Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-23

Sammanträde 2007-01-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (30/1)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 14/12-06, justerat 21/12-06; SDN 3/1-07, justerat 10/1-07)

_________________

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att stensätta eller asfaltera en ca 30 m lång gångstig utmed daghemmet Skydraget

b.) Förslag på möte med företrädare för kommunen, byggare, åkare och småhusägare i Sundby med anledning av att en ny gymnastikhall påbörjats vid Sundbyskolan.

c.) Förslag på samarbete stadsdelsnämnden – polisen för att försöka minska smällandet i stadsdelen.

d.) Förslag på åtgärder för att minska smällandet kring jul och nyår

e.) Förslag att sätta upp borttagbara sicksack-hinder på trottoaren utanför förskolan på Torpstugegränd och farthinder på gatan

f.) Förslag på åtgärd för att förhindra parkering av bilar på bollplanen vid Logvägen i Spånga

_______________________

4 Förslag till verksamhetsplan och budget 2007, del 1

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-10.

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007, del 1, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 godkänns.

3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att minska förvaltningsorganisationen enligt vad som redovisas i bilaga 6.

5. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen.

6. Stadsdelsnämnden begär 0,7 mkr till verksamhet med s.k. rörliga team.

7. Stadsdelnämnden begär 2 mkr till verksamhet för hemlösa.

8. Externpriser fastställs enligt bilaga 8.

________________________

5 Förslag till verksamhetsplan och budget 2007, del 2

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-10.

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007, del 2, godkänns.

2. Avdelningen för kansli och medborgarkontor upphör.

3. Förvaltningen uppdras att vid halvårsskiftet 2007 återkomma till nämnden med förslag på ny organisation för stadsdelsförvaltningen.

4. Förvaltningen uppdras att under mars månad återkomma till nämnden med förslag om konkurrensutsättning.

__________________________

6 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel för metodutveckling av arbetet med s.k. hedersrelaterat våld

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-12-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 268 000 kronor avseende kompetensutveckling för arbetet med s.k. hedersrelaterat våld och förtryck.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om projektmedel

Föreligger tjänstutlåtande 2007-01-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna socialtjänstförvaltningen i Stockholms stads projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att bidra med 100 000 kr till samverkansprojektet. Projektperioden är 2007-02-01 – 2008-01-31.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Uppföljning av staden vård- och omsorgsboende i Spånga-Tensta, demensgruppboende Vindskupan och Takåsen, Fristad sjukhem, Tensta äldreboende, demensgruppboende Nyponet, Fristad och Tensta servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-11-27.

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet med förbindelse till spår i Sundbyberg och Spångadalen mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-04.
(D nr 202 – 616 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelen godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Studieresa till New York den 24 februari – 4 mars 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-10.

Förslag till beslut

1. Hjulsta skolors ledningsgrupp, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx och xxxxxxxx beviljas att i tjänsten göra en studieresa till ett antal skolor i New York den 24 februari – 4 mars 2007.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådet 2006-12-06.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-12-07.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Slutrapport från projekt Järva Kvinnofrid

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-10

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och beslutar lägga den till handlingarna.

______________________

14 Svar på medborgares önskemål om restaurering av lekplats vid Torulfsvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-11
(D nr 305 – 582 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-12-15.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Kurser/Konferenser

- Utbildning till förtroendevalda

______________________

17 Information/rapporter

- Muntlig information om åtgärder m.a.a Datainspektionens inspektion av systemet Mobil omsorg.

___________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Awad Hersi (mp) tom § 25
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m) tom § 12
Eva Andersson-Ney (s)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Azad Hassan (s)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m)

Tjänstgörande ersättare
Madeleine Jacobsson (m)
Alma Adan (m) tom § 12
Dennis Wedin (m) from § 13
Lennart Johansson (mp) from § 26

Anmält förhinder
Karin Arovelius (m), Björn Begner (m), Christer Grunder (m)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 11 - 28 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 35-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.25.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-01-30

Paragrafer: 11 - 28

§11 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-01-30.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 11/2006 från 2006-12-14 blivit justerat 2006-12-21 och att nämndens protokoll 1/2007 från 2007-01-03 blivit justerat 2007-01-10.

_______________________

§12 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att stensätta eller asfaltera en ca 30 m lång gångstig utmed daghemmet Skydraget

(D nr 305 – 674 / 06)

b.) Förslag på möte med företrädare för kommunen, byggare, åkare och småhusägare i Sundby med anledning av att en ny gymnastikhall påbörjats vid Sundbyskolan.

(D nr 305 – 674 / 06)

c.) Förslag på samarbete stadsdelsnämnden – polisen för att försöka minska smällandet i stadsdelen.

(D nr 310 – 8 / 07)

d.) Förslag på åtgärder för att minska smällandet kring jul och nyår

(D nr 310 – 8 / 07)

e.) Förslag att sätta upp borttagbara sicksack-hinder på trottoaren utanför förskolan på Torpstugegränd och farthinder på gatan

(D nr 306 – 10 / 07)

f.) Förslag på åtgärd för att förhindra parkering av bilar på bollplanen vid Logvägen i Spånga

(D nr 304 – 16 / 07)

g.) Förslag att sätta upp och gjuta fast en parkbänk vid gångvägen mellan Tensta centrum och Skäftinge-Mellingebacken.

(D nr 304 – 33 / 07)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§13 Förslag till verksamhetsplan och budget 2007, del 1 och del 2

Förelåg tjänsteutlåtanden 2007-01-10 samt protokoll från behandling i förvaltningsgruppen med yttranden från SKTF, SACO, Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

(D nr 102 – 34 / 07)

ÄRENDET

Till stadsdelsnämndens ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Till stadsdelsnämndens ansvarsområde hör under 1:a halvåret 2007 även grundskola, skolbarnsomsorg samt särskola,

Grundskolorna kommer från halvårsskiftet att höra till utbildningsnämnden och redan från årsskiftet har ansvaret för snöröjning och övrig skötsel av gator och torg i stadsdelen förts till trafiknämnden som är stadens centrala förvaltning för trafikfrågor. Tillsammans minskar det här stadsdelsnämndens verksamhet och budget med ca en tredjedel.

För att öka valfriheten och kunna erbjuda en mångfald av aktörer och fler arbetsgivare har kommunfullmäktige gett uppdraget att alla verksamheter som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas. Anställda som vill ta över kommunala verksamheter ska uppmuntras och stödjas. En särskild funktion för att arbeta med upphandling och konkurrens kommer att inrättas i förvaltningen men det är ännu för tidigt att säga vilka effekter detta kommer att innebära för stadsdelens olika verksamheter.

När stadens verksamheter minskas innebär det också förändringar för stadsdelsförvaltningens administration. Det kommer att bli färre anställda och minskade lokalytor.

Anslagen från kommunfullmäktige för förskola, skola har ökat jämfört med föregående år. Även individ- och familjeomsorgen får mer pengar för 2007.

I fördelningen från kommunfullmäktige får stadsdelsnämnden mer pengar till äldreomsorgen och något mindre pengar för omsorgen till funktionshindrade än förra året. Bägge områdena har underskott och därför måste dessa verksamheter tillföras pengar från andra områden.

Stadsdelen tar emot relativt många flyktingar. Kostnaden överstiger det belopp som nämnden får från fullmäktige varför pengar har förts även till flyktingmottagningen från andra områden.

Anslaget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är sänkt jämfört med 2006.

En sjunkande arbetslöshet motiverar detta, men det krävs ändå att utvecklingen fortsätter i positiv riktning och att förvaltningens insatser ger resultat för att budgeten ska kunna hållas.


I ärendet föreslog förvaltningen nämnden besluta

att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 del 1 och del 2 och överlämna del 1 till kommunstyrelsen

att godkänna omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3

att fastställa resultatenheter och fördelning av budget enligt bilaga 2

att minska förvaltningsorganisationen enligt bilaga 6

att begära 7 mkr för fornminnesgruppen

att begära 0,7 mkr till verksamhet med s.k. rörliga team

att begära 2 mkr till verksamhet för hemlösa

att fastställa externpriser enligt bilaga 8

att avdelningen för kansli och medborgarkontor upphör

att uppdra åt förvaltningen att vid halvårsskiftet 2007 återkomma till nämnden med förslag på ny organisation för stadsdelsförvaltningen samt att uppdra åt förvaltningen att under mars månad återkomma till nämnden med förslag om konkurrensutsättning.

YRKANDEN

Vice ordföranden Abdo Goriya m.fl. (s) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007 samt framlade eget förslag och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) och ersättaren Gabriel Dison (kd) framlade ett gemensamt förslag från fp+m+kd, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförandetext, och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007 samt framlade eget förslag och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Awad Hersi (mp) yrkade avslag till förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007 samt yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) konstaterade att s, v och mp var eniga i sina förslag till beslut gällande att-satser.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på samtliga yrkanden och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp+m+kd.BESLUT

 1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007, del 1 och del 2, godkänns i huvudsak och del 1 överlämnas till kommunstyrelsen

 2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 i del 1 godkänns.

 3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2 i del 1.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar att minska förvaltningsorganisationen enligt vad som redovisas i bilaga 6 del 1.

 5. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen.

 6. Stadsdelsnämnden begär 0,7 mkr till verksamhet med s.k. rörliga team.

 7. Stadsdelnämnden begär 2 mkr till verksamhet för hemlösa.

 8. Externpriser fastställs enligt bilaga 8.

 9. Avdelningen för kansli och medborgarkontor upphör.

 10. Förvaltningen uppdras att vid halvårsskiftet 2007 återkomma till nämnden med förslag på ny organisation för stadsdelsförvaltningen.

 11. Förvaltningen uppdras att under mars månad återkomma till nämnden med förslag om konkurrensutsättning.

 12. Nämnden anför därutöver

Nuvarande majoritetspartierna i Stockholm (m, fp och kd) gick till val på och vann valet med löfte om att satsa på kärnverksamheterna, minska administrationen ,administrationen, effektivisera verksamheterna och att sänka kommunalskatten. Förslaget till verksamhetsplan och budget för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd visar att det arbetet nu inleds.

Spånga-Tensta står inför stora utmaningar. Trots kostsamma projekt och satsningar (Bblommanpengar, storstadssatsning, ytterstadssatsning och stadsdelsförnyelse) har segregationen ökat kontinuerligt. Skillnaden mellan livsvillkoren för en Spångabo och en Tenstabo blir alltmer påtagliga. Den stora utmaningen under den kommande mandatperioden och även framledes är att förbättra livsvillkoren för boende i Tensta.bryta den utvecklingen

Tillsammans med våra partikolleger i andra kommunala nämnder och styrelser antar vi den utmaningen.

Nedåtgående trender bryts inte med kortsiktiga projekt. Det handlar om att få ett arbete för att slippa leva på socialbidrag, en bra förskola och om en skola med höga kunskaps- krav. Rätten att känna sig trygg ute på gator och torg och i den egna bostaden oavsett var i stadsdelen man bor. Under innevarande mandatperiod kommer åtgärder vidtas för att förbättra och rusta upp boendemiljön i Tensta. Doch de som hyr lägenhet av de kommunala bostadsbolagen ska erbjudas möjlighet att köpa sin lägenhet .lägenhet. Satsningar sker på skolan och utvärderingarna om eleverna uppnått kunskapsmålen blir fler så att stöd och hjälp kommer i tid.

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområden prioriteras den kommunala kärnverksamhetenr och administrationen minskas. Utbyggnaden av förskolorna fortsätter för att bereda plats för alla nytillkomna barn. I gamla Spånga pågår fortfarande ett generationsskifte i villa- bebyggelsen samtidigt som nybyggnation pågår och projekteras. En övervägande del av förskolorna i Spånga-Tensta drivs i kommunal regi. För att öka valfriheten för föräldrarna bör det vid utbyggnad av nya förskolor i första hand prövas om de kan drivas i annan regi. Personal skallbör informeras om möjlighet till avknoppning av verksamhet samt få stöd och hjälp om de är intresserade av att gå vidare.

Antalet äldre invånare i stadsdelen ökar till skillnad mot i många andra stadsdelar. Vi ser med tillfredställelse på de kvalitetsförbättringar som nu planeras tex ett demensteam inom hemtjänsten. Det är också bra att den uppsökande verksamhet för innevånare över 80 år som initierats av fp, m och kd under den förra mandatperioden nu fortsätter och utvecklas vidare. Den öppna dagverksamheten i Tensta utökas och det är bra. Många äldre bor i gamla Spånga och därför bör förutsättningarna för att starta en öppen dagverksamhet även där utredas.

Socialbidragsberoendet minskar nu kontinuerligt. Fortfarande är dock alltför många utan arbete och minskningen sker inte tillräckligt snabbt. Jobb Aktiv och Lunda Nova är viktiga i det arbetet och utveckling måste fortgå. Majoriteten vill ha en genomgående satsning på och renodling av arbetslinjen där arbete går före bidrag. Samarbetet med andra aktörer som t.ex bemanningsföretagen bör intensifieras i avvaktan på utredning av ett eventuellt gemensamt system för hela staden .

Många av de flyktingar som kommer till Stockholm söker sig till Spånga-Tensta. Där finns släktingar och landsmän och därmed också möjlighet till en tillfällig bostad. Det är ett stort ansvar att flyktingar som kommer mottages på ett bra sätt så att de snabbt kommer in i det svenska samhället får ett arbete och därmed möjlighet att klara sig själva. De stadsdelar som idag tar sitt ansvar för att flyktingar tas emot på ett värdigt och bra sätt måste få full kompensation av staden för detta. Om så inte sker prognosticeras ett underskott på 9 miljoner kr för flyktingmottagandet i stadsdelen. Detta måste snarast åtgärdas.

Valfriheten och mångfalden ska öka och då behövs fler alternativ att välja emellan. Huvuddelen av stadsdelens verksamheter drivs i kommunal regi därför bör det ske ett aktivt arbete för att informera andra aktörer när nya verksamheter ska starta. Anställda bör regelbundet erbjudas information, vägledning och stöd för avknoppning.

En plan för upphandling och konkurrensfrågor bör upprättas så snart stadens upphandlings- och konkurrenspolicy beslutats av kommunfullmäktige. Grundinställningen är att all verksamhet som inte är myndighetsutövning kan konkurrensutsättas.

Stadsdelsnämnden bör även profilera sina verksamheter för att de ska vara konkurrens- kraftiga alternativ.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya och ledamöterna Eva Andersson, Rune Olofsson samt Ornina Younan (alla s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta att

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007

 2. arbeta fram en ny miljöpolicy

 3. bibehålla tjänsten som Agenda 21-samordnare

 4. bibehålla tjänsten som kultursekreterare

 5. inrätta ytterligare en tjänst som konsumentvägledare

 6. stödja Tensta konsthalls verksamhet och verka för att kulturnämnden tar sitt ansvar för att bibehålla konsthallens verksamhet

 7. genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten

 8. förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter

 9. arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster

 10. vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas

 11. erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

 12. inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd

 13. förhindra att barnfamiljer vräks

 14. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 15. bemanningen på Medborgarkontoret, vad avser personalen bibehålls på samma nivå som det är för närvarande.

 16. fortsätta oförändrat stöd till föreningslivet jämfört med ifjol.

samt att därutöver anföra följande-

- Den skattesänkning som borgarna genomför innebär att 466 miljoner kronor mindre blir kvar till stadens verksamheter. Detta märks även i vår stadsdel. För en enskild skattebetalare innebär sänkningen 30 öre lägre skatt per 100 kronor, det vill säga en skattebetalare som har en lön på 25000 kronor i månaden får en skattesänkning med cirka 75 kronor i månaden.

Borgarna hävdar att deras höjda anslag till verksamheterna innebär att de satsar 623 miljoner mer än förra året. Det är riktigt att 623 miljoner tillförs verksamheterna men samtidigt beläggs också verksamheterna med besparingskrav på sammanlagt 532 miljoner. Det vill säga den verkliga nivåhöjningen/satsningen är i praktiken 91 miljoner kronor. -

- Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och växa, oavsett bakgrund och storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, det är här som grunden läggs. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kräver små barngrupper och välutbildad personal, men också lokaler och gårdar där barnen kan trivas och som uppmuntrar till lek och lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. –

- Grundskolan ska även fortsättningsvis vara stadsdelsnämndens ansvar. Beslut som till exempel rör elever i behov av särskilt stöd i skolan ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt, alltså inte av en central handläggare. En stor utbildningsförvaltning gör det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter inom skolan. En centralisering av grundskolan och särskolan kommer att innebära lägre effektivitet som i sin tur leder till organisatoriska förändringar som ekonomiska kostnader. I slutändan är det eleverna som drabbas av en omorganisation.

Segregationen mellan stadens skolor måste överbryggas, alla elever måste ges samma möjlighet oavsett vilken inkomst familjen har eller vilken bakgrund man kommer ifrån. Skolan ska ha höga, tydliga och positiva förväntningar på eleverna och ta hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar. –

- I stadsdelen ska finnas en kultursekreterare som arbetar med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Stadsdelnämnderna ska erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras. –

- Vi vill satsa på att ge alla över 75 år rätt till två timmars hemtjänst per vecka utan bistånds- bedömning. Vår målsättning är att alla äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina egna önskemål. Äldre som inte får hemtjänst genom biståndsbedömning kan även känna ett behov av lite extra stöd i vissa vardagssysslor eller att få sällskap på promenaden. Här fyller även ”Fixare”, anställda av stadsdelarna för att hjälpa äldre i hemmet med riskfyllda vardagssysslor, en viktig funktion.

Trygghet är en grundsten för välmående. Alla äldre ska känna sig trygga i sitt hem och ofta kan det räcka med att man vet att man kan kalla på hjälp vid behov. Vi satsar därför på att ge trygghetslarm till alla över 80 år som önskar det.

Många äldre bor ensamma kvar i den egna bostaden och det gör att det finns ett behov av mötesplatser. I stadsdelen ska det därför finnas träffpunkter för äldre. Träffpunkterna kan innehålla olika aktiviteter som sång och musik, bridgespel, friskvård, IT- eller språkkurser, möjlighet till gemensamma måltider eller bara vara öppet för samvaro. –

- Alla personer med funktionsnedsättning ska garanteras en bra omsorg, vård och service med en likvärdig bedömning oavsett var man bor. Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och bemötande. Underhåll i gatumiljön och snöröjning ska planeras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Därutöver bör även intresset och engagemanget för tillgänglighetsarbetet inom det privata näringslivet, exempelvis på restauranger, caféer, biosalonger och teatrar stimuleras. Hinder för delaktighet i samhället måste identifieras och undanröjas. Diskriminering måste förebyggas och bekämpas.-

- Hemlöshet är det yttersta beviset för de sociala klyftor som finns i samhället. Att inte ha någonstans att bo innebär att man stängs ute från stora delar av samhällslivet. Det är en stor skam att det finns människor i vår stad som inte har ett hem.

Att minska hemlöshet handlar om att gå från tillfälliga och kortsiktiga nattlogilösningar till permanenta bostäder med målet om ett eget kontrakt. Försöks- och träningslägenheter med kraftfullt socialt boendestöd är en insats för att personerna på sikt ska få ett stadigvarande boende. –

- Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd av kommunen för att komma tillbaka till arbetslivet. Det ska finnas ett brett spektra av åtgärder som utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp att ordna praktikplatser.

Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla människors kompetens och arbetsförmåga ska tillvaratas måste genomsyra stadens insatser på det arbetsmarknads-politiska området.

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem och stor vikt ska läggas på insatser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar genom att staden också ska erbjuda feriearbeten och andra arbetsinsatser.

Sommarjobben är för de flesta av oss den första kontakten med arbetslivet. Det är under dessa korta anställningar vi lär oss spelreglerna på arbetsmarknaden. Vi skaffar oss erfarenheter och kontakter som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Oftast är det föräldrars, äldresyskons och andra släktingars arbetsplatser och andra nätverk som leder till det första sommarjobbet. Föräldrars arbetslöshet och avsaknad av dessa nätverk medför att många ungdomar har svårt att själv ordna ett feriearbete. Det är därför oerhört viktigt att staden satsar pengar på sommarjobb och att dessa jobb i första hand riktas till de ungdomar som bedöms sakna egna vägar till sommarjobb. Vi anser att sommarjobbssatsningen ska ligga kvar på förra årets nivå. –”

Reservation anmäldes även av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007

 2. att återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning vid Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund

 3. att arbeta fram en miljöpolicy

 4. att bibehålla tjänsten som Agenda 21-samordnare

 5. att bibehålla tjänsten som kultursekreterare

 6. att inrätta ytterligare en tjänst som konsumentrådgivare

 7. att stödja Tensta konsthalls verksamhet och verka för att kulturnämnden tar sitt ansvar för att bibehålla konsthallens verksamhet

 8. att genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten

 9. att förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämnden olika verksamheter

 10. att arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalitet, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster.

 11. att vid upphandling ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas.

 12. att erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

 13. att inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd

 14. att förhindra att barnfamiljer vräks

 15. att alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 16. att bemanningen på medborgarkontoret, vad avser personalen bibehålls på samma nivå som det är för närvarande

 17. att fortsätta med oförändrat stöd till föreningslivet jämfört med ifjol.

 18. att därutöver anföra:

Spånga-Tensta ska vara en stadsdel som präglas av jämställdhet och rättvisa. Vi vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna istället för att sänka skatten och avvisar därför alla nedskärningar. Vänsterpartiet i Stockholms stad satsar 283,5 miljoner kronor mer på stadsdelsnämnderna i staden totalt än de borgerliga partierna, till stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta 19,5 miljoner kronor mer.

I vår budget för Stockholm har vi satt undan pengar från stadens överskott till en Rättvisemiljard som vi vill använda för att öka rättvisan i staden, till skillnad från borgarna som vill satsa de mesta pengarna på att bygga vägar. Utöver detta vill vi förutom att avsätta investeringspengar till utbyggnad av förskolan, vård- och omsorgsboende och IT, även ha en ytterstadssatsning tillsammans med de boende.

Vänsterpartiet vill utveckla den lokala demokratin och inte slå ihop stadsdelsnämnder som den nuvarande majoriteten gör. Spånga-Tensta hade mer tur än andra stadsdelar den här gången. Vi vill uppmuntra politiker och medarbetare att arbeta mer med deltagande demokrati i vår stadsdel. De olika ytterstadssatsningarna de senaste åren med sina fel och brister har ändå varit ett embryo till en sådan utveckling.

Vi vill ge alla rätten till en bra bostad till rimligt pris i en bra miljö. Vi är övertygade att omvandling av hyresrätter till bostadsrätter inte är rätt väg att gå, klyftorna och mot-sättningarna mellan boende inom våra områden kommer att öka när många tvingas bli hyresgäster hos sina grannar. Vi är också starka motståndare till nuvarande planer på utbyggnaden av E18 i ytläge, bland annat sämre miljö på grund av en större barriär mot Järvafältet. Istället vill vi ha E18 i tunnel och satsning på kollektivtrafik som mer gynnar lågavlönade och kvinnor.

Vi är starkt oroade av de planer på minskning av personal inom förvaltningen. I tjänste-utlåtandet nämns att ca 50 personer är berörda. Viktig verksamhet kommer att bli stympad eller försvinna helt. Nerdragningarna inom medborgarkontoret är mycket illavarslande. Redan nu är det många som gör besök där. Med minskad personal och öppettider är risken stor att situationen kommer att bli kaotisk. Speciellt allvarligt är det om den breda språkkompetensen som nu finns försvinner. Agenda21-tjänsten tas bort, vilket innebär att det lokala miljöarbetet blir lidande. Kultursekreteraren ska också försvinna enligt förslaget. Det innebär att ett mycket lyckat arbete med att sprida kultur till barn och ungdomar tas bort. Bara under år 2006 fick över 8000 skolbarn möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, bland annat teaterbesök och konserter. Att tro att kultursekreterarens arbete ska kunna ersättas med en kulturcheck är befängt. Ytterligare personal berörs. Från borgerligt håll hörs ofta snack att man ska skära i byråkratin och satsa på verksamhet istället. Men i det här förslaget är det i högsta grad verksamhet som berörs, ofta mycket angelägen sådan.

Vänsterpartiet vill ha kvar grundskolan, särskolan, skolbarnomsorgen, mellanstadieverk-samheten, snöröjningen och barmarksrenhållningen i stadsdelsnämnden. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunala verksamheter istället för att uppmana dem att bli egna företagare. Vi vill inte att förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden som vi byggt upp solidariskt ska säljas ut för att drivas med vinstintressen. Den systematiska utförsäljnigen av den offentliga sektorn som de borgerliga vill göra är vi motståndare till.

Den innebär en utarmning som vi inte accepterar. Vi vill samtidigt påpeka att kommunal verksamhet mår bra av att samverka med lokalt aktiva medborgare, föreningar och folk-rörelser. Järva Folkets Park och den verksamhet som bedrivs i Lyktan är några exempel på detta. I verksamhet som konkurrensutsatts kan ibland lokala arbetar- och brukarkooperativ och även folkrörelseföretag ta över verksamhet. Tyvärr finns det en tendens att dessa köps upp av stora kommersiella företag med vinstintresset som den helt dominerande drivkraften.

Därför förordar vi stor restriktivitet vad gäller upphandlingar och när det sker ska det vara med mycket stora kvalitetskrav.

Vänsterpartiet tycker att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill fortsätta att stärka kvaliteten i förskolan och utveckla det livslånga lärandet och jämställdhetsarbetet. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 3,3 Mkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Vänsterpartiet vill ha en rättvis skola med kvalitet och vill arbeta enligt skolplanen som antogs av vår tidigare majoritet. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för elever oavsett bakgrund, en plats för kunskapsinlärning. Undervisning Inom språk, modersmål och matematik ska utvecklas. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet är en viktig del av skolans jämställdhetsarbete och skolans medarbetare behöver ha aktuell kompetens inom området. Vi tror inte på ökade disciplinåtgärder i skolan utan snarare en kunskapstörstande demokratiskt styrd skola med åldersadekvat elevmakt. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 1,2 Mkr mer än vad majoriteten ger till skolan för det halvår som den får vara kvar i stads-delsnämnden.

Fritidsutbudet för barn och ungdomar behöver förbättras och nå alla, både flickor och pojkar. De träffpunkter som finns måste få finnas kvar. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 1,4 Mkr mer än vad majoriteten ger till verksamhet för barn och ungdom.

Kulturen och föreningslivet spelar en viktig roll för att berika våra liv, överbrygga klyftor i samhället och vitalisera demokratin. Vi vill satsa ytterligare resurser på kulturupplevelser för barn, unga och äldre. Det ska finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet. Vi vill att det lokala föreningslivet ska stöttas och ser med oro på förvaltningens förslag att halvera föreningsbidraget. Speciellt angeläget är det att mötesplatser får stöd som bland annat Kulturcaféet i Tensta träff, Spånga Folkan och Järva folkets park. Kvinnocentrum och Kvinnojouren bedriver också verksamhet som bör få stöd, liksom en hel del andra föreningar. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 0,5 Mkr mer till kultur- och föreningsverksamhet än vad majoriteten ger.

Vänsterpartiet gör en stor satsning på en generös och jämställd biståndsbedömning, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre. Vi vill utveckla hemtjänstens organisation med nya arbetsformer och flexibilitet. Vill ha nya riktlinjer med bland annat 4 timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning. Gratis ”fixartjänster” och sociala mötesplatser är förebyggande och ökar livskvaliteten. Vänsterpartiets budget innebär 2,7 Mkr mer till Spånga-Tensta än vad majoriteten ger till äldreomsorgen.

Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande för personer med funktions-nedsättningar. Individuella planer för att öka den enskildes inflytande över insatser. Viktigt är möjligheter att få arbete och sysselsättning. Kunskapen om den resurs som människor med funktionsnedsättning är måste spridas. Samverkan med handikapporganisationer och det lokala handikapprådet ska utvecklas. Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning, Erfarenheterna från Lys, Kompa och Funka ger god grund för fortsatt kompetensutveckling av personal. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt. Vänsterpartiets budget innebär 0,7 Mkr mer till Spånga-Tensta för omsorgen om personer med funktionshinder än vad majoriteten ger.

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska ges liksom information och rådgivning till unga vuxna. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem, vars omfattning behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in. Stadsdelsnämnden kan behöva utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för insatser mot hedersrelaterat våld. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 3,9 Mkr mer till individ- och familjeomsorg än vad majoriteten ger.

Vi befarar att regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det råder även osäkerhet om hur många som behöver ekonomiskt bistånd på grund av det ökade flyktingmottagandet. Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar. Handlingsplaner ska finnas för sökande. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovs-prövningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Vi avvisar den borgerliga stadsdelsarresten för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. SL-kortet ska fortsätta vara att ingå i normen för att tillförsäkra alla en skälig levnadsnivå. Vänsterpartiets budget innebär att Spånga-Tensta får 4 Mkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.

Under åren 2002-2006 styrdes Stockholm av en koalition där Vänsterpartiet samarbetade med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så även här i Spånga-Tensta. Tre sinsemellan olika partier som vill fortsätta samarbeta, därav bland annat gemensamma att-satser i detta beslutsärende. Spånga-Tensta liksom resten av Stockholm behöver en rödgrön politik för att bekämpa sociala orättvisor och miljöförstöring. Vänsterpartiet villa vara en pådrivande kraft i detta arbete.”

Reservation mot beslutet anmäldes också av Awad Hersi (m) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta att

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007
 2. återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltning för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund.


 1. arbeta fram en ny miljöpolicy
 2. bibehålla tjänsten som Agenda 21-samordnare
 3. bibehålla tjänsten som kultursekreterareinrätta
 4. inrätta ytterligare en tjänst dom konsumentvägledare
 5. stödja Tensta konsthallens verksamhet och verka för att kulturnämnden tar sitt ansvar för att bibehålla konsthallens verksamhet
 6. genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten
 7. förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter
 8. arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster
 9. vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas
 10. erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd
 11. inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd
 12. förhindra att barnfamiljer vräks
 13. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort
 14. bemanningen på Medborgarkontoret, vad det avser personalen bibehålls på samma nivå som det är för närvarande
 15. fortsätta med oförändrat stöd till föreningslivet jämfört med föregående år
 16. därutöver anföra följande:

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg, miljöarbete m. m.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264,3 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda närmare 12 Mkr mer för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket saknas i majoritetens förslag.

Det är mycket allvarligt att Agenda 21-verksamheten läggs ner, resurserna till konsument-rådgivning minimeras och stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliseras. Dessa åtgärder medför inte endast försämring av det lokala miljöarbetet, det resulterar även i en stor över-talighet hos de anställda. I stället är det angeläget att stärka och utveckla miljö- och demokratiarbetet genom att ytterligare utveckla Agenda 21-verksamheten.

Det är viktigt att poängtera vikten av ett genomgående miljöperspektiv. En mycket viktig del i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser är att minska energiförbrukningen. En tjänst som energirådgivare bör inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verk-samheter och mot företag och hushåll

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är bra t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna arbeta mer mot barn och ungdomar och även mot företag.

Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. I verksamheterna ska alla arbetssökande erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning m.m. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd. I de fall försörjningstagare utför arbete t.ex. i en verksamhet som kommunen anordnar så ska lön för arbete utgå.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man t. ex. har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndernas uppgifter ska bygga på helhetssyn och goda kunskaper om för-hållandena i respektive stadsdelsnämndsområde. Att grundskolan och ansvaret för snöröjning och gatuunderhåll flyttas från stadsdelsnämndernas ansvarsområde urholkar hela stadsdelsnämndsreformen. Det finns få frågor som engagerar medborgarna så som hur skolan fungerar och hur snöröjning och gatuunderhåll sköts. Nu försvinner möjligheten för medborgarna att gå på öppna möten och säga vad de tycker om sin skola. Besluten flyttas längre bort från medborgarna.

Kultur är till för alla anser Miljöpartiet som sätter demokrati, skapande och fantasi högt på dagordningen. Ett rikt kulturutbud höjer livskvaliteten och stimulerar till engagemang, därför är det viktigt att även bibehålla kultursekreteraren i Spånga-Tensta. Barns möjligheter till eget skapande och deltagande i kulturverksamhet såsom sagor, skolpjäser, dans, musik och målning är viktigt för deras utveckling. Framför allt är det viktigt att främja tillgången på kultur i skolor, förskolor och fritidsverksamheter. Stödet till det fria föreningslivet och Tensta konsthall skall fortsätta.

Agenda 21 arbetet är en framtida investering och förankrat i FN. Det handlar inte bara om miljöåtgärder utan även om sociala investeringar med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus och direktdemokrati genom påverkan underifrån. Vi har länge arbetat med dessa frågor i Stockholm, nu raserar alliansen det arbete på kort tid inom detta område och för miljöarbetet i stort. Detta trots att man nu över världen ser behovet av aktiv kamp mot all form av miljöförstöring. Det handlar om vår egen hälsa, välmående och ytterst om vilken framtid kommande generationer ska ha, därför anser Miljöpartiet att Agenda-21 samordnaren i Spånga-Tensta skall vara kvar.

Konsumentpolitiken är en hjärtefråga för Miljöpartiet. Att vi lär oss att konsumera hållbart och etiskt. Många unga idag går i skuldfällan tidigt. Därför har vi i det konsumentpolitiska programmet som borde ligga till grund även för 2007 års budget en konsumentvägledare per 20000 talet invånare. Det är även en rekommendation från konsumentverket. Men framförallt, men framförallt vädjar vi till Er borgliga, glöm inte dessa frågor i kommande budgetplaneringar. Konsumentpolitik förebygger kostsamma ekonomiska problem hos våra egna medborgare om den används på ett bra sätt. En stor uppgift för konsumentvägledaren är rådgivning vid energiförbrukning, som att avläsa sin elräkning och räkna ut elförbrukningen.

Om Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige hade antagits så hade inga nedskärningar i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter gjorts.”

__________________________

§14 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel för metodutveckling av arbetet med s.k. hedersrelaterat våld

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-11.

(D nr 204 – 35 / 07)

ÄRENDET

”Kompetensutveckling s.k. hedersrelaterat våld” är ett projekt som riktar sig till socialsekreterare och gruppchef i stadsdelens utredningsgrupp Ungdom och Familj.

Projektet syftar till att utveckla metoder med säkerhetsplaner och riskbedömningsverktyg inom socialtjänsten samt att förbättra samarbetet med andra aktörer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 268 000 kronor avseende kompetensutveckling för arbetet med s.k. hedersrelaterat våld och förtryck.

_____________________

§15 Ansökan om projektmedel

Förelåg tjänstutlåtande 2007-01-08.

(D nr 204 – 36 / 07)

ÄRENDET

Socialtjänstförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel till ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”. Projektet ska inom Västerorts polismästardistrikt testa en kanadensisk samverkansmodell där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och åklagare i syfte att förbättra arbetet med vuxna personer, som varit utsatta för relationsvåldsbrott.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ekonomiska bidrag till projektet uppgår till 100 000 kr.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna socialtjänstförvaltningen i Stockholms stads projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att bidra med 100 000 kr till samverkansprojektet. Projektperioden är 2007-02-01 – 2008-01-31.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________________

§16 Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende i Spånga-Tensta 2006, demensgruppboende Vindskupan och Takåsen, Fristad sjukhem, Tensta äldreboende, demensgruppboende Nyponet, Fristad och Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-11-27.

(D nr 504 – 37 / 07)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige beslutade i december 2005 om en uppföljningsmodell för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Modellen ska även tillämpas för vård- och omsorgsboende. Resultaten av de årliga uppföljningarna ska rapporteras till stadsledningskontoret och sammanställas till Kommunfullmäktige vartannat år. Syftet med uppföljningarna är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns.

Som komplement är en separat uppföljning gjord på hälso- och sjukvården.

BESLUT

1. Nämnden godkänner rapporten.

____________________________

§17 Svar på medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidbanor på Järvafältet med förbindelse till spår i Sundbyberg och Spångadalen mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-04.

(D nr 202 – 616 / 06)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att bl.a. maskinspåret som anlades 2006 i samarbete mellan Spånga-Tensta och Rinkeby förlängs till att omfatta fälten på parkmarken mellan Rinkeby och Bromsten samt mellan Solhem och Tensta/Hjulsta. Förslaget har tidigare avslagits med hänvisning till bristande resurser.

I tjänsteutlåtandet svarade förvaltningen att stadsdelsförvaltningarna inte är beredda att ta på sig ytterligare kostnader.

BESLUT

1. Stadsdelen godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§18 Studieresa till New York den 24 februari – 4 mars 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-10.

(D nr 299 – 38 / 07)

ÄRENDET

Hjulsta skolor arbetar för att mer utveckla sin verksamhet enligt Ross-konceptet.

Skolans ledning har inspirerats av Tensta gymnasiums arbete och har nu fått inbjudan att besöka en nyöppnad Ross-skola i Harlem.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja resan.

BESLUT

1. Hjulsta skolors ledningsgrupp, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx och xxxxxxxx beviljas att i tjänsten göra en studieresa till ett antal skolor i New York den 24 februari – 4 mars 2007.

_____________________

§19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-12-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-12-07.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_______________________

§21 Slutrapport från projekt Järva Kvinnofrid

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-10

(D nr 599 – 357 / 05)

ÄRENDET

Under perioden januari 2005 till september 2006 genomfördes projektet Järva Kvinnofrid som var ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna inom Järvaområdet. Projektet var ett metodutvecklingsprojekt som gällde familjer där det förekommit våld i nära relationer.

Slutrapporten förelades nu nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och beslutar lägga den till handlingarna.

______________________

§22 Svar på medborgares önskemål om restaurering av lekplats vid Torulfsvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-11

(D nr 305 – 582 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har skrivit och önskat att stadsdelsförvaltningen ska rusta upp Torulfsparkens lekplats.

Förvaltningen svarade att lekplatsen kommer att rustas upp. Arbetet startade i december 2006 och ska vara slutfört försommaren 2007.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

____________________________

§23 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-12-15.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§24 Kurser/Konferenser

- Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) informerade om att nämnden kommer att inbjudas till utbildning för förtroendevalda den 6 mars kl 18-21.

- Stadsdelsdirektören Jack Kindberg informerade om att nämnden kommer att inbjudas till information om stadsdelens verksamheter den 12 mars och den 19 mars kl 18-21 båda dagarna.

______________________

§25 Information/rapporter

- Med anledning av fråga från nämndledamot informerade enhetschefen för stadsdelens öppna hemtjänst, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, om vad Datainspektionens beslut efter inspektion av datasystemet Mobil omsorg inneburit.

____________________

- Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) lämnade skrivelse från folkpartiet Begäran om lägesrapport för den K-märkta brandstationen i Bromsten.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning..

____________________