Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-15

Sammanträde 2007-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (22/3)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/2-07, justerat 22/2-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att förse varje lekplats med skylt om vart man vänder sig vid fel på lekutrustning

b.) Förslag på preparerade skidspår och information om var de finns

c och d.) Förslag på parklek i Spånga

4 Föreningsbidrag 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-22.
(D nr 008 – 18 /07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag enligt förteckning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss av motion om förbättring av romers situation

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-26.
(D nr 004 – 57 / 07)

Förslag till beslut

1. Som svar på remissen överlämnar stadsdelsnämnden detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förslag till genomförandebeslut för tillbyggnad av matsal, bibliotek/mediatek samt för uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-22.
(D nr 303 – 432 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut avseende tillbyggnad för matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan med en tilläggshyra på brutto 1,2 mnkr och netto 0,9 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om godkännande av projektet till en investeringskostnad på 14,0 mnkr och en tilläggshyra på brutto 1,2 mnkr i kostnadsläge februari 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kvalitetsgarantier 2007 för verksamheter inom avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänstutlåtande 2007-03-01.
(Dnr 407 – 131 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för de öppna fritidsverksamheterna Blå huset, Spånga By, Erikslund samt fältenheten.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Månadsrapport februari 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-06.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

9 Justering av dygnskostnad för boende på Utrednings- och Akuthemmet Bromstensgården, mars 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet föreslagna justeringen av
dygnskostnad för barn och vuxna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Studieresa till Italien den 27 maj – 2 juni 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-21.

Förslag till beslut

1. Förskollärare xxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx på Tisslingeplan förskola beviljas att i tjänsten göra en studieresa till Reggio Emilia Institutet i Italien den 27 maj – 2 juni 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Önskemål från medborgare om farthinder mm på Alvägen i Bromsten

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-02-27.
(D nr 306 – 68 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Medborgarförslag om uppsättning av sicksack-hinder på Torpstugegränds trottoar

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-01-15.
(D nr 306 – 10 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom BAS - Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering enligt 12 kap 8 § SoL till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-01-30.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Inkomna allmänna offentliga handlingar i januari och februari 2007

Anmäles rubricerade förteckning 2007-03-06.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Information/rapporter

- Byte av sammanträdesdag i maj.
- Information om vad som gäller för at få ställa upp byggkran.
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s)

Närvarande ersättare
Eva Andersson-Ney (s)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Azad Hassan (s)
Lennart Johansson (mp)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m) tom § 67

Tjänstgörande ersättare
Alma Adan (m)

Anmält förhinder
Karin Arovelius (m), Björn Begner (m), Madeleine Jacobsson (m)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 62 - 77 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ca 160 personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter hade allmänheten möjlighet att ställa frågor. Det formella sammanträdet inleddes kl 19.50

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-03-22

Paragrafer: 62 - 82

§62 Justerare och protokollsjustering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse Abdo Goriya, att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-03-22.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 3/2007 från 2007-02-15 blivit justerat 2007-02-22.

_______________________

§63 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att förse varje lekplats med skylt om vart man vänder sig vid fel på lekutrustning
(D nr 304 – 111 / 07)

b.) Förslag på preparerade skidspår och information om var de finns
(D nr 304 – 128 / 07)

c. och d.) 2 medborgarförslag på parklek i Spånga
(D nr 304 – 130 / 07)

e.) Förslag att sätta upp speglar eller prismor på taken som ger gratis solenergi.
(D nr 304 – 157 / 07)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§64 Föreningsbidrag 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-22.

(D nr 008 – 18 /07)

Ledamoten Rune Olofsson (s) deltog ej i handläggningen av ansökan nr 11, PRO Spånga.

ÄRENDET

Som en konsekvens av de minskade budgetramarna för nämnden har även anslaget för föreningsbidrag minskat. Stadsdelsnämnden har i budget för 2007 avsatt 660 000 kronor till föreningsbidrag. De inkomna ansökningarna överstiger anslaget och det sökta uppgår till 4 244 750 kronor.

Förvaltningens förslag:

 1. Ramak teater; Sökt: 89 tkr. Förslag: Avslag

 2. Järva Folkets Park; Sökt: 300 tkr. Förslag 150 tkr

 3. Skärgårdsstiftelsen; Sökt: 25 tkr. Förslag: Avslag

 4. Spånga-Tensta kulturkommitté; Sökt: 200 tkr. Förslag: 100 tkr

 5. Taageere; Sökt: Sammanlagt 79 tkr. Förslag: Avslag

 6. Bethnahrin; Sökt: 200 tkr. Förslag: Avslag

 7. Stockholms idrottsförbund; Sökt:166 500 kr. Förslag: Avslag

 8. Verdandi; Sökt: Sammanlagt 1 260 tkr. Förslag: 180 tkr + 50 tkr från kolloanslaget

 9. Spånga Folkdansgille; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 10. Arbetslösas förening + Soocdaal; Sökt: 36 tkr. Förslag: Avslag

 11. PRO Spånga: Sökt: 4 tkr. Förslag: Avslag

 12. Kvinnocenter KITH; Sökt: 375 tkr. Förslag: 120 tkr

 13. Vasalund/Essinge IF; Sökt: 71 750 kr. Förslag: Avslag

 14. SMU Tenstakyrkan; Sökt: 50 tkr. Förslag: 30 tkr

 15. 15: Spånga Blå Band; Sökt 50 tkr. Förslag: 30 tkr

 16. Livstycket; Sökt: 96 tkr. Förslag: Avslag

 17. Assyriska föreningen; Sökt: Sammanlagt 635 500 kr. Förslag: Avslag

 18. Somaliska kultur och idrottsföreningen; Sökt: 43 tkr. Förslag: Avslag

 19. Anatoliska kulturföreningen; Sökt: 110 tkr. Förslag: Avslag

 20. Libanesisk familjeförening; Sökt: 10 tkr. Förslag: Avslag

 21. Gulan förening; Sökt: 110 tkr. Förslag: Avslag

 22. Midsommar Latino; Sökt: 50 tkr. Förslag: 30 tkr

 23. Galgudud bistånd förening; Sökt: 54 tkr. Förslag: Avslag

 24. Tensta marknadskommitté; Sökt: 200 tkr. Förslag: Avslag

 25. Grannstöd i Spånga-Tensta; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 26. Järva Folkets Park; Sökt: 10 tkr. Förslag: Avslag


YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag samt anförandetext.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag att bevilja bidrag till föreningarna nr 9, 14, 15, 25 samt i övrigt delvis avslå förvaltningens förslag och yrkade att ge ytterligare bidrag till föreningarna nr 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 och 26. (se reservation).

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja resp avslå föreningsbidrag enligt följande:

 1. Ansökan från Ramak Teater avslås.

 2. Järva Folkets Park beviljas 150 000 kr.

 3. Ansökan från Skärgårdsstiftelsen avslås.

 4. Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 100 000 kr.

 5. Ansökan från föreningen Taageere avslås.

 6. Ansökan från Bethnahrin kulturförening avslås.

 7. Ansökan från Stockholms Idrottsförbund avslås.

 8. Verdandi beviljas sammanlagt 230 000 kr varav 50 000 kr till 8d, sommarverksamhet, att tas från kolloanslaget.

 9. Spånga Folkdansgille beviljas 10 000 kr.

 10. Ansökan från Arbetslösas förening och somaliska ungdomsföreningen Soocdaal avslås.Ansökan från PRO Spånga avslås.

 11. Kvinnocenter KITH beviljas 120 000 kr.

 12. Ansökan från Vasalund/Essinge IF avslås.

 13. SMU Tenstakyrkan beviljas 30 000 kr.

 14. Spånga Blå Band beviljas 30 000 kr.

 15. Ansökan från Livstycket avslås.

 16. Ansökan från Assyriska föreningen avslås.

 17. Ansökan från Somaliska kultur och idrottsföreningen avslås.

 18. Ansökan från Anatoliska kulturföreningen avslås.

 19. Ansökan från Libanesisk familjeförening avslås.

 20. Ansökan från Gulan förening avslås.

 21. Midsommar Latino beviljas 30 000 kr.

 22. Ansökan från Galgudud bistånd förening avslås.

 23. Ansökan från Tensta marknadskommitté avslås.

 24. Grannstöd i Spånga-Tensta beviljas 10 000 kr.

 25. Ansökan från Järva Folkets Park till valborgsfirande avslås.

I övrigt anför stadsdelsnämnden

Essinge IF/Vasalund har under flera år bedrivit fotbollsverksamhet i Tensta. Ansökan om föreningsbidrag handlar om planerad sommarverksamhet för flickor 7-16, jämförbar med dagkolloverksamhet. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tilldela Essinge IF/Vasalund 20 000 kr från medel för ”kolloverksamhet”.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi känner stolthet över Verksamhetsberättelsen 2006, och där kan man konstatera att föreningarna fick dubbelt så mycket i föreningsbidrag samt hade möjligheter att söka för projekt inom stadsdelsförnyelsen.

Men vi känner också stor oro för konsekvenserna av den förslagna Verksamhetsplanen 2007 och vad den innebär i minskning av föreningsbidragen – i realiteten krossa föreningsstödet.

Vi avslår delvis förvaltningens förslag,

och yrkar därutöver Att ge följande föreningar bidrag med

- 300 000 kr till Järva Folkets Park (2)

- 160 000 kr till Spånga-Tensta kulturkommitté (4)

- 160 000 kr till Bethnahrin kulturförening (6)

- 400 000 kr till Verdandi (8)

- 36 000 kr till Arbetslösas förening+Soocdaal (10)

- 4 000 kr till PRO Spånga (11)

- 300 000 kr till Kvinnocenter KITH (12)

- 200 000 kr till Assyriska föreningen (17)

- 35 000 kr till Somaliska kultur och idrottsförening (18)

- 50 000 kr till Anatoliska kulturföreningen (19)

- 10 000 kr till Libanesisk familjeförening (20)

- 70 000 kr till Gulan förening (21)

- 40 000 kr till Midsommar Latino (22)

- 200 000 kr till Tensta marknadskommitté (24)

- 10 000 kr till Järva Folkets Park (26).”

________________________

§65 Remiss av motion om förbättring av romers situation

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-26.

(D nr 004 – 57 / 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om förbättring av romers situation för yttrande.

I motionen föreslås olika insatser för att förbättra romernas situation.

Förvaltningen ansåg det viktigt att uppmärksamma de nationella minoriteternas situation och att förslaget att staden ska ta fram en policy för de nationella minoriteterna är positivt.

Förvaltningen menade att det i en mångetnisk och mångkulturell stad är betydelsefullt att ta tillvara de olika språkgrupper som såväl sökande av anställning som stadens anställda besitter för att kunna ge barn och unga bra förutsättningar för en god skolgång och goda möjligheter på arbetsmarknaden. Att däremot ge någon minoritet eller grupp företräde vid tillsättning av t ex lärartjänster och därmed införa en form av kvotering ville förvaltningen avråda från.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (mp) yrkade bifall motionen samt anförandetext.

S och v anslöt sig till Awad Hersis yrkande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Som svar på remissen överlämnar stadsdelsnämnden detta utlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna

Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta att

1. Bifalla motionen

2. Därutöver anföra följande:

Motionen lyfter fram ett antal viktiga punkter för att förbättra romers situation i Stockholms stad. Romer är en sedan länge diskriminerad grupp med stort utanförskap, men kunskapen om hur situationen ser ut i de olika stadsdelarna är låg. Därför är det av största vikt att man även belyser motionens förslag ur ett stadsdelsperspektiv. Vi behöver ökad kunskap om vilken kontakt förvaltningen har med de romska grupperna. Kartläggning bör genomföras om vilka romska grupper som finns i stadsdelen, hur många de är och vad deras behov består i. Förvaltningen bör också ha tillräcklig kunskap i romska språk för att romerna ska kunna få sin rättighet att få skriftlig och muntlig information på romska språk tillgodosett.

Det är nog odiskutabelt att strävan efter ett mer övergripande angreppssätt måste rimligen resultera i en diskussion om behovet av reell romsk delaktighet.

I motionen föreslås att kunskap om romanska språk ska prioriteras vid tillsättning inom lärar- och elevassistenttjänster. Det handlar inte om att genomföra någon kvotering av romer, utan att man ska prioritera kunskap i romani och uppmärksamma de behov som finns av stöd till romska elever genom att göra kunskaper i romska språket meriterande. Förvaltningen bör också se till att fler praktikplatser för romer ordnas inom stadsdelens verksamheter.

Därför ska förvaltningen ges i uppdrag att rapportera tillbaka till stadsdelsnämnden hur man på ett tydligt sätt kan vidta åtgärder i enlighet med motionens avsikt. Förvaltningen ska rapportera tillbaka till stadsdelsnämnden hur romers situation ser ut i stadsdelen och ge förslag på hur situationen kan förbättras.”

__________________________

§66 Förslag till genomförandebeslut för tillbyggnad av matsal, bibliotek/mediatek samt för uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-22 samt yttrande 2007-03-12 från referensgruppen för skollokaler.

(D nr 303 – 432 / 06)

ÄRENDET

Den nu pågående tillbyggnaden av idrottshuset vid Sundbyskolan beräknas kunna tas i drift i november 2007. De brister som sedan finns kvar i skolan är att matsalen är för liten, det saknas mediatek, grupprum i alla stadier, lärararbetsplatser samt hemvister.

De äldsta byggnaderna bör tillgänglighetsanpassas med bl a inbyggnad av hissar. Arbetsmiljöverket har dömt ut källarlokalen där högstadiet har sitt uppehållsrum.

Enligt en tidigare framtagen plan för ombyggnad skulle det också i nära anslutning till den tillbyggda matsalen finnas bibliotek/mediatek och uppehållsrum för högstadiet inklusive caféverksamhet.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna den föreslagna tillbyggnaden.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut avseende tillbyggnad för matsal, bibliotek/mediatek samt uppehållsrum för högstadiet vid Sundbyskolan med en tilläggshyra på brutto 1,2 mnkr och netto 0,9 mnkr.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om godkännande av projektet till en investeringskostnad på 14,0 mnkr och en tilläggshyra på brutto 1,2 mnkr i kostnadsläge februari 2007.

_____________________

§67 Kvalitetsgarantier 2007 för verksamheter inom avdelningen för barn och ungdom

Förelåg tjänstutlåtande 2007-03-01.

(Dnr 407 – 131 / 07)

ÄRENDET

De öppna fritidsverksamheterna har arbetat fram kvalitetsgarantier för innevarande verksamhetsår vilka nu förelades nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för de öppna fritidsverksamheterna Blå huset, Spånga By, Erikslund samt fältenheten.

_____________________________________

§68 Månadsrapport februari 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-06.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för februari som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom februari månad.

För anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms ingen nettoavvikelse. För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, befaras ett underskott om 5 mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

____________________________

§69 Justering av dygnskostnad för boende på Utrednings- och Akuthemmet Bromstensgården, mars 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-28.

(D nr 012 – 148 / 07)

ÄRENDET

Prisnivån på Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården behöver justeras

med anledning av ökade kostnader.

Följande priser föreslogs:

Barn 0 mån – 7 mån, 1 250 kr/dygn

Barn 7 mån – 4 år, 1 500 kr/dygn

Barn 4 år och uppåt samt vuxna, 2 300 kr/dygn

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner den i tjänsteutlåtandet föreslagna justeringen av dygnskostnad för barn och vuxna.

___________________________

§70 Studieresa till Italien den 27 maj – 2 juni 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-21.

(D nr 299 – 149 / 07)

ÄRENDET

Förskolechefen vid förskolan Tisslingeplan 40 ansöker om att två av personalen ska få göra en studieresa till Reggio Emilia Institutet i Italien

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja studieresan.

BESLUT

1. Förskollärare xxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxx, personal på Tisslingeplan förskola, beviljas att i tjänsten göra en studieresa till Reggio Emilia Institutet i Italien den 27 maj – 2 juni 2007.

_____________________

§71 Önskemål från medborgare om farthinder mm på Alvägen i Bromsten

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-02-27.

(D nr 306 – 68 / 07)

ÄRENDET

En medborgare som bor på Alvägen i Bromsten känner stor oro för trafiken på sin gata. Medborgaren önskar att farthinder byggs på vägen samt att varningsskyltar för lekande barn sätts upp för att få ned hastigheten.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för investeringar i parkmark och parkvägar. Frågan om farthinder och varningsskyltar förs därför vidare till trafikkontoret för utredning.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

______________________

§72 Medborgarförslag om uppsättning av sicksack-hinder på Torpstugegränds trottoar

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-15.

(D nr 306 – 10 / 07)

ÄRENDET

En medborgare önskar trafikdämpande åtgärder vid Torpstugegränd. Han önskar sicksack-hinder på trottoaren utanför förskolan Torpstugan samt att farthinder placeras ute i gatan.

Efter att medborgaren även 2004 lämnade in samma önskemål gjorde dåvarande gatu- och fastighetskontoret hastighetsmätningar på platsen. Gatu- och fastighetskontoret beslöt därefter att inte utföra hastighetsdämpande åtgärder på grund av att antalet motorfordon var lågt samt att låga hastigheter uppmätts.

Förvaltningen ansvarar endast för investeringar och underhåll av parkmark och parkvägar. Frågan om farthinder förs därför vidare till trafikkontoret för utredning.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag samt anförandetext, vilket s+v+mp anslöt sig till.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta ärende.

 3. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut, men vill skicka med en hemställan om kompletterande utredningen av frekvensen på trafiken vid Torpstugegränd även under eftermiddagstid 15.00 – 16.00. Dessutom är trafikmätningarna utförda under 2004 och enligt förskolan och boende i området har trafiken ökat sedan dess. Hittills utförd åtgärd från Trafikkontoret med att en bom för trafik som kommer från Järvafältet sattes upp - var en god tanke, men bommen borde vändas för att försvåra för mopedister och cyklister att fortsätta köra på trottoaren.

Vidare ser vi att liknade problem med mopeder och cyklar kan utgöra faror för våra förskole- och skolbarn i Spånga-Tensta området. Det vore därför angeläget att Trafikkontoret åter analyserar detta ärende och fattar beslut om skyddsåtgärder samt inventerar var liknande problem kan förekomma i stadsdelen.

____________________________

§73 Återrapportering till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel av ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-05.

(D nr 002 – 150 / 07)

ÄRENDET

Ungdomstjänst infördes from 1 januari 2007 som ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare. Stockholms Ungdomstjänst inom Bromma arbets- och studiecenter inom socialtjänstförvaltningen har fått uppdraget att samordna stadens ungdomstjänst.

Vid eventuell misskötsel ska detta återrapporteras till åklagare.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till verksamhetsledaren, projektsamordnaren och socionomerna vid Stockholms Ungdomstjänst inom BAS - Bromma arbets- och studiecenter att besluta om återrapportering enligt 12 kap 8 § SoL till åklagarmyndigheten beträffande misskötsel i samband med ungdomstjänst.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

___________________________

§74 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-01-30.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§75 Inkomna allmänna offentliga handlingar i januari och februari 2007

Anmäldes rubricerade förteckning 2007-03-06.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

§76 Kurser/Konferenser

Kommunala Friskoledagen 9 mars togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 1 person från vardera politiska blocket kan delta.

__________________________

§77 Information/rapporter

- Stadsdelsdirektör Jack Kindberg informerade om att stadsdelsnämndens majsammanträde måste flyttas. Som nytt datum föreslogs 15 maj. Gruppledarträffen flyttas till 11 maj.

BESLUT

1. Stadsdelsnämndens sammanträde i maj flyttas från den 24 maj till 15 maj.

___________________________

- Information om vad som gäller för att få ställa upp byggkran bordläggs till nästa sammanträde.

___________________

- Skrivelse om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort lämnades från s, v, och mp.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 77)