Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-09

Sammanträde 2006-02-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tfn.: 08 - 508 03 020

Allmänna ärenden - öppet nämndsammanträde

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (16/2)
_________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/12, justerat 22/12 och SDN 3/1, justerat 10/1)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a.) Förslag på alternativ placering av 3G-mast

b.) Synpunkter och förslag gällande elöverkänslighet

c.) Förslag på rastgård för hundar

d.) Förslag på fotbollsturneringar på Spånga IP

__________________________

4 Remiss av ärende från marknämnden gällande markanvisning för Mellangårdens bollplan

Bordlagt vid stadsdelsnämndens sammanträde 2005-12-15.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-11-21
(D nr 302 – 502 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem i Stockholm, S-Dp 2003-00303-54

Återremitterat ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-16.
(D nr 302 – 482 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgarförslag om en alternativ placering av mobilmast

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-16.
(D nr 302 – 520 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på medborgarförslaget överlämna detta utlåtande.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

2. Förskolan Kompassbacken avvecklas som resultatenhet.

3. Dagliga verksamheten Frida avvecklas som resultatenhet.

4. Beslutet att Bromstensskolan och Gullinge/Enbacksskolan ska vara resultatenheter återtas.

5. Sundbyskolan fortsätter att vara resultatenhet 2006.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande över motionen ”En modern kunskapsskola i Stockholm”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.
(D nr 400 – 456 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande ang: Lika regler måste gälla för hemtjänsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23
(D nr 504 – 480 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta utlåtande som svar på remissen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar på skrivelse från Lotta Edholm (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) ”Utred de apatiska barnens situation”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-17.
(D nr 507 – 490 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

_________________________

11 Remiss av delredovisning av uppdrag till affärsverket Svenska kraftnät att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-21
(D nr 004 – 523 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på remiss om förslag på Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-02.
(D nr 310 – 18 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss om strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande över revisionskontorets revisionsrapport ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-01.
(D nr 403 – 494 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över revisionskontorets revisionsrapport
nr 2005:12 lämna detta tjänsteutlåtande.

__________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-17.
(D nr 304 – 493 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Medel för kulturändamål till Spånga-Tensta kulturkommitté att fördelas till olika föreningsarrangemang

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-12-02.
(D nr 008 – 489 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 160 000 kronor av medel för kulturändamål för fördelning av kulturkommittén till olika föreningsarrangemang.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ge kulturkommittén administrativ hjälp i enlighet med gällande avtal mellan nämnden och kulturkommittén.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutat att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen
1. Sundbyskolan; Skolor mot rasism, 40 000 kr

2. Verdandi; Trygg på Gullinge, 394 000 kr
3. Pool, Baptistförsamlingen New Life; Pool 3 – Resurser, redskap o relationer, 633 000 kr

4. LooP, Baptistförsamlingen New Life; LooP – en ny klubb för tonåringar 15+, fortsättning. 247 200 kr

5. Kvinnojouren i Tensta; Förlängning av projektet med att fortsätta med projektledaren och upprusta ett lekrum för barn som kommer till jouren med sina hjälpsökande mödrar, 424 000 kr.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ansökan till kompetensfonden om medel till utbildning i genosociogram

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-18.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen deltar i en gemensam ansökan till kompetensfonden om 180 000 kr till en gemensam utbildning i gensociogram med Rinkeby och Kista stadsdelar.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Lokalt Brotts- och drogförebyggande handlingsprogram, Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsprogrammet för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i stadsdelen Spånga-Tensta.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om 340 000 kr för drogförebyggande arbete enligt bilagda ansökan.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande med mera

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsledningskontoret om 250 000 kronor för att öka valdeltagandet inom stadsdelen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Redovisning av verksamhet mm för preventionssamordnare 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av preventionssamordnarens verksamhet för 2005.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projekt intensivutredningar i lägenhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-13.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten.

Omedelbar justering.

____________________________

23 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Tensta servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-12-23.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner uppföljningen.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad gruppboende, Vindskupan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-12-22.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Tillsynsplan för 2006 av enskild verksamhet SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-12-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Information om riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger informationen till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Svar på skrivelse angående bostadsstiftelsen och socialbidrag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-16
(D nr 099 – 496 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta utlåtande.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av ansökan om projektbidrag från EU 2004-kommittén

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-25.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan om ansökan om projektbidrag från
EU 2004-kommittén.

______________________________

29 Anmälan av uppföljning av sommarkoloniverksamheten 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

_______________________

30 Anmälan av beslutsprotokoll i upphandling av kolloplatser

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

__________________

31 Verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-26.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsanalysen och lägger rapporten till handlingarna.

____________________

32 Anmälan av svar från trafikkontoret

a. 2005-12-13; Begäran om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga torg
(D nr 306 – 234 / 05)

b. 2005-12-29; Svar på medborgarförslag om farthinder mot hastighetsöverträdelser på Salagatan, Solhemsvägen, Båtsman Stens väg och Bromstensvägen
(D nr 306 – 343/05, 306 -342/05, 306 – 321/05, 306 – 345/05)

Förslag till beslut

1. Svaren läggs till handlingarna.

_______________________________

33 Anmälan av protokoll från trafiknämnden

Anmäles protokoll från trafiknämnden 2005-12-13; Tung trafik genom Spånga Centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan.
(D nr 305 – 118 / 04, 305 – 515 / 04)

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

34 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles tjänstemannabeslut från tekniska avdelningen under perioden 2004-11-26 –
- 2005-11-07, 2006-01-23.

Förslag till beslut

1. Besluten läggs till handlingarna.

___________________________

35 Utseende av biblioteksråd för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2006

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles protokoll från fullmäktige 2005-12-05; Förslag angående instruktion för biblioteksråd.
(3 ledamöter ur stadsdelsnämnden ska ingå, varav en ordförande)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ………………, ……………………… och ………………………
till ledamöter i stadsdelsnämndens biblioteksråd för 2006.

2. Till ordförande utses…………………………………

_______________________________

36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-12-01.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2005-12-08.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Inkomna allmänna offentliga handlingar i december 2005 och januari 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-02-01.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

39 Kurser/Konferenser

40 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)


Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Jan Håkansson (fp)
Ghalia Malki (s)
Gabriella Mathur (kd)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)
 

Tjänstgörande ersättare
Björn Begner (m)

Anmält förhinder
Anastasia Georgiadou (s), Christer Grunder (m), Madeleine Jacobsson (m), Erik Lindberg (s), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 10 - 48 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 70-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.15

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-02-16

Paragrafer: 10 - 54

§10 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-02-16.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 12/2005 från 2005-12-15 blivit justerat 2005-12-22 och att protokoll 1/2006 från 2006-01-03 blivit justerat 2006-01-10.

_______________________

§11 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på alternativ placering av 3G-mast i Solhem
(D nr 302 – 520 / 05)

b.) Synpunkter och förslag gällande elöverkänslighet
(D nr 310 – 533 /05)

c.) Förslag på rastgård för hundar
(D nr 304 –534 / 05)

d.) Förslag på fotbollsturneringar på Spånga IP
(D nr 407 – 43 / 06)

e.) Förslag på maskinspårning för skidor på fälten kring Tensta-Rinkeby och till spår på Järvafältet
(D nr 304 – 83 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_________________________

§12 Remiss av ärende från marknämnden gällande markanvisning för Mellangårdens bollplan

Bordlagt vid stadsdelsnämndens sammanträde 2005-12-15.

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-11-21 samt protestlistor.
(D nr 302 – 502 / 05)

ÄRENDET

Marknämnden beslutade den 27 oktober 2005 att remittera ett ärende gällande markanvisning för bostadsbyggande på Mellangårdens bollplan till stadsdelsnämnden för yttrande.

Behovet av bostäder är stort i staden och förvaltningen instämde därför med markkontoret i att ett antal radhus i det aktuella området skulle vara ett attraktivt tillskott för många, främst barnfamiljer. Flera frågor finns dock. Förvaltningen utgick ifrån att dessa kommer att utredas och berörda beredas möjlighet att inkomma med synpunkter innan slutligt ställningstagande. En sådan fråga är trafikförsörjningen till det nya området. Flera tillfartsalternativ bör utredas. En utredning av markförhållandena behöver också göras av såväl det tänkta nybyggnads-området som området omkring då flera boende påtalat att även husen i området har sättningsskador.

Sammanfattningsvis var förvaltningen positiv till förslaget under förutsättning att det som anförts i tjänsteutlåtandet beaktas.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 15 december 2005 och återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att nämnden avslår förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att avvisa föreslagen markanvisning för bostäder på Mellangårdens bollplan samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

 

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avvisar föreslagen markanvisning för bostäder på Mellangårdens bollplan.

 2. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Det råder stor brist på lämpliga ytor för fotbollsträning och annan friluftsverksamhet i närområdet.

Denna omdiskuterade bollplan används i stor utsträckning under 8-9 månader varje år, och lite mindre de övriga månaderna. Under sommarhalvåret bedriver Spånga IS fotbollsträning 7 dagar i veckan och dagtid används den av elever från Solhemsskolan och Interkulturella skolan, regelbundet. Varje dag under hösten nyttjas denna bollplan av våra barn!

Alternativet, Gläntans IP, ligger inte bra till för skolbarn, då dessa då har att passera den livligt trafikerade Sörgårdsvägen. Beläggs denna plan med konstgräs, kommer denna i stor utsträckning att anlitas för elitidrott och blir mindre tillgänglig för skolungdom.

Mellangårdens bollplan kan även vintertid vid lämplig väderlek isbeläggas och användas som skridskobana. Detta blir knappast möjligt på en konstgräsbelagd yta.

Dessutom är Mellangårdens bollplan mindre lämplig för bostadsbebyggelse. Ytan är gammal sjöbotten med stor risk för sättningar. Villaägare i omgivningen upplever problem med sättningar i marken. Även tillfartsvägar bereder problem, då breddningar måste utföras och ökad trängsel för den ganska täta befintliga småhusbebyggelsen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
Att avslå förvaltningens förslag
Att i övrigt anföra

Det är bra att ärendet remitterats till stadsdelsnämnden i ett mycket tidigt skede. Det finns alltför många frågetecken för att det ska gå att ställa sig positiv till markanvisningen. Ett exempel är markkontorets förslag att Norrgårdsvägen ska vara tillfartsväg till området. Som förvaltningen uppger i sitt svar är Norrgårdsvägen en smal lokalgata, dessutom skulle det bli mer trafik på Kälvestavägen som redan idag har problem.

De kringboendes oro för sättningar och sprickbildningar i villorna bör också tas på allvar.

Det finns ett flertal fastigheter i gamla Spånga som är byggda på lera och gammal sjöbotten. Innan förslag på nybyggnation görs bör alltid överväganden om risker för redan befintliga fastigheter göras.

Stadsdelsnämnden har inte beslutanderätt i mark- och byggnationsfrågor utan har endast möjlighet att yttra sig via remissförfarande. Ryktesvägen kan man höra att det förekommer olika tankar om att delar av vissa grönområden skulle kunna tas i anspråk för byggnation av bostäder. För att kunna göra en samlad bedömning och få en helhetsbild är det angeläget att nämnden snarast får en redovisning av de förslag som finns på mark- eller stadsbyggnads-kontoret. Vi vill också påminna om att partiernas lokala organisationer ställt sig positiva till bostadsbyggnation på Bromstens industriområde och ser det som ett angeläget projekt. Det är även önskvärt med en redovisning av hur långt det projektet framskridit och om det fortfarande är aktuellt.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________________

§13 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem i Stockholm, S-Dp 2003-00303-54

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-16 samt protestskrivelser.

(D nr 302 – 482 / 05)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär en basstation med tillhörande mast och teknikbyggnader för mobiltelefoni i södra delen av Solhem. Den aktuella platsen ligger inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde men gränsar till Spånga-Tensta. Masten med tillhörande teknikutrymmen föreslås placeras på en höjd i den norra delen av parkområdet. Masten blir ca 26 meter hög. Avståndet till närmaste bostadshus är ca 50 meter.

Förvaltningen gjorde ingen bedömning av en eventuell strålningsrisk eftersom detta ligger utanför stadsdelsförvaltningens kompetensområde.

Den höga masten kommer att bli mycket märkbar i området. Det är svårt att finna lämpliga platser för mobilstationer med tillhörande master utan att de kringboende uppfattar dem som ett negativt inslag i miljön. Det ska vägas mot det nationella beslutet att bygga ut ett heltäckande nät för den nya 3G-tekniken

Ärendet återremitterades till förvaltningen vid nämndens sammanträde den 15 december 2005 med uppdrag att redovisa hur informationen till sakägarna gått till.

Förvaltningen hade i det nya ärendet redogjort för hur informationen gått till. Förvaltningen föreslog också att man skulle utreda ett förslag på alternativ placering som inkommit samt möjlighet till samordning med annan basstation innan ställningstagande görs.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till utlåtande samt ny formulering av tjänsteutlåtandets sista stycke där det istället ska framgå att den föreslagna placeringen är oacceptabel.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag samt framlade anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till utlåtande.

 2. Utlåtandets sista stycke utformas enligt följande:Förvaltningen har tidigare avstyrkt placeringen av en mast vid Gläntans idrottsplats med motiveringen att området var aktuellt för uppförande av en förskola. I det nu aktuella området finns en förskola på Harspåret 7-9. Vi finner därför den nu föreslagna placeringen oacceptabel och vill att den alternativa placeringen enligt ovannämnda medborgarförslag liksom förutsättningarna för en samordning med basstationen på Spångavägen 351 utreds innan något ställningstagande görs till detaljplaneförlaget.

 3. Stadsdelsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på remissen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
Att avslå förvaltningens förslag till beslut
Att i övrigt anföra

I stadsdelen Solhem i Gamla Spånga finns ett fåtal små skogspartier som sannolikt bevarats en gång pga de fornminneslämningar som finns där. Det är angeläget att dessa små partier bevaras. En 3G-mast placerad enligt förslaget skulle förstöra huvuddelen av skogspartiet och därmed minska möjligheten till lek och rekreation på gångavstånd för många boende i centrala Solhem. I konsekvens med vad som ovan anförts bör inte heller det andra skogsalternativet som presenterats vara aktuellt. I Solhem finns idag ett flertal telemaster placerade bl a på fastigheter. Dessa bör i första hand samutnyttjas och denna möjlighet bör noggrannare utredas så att Stockholm även i framtiden kan ligga i framkanten av teknisk utveckling.”

_____________________

§14 Svar på medborgarförslag om en alternativ placering av mobilmast

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-16.

(D nr 302 – 520 / 05)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har lämnats på alternativ placering av en basstation med mast för mobiltelefoni på höjden mellan Solhemsvägen, Solhagavägen och Östervägen. Förvaltningen ansåg att den föreslagna placeringen bör utredas som ett alternativ till stadsbyggnadskontorets förslag samt även att de även bör utredas om det går att samordna basstationerna i området innan något ställningstagande görs i detalj-planeärendet.

Förvaltningen föreslog nämnden att överlämna utlåtandet som svar på medborgarförslaget.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att eftersom nämnden i sitt remissvar till detaljplan att inom fastigheten Solhem 16:1 uppföra en basstation med tillhörande mast för mobiltelefoni angett att den föreslagna placeringen är oacceptabel avslå förvaltningens förslag samt att medborgarförslagets placering utreds.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag samt framlade anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag. Nämnden har i sitt remissvar till detaljplan att inom fastigheten Solhem 16:1 uppföra en basstation med tillhörande mast för mobiltelefoni angett att den i remissen föreslagna placeringen är oacceptabel.

 2. Stadsdelsnämnden föreslår att medborgarförslagets placering utreds som en alternativ placering till detaljplaneförslagets förslag.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson(m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
Att avslå förvaltningens förslag till beslut
Att i övrigt anföra

I stadsdelen Solhem i Gamla Spånga finns ett fåtal små skogspartier som sannolikt bevarats en gång pga de fornminneslämningar som finns där. Det är angeläget att dessa små partier bevaras. En 3G-mast placerad enligt förslaget skulle förstöra huvuddelen av skogspartiet och därmed minska möjligheten till lek och rekreation på gångavstånd för många boende i centrala Solhem. I konsekvens med vad som ovan anförts bör inte heller det andra skogsalternativet som presenterats vara aktuellt. I Solhem finns idag ett flertal telemaster placerade bl a på fastigheter. Dessa bör i första hand samutnyttjas och denna möjlighet bör noggrannare utredas så att Stockholm även i framtiden kan ligga i framkanten av teknisk utveckling.”

________________________

§15 Verksamhetsberättelse och bokslut 2006 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 102 – 90 / 06)

ÄRENDET

Bokslutet för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2005 visar på ett nettounderskott på 200 000 kr.

Under 2005 har särskilt intresse ägnats elevernas lärande och utveckling. Trots flera särskilda insatser inom områdena matematik och språkutveckling har inte resultaten i nationella prov i skolår 5 och 9 förbättrats. En förklaring är att dessa insatser inte ger resultat på kort sikt. Vid flera av våra skolor är det också stor omflyttning av elever. Betygen i årskurs 9 har dock förbättrats.

Åtagandet att minska barngruppernas storlek är uppfyllt för åldersgruppen 4-5 år, men totalt är det inte någon större förändring i förhållande till föregående år. I jämförelse med 2003 är barnantalet för åldersgruppen 1-3 år detsamma, 14 barn. Målet beräknas uppfyllas 2006 med fortsatt utbyggnad av förskoleplatser. Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas.

Många äldre väljer idag att bo hemma med hjälp även när man blivit i behov av omfattande hjälpinsatser. Ca 2/3 av alla som har hemtjänst har service- och omvårdnadsinsatser. Under 2005 valde drygt 30 hushåll privat utförare. I Tensta och Hjulsta är det många som väljer att själva ta hand om sina äldre och få hemvårdsbidrag.

Planering för ytterligare gruppboenden för funktionshindrade har skett under året men endast ett projekt har gått att realisera. Förvaltningen bevakar alla nya bostadsprojekt för att – om lämpligt – anmäla intresse för gruppbostäder och/eller satellitlägenheter. Förvaltningens dagliga verksamhet fortsätter att byggas ut.

Lunda Nova Näringslivscenter har framgångsrikt bedrivit närings- och arbetsmarknadsfrågor sedan starten 1999, vilket bekräftas av stadens nya arbetsmarknadspolitiska riktlinjer. Stadsdelsförvaltningen har ett väl fungerande samarbete med arbetsförmedlingen genom JobbAktiv och JobbAktiv Ung samt genom studie- och yrkesvägledare som har sin bas i samma lokaler.

Antalet bidragstagare har i genomsnitt per månad varit 1 710 under 2005 vilket är 0,5 % fler än 2004. Det viktigaste skälet till detta är den fortsatt svaga uppgången på arbetsmarknaden.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 godkänns och överlämnas till fullmäktige.

 2. Förskolan Kompassbacken avvecklas som resultatenhet.

 3. Dagliga verksamheten Frida avvecklas som resultatenhet.

 4. Beslutet att Bromstensskolan och Gullinge/Enbacksskolan ska vara resultatenheter återtas.

 5. Sundbyskolan fortsätter att vara resultatenhet 2006.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
Att i övrigt anföra

Trots att socialbidragen i staden var majoritetens enskilt största satsning 2005 hade många stadsdelar stora underskott på anslag 2. Det totala underskottet på anslag 2 i staden var över 66 miljoner och Spånga-Tensta stod för 5,4 miljoner. Detta trots en stor extratilldelning av pengar till socialbidrag för 2005. Vi har nu högkonjunktur i Sverige, ändå är socialbidrags-beroendet på topp i staden. Det handlar inte bara om pengarna utan också om situationen för människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv.

En utredning har gjorts i stadsdelen angående arbetet med att minska försörjningsstöd. Den visar att det finns många brister i hanteringen och synen på arbete istället för bidrag. Värt att notera är att stadsdelar som arbetar med Skärholmsmodellen har klarat att hålla budgeten för anslag 2.

Barngrupperna för 1-3 åringar i förskolan har inte minskat trots att det var ett av social-demokraternas stora vallöften.

Skolundersökningar visar på styrkor och svagheter i stadsdelens skolor. I verksamhets-berättelsen tas upp vilka styrkor som finns men inte svagheterna som benämns utvecklingsområden. Då stadsdelsnämnden är ytterst ansvarig är det är viktigt att få återrapporteringar inte bara av vad som fungerat bra utan även av de svaga punkterna i verksamheterna.

Många äldre väljer att bo kvar hemma också med ett omfattande omvårdnadsbehov. Med anledning av den revisionsrapport som presenterats i veckan är det viktigt att säkerställa att detta är de äldres eget val och inte stadsdelens ekonomi som är anledning till detta. En utredning bör därför göras för att se hur många ansökningar till särskilt boende som avslagits samt även en genomlysning huruvida alla beretts möjligheten att ansöka.

Antalet avvikelserapporter inom omvårdnadsområdet har ökat, flera rapporter handlar om oro och ensamhet. Det är mycket viktigt att uppmärksamma och åtgärda detta.

Trots att antalet äldre som bor kvar hemma ökar i stadsdelen finns endast en öppen dag-verksamhet i Tensta och ingen i Gamla Spånga. Stadsdelsnämnden bör verka för att en öppen dagverksamhet öppnas i gamla Spånga samt att dagverksamheten i Tensta också vänder sig till de som bor i hela området och inte enbart på servicehuset.

Äldre med omvårdnadsbehov som bor kvar hemma har i mycket stor utsträckning ett stort stöd och behöver mycket hjälp av anhöriga.

Rapporter visar att anhörigas insatser ökar alltmer, därför är det särskilt bekymmersamt att just åtagandet som handlar om anhörigstöd inte uppfyllts.

Behovet av insatser i äldreomsorgen visar på ökningar och framtiden ser hotfull ut för stadsdelens äldre då hela stadens äldreomsorg får vidkännas stora besparingar även 2006.

Den dagliga verksamheten för funktionshindrade har byggts ut i stadsdelen och är av bra kvalitet. Det är angeläget att detta inte tas till intäkt för att minska valfriheten för funktions-hindrade i stadsdelen. Det måste finnas möjlighet att välja daglig verksamhet på andra platser än Spånga-Tensta, någon stadsdelsarrest ska inte finnas.

Sjukfrånvaron i stadsdelen fortsätter att vara anmärkningsvärt hög också i förhållande till de flesta av stadens övriga förvaltningar, det är mycket angeläget att ytterligare åtgärder vidtages.”

___________________________

§16 Yttrande över motionen ”En modern kunskapsskola i Stockholm”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 400 – 456 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har remitterat motionen från (m) ”En modern kunskapsskola i Stockholm” till bl.a. Spånga-Tensta för yttrande.

Motionärerna ger, utifrån sina politiska utgångspunkter, en bild av den svenska skolans utveckling under de senaste decennierna. Mot denna bakgrund ser motionärerna behov av förändringar och presenterar i femton punkter en ’”reformagenda för Stockholms skolväsende”. Reformerna syftar till att skapa det man kallar ”en modern kunskapsskola i Stockholm.”

Förvaltningen instämde i mycket av det som motionärerna tar upp. Förvaltningen har kommenterat de olika punkterna bl.a. följande:

Förvaltningen tar inte ställning till frågan om tidigare skolstart men ställer sig positiv till försöksverksamhet med flexibel skolstart.

Uppfattningen i Spånga-Tensta är att mycket finns att vinna med att särskolan nu har inordnats i den övriga skolverksamheten och är mycket tveksam till att ansvaret för särskolan skulle återinföras till utbildningsnämnden.

En garanti för likvärdig behandling ansåg förvaltningen vore svår att genomföra.

Förvaltningen ansåg sig inte ha grund för att nu ta ställning till förslaget att göra Stockholm till försökskommun med betyg senast från år 5.

För att öka säkerheten i skolan förordar förvaltningen bemannade entréer för att bättre kunna kontrollera vilka som går in i skolan men också för att kunna ge besökare i skolan en bättre service. Tre av skolorna i Spånga-Tensta är ombyggda för att uppnå detta. Däremot vill man inte ha låsta ytterdörrar, vakter eller bevakningskameror i skolans lokaler under dagtid. Förvaltningen menar att sådana åtgärder motverkar möten och dialog och därmed kan skapa en ökad otrygghetskänsla. Under tid när skolverksamhet inte pågår i lokalerna kan såväl bevakningskameror som kodlås minska risken för skadegörelse och inbrott.

Motionens förslag att föräldrarna omedelbart ska underrättas om deras barn är frånvarande tycker förvaltningen är självklart med tror inte att en redovisning av skolk i betygen är rätt väg att gå för att söka lösningar på problemet.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Patrick Simonson (kd) meddelade att fp och kd lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson och Markku Sirviö samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen.”

Fp och kd lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

_________________________

§17 Yttrande ang: Lika regler måste gälla för hemtjänsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23

(D nr 504 – 480 / 05)

ÄRENDET

I skrivelse till kommunstyrelsen har Ann-Katrin Åslund (fp) föreslagit att ”de lokala riktlinjerna ska ersättas med ett för staden gemensamt och rättssäkert system för biståndsbedömning i hemtjänsten”. Stadsdelsnämnden har fått skrivelsen för yttrande.

Förvaltningen svarade i tjänsteutlåtandet Stockholms stads riktlinjer för äldreomsorg
reglerar vilka insatser som finns och vilka kriterier som gäller för att erhålla dem. Efter
att ett beslut fattats om insatser är det nödvändigt att göra en beräkning av tidsåtgången
dels för att kunna placera in ärendet i rätt nivå för beställning av utföraren dels för att
beräkna avgiften för den enskilde.

Inom staden finns ingen gemensam beräkningsgrund för de olika insatserna vilket
inneburit att de allra flesta stadsdelarna skapat egna ”lathundar”.

Förvaltningen ansåg att det kunde vara bra att såväl insatsbedömning som beräkning av tidsåtgång sker på ett likartat sätt över staden.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att hemställa hos kommunstyrelsen om framtagandet av ett nytt, för staden gemensamt och rättssäkert system för biståndsbedömning i hemtjänsten samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta utlåtande som svar på remissen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
att hemställa hos kommunstyrelsen om framtagandet av ett nytt, för staden gemensamt
och rättssäkert system för biståndsbedömning i hemtjänsten
att därutöver anföra

Jämförelsen mellan stadsdelarnas olika ”lathundar” för bedömning av tidsåtgång vid olika insatser i hemtjänsten visar med all önskvärd tydlighet på att staden i dag har stora brister i biståndsbedömningen. Olikheterna mellan stadsdelarna strider mot kommunallagens principer om likställighet och visar än en gång på problemet med lokala riktlinjer i stadsdelarna.

De stockholmare som har rätt till hemtjänst har självklart rätt till samma hemtjänst, oavsett var i staden de råkar bo. Ett nytt och stadsövergripande system med gemensamma riktlinjer måste därför utarbetas omgående, som garanterar den enskildes rätt till en individuell bedömning.”

_____________________

§18 Remissvar på skrivelse från Lotta Edholm (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) ”Utred de apatiska barnens situation”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-17.

(D nr 507 – 490 / 05)

ÄRENDET

I skrivelse till kommunstyrelsen föreslås att socialtjänsten i hela Stockholms stad får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område. Stadsdelsnämnden har fått skrivelsen för yttrande.

Förvaltningens erfarenheter hittills av ärenden gällande apatiska barn är att det har funnits behov av socialtjänstens insatser. Däremot ansåg inte förvaltningen att lagen
ger socialtjänsten stöd för att rutinmässigt utreda samtliga familjer där apatiska barn förekommer.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”I skrivelse till kommunstyrelsen har två folkpartister Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund på folkpartiets vägnar krävt att ”socialtjänsten omedelbart inleder en individuell utredning kring varje apatiskt barn och dess familj”. Som motiv för förslaget anges att: ”Vi måste
också undanröja minsta misstanke att polisanmälningarna är en bricka i den social-demokratiska regeringens spel för att misstänkliggöra och slutligen avvisa familjer med apatiska barn”.

Formuleringen avser att ge intryck att den socialdemokratiska regeringen skulle ha dolda avsikter när det gäller asylpolitiken och de apatiska barnens familjer. Förutom att tanken syns hämtad ur synnerligen syrefattig luft är påstående minst sagt kränkande.

När de två brevskrivarna säger sig vilja ”undanröja minsta misstanke . .”, går tankarna lätt till den spanske författaren Miguel de Cervantes och hans roman ”Don Quijote”. Det finns inga sådana paranoiiska misstankar som antyds, lika lite som väderkvarnarna var fiender!

Om avsikten varit någon annan än vad formulering ger vid handen är det på sin plats att författarna till skrivelsen förklarar sig inför kommunstyrelsen.”

Särskilt uttalande avgavs även av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m)
samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Av svaret framgår att förvaltningens erfarenheter hittills av alla ärenden som rör apatiska flyktingbarn är att det finns behov av socialtjänstens insatser. Anledningen till att detta inte nu kan ske rutinmässigt är att det inte finns något stöd för detta i socialtjänstlagen. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning torde vara en av de förvaltningar i Stockholm men troligtvis även i Sverige som har störst erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer och det är viktigt att dessa erfarenheter tas tillvara.”

_________________________

§19 Remiss av delredovisning av uppdrag till affärsverket Svenska kraftnät att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-21

(D nr 004 – 523 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått delredovisning om utredningen om Storstockholms framtida stam- och regionnät för strömförsörjning för yttrande. Utredningen ska föreslå ett driftsäkert och miljöanpassat stam- och regionnät som till lägsta möjliga kostnad och intrångsäkrar regionens längsiktiga elförsörjning.

I denna delrapport föreslås ett antal förändringar och investeringar för att anpassa nätstrukturen till dagens och framtidens krav. Det handlar såväl om åtgärder för att elnätet bättre ska tåla svåra fel liksom kapacitetsförstärkningar för att klara ett framtida högre effektuttag.

Efter att, två gånger för några år sedan, ha drabbats av omfattande strömavbrott välkomnade förvaltningen att det nu kommer förslag som säkrar strömförsörjningen på ett miljöanpassat sätt. Samtidigt som mark kan frigöras för bostadsbebyggelse och de ofta förfulande inslag som de stora kraftledningarna utgör kan tas bort minimeras nuvarande eletromagnetiska fält.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_________________________

§20 Svar på remiss om förslag på Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-02.

(D nr 310 – 18 / 06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har remitterat Strategi för Agenda 21-arbetet till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen ansåg att det är bra att sammankoppla alla aspekter på en hållbar utveckling i en gemensam strategi. Ett nära samarbete om Agenda 21-frågor mellan fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar är av stor betydelse. Förvaltningen menade att det är ett bra initiativ att nu försöka sammankoppla Agenda 21-arbetet med stadens övriga program för utveckling och utvidga det till att, utöver miljön, även omfatta och integrera de sociala och ekonomiska dimensionerna. Som ett gott, praktiskt, Agenda 21-arbete nämnde förvaltningen projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt” som genomförs med bl.a. boende och föreningarna i Spånga-Tensta.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensam anförandetext från fp+m och yrkade bifall till denna.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) meddelade att ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss om strategi för Agenda 21- arbetet i Stockholms stad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
att anföra följande

Det är viktigt att ha ett miljöperspektiv i det arbete som bedrivs i staden. Detaljerade regler och alltför långtgående hänsynstaganden får dock inte hindra att staden får växa och utvecklas, vilket tyvärr sker idag i alltför stor utsträckning. Vi ställer oss inte bakom den kostsamma satsning på Agenda 21-samordnare som majoriteten gör i årets budget.

Vi anser inte att Agenda 21-arbetet är ett effektivt sätt att ta itu med stadens miljöfrågor.

Att göra som den socialistiska majoriteten och rycka bort 27 miljoner kronor från stadsmiljöverksamhet till Agenda 21 känns helt främmande, när det finns akuta miljöproblem som måste lösas. Vi kan bland annat se hur nedskräpningen ökar och leder till snusk i parker och på gator och torg. Råttor och människor får slåss vid skräpstationerna.

Pengarna behövs istället till att hålla staden ren och fräsch. Miljön i staden är på vissa ställen oacceptabel. Klotter, skräp och sopstationer som är rena sanitära olägenheter och drar till sig råttor, är ett tecken på en stad i förslumning. Vi har därför istället satsat pengarna för Agenda 21-samordnarna på klottersanering och städning.”

Kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________

§21 Yttrande över revisionskontorets revisionsrapport ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-01.

(D nr 403 – 494 / 05)

ÄRENDET

Revisionsrapporten ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling” har sänts till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden för yttrande. Resultatet av revisorernas granskningar har tidigare redovisats i tre olika rapporter. Detta är den fjärde revisionsrapporten som redovisar resultat av intervjuer med skolledning och företrädare för elevvårdsteam och antimobbningsgrupper samt kontorets granskning av skolornas handlingsprogram.

Förvaltningen såg revisionskontorets granskning av skolornas arbete mot mobbning och annan kränkande behandling som ett värdefullt bidrag till de insatser som idag görs på detta område på olika nivåer i stadens skolsystem. Som helhet kände förvaltningen väl igen de förhållanden som beskrivs och ställde sig bakom flertalet av de bedömningar och slutsatser som görs i rapporten.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över revisionskontorets revisionsrapport nr 2005:12 lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat
Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag
samt
Att därutöver anföra

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker id ag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I flera kommuner pågår dessutom nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel, och inte nöja sig med vackra ord och otydliga planer.”

__________________________

§22 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-17.

(D nr 304 – 493 / 05)

ÄRENDET

En medborgare som tidigare föreslagit maskinell uppspårning av skidspår på Järvafältet har nu återkommit i samma ärende.

Stadsdelsförvaltningen har hela tiden varit positivt inställd till uppspårade skidspår på Järvafältet och from 2006 har ansvaret övergått till stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen kan därför i samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning nu erbjuda maskinellt spårade skidspår på Järvafältet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________

§23 Medel för kulturändamål till Spånga-Tensta kulturkommitté att fördelas till olika föreningsarrangemang

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-12-02.

(D nr 008 – 489 / 05)

ÄRENDET

Sedan stadsdelsnämndsreformen har det funnits en kulturkommitté i stadsdelsområdet. Kulturkommittén har fått bidrag från stadsdelsnämnden för fördelning till olika kulturarrangemang hos olika föreningar.

Förvaltningen föreslog nu att kulturkommittén får ett bidrag på 160 000 kronor samt att kulturkonsulenten fortsätter att avsätta en del av sin tid för kommitténs arbete.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta 160 000 kronor av medel för kulturändamål för fördelning av kulturkommittén till olika föreningsarrangemang.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att ge kulturkommittén administrativ hjälp i enlighet med gällande avtal mellan nämnden och kulturkommittén.

_____________________

§24 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 013 – 91 / 06)

ÄRENDET

Till stadsdelsförnyelse avsätts för Spånga-Tenstas del 10,1 mkr per år, 40,4 mkr för fyraårsperioden, att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till december 2005 har nämnden beslutat om projektförslag för 28,9 mkr.

Vid dagens sammanträde skulle fem projektförslag behandlas:

- Sundbyskolan; Skolor mot rasism(1). Arbetsgruppens förslag: 40 000 kr

Förvaltningens förslag: Bifall

- Verdandi; Trygg på Gullinge(2). Arbetsgruppens förslag: 488 000 kr. Förvaltningens förslag: 394 000 kr

- Pool – Baptistförsamlingen New Life; Pool 3 – Resurser, redskap och relationer(3). Arbetsgruppens förslag: 894 000 kr. Förvaltningens förslag: 633 000 kr

- Loop – Baptistförsamlingen New Life; LOOP – en ny klubb för tonåringar 15+ fortsättning(4). Arbetsgruppens förslag: 247 200 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- Kvinnojouren i Tensta(5). Arbetsgruppens förslag: 424 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till projekt 1, 2 och 5 samt att bordlägga projekt 3 och 4.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

  - Sundbyskolan; Skolor mot rasism, 40 000 kr
  - Verdandi; Trygg på Gullinge, 394 000 kr
  - Kvinnojouren i Tensta; Förlängning av projektet med att fortsätta med projektledaren och upprusta ett lekrum för barn som kommer till jouren med sina hjälpsökande mödrar, 424 000 kr

 2. Stadsdelsnämnden beslutar bordlägga följande projektförslag

  - Pool, Baptistförsamlingen New Life; Pool 3 – Resurser, redskap o relationer
  - LooP, Baptistförsamlingen New Life; LooP – en ny klubb för tonåringar 15+, fortsättning.

__________________________

§25 Ansökan till kompetensfonden om medel till utbildning i genosociogram

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-18.

(D nr 204 – 93 / 06)

ÄRENDET

Ärendet gäller en ansökan till kompetensfonden om medel till en utbildning i genosociogram för medarbetare inom familjevården i stadsdelarna Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista. Modellen ska användas i samband med familjehemsplaceringar på barnet, biologisk familj och familjehem för att förbättra samarbetet mellan parterna.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen deltar i en gemensam ansökan
  till kompetensfonden om 180 000 kr till en gemensam utbildning i gensociogram
  med Rinkeby och Kista stadsdelar.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________

§26 Lokalt Brotts- och drogförebyggande handlingsprogram, Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-25.

(D nr 004 – 94 / 06)

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsnämnden antog 1998 ett lokalt drogförebyggande handlingsprogram. Med tiden har dock förutsättningarna förändrats varför programmet har arbetats om och förelades nu nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsprogrammet för det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet i stadsdelen Spånga-Tensta.

__________________________

§27 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 004 – 95 / 06)

ÄRENDET

Sedan tre år har Spånga-Tensta beviljats medel för samordnare inom det lokalt drog-förebyggande arbetet i stadsdelen.

För 2006 ansöker Spånga-Tensta hos Länsstyrelsen om 340 000 kr till drogförebyggande arbete enligt nedan:

- Förebyggande arbete mot ungdomar, föräldrar och handlare angående langning av alkohol och tobak

- Implementering av Trestad och ÖPP(Örebro Preventions Program) i skolorna för att skapa öppen dialog med föräldrar

- Aktivt arbete i Gullingeparken

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen ansöka om 340 000 kr för drogförebyggande arbete enligt bilagda ansökan.

________________________

§28 Ansökan om medel till insatser för ökat valdeltagande med mera

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-12.

(D nr 004 – 96 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen bedömer att det behövs särskilda insatser för ökad deltagar-demokrati i Tensta-Hjulsta. Ett ökat valdeltagande är ett av huvudmålen. Medborgarkontoret i Tensta kan vara den centrala platsen för samordning av detta arbete. Målgruppen blir alla boende och verksamma över arton år samt ungdomar som är röstberättigade i valet 2006. Stadsdelens skolor som har elever i skolår 7-9 kommer också att bedriva egna verksamheter inför valet.Förvaltningen föreslog nämnden att hos stadsledningskontoret ansöka om 265 000 kr för att öka valdeltagandet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos stadsledningskontoret om 265 000 kronor för att öka valdeltagandet inom stadsdelen.

______________________

§29 Redovisning av verksamhet mm för preventionssamordnare 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 012 -97 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisar varje år preventionssamordnarens verksamhet till stadens preventionscentrum, Presens. I år ska denna godkännas av stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslog nämnden godkänna redovisningen för 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av preventionssamordnarens verksamhet för 2005.

____________________________

§30 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projekt intensivutredningar i lägenhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-13.

(Dnr 599 – 162 / 03)

ÄRENDET

Projektet Intensivutredningar i lägenhet började 2003-11-01 och avslutades 2005-10-31. Under projektperioden har sex familjer utretts i lägenheten, fyra barnfamiljer och två ungdomsfamiljer, sammanlagt tio barn- och fem ungdomsutredningar.

I slutrapporten framgår att barnens behov har blivit bättre synliggjorda, och att det är lättare att beskriva dem i utredningsdokumentet. Föräldrarnas delaktighet har också ökat, de är med från början och planerar hur utredningen ska utföras och det är ökad dialog under utredningstiden.
Intensivutredningar i lägenhet ingår i ordinarie verksamhet från 2005-11-01.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___________________________

§31 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-12-23.

(D nr 506 – 98 / 06)

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska skall säkerställa att den hälso- och sjukvård som
ges inom stadsdelens särskilda boendeformer är av god kvalitet och har hög säkerhet.
En del av arbetet görs genom att följa upp att rutiner, riktlinjer och lagar följs gällande läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador mm.

Av uppföljningen framkom att den hälso- och sjukvård som ges vid servicehuset uppfyller
de krav som ställs. Förbättring kan dock göras gällande dokumentation och bättre rutiner behöver skapas för vardagsarbetet. Mera paramedicinska insatser skulle behövas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna rapporten, att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en redovisning angående åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp anslöt sig till yrkandet.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en redovisning angående åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

 3. Nämnden anför i övrigt

  Uppföljningen visar att det finns klara förbättringsområden av hälso- och sjukvården på Tensta servicehus. Det handlar om hur mer resurser kan avsättas för förebyggande arbete, till exempel mera arbetsterapeut och sjukgymnast. Det är också viktigt att få en rapport hur sjuksköterskeinsatserna kan förbättras.

______________________

§32 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad gruppboende, Vindskupan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-12-22.

(D nr 506 – 99 / 06)

ÄRENDET

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas arbetsuppgifter ingår att göra uppföljningar av kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer. I detta ligger att se till att de regler, lagar och förordningar som finns efterlevs.
Den vård som ges på Fristad gruppboende är av hög kvalitet. Tillgången till sjuksköterske- och läkarinsatser är god. Personalen får kontinuerlig fortbildning/handledning på arbetsplatsen för att kunna bemöta och vårda demenssjuka.

BESLUT

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________

§33 Tillsynsplan för 2006 av enskild verksamhet SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-12-23.

(D nr 505 – 100 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har ansvar för tillsynen av den enskilda verksamhet som bedrivs inom stadsdelen enligt 13 kap. 5§ SoL och 23§ LSS.
Plan över tillsyn 2006 redovisades och ska tillställas Länsstyrelsen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskild verksamhet enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

_______________________

§34 Information om riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-05.

(D nr 012 -101 / 06)

ÄRENDET

Det åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, att bl.a. se till att författnings-bestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs.

En s.k. mas-pärm har tidigare funnits på varje enhet där riktlinjer finns för att säkerställaen god och säker vård och ett gott bemötande.

Nu har dokumenten gjorts tillgängliga på intranätet och finns att läsa under Avdelningen för äldre och funktionshindrade.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger informationen till handlingarna.

_________________________

§35 Svar på skrivelse angående bostadsstiftelsen och socialbidrag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-16

(D nr 099 – 496 / 05)

ÄRENDET

En m-ledamot i nämnden har i skrivelse begärt att förvaltningen skyndsamt återkommer till nämnden med beräkningar på hur många människor som tvingas ansöka om social-bidrag när hyrorna höjs med 1000 kr i månaden i de kommunala hyresfastigheterna pga vänstermajoritetens bostadsstiftelse.

Förvaltningen konstaterade att det är svårt att göra en sådan beräkning som författaren
önskar. Det är många faktorer som påverkar. Den faktor som har enskilt störst betydelse är arbetslöshetstalen, men även okända faktorer som familjestrukturer och löneutvecklingen i samhället.

Förvaltningen gjorde antagandet att det är hushåll med mer än ett barn och vars samman-lagda inkomst inte är över ca 15 400 – 18 500 kr netto per månad som löper stor risk att hamna under försörjningsstödsnormen vid en ökad boendekostnad på 1000 kr per månad.

Hur många sådana hushåll det kan röra sig om har dock förvaltningen inte kännedom om.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna detta utlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december överlämnade nämnden för
beredning en skrivelse från moderaternas gruppledare. Förvaltningen har föredömligt
snabbt utarbetat ett svar.

Skrivelsen har visat sig innehålla hypotetiska antaganden och spekulationer kring ett majoritetsförslag i kommunfullmäktige om att överföra stadens bostadsbolag till stiftelser. Författaren har ingen uppfattning om det hur eller när förslaget kommer att behandlas utan förlitar sig på hörsägen.

Det föreligger f.n. inget förslag hur förslaget kommer att utformas och än mindre har
frågan aktualiserats för behandling i kommunfullmäktige. Skribenten avslöjar att
moderaterna undersökt möjligheterna att på sedvanligt sätt att med juridiska finter
försöka hindra genomförandet av förslaget. Resultatet har varit nedslående och nu försöker man finna andra vägar för sitt mål att stoppa förslagets genomförande.

Av skrivelsen utformning framgår otvetydigt att inga knep är uteslutna, spekulationer kring försäljningspris, räntenivå och smutskastning av politiska motståndare och dåligt underbyggda antaganden om konsekvenser för hyresgästerna.

Författaren undviker dock att berätta om den verkliga orsaken till att förslaget skapat oro hos moderaterna. Det innebär nämligen att om Stockholm i det förestående valet skulle drabbas av en borgerlig valseger så skulle det inte längre vara möjligt att som under den senaste och förhoppningsvis den sista borgerliga perioden plundra bostads-bolagen på deras kapital.”

_____________________________

§36 Anmälan av ansökan om projektbidrag från EU 2004-kommittén

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-25.

(D nr 009 – 102 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har skickat in en ansökan om projektbidrag från EU-kommissionen. Ansökan gäller en föreläsningsserie under Mångkulturåret 2006 med 8-10 föreläsningar med teman som postkolonialism, rasism, bemötande, miljonprogram, och språk i Sverige och övriga Europa för stadsdelsförvaltningens anställda.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan om ansökan om projektbidrag från EU 2004-kommittén.

______________________________

§37 Anmälan av uppföljning av sommarkoloniverksamheten 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 407 – 103 / 06)

ÄRENDET

Stockholms Kulturförvaltning har gjort en uppföljning av kolloverksamheten
sommaren 2005 i samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningar. Uppföljningsbesök på kollogårdarna har i första hand utgått från avtalet och bestått av intervju med föreståndaren och observationer av verksamheten utifrån fasta mallar.

Inom Spånga-Tensta har, förutom kolloverksamheten, även olika dagkollo/läger-verksamhet anordnats av föreningar. Stadsdelsförvaltningen ansåg att dagkollo-verksamheten är ett bra komplement till kolloverksamheten för de familjer som
föredrar denna typ av sommarverksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

_______________________

§38 Anmälan av beslutsprotokoll i upphandling av kolloplatser

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-23.

(D nr 105 – 328 / 05)

ÄRENDET

Upphandling av kolloplatser för barn och ungdomar i grundskoleåldern (9-16 år) för 2006 och 2007 har genomförts gemensamt för alla stadsdelar i Stockholm.

Beslutsprotokollet anmäldes nu till nämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

__________________

§39 Verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-26.

(D nr 012 -104 / 06)

ÄRENDET

Ett konsultföretag fick under våren 2005 i uppdrag att genomföra en analys
av verksamheten inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd samt att
föreslå eventuella verksamhetsmässiga organisatoriska förändringar.

Rapport över verksamhetsanalys med förslag till vissa förändringar förelåg nu.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna verksamhetsanalysen samt uppdra åt förvaltningen att återkomma med redovisning angående åtgärder som vidtagits samt förslag till omorganisation med anledning av vad som framkommit i analysen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp ansluter sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsanalysen .

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning angående åtgärder som vidtagits samt förslag till omorganisation med anledning av vad som framkommit i analysen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner enligt följande:

”Analysen visar att den borgerliga kritik som påtalats varit befogad . Fokus har inte
legat på självförsörjning utan på utbetalande av bidrag. Kontakten med många klienter
har varit alltför sporadisk. Analysen visar också att den arbetsmodell som finns i stadsdelen inte alls liknar Skärholmsmodellen som vi förespråkar, något som ofta hävdats av majoriteten. Även jämfört med Kista och Rinkeby har Spånga-Tensta mindre andel av de arbetssökande i arbetsmarknadsåtgärder.

Varje månad under 2005 har mellan 9-11 miljoner kronor utbetalats i socialbidrag i stadsdelen. Det är mycket viktigt att nämnden får en redovisning de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen. Det handlar inte enbart om höga kostnader utan också om att fler människor allra främst för deras egen skull måste få möjlighet att försörja sig själv genom eget arbete och därigenom också få möjlighet att rå över sitt eget liv.”

____________________

§40 Anmälan av svar från trafikkontoret

Anmäldes trafikkontorets svar

a.) 2005-12-13; Begäran om underhållsåtgärder av parkeringsytan på Spånga torg.
Kontoret svarade bl.a. ”Önskemålen om åtgärder har tillgodosetts så till vida att under
den gångna säsongen har beläggningsskadorna justerats och p-rutorna markerats med
vita linjer.”
(D nr 306 – 234 / 05)

b. 2005-12-29; Svar på medborgarförslag om farthinder mot hastighetsöverträdelser på Salagatan, Solhemsvägen, Båtsman Stens väg och Bromstensvägen.

Trafikkontoret svarade bl.a.

- Salagatan; En hastighets- och trafikmätning har utförts. Medelhastigheten var 24 km/tim. 85% av de registrerade fordonen passerade i högst 30 km/tim. Med tanke på detta är Salagatan inte prioriterad när det är dags att arbeta med hastighetsdämpande åtgärder.

- Solhemsvägen; En hastighets- och trafikmätning är beställd.

- Bromstensvägen; Då gatan är klassificerad som huvudgata och har god separation mellan de olika trafikantslagen finns inga planer på någon förändring av vägen.

- Båtsman Stens Väg; Inga speciella planer på åtgärd.
(D nr 306 – 343/05, 306 -342/05, 306 – 321/05, 306 – 345/05)

BESLUT

1. Svaren läggs till handlingarna.

_______________________________

§41 Anmälan av protokoll från trafiknämnden

Anmäldes protokoll från trafiknämnden 2005-12-13; Tung trafik genom Spånga Centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan.
(D nr 305 – 118 / 04, 305 – 515 / 04)

ÄRENDET

- Trafiknämnden godkände ansökan om att tunga lastbilar överstigande 3,5 ton ska trafikera Bromstensvägen till Spånga Centrum.

- Trafiknämnden godkände kontorets förslag på genomfartsförbud för tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Sörgårdsvägen mellan Spånga Torg och Bergslagsvägen.

- Trafiknämnden avslog ansökningarna om förbud för trafik med tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Kälvestavägen.

- Trafiknämnden godkände kontorets redovisning angående fortsatt utredning av hastighetsöverträdelserna och eventuella fartdämpande åtgärder på aktuell sträcka av Kälvestavägen.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

§42 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes tjänstemannabeslut från tekniska avdelningen 2006-01-23 gällande perioden 2004-11-26 – 2005-11-07.

(D nr 105 – 105 / 06)

BESLUT

1. Besluten läggs till handlingarna.

___________________________

§43 Utseende av biblioteksråd för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2006

Anmäldes protokoll från fullmäktige 2005-12-05; Förslag angående instruktion för biblioteksråd.

ÄRENDET

3 ledamöter ur stadsdelsnämnden ska ingå i biblioteksrådet, varav en ordförande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden utser Agneta Åberg (s), Ziad Odesson (mp) och Markku Sirviö (m) till ledamöter i stadsdelsnämndens biblioteksråd för 2006.

 2. Till ordförande utses Agneta Åberg (s).

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonsson (kd), Bengt Porseby (fp), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Begner (m) enligt följande:

”I stadsdelen Spånga-Tensta finns ett flertal råd som inrättats för att stadsdelsnämnden ansett detta befogat och att det finns behov. I dagsläget handlar det t ex om näringslivsråd och brottsförebyggande råd. Utsedda ledamöter från nämnden har varit med och några arvoden har inte utgått. Nu har majoriteten i KF beslutat att alla stadsdelar måste utse biblioteksråd samt att arvode ska utgå. För oss är det självklart att varje stadsdel själv borde besluta om de ska inrätta biblioteksråd eller ej. Vi anser vidare att de pengar som idag utgår till arvoden i biblioteksrådet hellre borde använts till böcker i stadsdelensbibliotek.”

_______________________________

§44 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2005-12-01.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________________

§45 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2005-12-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________________

§46 Inkomna allmänna offentliga handlingar i december 2005 och januari 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-02-01.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

§47 Kurser/Konferenser

Togs upp konferensinbjudningar för beslut om deltagande.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att Abdo Goriya deltagit vid Regeringskansliets Upptaktsmöte för åtgärdsprogrammet Delaktiga Sverige 8/2.

 2. Två personer från majoriteten respektive oppositionen kan delta på nedanstående konferenser:
  - Stadens konferens ”Gemensamma krafter mot hemlöshet” 10/2
  - Socialstyrelsens m.fl. ”Hemlös med påtagliga psykiska symptom.” 6/3
  - Stadens ”Vad är modern handikappolitik?” 21/2
  - Länsstyrelsens m.fl. ”Jämställt vägval” Inspirationsdag för politiker och tjänstemän
  29/3
  - Sveriges Kommuner och Landsting m fl ”Det goda seniorlivet” 16/3
  - Folkhälsoinstitutet ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen” 16/3
  - Stadens konferens ”Stockholm:mat” 15/3
  - Ki Kommunikation ”Dialogmöte om de osynliga barnen” 22/2

______________________

§48 Information/rapporter

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) frågade

med anledning av uppgifter att polisen gjort två tillslag vid Turkiska föreningens lokal på Tenstagången och beslagtagit alkohol, om de är medlemmar i SSU, om fältassistenterna jobbar där och om bidrag utgår.

Ordföranden Abdo Goriya (s) svarade att föreningen inte är medlem i SSU Stockholm. Hela SSU Stockholm tar avstånd från denna förening. I lokalen vistas endast äldre män. Ungdomar har ej tillträde. Tidigare har föreningen fått ett visst bidrag från idrottsförvaltningen men enligt uppgift från idrottsförvaltningen kommer inga bidrag att utgå i fortsättningen..

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 48)