Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-24

Sammanträde 2008-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-01-30)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2007-12-13, justerat 2007-12-19 samt SDN 2008-01-02, justerat 2008-01-10)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Utsmyckning av Tenstaplan

b. Förslag till studieresa

c. Otillräcklig höjd på stängsel längs med spårområdet vid Spånga station, samt bristfällig låsning av grind.

4 Medborgarförslag om caféverksamhet i Lunda Novas lokaler

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-08.
(D nr 304-533/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Medborgarförslag angående ungdomsproblematik

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-02
(D nr 503-491/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendedokument
Medborgarförslag

6 Medborgarförslag om anvisningsskylt till kulturcaféet i Tensta träff

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-12-11
(D nr 304-475/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

7 Medborgarförslag om montering av handledare vid Järingegränd

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-09.
(D nr 399-481/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

8 Medborgarförslag om kopieringsapparat i stadsdelsnämndens reception

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-03.
(D nr 399-481/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendedokument
Medborgarförslag

9 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL för avdelningen för äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-03
(D nr 699-1/08)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande ledningssystem för kvalitet för avdelningen för äldre.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Åtgärdsplaner för brister enligt 2007 års verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-03
(D nr 600-2/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna åtgärdsplanerna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av kvarstående brister under hösten 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för äldre

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-03
(D nr 001-3/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för äldre.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss: Motion om rätter för alla Stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning

Föreligger tjänstutlåtande 2007-12-27
(D nr 504-470/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss: Ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-10
(D nr 500-25/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avger följande yttrande
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Slutrapport avseende projekt Skol-ART

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-12-10
(D nr - )

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport

15 Skrivelse angående rivning av parkeringsgaraget vid Tensta centrum

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-09
(D nr 302-2408)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos exploateringskontoret om vidare utredning i detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Järva ungdomsmottagning

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-11
(D nr - )

Förslag till beslut
1. Anmälan av samverkansöverenskommelse angående gemensam ungdomsmottagning för järvastadsdelarna läggs till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten vid Spånga-Tensta ungdomsmottagning ska avvecklas från och med 2008-03-01.

17 Redovisning av upphandling av kolloplatser 2008

18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-12-06

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Allmänna inkomna offentliga handlingar i december månad 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar

Förslag till beslut

Förteckningen läggs till handlingarna
_____________________

Kurser/Konferenser

_____________________

Information/rapporter

_____________________

20 Utseende av firmatecknare

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-24

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden utser stadsdelsdirektör Maria Häggblom till firmatecknare från 1 februari 2008.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (9 kb)

§10 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse vice ordföranden Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-01-30

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 12/2007, blivit justerat 2007-12-19 samt protokoll 1/2008, blivit justerat 2008-01-10.

Rättelse i protokoll 1/2008; Björn Begner är från 2008-01-01 ersättare i SDN och Dennis Wedin är från 2008-01-01 ordinarie ledamot i SDN.

§11 Inkomna medborgarförslag

a. Utsmyckning av Tenstaplan

b. Förslag till studieresa

c. Otillräcklig höjd på stängsel längs med spårområdet vid Spånga station, samt bristfällig låsning av grind.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

 

§12 Medborgarförslag om caféverksamhet i Lunda Novas lokaler

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-08.

(D nr 304-533/ 07)

ÄRENDET

Till nämnden har det inkommit ett medborgarförslag från en person som föreslår att en café-service skall erbjudas besökare vid Lunda Nova Näringslivscenter, Fagerstagatan 7 i Spånga.

I lokalen har tidigare drivits café-verksamhet inom ramen för de arbetsmarknadsåtgärder som drivits där i samarbete med Kunskapsbolaget Integra AB.

I och med jobbtorgens start vid årsskiftet så upphörde nämndens verksamhet i Lunda Novas lokaler. Förvaltningen har därmed inte längre något inflytande över vilken verksamhet som ska drivas där.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

 

§13 Medborgarförslag angående ungdomsproblematik

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-02.

(D nr 503-491/ 07)

ÄRENDET

En boende i Tensta beskriver att gäng av ungdomar drar runt i området under kvällar och helger och ägnar sig åt kriminella handlingar såsom hot, våld och skadegörelse. Den boende vill arbeta för att förhindra att ungdomar hamnar i dessa situationer som blir problemfyllda både för dem själva och för andra som de möter. Förslagsställaren har på eget initiativ samlat ungdomarnas föräldrar till en diskussion och vill med respekt för ungdomarna och med hjälp av sin kulturella och språkliga kompetens fortsätta att arbeta för att förbättra situationen. Vidare efterfrågar förslagsställaren nämndens stöd i detta frivilliga arbete för vilket han inte erhåller ekonomiskt stöd. Förvaltningen föreslår att enhetschefen kontaktar förslagsställaren för en fortsatt diskussion.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

§14 Medborgarförslag om anvisningsskylt till kulturcaféet i Tensta träff.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-12-11

(D nr 304-475/07)

ÄRENDET

En medborgare har inkommit med ett förslag på en skylt till kulturcaféet på stolpe efter bron över Tensta stråket. Det påpekas att på samma stolpe finns det skyltar för Tensta gymnasium, Tensta simhall och Tensta träff.

Förvaltningen har kontaktat förslagsställaren och informerat om att stadsdelsförvaltningen inte ansvarar för vare sig skyltar på allmän platsmark eller verksamhet inom kulturcaféet. Motionären föreslås kontakta fastighetsägaren SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) och entreprenören som driver caféet för att få hjälp med önskemålet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslag enligt detta tjänsteutlåtande.

§15 Medborgarförslag om montering av handledare vid Järingegränd

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-09

(D nr 399-481/07)

ÄRENDET

En medborgare har i ett medborgarförslag önskat att förvaltningen skall montera en handledare vid gångbron och parkvägen vid Järingegränd. Parkvägen på den föreslagna platsen är brant och personer som har svårt att gå kan inte nyttja parkvägen då det inte finns något räcke att hålla sig i.

Stadsdelsförvaltningen har rådgjort med stadsdelens handikappråd och även de anser att ett räcke med handledare behövs på platsen. Förvaltningens entreprenör kommer att montera ett räcke när vädret så tillåter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§16 Medborgarförslag om kopieringsapparat i stadsdelsnämndens reception

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-03

(D nr 004-563/07)

ÄRENDET

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden med önskemål om att förvaltningen åter skaffar en kopieringsapparat till receptionen Tenstagången 55.

Förvaltningen har inte för avsikt att ersätta tidigare kopieringsapparat med en ny. På medborgarkontoret Tenstagången 49 finns idag en kopiator som allmänheten kan använda. Lokaler och service vid medborgarkontoret är bättre anpassade till denna typ av tjänster än receptionen. Planer finns på att samlokalisera reception och medborgarkontor till Tenstagången 55 och då kommer den befintliga kopiatorn att flyttas med.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

§17 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL för avdelningen för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-03

(D nr 699-1/08)

ÄRENDET

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) ska nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska ledningssystemet innehålla

– dels grundprinciper för ledning av verksamheten,

– dels mål för verksamheten,

– dels metoder för att uppnå målen

De övergripande målen och de grundläggande värderingarna för socialtjänsten framgår av 1 kap. 1 § SoL.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till ledningssystem avseende verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) som avser omsorg om äldre. Det är övergripande och är avsett att kompletteras med enhetsspecifika riktlinjer. Ledningssystemet ska revideras årligen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande ledningssystem för kvalitet i verksamheter för avdelningen för äldre.


§18 Åtgärdsplan för brister enligt 2007 års verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-03

(D nr 600-2/08)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndernas områden och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen. Uppföljningen ska göras med hjälp av fastställda mallar som är lika för alla verksamheter av samma slag oavsett i vems regi de bedrivs. Resultaten av uppföljningarna ska rapporteras till äldreförvaltningen som sammanställer dem i en rapport till Kommunfullmäktige vartannat år. Vid uppföljningen konstaterade brister ska åtgärdas av utföraren. Denne ska upprätta en plan med uppgift om vilka åtgärder som ska vidtas och datum för när bristerna beräknas vara avhjälpta.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt fp+m+kd, eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Abdo Goriya anmälde gemensamt för s+mp+v att de ansluter sig till det av fp+m+kd framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

1. Att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanerna.

2. Att stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av kvarstående brister senast oktober.

3. Att förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden med redovisning av vidtagna åtgärder senast i maj för åtgärder vidtagna i januari.

4. Samt att i övrigt anföra.

Kommunfullmäktiges beslut om att verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndens område och verksamheter som Stockholms stad har ramavtal med ska följas upp årligen enligt fastställda mallar är bra.

Uppföljningen visade att vissa åtgärder måste vidtas och idag presenteras också åtgärdsplanerna.

Då många åtgärder enligt planen ska åtgärdas redan i januari finner vi det angeläget att redovisning samt resultat av åtgärder som skett under årets första månad redovisas innan sommaren. Övriga vidtagna åtgärder bör som förvaltningen föreslagit redovisas under hösten.

§19 Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom avdelningen för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-03.

(D nr 001–3/08)

ÄRENDET

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 1999-04-27 i ärendet ”Strategi

för kvalitetsutveckling i Stockholms stad” ska nämnder ha rutiner för en systematisk hantering av klagomål eller synpunkter från medborgare/brukare. Systematisk hantering av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål ska vara en viktig del i stadens kvalitetsutveckling. Det är nödvändigt för att säkerställa rättelse av fel och brister.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd antog 1999-12-15 sådana rutiner för stadsdelsnämndens verksamhet. Medborgarkontoret ska enligt beslutet ha ansvaret för att ta emot de inkommande synpunkterna, registrera dem, etc. I och med att medborgarkontorets verksamhet begränsats behöver rutinerna för klagomålshantering revideras. Inkomna klagomål eller synpunkter med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits anmäls till stadsdelsnämnden löpande under året.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt fp+m+kd, förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Abdo Goriya anmälde gemensamt för s+mp+v att de ansluter sig till det av fp+m+kd framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Samt att i övrigt anföra.

Det är synnerligen viktigt att medborgare i vår stadsdel på ett enkelt och tydligt sätt har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. Det är också viktigt att den person som kontaktat staden i dessa ärenden får snabb respons och information om vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till ev problem. Det yttersta ansvaret för att verksamhet bedrivs på ett riktigt och högkvalitativt sätt är stadens och stadsdelsnämndens politiker. Därför är det viktigt att inkomna klagomål och synpunkter på vilka åtgärder som vidtagits anmäls till stadsdelsnämnden löpande under året precis som förvaltningen skriver. Vi finner det också angeläget att nämnden varje år får en sammanställning av de klagomål och synpunkter som inkommit under året .

§20 Remiss: Motion om rätten för alla Stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-27-27

(D nr 504-470/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden är remissinstans när det gäller motionen ” Rätten för alla Stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning”. Motionen är skriven av Leif Rönngren (s).

Förvaltningens förslag till svar innehöll nedanstående synpunkter.

Omsorgen om äldre är en verksamhet som kommer att växa. Allt fler kommer att under kortare eller längre tid bli beroende av insatser från äldreomsorgen. Det är därför angeläget att slå fast att det är viktigt att de resurser som samhället anslår till de äldre i första hand går till dem som behöver mest hjälp.

Det låter kanske positivt med förenklad biståndsbedömning men som förvaltningen ser det innebär det en del problem. Åldrandet är väldigt individuellt. Många yngre än 75 är i behov av hjälp och en hel del över 80 klarar sig utmärkt själva. Idén att fullt friska kapabla 75 åringar ska kunna disponera 2 timmar i veckan av samhällets resurser anser förvaltningen vara fel utnyttjande av samhällets resurser.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+mp bifall till motionen.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) framlade eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen”.

Reservation anmäldes även av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat att stadsdelsnämnden skulle besluta

Att delvis stödja motionen

Att därutöver anföra

Instämmer i det som beskrivs i motionen, bland annat hur nya riktlinjer arbetas fram och synpunkter från äldreinspektörerna. Det är mycket angeläget att de äldre själva får makten över vad som ska utföras i deras hem.

I Vänsterpartiets förslag i 2008 års budget har vi avsatt medel för 4 timmars förenklat biståndsbeslut i månaden för personer över 75 år, den rätten att bestämma över de 4 timmarna i månaden gäller för personer som har en högre biståndsbedömd hjälp”.

§21 Remiss: Ändring av föreskrifter om användning av begrepp och termer inom vård och omsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-10

(D nr 500-25/08)

ÄRENDET

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att normera användning av begrepp och termer. Myndigheten ansvarar även för samordning av nationella begrepp och termer inom fackområdet vård och omsorg. Målet är att terminologin, dvs. begrepp och termer inom fackområdet vård och omsorg, ska vara enhetlig och entydig och gå som en röd tråd från det praktiska vård- och omsorgsarbetet till arbetet med planering och uppföljning av verksamheter och vidare till forskning och utveckling. Utgångspunkten för terminologiarbetet är individens och patientens säkerhet, kvalitet i vård- och omsorgsarbetet, kommunikation och samverkan mellan huvudmän samt öppen redovisning av vårdens och omsorgens resultat. De första föreskrifterna om användning av begrepp och termer trädde i kraft 2007-07-01. Ändring av föreskrifterna sker med en periodicitet av maximalt två gånger per år.

Förvaltningen anser att det är viktigt att de begrepp som används inom socialtjänsten är väl kända av alla och har samma innebörd för alla.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avger följande yttrande.

§22 Slutrapport avseende projekt Skol-ART

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-12-10

(D nr 007-52/08)

ÄRENDET

Projekt Skol-ART har syftat till att genom ett tätt samarbete mellan Hjulsta skolor och Familjeresursen, pedagogik – behandling, i den regionala gruppen för högstadieelever och med ART (Aggression Replacement Training) som samlande metod skapa en form som svarar mot utagerande elevers behov. Projektet, som har pågått under perioden 20050919 – 20070918, har ökat elevernas förmåga att ta till sig undervisning genom att de ökat sin sociala kompetens och lärt sig att handskas med konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

§23 Skrivelse angående rivning av parkeringsgaraget vid Tensta centrum

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-09

(D nr 302-24/08)

ÄRENDET

Moderaterna har lämnat en skrivelse till stadsdelsnämnden om parkeringsgaraget vid Tensta centrum. I skrivelsen föreslås bl. a. att garaget bör rivas. I skrivelsen påpekas vidare att garaget inte är byggt för den tid vi lever i och att det är ett förfulande inslag i stadsbilden. Ett nytt garage kan med fördel läggas under jord för att på så sätt ge utrymme för bostäder, parkområden eller en utbyggnad av näringslivet i Tensta centrum.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos exploateringskontoret om vidare utredning i detta ärende.

§24 Järva ungdomsmottagning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-10

(D nr 104-54/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden beslutade 2007-09-20 att uppdra åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om samarbete kring en gemensam ungdomsmottagning för järvastadsdelarna. Efter överläggningar mellan stadsdelarna och landstinget i Stockholms län har ett samarbetsavtal undertecknats av stadsdelsdirektörerna i respektive stadsdel och landstinget. Avtalet gäller fr.o.m 2008-03-01 vilket innebär att nuvarande verksamhet vid Tensta/Rinkeby ungdomsmottagning (TRUM) helt upphör fr.o.m samma datum 2008-03-01.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Anmälan av samverkansöverenskommelse angående gemensam ungdomsmottagning för järvastadsdelarna läggs till handlingarna.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten vid Spånga-Tensta ungdomsmottagning avvecklas från och med 2008-03-01.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v) Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att bifall enligt följande

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag om att lägga ner ungdomsmottagningen i Tensta

2. Att därutöver anföra följande:

I september vid SDN-sammanträdet uttryckte vi vårt bekymmer över att alliansen slår samman ungdomsmottagningarna i Järva. Vi var mest bekymrade över att tillgängligheten för ungdomsmottagningen starkt begränsas, då mottagningen har stort geografiskt område. Vidare innebär det att personalen på mottagningen får svårare att ha kontakt med alla ungdomar pga. den ökande arbetsbelastningen.

Det är värt att påminna alliansen om att förevändningen att man nu lägger ner Tensta ungdomsmottagning var att ”lokalerna inte var ändamålsenliga” och att man behövde lokalisera mottagningen i en lämpligare lokal.

Vi menar att beslutet om att man förlägger ungdomsmottagningen längre bort från ungdomarna gör att ungdomsmottagningen förlorar sin funktion, dvs. närheten till ungdomarna. Det är uppenbart att mottagningen inte kommer att nå lika många ungdomar jämfört med om mottagningen finns kvar i Tensta.

Närhet är viktig för flera ungdomsgrupper, t ex tjejer som vill gå till gynekolog, kurator eller skaffa preventivmedel utan sina föräldrars vetskap. Resorna kan bli 40 minuter eller längre. Kommunikationerna är i stort goda men geografiskt är området stort.

Vi har tidigare framfört krav på att man utför konsekvensanalyser innan beslut om nedläggning tas - ett krav som inte hörsammats av alliansen. Vi är övertygade om att om alliansen hade låtit brukarna komma till tals skulle slutsatsen ha blivit en annan än att lägga ner ungdomsmottagningen som har fungerat bra”.

§25 Redovisning av upphandling av kolloplatser 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-10

(D nr 103-55/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har genomfört en gemensam upphandling av platser

vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Avtal har tecknats med Stiftelsen Barnens Dag, Utepedagogik AB, Arbacia AB, stiftelsen Birkagården, stiftelsen Skeppsholmsgården, stiftelsen S/Y Ellen, Synsholmens kolloförening, Min Omsorg AB och Svenska Läger i Norden AB. Förvaltningens bedömer att upphandlingen har varit framgångsrik. Kvaliteten på verksamheten bedöms bli oförändrad, eller möjligtvis något högre, genom att kraven på utförarna har ökat i anbudsunderlaget. Det högsta pris som kommer betalas för ett kollodygn är 558 kr. I upphandlingen 2006-2007 var det högsta priset 595 kr. Genomsnittskostnaden för ett kollodygn har ökat marginellt, från 550 kr till 553 kr. Flera mindre entreprenörer har fått avtal än vid tidigare upphandlingar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen

§26 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-12-06

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

§27 Allmänna inkomna offentliga handlingar i december 2007

Förelåg förteckning 2008-01-16

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i december 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

§28 Firmatecknare

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-24

(Dnr 199-70/08)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2007 utnämnt Maria Häggblom till stadsdelsdirektör för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning från den 1 februari 2008.

Enligt Stockholm stads regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap. 6§, ska utanordnare utses av varje nämnd. Utanordnaren har befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning). Som regel ger nämnden denna befogenhet till förvaltningschefen. I kontakten med externa intressenter och motparter krävs ibland också att stadsdelsnämnden företräds av namngiven person.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser stadsdelsdirektör Maria Häggblom till firmatecknare från 1 februari 2008.

§29 Kurser och konferenser

Togs upp konferens/seminarieinbjudningar för beslut om deltagande.

BESLUT

Två personer från majoriteten respektive oppositionen kan delta på nedanstående mässa/konferens:

- Mässa kring nya ramavtal inom missbrukarvården

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §29)