation till budget. Utan en koppling till ekonomin blir genomlysningar av verksamheten inte fullständiga och det är viktigt att veta vilka slutsatser som är möjliga att dra.

Lokala handikapprådet anser att det är av stort värde med en inspektörsfunktion och att det är viktigt att socialpsykiatrin inte glöms bort i sammanhanget.

YRKANDE

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag, att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförarna som staden tecknat avtal med samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar bifogat yttrande.

Reservation mot förslaget anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp), Markku

Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Madeleine Jacobsson (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

Att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförarna som staden tecknat avtal med


Att därutöver anföra

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjlighet att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det angeläget att alla verksamheter inkluderas.

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har idag.

Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.”

_____________________


§343 Tillsyn enl. LSS § 23 över Misa dagliga verksamhet och Resursteamet Lunda

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-02.

(D nr 505 – 472 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har i uppgift att varje år utöva tillsyn över de privata företag som bedriver verksamhet för funktionshindrade.

I Spånga-Tensta gäller det Misa dagliga verksamhet och Resursteamet Lunda.

Förvaltningens tillsyn visar att båda verksamheterna uppvisar god kvalitet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Rapporterna överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

___________________________


§344 Studieresa till Ottawa, Kanada, 22-30 april 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-01.

(D nr 299 – 473 / 05)

ÄRENDET

Projektmedarbetarna i Järva Kvinnofrid önskar genomföra en studieresa till Kanada
för att öka kunskapen och utveckla arbetet för att bättre kunna bemöta våldsutsatta
kvinnor och deras barn samt våldsutövande män.

Resan finansieras genom redan beviljade medel från Kompetensfonden och belastar
inte den ordinarie budgeten.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja studieresan för tre medarbetare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tre projektmedarbetare från Järva manscentrum
på arbetstid genomför en studieresa till Ottawa, Kanada 22-30 april 2006.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_________________________


§345 Rapport ang. resa till Dalarna från ”Seniorer i samverkan runt Järvafältet”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-11.

(Dnr 008 – 118 / 05)

ÄRENDET

ABF Stockholms satsning ”Seniorer i samverkan runt Järvafältet” har i år fått medel från stadsdelarna på Järvafältet som möjliggjort en resa till Dalarna.

Rapporten från resan presenterades nu för nämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

_____________________


§346 Anmälan av svar från trafikkontoret

Anmäldes trafikkontorets svar till stadsdelsförvaltningen avseende:

a.) Högre och mer svårforcerat stängsel vid Spånga station, 2005-10-14.

Trafikkontoret svarar att då stängslet är beläget på banverkets område har trafiknämnden ingen möjlighet att utreda frågan.

(D nr 399 – 434 / 05)

b.) Svar på medborgarförslag om fartreducerande åtgärder mot hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Slånbacken och Avestagatan § 279, 2005-10-15.

Trafikkontoret svarar att ett ärende om tung trafik genom Spånga centrum, förbud mot genomfart med tung trafik på Kälvestavägen, vibrationsmätningar på fastigheterna längs Kälvestavägen, men även fartdämpande åtgärder i form av avsmalningar, håller på att tas fram till trafiknämnden.

(D nr 306 – 318 / 05)

c.) Trafikkontorets kommentarer till stadsdelsnämndens önskemål inför 2006, 2005-10-21

(D nr 399 – 425 / 05)

d.) Förslag till utökad infartsparkering i Spånga centrum, 2005-10-24

Trafikkontoret svarar att på grund av osäkerheten kring planarbetet för området mellan centrumbebyggelsen och järnvägen samt eventuell breddning av Mälarbanan tillstyrks inte förslaget.

(D nr 306 – 184 / 05)

YRKANDEN

Ersättaren Erik Lindberg (s) framförde att nämnden med anledning av trafikkontorets svar under a) borde ge förvaltningen i uppdrag att uppvakta banverket i frågan vilket övriga i nämnden anslöt sig till.

BESLUT

1. Svaren läggs till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att uppvakta banverket i frågan om behovet av högre och mer svårforcerat stängsel vid Spånga station.

_________________________


§347 Anmälan av beslut från länsstyrelsen

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-10-25 gällande tillsynen av Vindskupan och Takåsen, Fristads äldreboende.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

(Dnr 504 – 394 / 05)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

_____________________


§348 Anmälan av Protokoll från Spånga-Tensta och Rinkeby stadsdelsnämnders pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Spånga-Tensta och Rinkeby stadsdelsnämnders gemensamma sammanträde 2005-10-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________________


§349 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd

2005-10-13.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________


§350 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet 2005-10-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________


§351 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med ungdomsrådet 2005-10-10.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________


§352 Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från möte med Brottsförebyggande rådet 2005-10-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________


§353 Allmänna offentliga handlingar september och oktober 2005

Förelåg rubricerade förteckning 2005-11-01.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

________________________


§354 Nämndsammanträde i januari 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-07.

(D nr 002 – 474 / 05)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanträda tisdagen den 3 januari 2006 kl 8.30 i nämndrummet på Tenstagången 55.

__________________________


§355 Månadsrapport oktober 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-08.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Nu redovisades månadsrapporten för oktober med bokförda kostnader och intäkter tom oktober månad.

Det totala budgetläget för anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms som något osäkert. Prognosticerade underskott inom skola, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade beräknas till största delen täckas av överskott inom andra verksamheter. Ett mindre underskott om 2-3 Mkr befaras dock.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas ett underskott på totalt 6 Mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

________________________


§356 Kurser/Konferenser

Inbjudan till konferenser m.m. togs upp för beslut om deltagande:

- Kompetensfondens Kompetensutveckling för fritidsledare dag 8, 24/10 och dag 9, 30/11

- Socialdepartementets Äldrekonferens, 9/11

- Socialtjänstförvaltningens Barnstöd Stockholm ”Vad är gott för barn?”, 9/11

- 2005 års nationella storstadskonferens ”Stadsdelar i rörelse”, 23/11

- Stockholms stads årliga integrationskonferens ”Lika möjligheter – allas ansvar”, 24-25/11

- Sveriges Kommuner och Landsting ”Vilka ser oss?” 24/1-06

BESLUT

1. Två personer från varje politiskt block kan delta i ovanstående konferenser.

______________________


§357 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 357)

_________________