Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Stadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärend Läs mer...en som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (26/4)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 15/3-07, justerat 22/3-07)

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att flytta parkbänkar vid gångvägen mellan Tensta Allé och Skäftingebacken

b.) Förslag att asfaltera en upptrampad stig vid Björingeplan

c.) Förslag att göra övergångsstället vid Bromstensvägen mot Bromstens IP säkrare

d.) Förslag på parkbänk vid Tensta allé 32-48 och vid den långa trappan till Elinsborgsbacken efter Tensta Träff

4 Svar på medborgarförslag om preparerade skidspår mm i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-23.
(D nr 304 – 128 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

5 Medborgarförslag om lekparker i Solhems nya bostadsområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-23.
(D nr 304 – 130 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

6 Ang förslag om sommarjobb till ungdomar

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-05.
(D nr 006 – 377 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

7 Förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010

Föreligger tjänstutlåtande 2007-03-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2008 med inriktning för år 2009 och 2010 samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Servicetjänster till äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-30.
(D nr 504 – 165 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss av slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2)

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-05.
(D nr 004 – 133 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Motion om rätt till heltidstjänst för stadens anställda

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-02.
(D nr 200 – 132 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Klädkod inom äldreomsorg i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-30

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden antar klädkoden för äldreomsorgen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-02.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner nomineringen av förskolan Tensta Allè 40 till stadens kvalitetsutmärkelse 2007.

2. Omedelbar justering.

15 Månadsrapport mars 2007

Föreligget tjänsteutlåtande 2007-04-10.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projektet Järva Manscentrum, andra året

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 507 500 kr till Järva Manscentrum för att vidareutveckla arbetet med män som brukar hot och våld mot sina barns mödrar.

2. Omedelbar justering.

17 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt BOSTAR Q

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-03-19.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 140 000 kr till BOSTAR Q för att vidareutveckla stödinsatserna för unga kvinnor.

2. Omedelbar justering.

18 Ansökan om medel från Socialstyrelsen för äldreomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag från Socialstyrelsen enligt bifogad ansökningsblankett.

2. Omedelbar justering.

19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokal pensionärsrådets sammanträde

a. 2007-02-15

b. 2007-03-08

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

20 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Anmäles protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet

a. 2007-02-27

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars 2007

Föreligger rubricerade förteckning 2007-04-10.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-04-11.
(D nr 310 – 206 / 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över rubricerade remiss lämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s) vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s)

Närvarande ersättare
Eva Andersson-Ney (s)
Karin Arovelius (m)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Azad Hassan (s)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m) 

Tjänstgörande ersättare
Dennis Wedin (m)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Madeleine Jacobsson (m), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 83 - 106 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Därefter hade allmänheten möjlighet att ställa frågor.

Det formella sammanträdet inleddes kl 18.35.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-04-26

Paragrafer: 83 - 110

§83 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden

Ann-Katrin Åslund utse Abdo Goriya, att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-04-26.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 4/2007 från 2007-03-15 blivit justerat 2007-03-22.

_______________________

§84 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes följande inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att flytta parkbänkar vid gångvägen mellan Tensta Allé och Skäftingebacken

(D nr 305 – 164 / 07)

b.) Förslag att asfaltera en upptrampad stig vid Björingeplan

(D nr 305 – 186 / 07)

c.) Förslag att göra övergångsstället vid Bromstensvägen mot Bromstens IP säkrare

(D nr 306 – 189 / 07)

d.) Förslag på parkbänk vid Tensta allé 32-48 och vid den långa trappan till Elinsborgsbacken efter Tensta Träff

(D nr 305 – 199 / 07)

e.) Förslag på skylt LEKANDE BARN på Toftvägen i Bromsten

(D nr 306 – 219 / 07)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§85 Svar på medborgarförslag om preparerade skidspår mm i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-23.

(D nr 304 – 128 / 07)

ÄRENDET

En medborgare efterlyser preparerade skidspår och bättre information om var dessa finns. Dessutom önskar han att sjöar plogas för långfärdsskridskoåkning.

Stadsdelsförvaltningen har via entreprenör lagt ut ett skidspår på Järva friområde i samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning under säsongen 2006 och 2007.

Detta har annonserats på stadsdelsförvaltningens hemsida.

Plogning av sjöis är inte aktuell då inga sjöar finns inom stadsdelens område.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________

§86 Medborgarförslag om lekparker i Solhems nya bostadsområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-23.

(D nr 304 – 130 / 07)

ÄRENDET

Två medborgare har var för sig framfört att det behövs lekparker i det nya bostadsområdet mellan Lunda och Spånga Torg.

Förvaltningen informerade om de lekplatser som finns i området därikring. På helger finns även tillgång till Solhemsängens skolas gård och förskolegårdar med lekredskap för allmänheten. Bakom djurhuset vid Spånga gymnasium finns också en lekpark som är helt anpassad för mindre barn och som har plaskdamm.

Förvaltningen höll med om att fler rekreations- och lekmiljöer behövs i området i takt med

all nyproduktion av bostäder. Förvaltningen har ansökt om extra medel för att skapa en attraktivare parkmiljö på grönytan mellan Tennishallen och Spånga Torg.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§87 Ang förslag om sommarjobb till ungdomar

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-05.

(D nr 006 – 377 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit förvaltningen ett antal sommarjobb som ungdomar skulle kunna utföra t.ex. se till skräpkorgar, måla parkbänkar i glada färger.

Förvaltningen avser att även under sommaren 2007 erbjuda sommarjobb till ungdomar.

I år kommer ungdomar födda 1990 och 1991 att erbjudas ca 75 sommarjobb. Stadsdelsförvaltningen och bostadsbolagen brukar erbjuda just sådana jobb som förslagsställaren angett. Omfattningen av dessa arbetsuppgifter begränsas i huvudsak av tillgången på lämpliga arbetsledare

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

_____________________

§88 Förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010

Förelåg tjänstutlåtande 2007-03-27.

(D nr 102 – 224 / 07)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har arbetat fram förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 enligt anvisningar från stadsledningskontoret.

För varje verksamhetsområde kommenteras den egna verksamhetens utveckling.

Planerade investeringar redovisas, en ekonomisk bedömning är gjord liksom en beskrivning av behovet av lokalförändringar. Underlaget innehåller även interna frågor som sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och ledarstrategi.

Underlaget förelades nu nämnden för godkännande.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag med undantag för vad som anfördes i deras framlagda text.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att avslå förvaltningens förslag, framlade anförandetext samt meddelade att s+v+mp anslöt sig till de två sista styckena i fp+m+kd:s text.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till underlag till budget för 2008 med inriktning för år 2009 och 2010 med undantag för vad som anförs nedan samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

Vi delar inte förvaltningens syn på att ansvaret för enskilda förskolor bör flyttas över till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen skriver att en gemensam kö i stadsdelen skulle underlätta för föräldrar och förbättra planeringen. Under senare delen av 2007 kommer en gemensam förskolekö inrättas för hela staden där både enskilda och kommunala förskolor kommer att finnas med. Detta blir en fördel både för föräldrar, förskolor och planerare då det inte är ovanligt att föräldrar är intresserade av förskoleplats även i andra stadsdelar än där de själva bor.

I stadsdelen finns ett sjukhem Fristad. Sjukhemmet är mycket uppskattat av stadsdelens innevånare men lokalerna har fått många påpekanden från länsstyrelsen att de inte uppfyller de statligt ställda kraven. I första hand bör man som förvaltningen skriver se över möjligheterna att rusta upp Fristad sjukhem. Om detta inte bedöms möjligt och/eller behov av fler platser föreligger bör planering påbörjas för att bygga nya sjukhemslokaler i stadsdelen. I första hand bör då lokalisering i närheten av Spånga Centrum eftersträvas.

Vi vill också understryka vikten av att stadsdelen kompenseras för kostnaderna för flyktingmottagning. Spånga-Tensta är en av de stadsdelar som tar emot flest flyktingar. Det är viktigt att flyktingar som kommer till vårt land får ett bra och professionellt mottagande och att stadsdelar får kompensation för detta. Så sker inte idag, det är också viktigt att staden arbetar för att fler stadsdelar och kommuner tar ansvar i denna fråga.

Reservation mot beslutet, med undantag av de två sista styckena i beslutstexten, anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp, Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat följande

Vi avslår förvaltningens förslag, och anför därutöver följande:

 • I förvaltningens tjänsteutlåtande nämns ett nära samarbete med det lokala näringslivet genom Lunda Nova Näringslivscenter. Vi beklagar majoritetens beslut att lägga ner Lunda Nova Kompetensprojektet som var riktat mot långtidsarbetslösa som ligger långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, något som drabbar de svaga i samhället ännu hårdare.
 • Vi är kritiska mot att upphandlingspolicyn urholkas som att ta bort jämställdhetsplan, miljöpolicy och antidiskrimineringsklausuler vid upphandlingar. Man går företagen tillmötes på bekostnad av medborgarna, framförallt de svaga i samhället.
 • Den nya majoriteten har för avsikt att konkurrensutsätta samtliga verksamheter som kommunen bedriver, detta kan inte uppfattas på annat sätt än dogmatisk ideologiskt ställningstagande.
 • Alliansen har tidigare centraliserat biblioteken och samlingslokaler, och nu fortsätter nedmonteringen av stadsdelsnämndsreformen genom att centralisera grundskolan och stadsmiljöverksamheten.
 • Medborgarservice, kultur- och föreningslivet har märkt av de stora nedskärningarna i sina verksamheter genom minskat stöd från den nya majoriteten.

Det är uppenbart att solidariteten med den som är mest utsatt är på väg att försvinna. I den nyordning som nu införs är det egenintresset som får gälla.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

_____________________________________

§89 Servicetjänster till äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-30.

(D nr 504 – 165 / 07)

ÄRENDET

Ett ärende från stadsledningskontoret om servicetjänster för äldre har sänts på remiss till bl.a. stadsdelsnämnderna. Servicetjänster föreslås tillhandahållas kostnadsfritt till kommuninnevånare som fyllt 75 år och som inte har någon annan hemtjänst. De tjänster som erbjuds är av enklare praktisk natur och riskfyllda vardagssysslor. Däremot inte insatser som kräver någon form av auktorisation, trädgårdsskötsel eller städning.

Förvaltningen var mycket positiv till att tjänsten blir avgiftsfri. Att tjänsten endast gäller dem som inte har hemtjänst ansåg förvaltningen olyckligt. De som har hemtjänst har det pga att de har svårigheter att sköta hushållet själva. De har därför svårt att bära upp julsaker på vinden, ta fram balkongmöblerna, byta gardiner etc.

Förvaltningen ansåg därför att serviceinsatserna också ska gälla dem som har hemtjänst.

YRKANDEN

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att delvis avslå förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Reservation mot beslutet avgavs av vice ordföranden Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att delvis avslå förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande

samt

att därutöver anföra följande

Servicetjänster i form av vaktmästarservice är en mycket angelägen och viktig reform. Under den förra mandatperioden påbörjade den rödgröna majoriteten en försöksverksamhet med avsikt att permanenta verksamheten 2007. Alla äldre i Stockholm fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Syftet var att arbeta förebyggande och uppsökande för att förhindra fallolyckor bland äldre och främja hälsa och välbefinnande. Vi ser därför med tillfredsställelse på att majoriteten äntligen lägger ett förslag om en avgiftsfri vaktmästarservice i hela staden, även om turerna kring ärendet bland annat remisshanteringen, är beklagligt.

Stockholms äldre har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixaren ger stadens äldre är inte enda vinsten – antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden.

Vi tycker att det är bra att vaktmästarservicen behålls avgiftsfri. Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar på år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser att det inte ska finnas någon sådan begränsning.

Vi anser att den föreslagna gränsen på 75 år är satt för högt. Vårt förslag är att den åldersgränsen sätts till 67 år. Visar det sig vid en utvärdering att det är för högt anser vi att det skall omprövas och sänkas till 65 år.

Vi anser att alla äldre, oavsett om de har biståndsbedömd hemtjänst eller ej, ska ha rätt att utnyttja vaktmästartjänsten.”

___________________________

§90 Remiss av slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2)

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-05.

(D nr 004 – 133 / 07)

ÄRENDET

I februari 2005 gav regeringen utredningsuppdraget att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika insatser bedöms kunna få arbete. Slutbetänkandet av utredningen är nu på remiss till stadsdelsnämnden m.fl. för yttrande.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande.

Förvaltningen såg positivt på utredningens förslag att 10% av medlen till arbetsmarknads-utbildningar ska avsättas till att upphandla tjänster för arbetssökande med en svag förankring på arbetsmarknaden och som behöver stöd i form av coachning och matchning för att de saknar yrkeserfarenhet och referenser. Förslaget är helt i linje med hur förvaltningen bedrivit arbetet inom Lunda Nova Kompetens.

Utredningen föreslår att en ny yrkesroll (jobbagenter) ska införas på arbetsförmedlingen som ska fokusera på arbetsgivarkontakter och näringslivsorganisationer. Inom Lunda Nova arbetar arbetsförmedlingen med en så kallad företagsgrupp. Arbetet har gett arbetsförmedlingen en högre trovärdighet i förmedlingen av arbetssökande och inneburit ökade möjligheter till jobb också för arbetssökande med inga eller få referenser. Förvaltningen ansåg att det vore bra om detta kan bli en reguljär uppgift för arbetsförmedlingen.

Ett grundproblem för arbetslösa ungdomar är deras många gånger bristfälliga skolgång. Det måste därför betraktas som en framgång att många unga som deltagit i kommunala ungdoms-program går till reguljära utbildningar innan de med en bättre grund tar steget in på den öppna arbetsmarknaden. Vid en sammanvägd bedömning delar därför inte förvaltningen utredningens förslag att det skulle innebära en tydlig förbättring och effektivisering att föra över ansvaret till arbetsförmedlingen att erbjuda unga arbetssökande praktik eller kompetenshöjanden verksamhet på det sätt som utredningen föreslår. Det är av största vikt att om utredningens förslag genomförs måste kraven på samverkan mellan kommun och arbetsförmedling tydliggöras.

Utredningen föreslår att en mer samlad välfärdsorganisation på lokal nivå bör utredas. Förvaltningen var positiv till en sådan utredning. I avvaktan på detta bör såväl statliga som kommunala myndigheter uppmanas att utveckla lokala samarbetsformer. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har positiva erfarenheter av lokal samverkan med både arbetsförmedling och försäkringskassan.


BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

” Vi instämmer i stort med förvaltningens synpunkter men vill förtydliga och tillägga enl. följande:

 • Mycket av det som föreslås i ärendet är ju redan väl bekant för oss genom Lunda Nova där idéerna har praktiserats under många år – förslaget innebär ingen förbättring av verksamheten.
 • Vi instämmer i förvaltningen syn att grundproblemet för arbetslösa ungdomar är deras många gånger bristfärdiga skolgång. Eftersom de kommunala ungdomsprogrammen visat sig framgångsrika tycker vi att man ska fortsätta utveckla den verksamheten istället för att föra över ansvaret till arbetsförmedlingarna.
 • Vi ser med förundran på den borgerliga majoritetens beslut att dra bort SL-kortet från de arbetssökande. Under den förra majoritetens mandatperiod beklagade sig opposi-tionen över de funktionshindrades möjlighet att söka bostad och daglig verksamhet i andra stadsdelar och kallade det för kommunarrest .

Men nu drabbas alla som är i behov av försörjningsstöd istället av en s.k. kommunarrest. Var finns logiken?

· Vi är förvånade över att inte förslaget innehåller några idéer om hur de arbetslösa och bidragsberoende kan få möjlighet och stöd att starta egna företag. Många invandrar-grupper har av tradition en vana att driva egna företag. Att hitta samfinansierings-möjligheter genom t.ex. finansieringsfonder kan vara en väg till att kunna förverkliga en affärsidé i en egen rörelse.

· Vi anser att införande av s.k. förvärvsstimulans inte kommer att öka sysselsättningen eller bidra till att minska bidragsberoendet.

____________________

§91 Motion om rätt till heltidstjänst för stadens anställda

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-02.

(D nr 200 – 132 / 07)

ÄRENDET

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt alla nämnder och styrelser att införa rätt till heltidsjobb för alla stadens anställda som så önskar.

Förvaltningen kunde ställa sig bakom stora delar av den bakgrund och de värderingar som förs fram i motionen men vände sig emot att heltidstjänst skulle vara den enskildes ensamma rättighet. I uppdraget som arbetsgivare måste det alltid vara en balanserad avvägning mellan verksamhetens krav/behov och den enskildes önskemål.

Spånga-Tensta var en av de tre pilotstadsdelar som 2006 ingick i stadens projekt med att pröva möjligheten att öka sysselsättningsgraden för de anställda som jobbar deltid. Efter den erfarenheten bedömde nu förvaltningen att den ökade sysselsättningsgraden skulle motsvara ca 19 heltidsanställningar och att det inte annat än i begränsad del skulle gå att hämta hem genom ökad effektivisering.

Stadsdelen medverkar sedan 2004 i den s.k. Arenamodellen, en samarbetsform mellan den lokala arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningen. Syftet är att verka för de deltids-anställdas ökade möjlighet till heltidsanställning och samtidigt minska deltidsarbetslösheten. Samarbetet fortsätter även under 2007 och erfarenheterna hittills är goda.

Förvaltningen tillstyrkte inte motionärernas förslag.

YRKANDEN

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) med instämmande av ledamöterna Awad Hersi (mp) och Jonas Ljungstedt (v) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen.”

______________________

§92 Klädkod inom äldreomsorg i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-30

(D nr 299 – 210 / 07)

ÄRENDET

I samband med att förvaltningen haft ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen åtog sig förvaltningen att arbeta fram ett förslag till klädkod inom äldreomsorgen.

De som arbetar inom äldreomsorgen förväntas uppträda på ett respektfullt sätt. I detta ingår även att klä sig dels på ett sätt som inte kan väcka anstöt hos våra äldre, dels fyller de hygienkrav som socialstyrelsen och Stockholms stad ställer. Kläder ska inte kunna fastna i liftar eller rullstolar, det är viktigt med skor som man inte halkar i osv.

På dygnetruntboenden förutsätts de anställda använda den klädsel som arbetsplatsen tillhandahåller. Klädseln består av långbyxor med tröja/bussarong/rock.

Sjal får användas och ska då knytas enligt anvisningar. Samma sjal får dock inte användas på väg till och från arbetet som under arbetstid. Sjalarna ska kunna tvättas i minst 60 grader. Sjal som döljer ansiktet får inte användas då de äldre ska kunna identifiera personalen.

Av hygienskäl ska armband, armbandsur och ringar inte bäras i arbetet. Piercing nära slemhinnor är inte tillåtet.

Ovanstående förslag till klädkod förelades nu stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden antar klädkoden för äldreomsorgen.

___________________________

§95 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-02.

(D nr 099 – 227 / 07)

ÄRENDET

Förskolan Tensta Allé 40 ansöker om att få delta i stadens tävling om kvalitetsutmärkelse 2007.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner nomineringen av förskolan Tensta Allé 40 till stadens kvalitetsutmärkelse 2007.

2. Omedelbar justering.

_______________________

§96 Månadsrapport mars 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-10.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för mars som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom mars månad.

För anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms ingen nettoavvikelse. Flyktingmottagandet har fått 9 Mkr från andra verksamhetsområden vilket tillsammans med utbyggnadsmedel beräknas täcka kostnaderna för 2007.

Socialbidragskostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 8–10 Mkr.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna månadsrapporten samt anförandetext.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp anslöt sig till majoritetens yrkande.

BESLUT

 1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

 2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt följande

Månadsrapporten visar att budgetläget i stadsdelen i huvudsak bedöms vara tillfredställande.

Vi ser dock med oro på det prognosticerade underskottet för socialbidrag. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som hittills vidtagits under året samt vilka åtgärder som planeras de närmaste månaderna.

___________________

§97 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projektet Järva Manscentrum, andra året

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-07.

(D nr 599 – 181 / 06)

ÄRENDET

Järva Manscentrum har varit finansierat först genom Kompetensfonden och därefter delfinansierat av Länsstyrelsen under ett år. Målgruppen är svår att nå och utvecklingen av förhållningssätt och metoder är viktig och tidskrävande. Då detta utvecklingsbehov kvarstår, även om man hunnit en bit på väg, ansöks om projektmedel hos Länsstyrelsen för år två för att driva verksamheten vidare.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 507 500 kr till Järva Manscentrum för att vidareutveckla arbetet med män som brukar hot och våld mot sina barns mödrar.

 2. Omedelbar justering.

__________________

§98 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län angående projektmedel till projekt BOSTAR Q

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-03-19.

(D nr 599 – 228 / 07)

ÄRENDET

Förvaltningen ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen för stödinsatser till unga kvinnor

i 18-20 årsåldern som inte kan bo hemma och som behöver hjälp att komma igång med arbete eller studier, hitta fram till ett fungerande liv och ta sig in i vuxenvärlden..

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen med 140 000 kr till BOSTAR Q för att vidareutveckla stödinsatserna för unga kvinnor.

 2. Omedelbar justering.

_________________________

§99 Ansökan om medel från Socialstyrelsen för äldreomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-05.

(D nr 504 – 229 / 07)

ÄRENDET

Socialstyrelsen har beviljat medel till insatser inom äldreomsorgen. De olika stadsdelarnas ansökningar kommer att sammanställas av äldreförvaltningen till en gemensam för staden.

Av ansökningsblanketten framgår till vilka projekt Spånga-Tensta avser att använda de 2,189 mkr som stadsdelen kan ansöka om.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag från Socialstyrelsen enligt ärendets ansökningsblankett.

2. Omedelbar justering.

____________________________

§100 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträden 2007-02-15 och 2007-03-08.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

________________________

§101 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från sammanträde med lokala handikapprådet 2007-02-27.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§102 Inkomna allmänna offentliga handlingar i mars 2007

Anmäldes rubricerade förteckning 2007-04-10.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_____________________

§103 Kurser/Konferenser

Nedanstående inbjudningar till konferenser togs upp för beslut om deltagande:

- Socialtjänstförvaltningen: 23/4 ”Gemensamma krafter för barn och ungdomar”

- Socialtjänstförvaltningen: 13/6 ”Adoption – är det något särskilt med det?”

- Länsstyrelsen: 24/5 ”Information om fortsatta satsningar för kvinnojoursverksamhet”

- Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning: 29/5 ”Äldreomsorg i brytningstid”

BESLUT

1. Två deltagare per politiskt block godkänns delta vid var och en av ovanstående konferenser.

__________________________

§104 Information/rapporter

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) påminde om

- att förvaltningen anordnar ett ytterligare informationstillfälle för ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2 maj kl 18-21.

- att Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta firar 10-årsjubileum med öppet hus

20/4

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 104)

___________________

§105 Remiss avseende allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-04-11.

(D nr 310 – 206 / 07)

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har på remiss fått socialstyrelsens förslag till allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Socialstyrelsen har gjort en revidering och anpassat förslaget efter miljöbalken.

Förvaltningen ansåg att det var bra att koncentrera texten till de områden som direkt kan hänföras till lagtexterna. Övrig information hör hemma i Städboken, som ju också kommer att revideras. Enda synpunkten på textinnehållet är att vissa tidsangivelser bör uttryckas något klarare, alternativt utgå.

Förvaltningen ställde sig bakom förslaget och skulle också välkomna en föreskrift riktad till skolan och förskolan avseende egenkontroll.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över rubricerade remiss lämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

__________________________

§106 Inlämnad skrivelse

Skrivelse gällande Hästa gård lämnades in till stadsdelsnämnden av moderata samlingspartiet.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_________________