Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
______________________________________________________________


Föredragningslistor:
A. Allmänna ärenden som kan behandlas på öppet
nämndsammanträde.
Allmänheten är välkommen att närvara.

B. Ärenden som inte får behandlas på öppet
nämndsammanträde, d v s ärenden som gäller
myndighetsutövning eller med sekretess enligt
sekretesslagen.
Allmänheten får inte närvara.

C. Enskilda ärenden
Allmänheten får inte närvara.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (21/12)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 16/11, justerat 23/11)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på ändring vid infarterna till gångstråken vid Husingeplan och Järingegränd för att få stopp på okynnestrafik och –parkering i området.

_______________________

4 Svar på medborgares önskemål om uppsättning av parkbänk vid Edingekroken

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-27.
(D nr 306 – 597/06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på medborgarförslag om angående rökburar vid ingångar till Tensta centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-29
(D nr 310 – 602/06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarnas önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag till ombyggnad av kök och matsal vid Elinsborgsskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-24.
(D nr 303 – 651 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ombyggnad av Elinsborgsskolans kök och matsal till en hyreskostnad på 665 tkr per år.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar ang motion (2006:37) om de hemlösas situation

Föreligger tjänstutlåtande 2006-11-28.
(D nr 599 – 574 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Månadsrapport november 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-12-05.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av skrivelse till stadsledningskontoret

Anmäles stadsdelsdirektörens skrivelse 2006-11-09 till stadsledningskontoret; Förtydligande av tjänsteutlåtande gällande genomförandebeslut om ny förskola i kv. Lilla Tensta.
(D nr 303 – 31 / 05)

Förslag till beslut

1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

___________________________

10 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäles trafikkontorets svar 2006-11-22; Ärende inkommet via Spånga-Tensta stadsdelsnämnd rörande trafikbuller från Sörgårdsvägen.

Förslag till beslut

1. Svaret läggs till handlingarna.

_____________________

11 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådet 2006-11-01.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-11-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådet 2006-10-27.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av utdrag ur protokoll från stadsbyggnadsnämnden

Anmäles utdrag ur protokoll från stadsbyggnadsnämnden 2006-11-09; Radiotorn och teknikbodar på fastigheten Sundby 5:6.

Förslag till beslut

1. Protokollsutdraget läggs till handlingarna.

_____________________

15 Anmälan av revisionsrapport Granskning av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2006

Anmäles revisorernas granskning av tertialrapport- och delårsrapport 2 år 2006 för Stockholms stads samt granskningsresultatet för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

16 Tillägg till delegationsbestämmelserna

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Kvalitetsgarantier 2007 för Individ och Familj

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-29.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2007.

__________________________

18 Svar på medborgarförslag om förslag till förändring av Tensta centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-12-04.
(D nr 307 – 218 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

__________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

19 Svar på skrivelse om att fira Sveriges nationaldag i stadsdelen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-12-01.
(D nr 004 – 382 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

_____________________________
Ärendedokument
Medborgarförslag

20 Inkomna allmänna offentliga handlingar i oktober och november 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-12-05.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av nämndledamöters deltagande i konferenser/seminarier

Anmäles förteckning över nämnledamöters deltagande i kurs/seminarium/konferens
under tiden 12/5 – 6/12-06.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

23 Information/rapporter

- Muntlig information om åtgärder m.a.a Datainspektionens inspektion av systemet Mobil omsorg.
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)

Närvarande ersättare
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)

Tjänstgörande ersättare
Anna Jonazon (s)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Alma Adan (m), Eva Andersson-Ney (s), Björn Begner (m), Ghalia Malki (s), Rune Olofsson (s), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 327 - 348 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. En person var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid sammanträdet följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet inleddes kl 18.30.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Nils Thulén

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-12-21

Paragrafer: 327 - 353

§327 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden

Ann-Katrin Åslund utse Nils Thulén att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-12-21.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 10/2006 från 2006-11-16 blivit justerat 2006-11-23.

_______________________

§328 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag på ändring vid infarterna till gångstråken vid Husingeplan och Järingegränd för att få stopp på okynnestrafik och –parkering i området.

(D nr 306 – 644 / 06)

b.) Förslag på frostsäker bod på Mellangårdens Bollplan

(D nr 304 – 666 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§329 Svar på medborgares önskemål om uppsättning av parkbänk vid Edingekroken

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-27.

(D nr 306 – 597 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att en parkbänk placeras vid Edingekroken 11 eftersom det är mycket brant i området.

Förvaltningen svarade att parkbänken skulle sättas upp under v 48.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

________________________

§330 Svar på medborgarförslag om angående rökburar vid ingångar till Tensta centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-29

(D nr 310 – 602 / 06)

ÄRENDET

En boende i Tensta har föreslagit att askkopparna vid ingångarna till Tensta centrum flyttas och att sk rökburar införs vid ingångarna.

Förvaltningen svarade att varken CentrumKompaniet eller förvaltningen har några medel för de föreslagna investeringarna. Däremot kommer förvaltningen omgående att på prov flytta askkopparna till långsidan av centrumbyggnaden så att de inte står vid ingången till centrum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarnas önskemål enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§331 Förslag till ombyggnad av kök och matsal vid Elinsborgsskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-24.

(D nr 303 – 651 / 06)

ÄRENDET

Arbetsmiljöverket har i ett föreläggande ställt krav på åtgärder i Elinsborgsskolans kök för att snarast rätta till bl.a. diskhantering, ventilationsproblem samt belastningsergonomi.

Förvaltningen har tillsammans med SISAB och skolans skyddsombud tagit fram förslag till ombyggnad för att komma till rätta med problemen. I sammanhanget bygger SISAB in en ny modern ventilation i hela matsalsbyggnaden samt åtgärdar de fuktskador som finns i golvet. Lastkajens konstruktion kommer också att rättas till, då det nu är svårt att backa intill denna för matleveranserna. I samband med ombyggnationer skall också tillgängligheten för funktionshindrade rättas till med breddning av dörrar, handikapptoalett mm. En miljöstuga föreslogs även tas med i projektet och byggs utanför köket för att skolan ska kunna ta hand om sopsorteringen på ett miljövänligt sätt.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ombyggnad av Elinsborgsskolans kök och matsal till en hyreskostnad på 665 tkr per år.

  2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________

§332 Remissvar ang motion (2006:37) om de hemlösas situation

Förelåg tjänstutlåtande 2006-11-28.

(D nr 599 – 574 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion gällande de hemlösas situation på remiss.

Förvaltningen informerade i tjänsteutlåtandet om att Spånga-Tensta under de senaste åren utökat antalet tränings- och försökslägenheter avsevärt. Det måste finnas resurser som ger stöd till de personer som bor i sådana lägenheter så att de kan klara boendet utan att förorsaka störningar och klagomål. Inom stadsdelen finns en lägenhetsgrupp som arbetar med stödinsatser till personer med missbruksproblem och inom socialpsykiatrin finns boendestödjare.

Förvaltningen ansåg att det finns behov av att skapa alternativa boendeformer i stadsdelarna t.ex. korridorboende eller bostäder med blockhyresavtal med mer omfattande stödinsatser. Stockholms stadsgemensamma boenden, t.ex. Råcksta stödboende, är inte tillräckliga utan behöver byggas ut.

Förvaltningen såg det önskvärt att alla aktörer samverkar för att med gemensamma krafter få bukt med hemlösheten. Ännu viktigare är att alla som arbetar med hemlöshets-frågor verkar för att i samhället i stort öka toleransen för människor som levt i utanförskap och hemlöshet. En egen bostad är oftast en grundförutsättning för att en människa ska orka ta itu med övriga problem.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

_____________________________________

§333 Månadsrapport november 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-05.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för november som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom november månad.

För verksamhetsanslaget beräknas ingen avvikelse när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar.

Socialbidraget bedöms som otillräckligt. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med drygt 10 Mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________________

§334 Anmälan av skrivelse till stadsledningskontoret

Anmäldes stadsdelsdirektörens skrivelse 2006-11-09 till stadsledningskontoret;

(D nr 303 – 31 / 05)

ÄRENDET

Skrivelsen avsåg förtydligande av tjänsteutlåtande gällande genomförandebeslut om ny förskola i kv. Lilla Tensta.

BESLUT

1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

___________________________

§335 Anmälan av beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Anmäldes beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott 2006-11-22;

(D nr 303 – 31 / 05)

ÄRENDET

Ärendet gällde förslag till genomförandebeslut om ny förskola i kv. Lilla Tensta på markyta bakom Tensta gymnasium;

Kommunstyrelsen beslöt: Hemställan om hyresmedgivande avslogs pga för höga kostnader.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________

§336 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäldes trafikkontorets svar 2006-11-22; Ärende inkommet via Spånga-Tensta stadsdelsnämnd rörande trafikbuller från Sörgårdsvägen.

(D nr 306 – 464 / 06)

ÄRENDET

Trafikkontoret skriver i sitt svar bl.a. att man håller med om att det från miljösynpunkt kunde vara bättre om genomfartstrafiken på Sörgårdsvägen kunde ta Bromstensvägen istället. För att få ner miljöstörningarna längs Sörgårdsvägen, t.ex. vad gäller vibrationer, har Trafikkontoret lagt in ett genomfartsförbud för tung trafik (förutom bussar). 30-begränsningen och den flitigt nyttjade gångsignalen vid skolorna borde också avhålla någon från att ta Sörgårdsvägen rakt igenom Solhem.

BESLUT

1. Trafikkontorets svar läggs till handlingarna.

_____________________

§337 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträdet 2006-11-01.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________

§338 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-11-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________

§339 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med brottsförebyggande rådet 2006-10-27.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________

§340 Anmälan av utdrag ur protokoll från stadsbyggnadsnämnden

Anmäldes utdrag ur protokoll från stadsbyggnadsnämnden 2006-11-09; Radiotorn och teknikbodar på fastigheten Sundby 5:6.

(D nr 308 – 469 / 06)

ÄRENDET

Bygglov hade sökts för nybyggnad av radiotorn och teknikbodar på fastigheten Sundby 5:6 inom stadsdelen Sundby.

Stadsbyggnadskontorets beslut:

Med hänsyn till vad kontoret angivit i utlåtandet beslutade stadsbyggnadsnämnden bifalla ansökan med de föreskrifter mm som angivits i bilaga 1 till utlåtandet.

BESLUT

1. Protokollsutdraget läggs till handlingarna.

_____________________

§341 Anmälan av revisionsrapport Granskning av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2006

Anmäldes revisorernas granskning av tertialrapport- och delårsrapport 2 år 2006 för Stockholms stads samt granskningsresultatet för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

ÄRENDET

Revisorerna bedömer att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillfredsställande på grund av prognostiserat budgetunderskott inom anslag 2 (försörjningsstöd).

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§342 Tillägg till delegationsbestämmelserna

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-28.

(D nr 002 – 668 / 06)

ÄRENDET

Enligt 16 kap 6 f § SoL har socialnämnden från 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen, till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige rapportera de gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som efter 3 månader ej är verkställda.

Förvaltningen föreslog att denna rapportering delegeras till sociala delegationen.

Förvaltningen föreslog vidare följande förtydliganden gällande dödsboanmälan:

  1. Beslut att göra/inte göra dödsboanmälan

  2. Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till dödsbodelägare/till Allmänna arvsfonden/till god man för bortovarande

  3. Beslut att föranstalta om bouppteckning enl. 20 kap 2 § 2st ÄB

  4. Beslut att förvalta och avveckla dödsboet

Förvaltningen föreslog dessutom att beslut om akuta insatser för äldre enligt 4 kap 1 § SoL delegeras till jourhandläggare vid Trygghetsjouren.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

________________________

§343 Kvalitetsgarantier 2007 för avdelningen för individ- och familjeomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-29.

(D nr 500 – 669 / 06)

ÄRENDET

Samtliga verksamhetsområden inom avdelningen för individ och familjeomsorg har i enlighet med stadens kvalitetsstrategi formulerat åtaganden. Med dessa som utgångspunkt har verksamheterna sedan formulerat kvalitetsgarantier för 2007.

Garantierna gäller tom 2007-12-31.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2007.

__________________________

§344 Svar på medborgarförslag om förslag till förändring av Tensta centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-04.

(D nr 307 – 218 / 05)

ÄRENDET

En medborgare har inkommit med synpunkter på den ombyggnad som Trafikkontoret gjort av Tensta centrum och föreslagit förändringar. Förslagsställaren vill ha bl.a. uteserveringar, kafé och lunchrestaurang på Tenstagången.

Förvaltningen instämmer i att det har blivit lättare för motordrivna fordon att angöra Tenstagången efter ombyggnaden samt att det också inbjuds till högre hastigheter.

Olovlig körning av mopedister, sk EU-mopeder, minicross, MC mm förekommer särskilt under kvällstid. Vid ombyggnaden sattes upp en felaktig bom, som inte har kunnat användas. Förvaltningen väntar fortfarande på att Trafikkontoret ska montera en lämplig bom som förhindrar obehörig trafik på Tenstagången.

Det är inte förvaltningens uppgift att avgöra vilka uteserveringar som ska finnas på Tenstagången eller i centrum.

Förvaltningen informerade om att det under senaste året varit uteserveringar på båda sidor om Tensta centrum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

__________________________

§345 Svar på skrivelse om att fira Sveriges nationaldag i stadsdelen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-01.

(D nr 004 – 382 / 06)

ÄRENDET

I en skrivelse från moderaterna i nämnden föreslås att stadsdelen tar initiativ till ett samarbete mellan stadsdelens skolor, föreningar och enskilda grupperingar för att påbörja arbetet med att skapa en sammanhållen och positiv ram omkring nationaldagen from 2007.

Förvaltningen instämde i att nationaldagen bör uppmärksammas i positiv anda i vår stadsdel, speciellt med tanke på att vi här har en hög andel invånare födda i ett annat land.

I förvaltningen har diskuterats hur firandet i förskolor och skolor kan organiseras med en eller flera aktiviteter som hålls utanför ordinarie verksamhet och som också skulle kunna vara öppen för allmänheten. Kostnader för ett sådant arrangemang måste dock finansieras Här krävs också att personalen ställer upp och arbetar.

Förvaltningen föreslog att nämnden uppdrar åt förvaltningen att inleda ett arbete med att förbereda firande av nationaldagen och avsätter 100 000 kr i budgeten för ändamålet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

_____________________________

§346 Inkomna allmänna offentliga handlingar i oktober och november 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-12-05.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

___________________________

§347 Anmälan av nämndledamöters deltagande i konferenser/seminarier

Anmäldes förteckning 2006-12-05 över nämnledamöternas deltagande i kurs/seminarium/konferens under tiden 12/5 – 6/12 2006.

(D nr 002 – 670 / 06)

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

§348 Information/rapporter

Avdelningschef Gunnel Dahlin

- bad att få skjuta fram informationen om åtgärder m.a.a Datainspektionens inspektion av systemet Mobil omsorg till nämndens januarisammanträde vilket godkändes.

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg informerade

- om en bygglovsansökan gällande det mittersta Motorolahuset i Lunda från kontorslokal till att möjliggöra att bedriva skola där.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) informerade

- att i den undersökning som gjorts i staden gällande jämställdhet och mångfald ligger Spånga-Tensta högst.

- att lista över förvaltningsledningens julledighet är utdelad till nämnden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) tackade

- nämnd och förvaltning för gott samarbete under den gångna mandatperioden.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 348)