Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-16

Sammanträde 2006-03-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tfn.: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (23/3)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 9/2, justerat 16/2)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att stänga av Värstagårdsvägen även på trottoarerna

__________________________

5 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-02.
(D nr 013 – 154 / 06)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i
Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna projektförslagen
1. Gullingeprojektet, Lyktan, Brukarrådet, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, 150 000 kr.
2. ”En modell, ett arbetssätt att lyckas”, Hjulsta skolor; Entreprenörskollo, 92 900 kr.
3. Assyriska föreningen; IT-utbildning i baskunskaper för unga, 150 000 kr.
4. Ung och trygg på Järva; 600 000 kr avseende kostnader för samordnartjänst och en heltidstjänst fältförlagd socialsekreterartjänst.
5. Vardagskunskap för Unga Vuxna; 104 000 kr.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 1 115 000 kronor inklusive hyra.

2. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets Park föreningsbidrag med 300 000 kronor.

3. Stadsdelsnämnden beviljar PRO Spånga föreningsbidrag med 4 000 kronor

4. Stadsdelsnämnden beviljar SMU Tenstakyrkan föreningsbidrag med 40 000 kronor

5. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga trygghetsringning föreningsbidrag med 30 000 kronor inklusive telefonkostnad

6. Stadsdelsnämnden beviljar Tensta Unga Örnar föreningsbidrag med 7 000 kronor

7. Stadsdelsnämnden beviljar Skärgårdsstiftelsen föreningsbidrag med 45 000 kronor för aktiviteter och bussresor. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

8. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Blåbandsförening föreningsbidrag med 115 000 kronor.

9. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 400 000 kronor.

10. Stadsdelsnämnden beviljar Kultur och Musikcentrum föreningsbidrag med 50 000 kronor.

11. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Folkdansgille föreningsbidrag med 9 000 kronor.

12. Stadsdelsnämnden avslår övriga ansökningar.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28.
(D nr 008 – 119 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beviljar 50 000 kronor till samverkansgruppen PRO-SPF för kontaktverksamhet på servicehusen i stadsdelen år 2006.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-13.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på medborgarmotion om fotbollsturnering

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-09
(D nr 407 – 43 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

10 Medborgarförslag om tillgänglighet för elöverkänsliga medborgare

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-20.
(D nr 310 – 533 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtandet.

_________________________

11 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-22.
(D nr 304 – 534 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet med förbindelse till spår i Sundbyberg och Spångadalen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-22.
(D nr 304 – 83 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på förslag från Kristdemokraterna om anläggning av boulebana i Spånga centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-22.
(D nr 305 – 147 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Yttrande över reviderat förslag till socialt program för att minska prostitutionen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-27.
(D nr 004 – 23 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Yttrande ang motion om Super Nanny till barnfamiljer i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28.
(D nr 599 – 527 / 05)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

_____________________

16 Svar på remiss om föräldraenkät om barnomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-24.
(D nr 402 – 34 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2007 - 2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-27.
(D nr 004 – 87 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningarnas agenda-21-samordnares gemensamma svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2007-2010.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv Solhem 5

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-21.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad med platser för 6 funktionshindrade i kv Solhem till en preliminärt bedömd bruttohyra på ca 0,6 mnkr per år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd samt 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av ny förskolepaviljong i kvarteret Gulmåran 16 vid Skydraget i Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28.
(D nr 303 – 128 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förslaget till inriktningsbeslut och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kvarteret Gulmåran 16 vid Skydraget 34
2. i Solhem till en årshyra av 1,1 mnkr enligt detta ärende.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut gällande förhyrning av den nya förskolepaviljongen i kv Gulmåran 16, Solhem till en årshyra av 1,1 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd, 0,5 mnkr till förprojektering, 0,6 mnkr för särproduktionskostnader samt 0,5 mnkr för startkostnader hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.
5. Ärendet justeras omedelbart.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående Projektmedel till projekt

Skol-Art andra året

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-24.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 119 000 kr avseende utveckling av arbetet med utagerande högstadieelever i regional grupp genom ART.

Omedelbar justering.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Manscentrum Järva

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 507 500 kronor till Manscentrum Järva för att vidareutveckla arbetet med män som brukar hot och våld mot sina barns mödrar.

Omedelbar justering

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005, beteckning 704-06-3091

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28
(D nr 503 – 457 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisning av 2005 års verksamhet med personligt ombud till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Omedelbar justering.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Kommentarer till granskningen av äldreomsorgen i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och föreslagna åtgärder.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Tensta gruppboende, Elinsborgsbacken 9, 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-01-26.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Månadsrapport februari 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

_______________________

26 Kvalitetsgarantier 2006

Avdelningen för Individ- och familjeomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2006.

_________________________

27 Deltagande i EU-projekt-konferens i Paris, maj 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja projektledare xxxxxxxxxxxxxxxx och samordnare xxxxxxxxxxx, att i tjänsten delta i en konferens i Paris, Frankrike, under tiden 13 -17 maj 2006.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Studieresa till Budapest i Ungern

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner studieresa i Ungern för sju personer som jobbar med lokal- och stadsmiljöfrågor på tekniska avdelningen.

______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Justering av dygnskostnad på utrednings- och akuthemmet Bromstensgården

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner justering av dygnskostnad för ensamboende ungdomar samt föreslagen kostnad för motivations-, stöd-, uppföljnings- och behandlingsuppdrag frö personer som inte bor på Bromstensgården.

2. För behandlingsuppdrag gällande boende på Bromstensgården godkänner stadsdelsnämnden förvaltningens förslag på rabattsystem som gen möjlighet till avgiftsnedsättning utifrån antalet vårddygn.

_______________________

30 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2006

Föreligger nominering från Kommun-HSO Stockholm, 2006-02-13
(D nr 002 – 116 / 06)

Förslag till beslut

1. Leif Ejderhamn, FUB, utses till ledamot i stadsdelens handikappråd 2006

__________________

31 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde med stadsdelens pensionärsråd 2006-02-02.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-01-26.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av Kommunal författningssamling för Stockholm

Anmäles Kommunal författningssamling för Stockholm 2005:14; Regler för ekonomisk förvaltning.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

34 Rapport ang uppsökande verksamhet 80+ år

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-02-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-02-01.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Inkomna allmänna offentliga handlingar februari 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-03-03.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Medborgarförslag om byte av stadsdelsnamnet

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-02.
(D nr 010 – 492 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avvisar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens utlåtande.

________________________

38 Kurser/Konferenser

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v) ej § 58
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s) ej § 59
Ole-Jörgen Persson (m)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s) ej § 59
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Björn Begner (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Ghalia Malki (s)
Gabriella Mathur (kd)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare
Jan Håkansson (fp) ej § 58 samt Mahin Kindberg (fp) § 58, Rashad Rached Abdel Al (v)
§ 58, Anastasia Georgiadou (s) § 59 och Ornina Younan (s) § 59

Anmält förhinder
Erik Lindberg (s), Bengt Porseby(fp)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 55 - 92 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 25-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören informerade om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Stadsdelens personligt ombud, xxxxx xxxxxxx, informerade sedan om verksamheten personligt ombud för funktionshindrade följt av allmänhetens frågestund. Det formella sammanträdet började kl 19.40.

 

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-03-23

Paragrafer:  55  -  99

 

§55 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden

Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokolletskulle justeras 2006-03-23.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 2/2006 från 2006-02-09 blivit justerat 2006-02-16.

_______________________

§56 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att stänga av Värstagårdsvägen även på trottoarerna

b.) Förslag på övergångsställe på Avestagatan

c.) Förslag på trafikhinder på parkvägarna runt Sotingeplan

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_________________________

§58 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-02.

(D nr 013 – 154 / 06)

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) anmälde jäv angående punkt 1och deltog ej i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

Till stadsdelsförnyelse är avsatt för Spånga-Tenstas del 10,1 mkr per år, 40,4 mkr för fyraårsperioden, att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till januari 2006 har stadsdelsnämnden beslutat om projektförslag för 29,95 mkr.

Vid dagens sammanträde skulle fem projektförslag behandlas:

- Gullingeprojektet, Lyktan, Brukarrådet, Tenstakyrkan, Gullingeprojektet(1).

Arbetsgruppens förslag: 150 000 kr.

- ”En modell, ett arbetssätt att lyckas”, Hjulsta skolor, Entreprenörskollo(2).

Arbetsgruppens förslag 92 900 kr.

- Assyriska föreningen; IT-utbildning i baskunskaper för unga(3).

Arbetsgruppens förslag: 150 000 kr.

- Ung och Trygg på Järva, samordnare och heltids fältförlagd socialsekreterare(4). Arbetsgruppens förslag: 600 000 kr.

- Vardagskunskap för Unga Vuxna(5). Arbetsgruppens förslag: 104 000 kr.

Förvaltningen föreslog nämnden att bifalla arbetsgruppernas förslag.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m att godkänna projektförslagen 1,2,4 och 5 samt att avslå förslag 3.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att godkänna projektförslagen 1, 2, 4 och 5 samt att bevilja 100 000 kr till projekt 3.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse

i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna projektförslagen

 1. Gullingeprojektet, Lyktan, Brukarrådet, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, 150 000 kr.

 2. ”En modell, ett arbetssätt att lyckas”, Hjulsta skolor; Entreprenörskollo, 92 900 kr.

 3. Assyriska föreningen; IT-utbildning i baskunskaper för unga, 150 000 kr.

 4. Ung och Trygg på Järva; 600 000 kr avseende kostnader för samordnartjänst och en heltidstjänst fältförlagd socialsekreterartjänst.

 5. Vardagskunskap för Unga Vuxna; 104 000 kr.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Mahin Kindberg (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att

godkänna projektförslagen 1, 2, 4 och 5

att

avslå förslag 3.

Reservation anmäldes även av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

att

godkänna projektförslagen 1, 2, 4 och 5

att

delvis godkänna förslaget 3, genom att bevilja 100 000 till projektet.”

_____________________

§59 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-16.

Jäv anmäldes av ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) avseende Järva Folkets Park och Rune Olofsson (s) och Nils Thulén (s) avseende PRO Spånga och deltog ej i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

I stadsdelsnämndens budget för 2006 finns 1 mkr avsatta till föreningsbidrag. Därutöver finns medel budgeterade för konsthallen.

21 föreningar ansöker om bidrag enligt följande:

- Stiftelsen Tensta konsthall; Söker: 750 tkr + hyra 452 tkr.

Förvaltningens förslag punkt 1: 1 115 tkr inkl hyra

(D nr 009 – 470 / 05)

- Järva Folkets Park; Söker: 300 tkr. Förvaltningens förslag punkt 2: Bifall

(D nr 008 – 452 / 05)

- Vasalund Essinge idrottsförening; Söker: 120 500 kr.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 12 / 06)

- PRO Spånga; Söker 4 tkr. Förvaltningens förslag punkt 3: Bifall

(D nr 008 – 24 / 06)

- SMU i Tenstakyrkan; Söker 40 tkr. Förvaltningens förslag punkt 4: Bifall

(D nr 008 – 31 / 06)

- Föreningen Spånga trygghetsringning; Söker: 30 tkr.

Förvaltningens förslag punkt 5: Bifall.

(D nr 008 – 40 / 06)

- Tensta Unga Örnar; Söker: 10 tkr. Förvaltningens förslag punkt 6: 7 tkr

(D nr 008 – 44 / 06)

- Skärgårdsstiftelsen; Söker: 45 tkr. Förvaltningens förslag punkt 7: Bifall

(D nr 008 – 516 / 05)

- Sundby Flysta Folkhälsoförening; 70 tkr. Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 53 / 06)

- Gulan förening; Söker 90 tkr. Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 56 / 06)

- Assyriska föreningen i Tensta-Stockholm; Söker: 1 014 500 kr.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 61 / 06)

- Taagaare. Söker: Ospecificerat belopp. Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 63 / 06)

- Spånga företagarförening: Söker: 74 tkr. Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 64 / 06)

- Spånga Blåbandförening; Söker: 115 tkr. Förvaltningens förslag punkt 8: Bifall

(D nr 008 – 65 / 06)

- Verdandi Tensta; Söker: 602 tkr. Förvaltningens förslag punkt 9: 400 tkr

(D nr 008 – 66 / 06 - - 008 – 71 / 06)

- Kultur och Musikcentrum; Söker: 50 tkr. Förvaltningens förslag punkt 10: Bifall

(D nr 008 – 115 / 06)

- Somaliska ungdomsföreningen Soodaal. Söker: 37 tkr.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 52 / 06)

- Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen; Söker: Ej specificerat belopp.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 57 / 06)

- Syriska ortodoxa kyrkan i Tensta; Söker: 182 500 kr.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 62 / 06)

- Karma mångkulturellt resruscentrum i Spånga-Tensta; Söker: 560 tkr.

Förvaltningens förslag punkt 12: Avslag

(D nr 008 – 75 / 06)

- Spånga Folkdansgille; Söker: 9 tkr. Förvaltningens förslag punkt 11: Bifall.

(D nr 008 – 131 / 06 )

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bevilja Tensta Konsthall

1 mkr inkl hyra, Unga Örnar 10 tkr, Spånga Företagarförening 35 tkr, Blå Bandsföreningen 85 tkr, Verdandi 260 tkr, att bordlägga ansökan från Vasalund Essinge idrottsförening, Gulan förening, Taagaare, Somaliska ungdomsföreningen Soodaal samt Syrisk ortodoxa kyrkan och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+kd bevilja Tensta Konsthall 452 tkr, Järva Folkets Park 150 tkr, Verdandi 325 tkr, Kultur och Musikcentrum
30 tkr, Spånga Företagarförening 35 tkr, att avslå ansökan från PRO Spånga, i övrigt enligt förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att bevilja Tensta Konsthall 452 tkr, Järva Folkets Park 150 tkr, Spånga Företagarförening 35 tkr, att avslå ansökan från PRO Spånga, att i övrigt bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på yrkandena ansökan för ansökan och fann att det
fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beviljar stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 1 000 000 kronorinklusive hyra.

 2. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets Park föreningsbidrag med 300 000 kronor.

 3. Stadsdelsnämnden beviljar PRO Spånga föreningsbidrag med 4 000 kronor

 4. Stadsdelsnämnden beviljar SMU Tenstakyrkan föreningsbidrag med 40 000 kronor

 5. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga trygghetsringning föreningsbidrag med 30 000 kronor inklusive telefonkostnad

 6. Stadsdelsnämnden beviljar Tensta Unga Örnar föreningsbidrag med 10 000 kronor

 7. Stadsdelsnämnden beviljar Skärgårdsstiftelsen föreningsbidrag med 45 000 kronor för aktiviteter och bussresor. Kostnad för medföljande fritidsledare får belasta förvaltningens ordinarie anslag.

 8. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Blåbandsförening föreningsbidrag med 85 000 kronor.

 9. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 260 000 kronor.

 10. Stadsdelsnämnden beviljar Kultur och Musikcentrum föreningsbidrag med 50 000 kronor.

 11. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Folkdansgille föreningsbidrag med 9 000 kronor.

 12. Stadsdelsnämnden beviljar Spånga Företagarförening 35 000 kr.

 13. Stadsdelsnämnden bordlägger frågan om föreningsbidrag till organisationerna Vasalund Essinge idrottsförening, Gulan förening, Taagaare, Somaliska ungdomsföreningen Soodaal samt Syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta.

 14. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Sundby Flysta Folkhälsoförening.

 15. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Assyriska föreningen i Tensta-Stockholm

 16. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen.

 17. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Karma mångkulturellt resurscentrum i Spånga-Tensta.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag på punkterna

4. SMU Tenstakyrkan

5. Spånga Trygghetsringning

6. Tensta Unga Örnar

7. Skärgårdsstiftelsen

8. Spånga Blåbandförening

11. Spånga Folkdansgille

Att bifalla följande förslag till beslut på övriga punkter

1. Stadsdelsnämnden beviljar stiftelsen Tensta Konsthall bidrag till kostnader för hyra för utställningslokal med 452 000 kronor

2. Stadsdelsnämnden beviljar Järva Folkets Park föreningsbidrag med 150 000 kronor

3. Stadsdelsnämnden avslår PRO Spångas ansökan om föreningsbidrag 4000kronor

9. Stadsdelsnämnden beviljar Verdandi Tensta föreningsbidrag med 325 000 kr avseende 40 000 kr Lovverksamhet, Sport och höstlov, 180 000 kr sommarverksamhet hela sommaren, Alternativ helg 30 000kr, Flickors verksamhet 75 000 kr

10. Stadsdelsnämnden beviljar Kultur och Musikcentrum föreningsbidrag 30 000 kr.

Att ansluta oss till yrkandet att bevilja Spånga Företagarförening 35 000 kr.

Stadsdelsnämnden avslår övriga ansökningar

Att i övrigt anföra

Tensta konsthall har under många år fått ett stort ekonomiskt stöd från stadsdelsnämnden Spånga-Tensta. Konsthallen bedriver idag och har tidigare också bedrivit intressant verksamhet såväl för Spånga-Tenstabor som hitresta. Vi har tidigare påtalat att konsthallen i allra första hand bör stödjas av kulturnämnden o andra intressenter, detta skedde senast när föreningsbidraget beviljades för 2005. Anledningen är att stadsdelarna inte tilldelas medel för denna typ av verksamhet. Vi föreslår att bidrag utbetalas för hyreskostnaderna. Tensta Konsthalls hyreskontrakt är tecknat mellan Centrumkompaniet och stadsdelen.”

Reservation anmäldes även av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut 4-11

Att avslå förvaltningens pkt 3

Att bevilja Järva Folkets Park föreningsbidrag med 150.000 kronor

Att bevilja stiftelsen Tensta Konsthall bidrag med 452.000 kronor för täckning av hyreskostnader för 2006

Att ansluta oss till yrkandet att bevilja Spånga Företagarförening 35 000 kr

Att därutöver anföra

Tensta Konsthall fyller en viktig funktion i stadsdelens kulturliv. Den har på ett positivt sätt bidragit till att sätta Tensta på kartan och den fyller en viktig funktion i hela stadens kulturliv.

Kultur är däremot inte en av stadsdelens kärnuppgifter. Den moderata hållningen är att det
är Kulturnämnden som har att bevilja verksamhetsstöd till stadens olika kulturinstitutioner.
Vi kan därför inte gå med på att stadsdelen skall bevilja ett allmänt verksamhetsbidrag till Tensta Konsthall.

Moderaterna vill att stadsdelsnämnden tar ett samlat grepp omkring frågan om verksamhetsbidrag till frivilliga föreningar. En klar och uttalad policy för hur verksamhetsbidragen skall fördelas är av största vikt framöver.”

________________________

§60 Ansökan om medel för fortsatt kontaktverksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28.

(D nr 008 – 119 / 06)

ÄRENDET

Samverkansgruppen SPF/PRO bedriver sedan flera år tillbaka en kontaktverksamhet
på de två servicehusen i Spånga-Tensta. Samverkansgruppen arrangerar trivselträffar
och bussutflykter. På gruppboendena i stadsdelen anordnas en återkommande aktivitet ”Guldkanten” på söndagar.

Samverkansgruppen ansöker nu om bidrag på 50 000 kr för fortsatt verksamhet.

Förvaltningen ansåg att den verksamhet samverkansgruppen bedriver är ett viktigt inslag
för att höja trivseln på enheterna och föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar 50 000 kronor till samverkansgruppen PRO-SPF för kontaktverksamhet på servicehusen i stadsdelen år 2006.

___________________________

§61 Förslag till underlag till budget för år 2007 med beräkningar för åren 2008 och 2009

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-13.

(D nr 102 – 180 / 06)

ÄRENDET

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas.

Förvaltningens förslag till underlag för budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 förelades nu nämnden för godkännande.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget 2007 och inriktning för år 2008 och 2009, att förvaltningens förslag lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden samt text.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att lämna förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget ställningstagande samt anförandetext.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att nämnden ställer sig bakom kristdemokraternas budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2007 och inriktning för år

2008 och 2009, att förvaltningens förslag lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och tjänstgörande
ersättaren Jan Håkansson (båda fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Underlaget för budget 2007-2009 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2006
med inriktning för åren 2007, 2008 o 2009. Folkpartiet har inte samma prioriteringar
för Stockholms stads och stadsdelen Spånga-Tenstas verksamhet. Vårt budgetförslag
i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola
och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byråkrati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

Som underlag för arbetet med budget 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009
hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006
års budget.

Förslag till beslut

1. Att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2007 och inriktning för år 2008 och 2009.

2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.”

Reservation anmäldes även av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

Stadsdelsnämnden beslutar

att lämna förvaltningens förslag till flerårsprogram utan eget ställningstagande samt

att därutöver anföra följande

Vi lämnar förslaget till flerårsprogram utan eget ställningstagande och hänvisar till de förslag som lämnats i den moderata budgetreservationen för 2006 års budget.”

Reservation anmäldes också av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

Underlaget för budget 2007-2009 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007, 2008 o 2009. Kristdemokraterna har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Spånga-Tenstas verksamhet. Kristdemokraternas viktigaste prioritering är att ge förbättrade livsvillkor för familj, barn, äldre och invandrare. Vi vill underlätta för företagande och vi vill se fler aktörer inom offentlig sektor inte minst inom barn och äldreomsorgen. Att skapa mer tid för barnen är ett viktigt politiskt mål för oss Kristdemokrater därför vill vi ha en helt ny familjepolitik som ger föräldrarna tid och möjlighet att själva bestämma över hur de ska ha sin barnomsorg. Kristdemokraterna villatt omvandlingen från servicehus till seniorboenden stoppas och de äldre skall ges
valfrihet att själva bestämma över sin situation och känna trygghet under sin
ålderdom.

Kristdemokraterna vill att de som kan arbeta också skall göra det och därför vill vi
införa en jobbgaranti i hela Stockholm som innebär att om en person blir arbetslös
och söker socialbidrag, skall börja jobba igen inom 5 dagar.

Som underlag för arbetet med budget 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i Kristdemokraternas förslag gällande 2006 års budget.

Förslag till beslut

1. Att nämnden ställer sig bakom Kristdemokraternas budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2007 och inriktning för år 2008 och 2009.

2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

___________________________

§62 Svar på medborgarmotion om fotbollsturnering

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-09

(D nr 407 – 43 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har lämnat förslag om att stadsdelsförvaltningen ska ordna fotbollsturneringar på Spånga IP för ungdomar 2-3 gånger/år. Det är pojkar i Engelbrektskolan som vill bilda ett 11-mannalag och spela fotboll med jämngamla ungdomar i Spånga-Tensta.

Förvaltningens spontanidrottsledare tror inte att det är något problem att få ihop 11-mannalag även här. Tanken är att under fredagseftermiddagar i maj ordna turneringar både på Spånga IP och på Östermalms IP.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§63 Medborgarförslag om tillgänglighet för elöverkänsliga medborgare

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-20.

(D nr 310 – 533 / 05)

ÄRENDET

Några medborgare har föreslagit att allmänna lokaler, väntrum, behandlingsrum osv.
utrustas med vanliga glödlampor, att datorerna släcks när elöverkänsliga personer är
där samt att förbud för mobiltelefoner införs.

Stadsdelens ambition är självfallet att alla medborgare ska känna sig välkomna och
kunna besöka förvaltningens lokaler. Handikapprådet har diskuterat medborgarförslaget
och anser att förvaltningen för kunna erbjuda särskilda besöksrum för elöverkänsliga,
rum som saknar datorer och mobiltelefoner.

Förvaltningen har tagit fasta på förslaget och ett nytt besöksrum har installerats precis innanför entrén i förvaltningsbyggnaden på Tenstagången 55. Förvaltningen har nu
bestämt att detta rum ska anpassas så att elöverkänsliga personer kan tas emot efter
avtalad tid. Rummet kommer att utrustas med armatur för vanliga glödlampor och inga datorer eller mobiltelefoner kommer att vara påslagna vid möten med besökare som
i förväg informerar förvaltningen om att de är elöverkänsliga.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt tjänsteutlåtandet.

_________________________

§64 Svar på medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-22.

(D nr 304 – 534 / 05)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att stadsdelsnämnden uppför en hundrastgård i Tensta.

Generellt har staden som policy att hundrastgårdar ska vara förbehållna innerstaden där konkurrensen om markanvändningen är stor.

Stadsdelsförvaltningen har dock förståelse för fördelarna med hundrastgårdar, men
har svårt att ta på sig kostnader för skötsel. Förslagsställaren föreslås vända sig till stadsdelsförnyelsen för att söka medel för kostnaderna att anordna en hundrastgård.
Möjlighet finns att teckna brukaravtal med stadsdelsförvaltningen för skötsel av
rastgården.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________

§65 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet med förbindelse till spår i Sundbyberg och Spångadalen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-22.

(D nr 304 – 83 / 06)

ÄRENDET

Förvaltningen har på februarinämnden besvarat ett medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidspår på Järvafältet. Stadsdelförvaltningen har via entreprenör spårat
en 9 km lång slinga på Järva fri-område i samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning. Samme medborgare vill dock att spåret anknyts till Ursviksspåret i Sundbyberg samt att maskinspåret även förlängs till att omfatta fälten mellan Rinkeby och Bromsten samt
mellan Solhem och Tensta/Hjulsta.

Förvaltningarna har funnit att det på ett enkelt sätt, utan kostnadsfördyrningar, går att
ansluta spåret till Ursviksspåret. Stadsdelsförvaltningarna har varit överens om att spåret endast skulle läggas på Järva fri-område, och inte på parkmarken i stadsdelarna. På parkmarken finns risk att spåren trampas upp då många människor utan skidor befinner
sig på dessa fält.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta

tjänsteutlåtande.

_____________________

§66 Svar på förslag från Kristdemokraterna om anläggning av boulebana i Spånga centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-22.

(D nr 305 – 147 / 05)

ÄRENDET

Kristdemokraterna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att anlägga en boulebana i Spånga centrum.

Förvaltningen ställde sig positiv till förslaget. Det kommer att arbetas in bland övriga
punkter när förslag till stadsdelsförnyelsen tas fram gällande upprustning av Spånga Torg. Boulebanor är dessutom under utredning genom stadsdelsförnyelsen via en annan förslagsställare på markyta invid Spånga Tennishall.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§67 Yttrande över reviderat förslag till socialt program för att minska prostitutionen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-27.

(D nr 004 – 23 / 06)

ÄRENDET

Socialtjänstnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag reviderat stadens sociala
program för att minska prostitutionen. Stadsdelsnämnden m.fl. har fått programmet
för yttrande.

Programmet riktar sig till stadens alla nämnder och bolag och innefattar frågor som
berör staden som arbetsgivare, förebyggande arbete, vård- och behandlingsinsatser samt frågor kring människohandel för sexuella ändamål. Syftet med programmet är att lyfta
fram områden där staden kan understödja den svenska lagstiftningen och bidra till en
minskad efterfrågan på sexuella tjänster och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ambitionen i programmet är att hitta en rimlig nivå på stadens åtaganden och att prioritera satsningar som kan ge resultat.

Förvaltningen ansåg att socialtjänstnämnden i sitt förslag har ringat in den omfattning
som man förutsatt sig och att programförslaget väl svarar mot det uttalade syftet.

Förvaltningen stöder socialtjänstnämnden förslag till revidering av Stockholms stads
sociala program för att minska prostitutionen.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att delvis
bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättare Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär
det en tydlig politisk markering att detta är en prioriterad fråga, där staden är beredd att
möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande.
Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänst-förvaltningen som ute i stadsdelarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera
de insatser som görs.

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det
gäller inte minst inom nya och växande problemområden som Internetprostitution och trafficking.

Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

I den delrapport från projektet mot nätprostitution som redovisas i ett annat ärende till nämnden framgår tydligt det mycket stora behovet av fortsatt arbete med denna fråga. Då krävs också tydliga politiska prioriteringar av frågan. En fortsatt prioritering av resurser
för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan.

Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Det sägs vidare att det ofta är en lång process att ta sig ur prostitution. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behandlingshem eller andra vårdalternativ finns.

Erfarenheter från Prostitutionscentrum visar att det finns en tydlig brist på behandlings-alternativ för kvinnor som försöker komma ur sin situation. Många är så skadade av åratal
av övergrepp och missbruk att de behöver stöd under en längre tid. Kvinnorna har ofta drabbats av övergrepp som barn och skadats psykiskt på vägen Samtalsterapin behöver
därför kompletteras med nya behandlingsalternativ, i möjligaste mån i samarbete med landstinget.

Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behandlingsalternativ för denna grupp.

När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning.

Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de personer som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer.
Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa
människor.

Vi vänder oss också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Risken är stor att stadsdelarna mycket sällan får
sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt
av staden.

Förslaget till nytt program tar upp vikten av att arbeta förebyggande mot prostitution. Det
är mycket bra. Vi vill dock peka på behovet av en ökad kunskapsöverföring mellan prostitutionsenheten och stadsdelarna. Prostitutionsenheten har också ett viktigt uppdrag
som katalysator för att få igång arbetet på exempelvis skolor. Vi vill understryka att upp-draget att arbeta förebyggande inte får utdelas passivt utan måste innehålla krav på uppföljning.

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga,
en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där framför allt ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare
än många vuxna förstår.

Programförslaget understryker vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet för att minska prostitutionen. Detta är helt riktigt. Men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på frågan får inte fastna på förslag som enbart handlar om krav på porrfria hotell eller förbud mot viss typ av reklam. Arbetet för att bryta prostitutionen måste gå avsevärt djupare än så.

Till sist vill vi också understryka vikten av att kontinuerligt utvärdera det arbete som görs för att motverka prostitutionen i stadens olika verksamheter.”

______________________

§68 Yttrande ang motion om Super Nanny till barnfamiljer i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28.

(D nr 599 – 527 / 05)

ÄRENDET

I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna att stadsdelsnämnderna
ges i uppdrag att utreda behovet av och efterfrågan från barnfamiljer för en kommunal
Super-Nanny. Stadsdelsnämnden har fått motionen för yttrande.

Spånga-Tensta har valt att satsa på gruppverksamheter för föräldrar i det förebyggande
arbetet för att på det sättet nå fler föräldrar, samtidigt som föräldrarna också kan bli ett
stöd för varandra.

Vid två av de öppna förskolorna i stadsdelen bjuder familjerådgivarna vid familjecentralen
in föräldrar till en öppen gruppverksamhet, där man diskuterar barn och föräldraskap.

Till familjecentralen bjuds också föräldrar in för att delta i gruppverksamheten Komet,
som är en verksamhet för föräldrar som har svårt att handskas med sina barns trotsiga och bråkiga beteenden. Föräldrar till sex barn deltar i varje gruppserie och man arbetar mycket med hemuppgifter. Varje grupp leds av två utbildade kometgruppsledare. Responsen från föräldrarna har varit god och efterfrågan stor, vilket innebär att det hittills inte varit svårt
att fylla platserna.

Förvaltningens uppfattning är att ett system med supernannies som är sanktionerat av Stockholms stad måste vara kvalitetssäkrat antingen genom att systemet inordnas i stadens egen verksamhet, att staden certifierar ett antal personer eller att upphandla tjänsten.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade ett eget förslag till svar på motionen och
yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Reservation anmäldes av Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö
(alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att motionen anses besvarad med följande:

Moderaterna delar Ewa Samuelsson och kristdemokraternas uppfattning gällande vikten
av snabba insatser för familjer i behov av insatser och stöd. Det är viktigt att det finns ett breddat utbud av stödinsatser för barnfamiljer i behov hjälp.

Frivilligorganisationer och ideella organisationer har en viktig roll i det förebyggande
arbetet. Insatser avseende Super Nanny-stöd är av sådan art att många familjer i Stockholm kan anse sig behöva motsvarande hjälp stundom. Det borde därför finnas möjlighet till en normal marknad för dessa tjänster, men de höga skatter på arbete som idag finns i Sverige omöjliggör denna.

En kommunalt driven ”Super-Nanny”-verksamhet kan däremot inte moderaterna stödja.”

_____________________

§69 Svar på remiss om föräldraenkät om barnomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-24.

(D nr 402 – 34 / 06)

ÄRENDET

I en motion föreslår kristdemokraterna att utrednings- och statistikkontoret får
i uppdrag att genomföra en enkätundersökning för att utröna vilken typ av
barnomsorg som föräldrarna föredrar under småbarnstiden.

Förvaltningen hade inga invändningar mot motionärens förslag utan ansåg att en enkätundersökning bland föräldrarna om vilken form av förskoleverksamhet eller
annan barnomsorg som föräldrar önskar, sannolikt skulle underlätta stadsdelens
bedömning av behov av antalet förskoleplatser.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

________________________

§70 Svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2007 - 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-27.

(D nr 004 – 87 / 06)

ÄRENDET

Stadsledningskontoret samordnar på uppdrag av Kommunstyrelsen framtagandet
av stadens nya miljöprogram för perioden 2007-2010. Syftet är att få fram ett mer verksamhetsinriktat miljöprogram som fokuserar på stadens rådighet. I det föreslagna miljöprogrammet är det sex målområden med samma inriktning som i det nuvarande miljöprogrammet. Några miljöområden har formulerats om. Delmålen är bättre
anpassade till den verksamhet som stadsdelsnämnden behöver.

Stadsdelsförvaltningarnas agenda 21-samordnare har gemensamt sammanställt
remissvaret.

Fp, m och kd meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningarnas agende-21-samordnares gemensamma svar på remissen om Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Fp, m och kd lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

_____________________________

§71 Förslag till inriktningsbeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv Solhem 5

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-21.

(D nr 303 – 127 / 06)

ÄRENDET

Ett nytt bostadsområde med flerbostadshus för ca 130 lägenheter med bostadsrätt
planeras i kv. Solhem 5 i Spånga. I lokalförsörjningsplanen för 2006-2014 har angivits
behov av ytterligare en gruppbostad för 6 personer i stadsdelen. Erbjudande har nu
kommit från byggherren om att förlägga en gruppbostad med 6 lägenheter på nedre
planet i ett av flerbostadshusen.

Eftersom lägenheterna är bostadsrätter innebär detta att staden via saluhalls- och fastighetsförvaltningen måste köpa lägenheterna för vidare uthyrning till stadsdelsförvaltningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om förhyrning
av en gruppbostad med platser för 6 funktionshindrade i kv Solhem till en preliminärt
bedömd bruttohyra på ca 0,6 mnkr per år.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd samt 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________

§72 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av ny förskolepaviljong i kvarteret Gulmåran vid Skydraget i Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28.

(D nr 303 – 128 / 06)

ÄRENDET

Med anledning av generationsväxlingar och den fortsatta byggnationen i kv. Gunnebo finns behov av ytterligare 35-40 förskoleplatser i Solhem.

Möjlighet finns att ställa upp en förskolepaviljong med 2 avdelningar med tillfälligt bygglov på parkmarken invid den befintliga förskolan på Skydraget 34 i Solhem. ärdigställandet kan beräknas till mitten av maj 2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förslaget till inriktningsbeslut och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kvarteret Gulmåran 16 vid Skydraget 34 i Solhem till en årshyra av 1,1 mnkr enligt detta ärende.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut gällande förhyrning av den nya förskolepaviljongen i kv Gulmåran 16, Solhem till en årshyra av 1,1 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd, 0,5 mnkr till förprojektering, 0,6 mnkr för särproduktionskostnader samt 0,5 mnkr för startkostnader hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

4. Ärendet justeras omedelbart.

________________________

§73 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående Projektmedel till projekt

Skol-Art andra året

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-24.

(D nr 405 – 134 / 05)

ÄRENDET

Projekt Skol-ART syftar till att genom ett tätt samarbete mellan Hjulsta skolor och Familjeresursen, pedagogik – behandling, i den regionala gruppen för högstadieelever

och med ART(Aggression Replacement Training) som samlande metod, skapa en
skolform som svarar mot utagerande elevers behov. Projektet förväntas öka elevernas möjlighet att ta till sig undervisningen och att, på ett bättre sätt ta emot elever från
skolor med behandling. Projektettiden är 2005-09-19 – 2007-09-18.

I ärendet redovisades projektet fram till 2006-01-31 och förvaltningen föreslog nu
nämnden att ansöka hos Länsstyrelsen om fortsatta projektmedel.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 119 000 kr
avseende utveckling av arbetet med utagerande högstadieelever i regional grupp
genom ART.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________

§74 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt Manscentrum Järva

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28.

(D nr 599 – 181 / 06)

ÄRENDET

Arbetet med männen som brukar våld mot sina barns mödrar är ett eftersatt område. För
att barnen ska få en så positiv familjesituation som möjligt, måste man hitta arbetssätt
som kan påverka mannen/fadern till att inte bruka hot och våld utan hitta mer konstruktiva förhållningssätt till sin familj. Erfarenheter visar att en framkomlig väg är att få männen
att fokusera mer på barnens situation. Projekt Manscentrum har pågått sedan september
2005 och är finansierat av Kompetensfonden fram till 2006-09-30. Målgruppen är svår
att nå och utvecklingen av förhållningssätt och metoder är viktig och tidskrävande.

Då detta utvecklingsbehov kvarstår, även om man hunnit en bit på väg, föreslog förvaltningen nämnden att hos Länsstyrelsen ansöka om projektmedel för att driva verksamheten vidare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 507 500 kronor till Manscentrum Järva för att vidareutveckla arbetet med män som brukar hot och våld mot sina barns mödrar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

____________________________

§75 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005, beteckning 704-06-3091

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28

(D nr 503 – 457 / 05)

ÄRENDET

Personligt ombud kan erbjudas till personer med psykiska funktionshinder
som har ett funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt
handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.

Ifall personer inte tillhör målgruppen kan personligt ombud ändå rådgöra med
personer om att de har rätt att vända sig till andra aktörer som att ansöka om
gode män, boendestödjare eller handikappombudsmannen.

Under 2005 hade 65 personer i stadsdelen begärt personligt ombud.

I tjänstutlåtandet lämnades en redovisning av verksamheten för 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisning av 2005 års verksamhet med personligt ombud till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

____________________________

§76 Rapport från äldreombudsinspektörerna

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-01 samt yttrande från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-03-08.

(D nr 504 – 182 / 06)

ÄRENDET

Under 2005 genomfördes en granskning av stadsdelens äldreomsorg i sin helhet av
en äldreomsorgsinspektör. I rapporten framkom en del kritik och synpunkter på hur verksamheten kan förbättras.

I tjänsteutlåtandet kommenterade förvaltningen rapporten och redogjorde för åtgärder
som redan vidtagits samt föreslog ytterligare åtgärder för att förbättra verksamheten
bl.a. följande.

- För att förbättra beställarenhetens arbete föreslogs att en anställning som biståndshandläggare ombildas till enhetschef för gruppen från 1 april 2006.

- Från 1 april kommer en demenssjuksköterska att arbeta tillsammans med öppna
hemtjänsten för att bl.a. vara ett stöd för anhöriga som vårdar dementa i hemmet.

- Hemtjänsten i Spånga-Tensta samlas under en chef och avsikten är att genomföra nödvändiga förändringar i båda hemtjänstgrupperna och få lika arbetssätt och rutiner. Scheman ska anpassas efter beställningarna.

- Vid ett äldreboende har 1 mars startat projektet Lära genom arbete.

- Miljön i de allmänna utrymmena i gruppboendena ska ses över för att försöka
öka hemtrevnaden.

- En översyn av rehabiliteringsresurserna kommer att ske under hösten.

- Lokalerna i Fristad sjukhem uppfyller inte de krav som ställs idag. Möjligheterna
att hitta alternativa lokaler alternativt bygga om Fristad sjukhem ska undersökas
under året.

Ordföranden Abdo Goriya informerade om att nämnden kommer att bjuda in äldreomsorgsinspektör xxxxxxxxxxx för en genomgång av rapporten för att därefter
ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att åter-
remittera rapporten, att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att till nästa sammanträde
återkomma med en strukturerad åtgärdsplan med tydliga tidsangivelser när åtgärderna
ska vara genomförda, att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till plan
för en öppen dagverksamhet i stadsdelen samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens
förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet för beslut vilket avslogs.

Därefter ställde ordföranden övriga yrkanden under proposition och fann att det
fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och föreslagna åtgärder.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö
(m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att återemittera rapporten

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att till nästa sammanträde återkomma med en strukturerad åtgärdsplan med tydliga tidsangivelser när åtgärderna ska vara genomförda

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till plan för en öppen dagverksamhet i stadsdelen

att i övrigt anföra

Granskningen av äldreomsorgen i Spånga-Tensta 2005 visar på många allvarliga brister
i stadsdelens äldreomsorg. Majoritetens besparingar på stadens äldre medborgare i behov
av hjälp visar sig nu tydligt i vår stadsdel. ”Ambitionen om att få ekonomin i balans är så stark att den viktiga dialogen och diskussionen om verksamhetens mål och mening kommer
i skymundan.” Rapporten visar på många brister i olika verksamheter liksom problemen
med samverkan med landstingets verksamheter.

I kommentarerna till rapporten saknas en del av de berörda områdena. Vi anser heller inte
att det räcker med kommentarer. Vi efterlyser förslag på fler konkreta åtgärder för att för-bättra stadsdelens äldreomsorg.”

_______________________

§77 Uppföljning av hälso- och sjukvården vid Tensta gruppboende, Elinsborgsbacken 9, 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-01-26.

(D nr 506 – 183 / 06)

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska göra uppföljningar av kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer. I detta ligger att se att de regler, lagar och förordningar som finns
för hälso- och sjukvården efterlevs.

Insatserna på de olika våningsplanen vid Tensta gruppboende varierar. Sjuksköterskornas
och paramedicinarnas kompetens är god. Många bland vårdpersonalen behöver ges
möjlighet till utbildning.

Problem som kan komma att öka är de då boende får en demenssjukdom. I dessa fall är
det viktigt att resurser finns för att kunna ha en utökad bemanning.

BESLUT

1. Nämnden godkänner rapporten.

__________________

§78 Månadsrapport februari 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-08

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.
Detta är månadsrapporten för februari som redovisar kostnader och intäkter tom
februari månad.

Föregående års budget var i stort sett i balans, vilket är ett bra utgångsläge för 2006.
För anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms ingen nettoavvikelse när budgeten justeras
utefter årets prestationsförändringar inom förskola, skola, skolbarnsomsorg, personer
med funktionshinder och flyktingmottagande.

Socialbidragsanslaget bedöms som otillräckligt. De två första månadernas förbrukning
ligger 0,6 Mkr högre per månad än budget. Anslaget för försörjningsstöd är 14,2 Mkr
lägre än bokslutet för 2005.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

_______________________

§79 Kvalitetsgarantier 2006

Avdelningen för Individ- och familjeomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-27.

(D nr 500 – 184 / 06)

ÄRENDET

Arbetsgrupperna inom avdelningen för individ- och familjeomsorg
har i enlighet med stadens kvalitetsstrategi formulerat åtaganden.
Med dessa som utgångspunkt har arbetsgrupperna formulerat kvalitets-
garantier för 2006.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2006.

_________________________

§80 Deltagande i EU-projekt-konferens i Paris, maj 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-01.

(D nr 299 – 185 / 06)

ÄRENDET

NTA Stockholm – Naturvetenskap och Teknik för Alla i Stockholms stad – är ett skolutvecklingsprojekt inom naturvetenskap och teknik i grundskolan. NTA är ett
samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien, kommuner och högskolor. I Stockholm, som är en av 55 deltagande kommuner,
har 13 stadsdelar gått samman kring utvecklingen och driften av NTA sedan augusti
2005. Spånga-Tensta har arbetsgivaransvaret för NTA Stockholm.

NTA Stockholm deltar sedan januari 2006 i EU-projektet POLLEN. Det är ett samarbetsprojekt mellan 12 europeiska länder som alla har en strävan att förnya
och vitalisera NO-undervisningen.

Förvaltningen föreslog nu att nämnden beviljar två personer att i tjänsten delta
i konferens i Paris.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja projektledare xxxxxxxxxxxxxxxx och samordnare xxxxxxxxxxx, att i tjänsten delta i en konferens i Paris, Frankrike,
under tiden 13 -17 maj 2006.

_____________________________

§81 Studieresa till Budapest i Ungern

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-23.

(D nr 299 – 186 / 06)

ÄRENDET

Tekniska avdelningen ansöker om att sju personer, som inom avdelningen arbetar
med lokal- och stadsmiljöfrågor, får åka på studieresa för att studera motsvarande
frågor i Ungerns huvudstad.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna studieresan

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner studieresa i Ungern för sju personer som jobbar
med lokal- och stadsmiljöfrågor på tekniska avdelningen.

______________________________

§82 Justering av dygnskostnad på utrednings- och akuthemmet Bromstensgården

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-20.

(D nr 012 – 122 / 06)

ÄRENDET

Bromstensgårdens verksamhet har under förra året utökats med att omfatta insatser
förlagda utanför institutionen. Kostnaden för dessa insatser föreslås vara 1 000 kr/timme.

Därutöver erbjuds uppdragsgivare behandlingsinsatser för familjer efter avslutad
utredning. Kostnaden för dessa behandlingsinsatser följer ett rabattsystem räknat på
antalet vårddygn.

Vidare föreslås en höjning av dygnskostnaden för ensamma ungdomar med 300 kr/dygn.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner justering av dygnskostnad för ensamboende ungdomar
samt föreslagen kostnad för motivations-, stöd-, uppföljnings- och behandlingsuppdrag
för personer som inte bor på Bromstensgården.

2. För behandlingsuppdrag gällande boende på Bromstensgården godkänner stadsdelsnämnden förvaltningens förslag på rabattsystem som ger möjlighet till avgiftsnedsättning utifrån antalet vårddygn.

_______________________

§83 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2006

Förelåg nominering från Kommun-HSO Stockholm, 2006-02-13

(D nr 002 – 116 / 06)

BESLUT

1. Leif Ejderhamn, FUB, utses till ledamot i stadsdelens handikappråd 2006.

__________________

§84 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelens pensionärsråd
2006-02-02.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§85 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde
2006-01-26.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________________

§86 Anmälan av Kommunal författningssamling för Stockholm

Anmäldes Kommunal författningssamling för Stockholm 2005:14;
Regler för ekonomisk förvaltning.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

§87 Rapport ang uppsökande verksamhet 80+ år

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-02-28.

(D nr 504 – 187 / 06)

ÄRENDET

I verksamhetsplanen för 2005 beslutades att alla i stadsdelen som fyllt 80 år och inte
har några insatser från äldreomsorgen skulle uppsökas under året.

Brev skickade till 393 hushåll. Ett tiotal brev kom i retur med anteckning ”adressaten
okänd” och 174 svarade inte alls. Av de 219 som svarade ville övervägande delen inte
ha hembesök, 122 hushåll, medan 97 önskade det. Av dem som fick hembesök beviljades
18 hushåll insatser i hemmet som en direkt följd av besöket. Några återkom senare under
året och ansökte om hjälp. Många av dem som besöktes uppgav att det kändes bra att få
träffa biståndshandläggaren om det skulle vara så att de senare behövde kontakta äldreomsorgen.

Den uppsökande verksamheten kommer att fortsätta även om den tar förhållandevis
mycket tid. Förvaltningen ansåg dock att det är viktigt att fortsätta med det uppsökande arbetet och göra det till en naturlig del av biståndshandläggarnas arbete.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (båda fp) enligt följande:

”Efter ett initiativ från fp, m och kd bedrivs nu uppsökande verksamhet för innevånare i Spånga-Tensta som är över 80 år. Rapporten visar att många uppskattat att bli kontaktade
och att få information om vilken hjälp man kan få och vart man ska vända sig. 18 hushåll
har beviljats insatser i hemmet som en direkt följd av hembesöket. Detta visar att det är viktigt med uppsökande verksamhet. De undersökningar som gjorts av bl a socialstyrelsen angående uppsökande verksamhet visar på att det är viktigt med kontinuitet och att besöken
är återkommande.”

_______________________

§88 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde
2006-02-01.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________

§89 Inkomna allmänna offentliga handlingar februari 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-03-03.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

____________________

§90 Medborgarförslag om byte av stadsdelsnamnet

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-02.

(D nr 010 – 492 / 05)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att stadsdelsnamnet Spånga-Tensta borde ändras. Förslagsställaren menar att området Hjulsta helt kommit bort från kartan.

Förvaltningen svarade att Spånga-Tensta består av flera olika stadsdelar och
stadsdelsområdet kan inte heta enbart Spånga eftersom även Rinkeby tillhör
Spånga församling. Dessutom används namnet Tensta i många sammanhang
som ett begrepp för både Tensta och Hjulsta.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avvisar medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens

utlåtande.

___________________________

§91 Kurser/Konferenser

Seminarierna om fördjupning i Det handikappolitiska programmet för

Stockholms stad togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 2 personer från majoriteten och 2 personer
från oppositionen kan delta vid seminarierna 21/2, 7/3, 21/3, 28/3, 27/4, 4/5,
11/5, 17/5 och 30/5.

______________________

§92 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) överlämnade skrivelse från m

Tryggt och snyggt i Spånga-Tensta, 2006-03-14.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

________________________

- Ledamoten Rune Olofsson (s) frågade om det finns möjlighet att en biståndsbedömare
kan finnas tillgänglig på medborgarkontoret någon dag/vecka.

Ordföranden Abdo Goriya (s) svarade att frågan tas upp tillsammans med övriga äldreomsorgsfrågor på särskilt möte.

_____________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 92)