Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ä Läs mer...renden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 26 november 2008

2 Justering av föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 23 oktober 2008 justerades den 30 oktober 2008

REMISSÄRENDEN

3 Remissvar om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen

Dnr 006-538/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

4 Remissvar om möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Dnr 006-566/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen om förslag till ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar om ny inriktning för Stockholms miljöarbete

Dnr 006-361/2008
Förslag till beslut:
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar om kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Dnr 006-622/2008
Förslag till beslut:
Som svar på rubricerade remiss hänvisar nämnden till nedanstående utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BESLUTSÄRENDEN

7 Månadsrapport oktober 2008

Dnr 101-322/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Delegation av beslut i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Dnr 000-402/2008
Förslag till beslut: Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i följande ärendegrupper inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde:
- Ärenden av ekonomisk och administrativ art, enligt kapitel 3.
- Personalärenden, enligt kapitel 4.
- Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt SoL, enligt kapitel 5.
- Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 och 2 §§ SoL: enligt riksnorm och stadens riktlinjer. Bilaga till kap 5.
- Barn och unga enligt SOL, LVU, LUL, FB, m.fl., enligt kapitel 6.
- Vuxen - missbruk och socialpsykiatri enligt SOL, LVM, LSS, enligt kapitel 7.
- Funktionshinder, SoL, LSS, enligt kapitel 8.
- Äldreomsorg enligt SoL, enligt kapitel 9.
- Ärenden inom förskola enligt kapitel 10.
- Tillsyn enl. alkohollagen och tobakslagen m.fl., enligt kapitel 11.
- Ärenden gällande flyktingmottagande, enligt kapitel 12.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13A.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

5. Anmälan av beslut tagna i delegation skall ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

6. Beslutet gäller omedelbart och tills vidare.

7. Ärendet justeras omedelbart.

9 Vidaredelegation av beslutanderätt

Dnr 103-600/2008
Förslag till beslut: Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal för genomförande av gemensam upphandling av undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster till stadsdirektören vid Stockholms stads stadsledningskontor.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2007/2008

Dnr 499-416/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2007-2008.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2009 års kvalitetsredovisning.

11 Tillsyn år 2008 över enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Dnr 602-601/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

12 Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL

Dnr 102-519/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på revisorsgruppens rapport angående informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation Parasol.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Dnr 504-603/2008
Förslag till beslut:

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan till socialstyrelsen avseende bidrag för kompetensutveckling med 12 156 000 kronor, i samverkan med stadsdelsnämnderna, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Hässelby -Vällingby, Rinkeby - Kista samt Norra Stockholms Psykiatri och Ekerö kommun.

2. Stadsdelsnämnden översänder ansökan till Socialstyrelsen.

14 Inventering av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds styrdokument samt upphävande av inaktuella styrdokument

Dnr 005-567/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de inaktuella styrdokumenten upphör att gälla.

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera de styrdokument som enligt tjänsteutlåtandet bör revideras.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på medborgarförslag angående trafikåtgärder på Östergårdsvägen

Dnr 399-142/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafik- och renhållningsnämnden om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Medborgarförslag

16 Svar på medborgarförslag om att namnge broarna över stråken

Dnr 002-442/2008
Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om vidare utredning enligt detta ärende.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafik- och renhållningsnämnden om vidare utredning enligt detta ärende.
Ärendedokument
Medborgarförslag

17 Svar på skrivelse från Ornina Younan (s) m.fl., Lennart Johansson (mp) och Jonas Ljungstedt (v) angående artikeln i DN den 11/9 "Spardirektiv drabbar utsatta barn"

Dnr 000-595/2008
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Dnr 002-380/2008
A) Kommunalhuset som flyttat till "skogen"
- dnr 002-543/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

19 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 099-382/2008
A) Synpunkter på nedskärning bland fältassistenter i Tensta
- dnr 001-596/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av förvaltningsremisser

Dnr 006-381/2008
A. Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater
- dnr 006-546/2008
B. Yttrande gällande tillstånd till spel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel
- dnr 006-586/2008
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från pensionärsrådet den 9 oktober 2008

22 Protokoll från handikapprådet den 7 oktober 2008

23 Protokoll från brottsförebyggande rådet den 10 september 2008

24 Information/kurser och konferenser

25 Nämndens och förvaltningens frågor

§254 Val av justerare och dag för justering samt anmälan av föregående protokoll

Stadsdelsnämnden beslöt att utse vice ordföranden Ornina Younan och ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras den 26 november 2008.

Det anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll 11/2008 blivit justerat den 30 oktober 2008.


_______________________

§255 Remissvar om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-16

Dnr 006-538/2008

Ärendet

Genomförandegruppen fungerar sammanhållande för utbyggnaden av bostäder med service för funktionshindrade, LSS personkrets 1 och 2, och för personer med psykiska funktionshinder i hela staden. Gruppen ska bland annat hämta in kunskap om behovet, planerade utbyggnader, göra kvalitetsbedömningar samt granska finansieringen av projekten. Genomförandegruppen har i nuläget inte mandat att besluta om utbyggnad. Enligt reglementet så är det stadsdelsförvaltningens ansvar. Styrningen, i de fall stadsdelsförvaltningarna är tveksamma att bygga eller vill avbryta projekt, försvåras när besluten formellt ligger lokalt. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv i utbyggnadsarbetet, där man samordnar olika delar av processen. Nuvarande Genomförandegrupp föreslås bli en beslutsgrupp som administreras och leds av socialtjänstförvaltningen. Med utökat mandat kan bevakning ske av stora bostadsprojekt, speciella behov av bostäder påskyndas, samarbete med olika byggherrar förbättras och tillskottet i staden av övriga aktörer bevakas. En särskild arbetsgrupp underställd Genomförandegruppen föreslås hålla i det övergripande arbetet och föreslås i sitt arbete samverka med stadsdelsförvaltningarna och övriga berörda förvaltningar.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är positiv till förslaget om organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen och anser att ansvar, information och system måste vara tydligt samt att LSS-handläggarna ska erbjudas utbildning inför förändringen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen om förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade.

_______________________

§256 Remissvar om möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-03

Dnr 006-566/2008

Ärendet

Regeringen tillsatte år 2004 en kommitté som har undersökt hur lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fungerar och vad samhället kan göra för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Den nya lagen kan börja gälla tidigast år 2010. Kommitténs bedömningar och förslag till ny LSS-lag bygger på följande principiella ställningstaganden:

- Rätten till stöd och service för de som har de största och mest långvariga

behoven till följd av funktionsnedsättningar ska stå fast.

- Insatser enligt LSS ska vara medel för att uppnå de handikappolitiska målen så

att den enskilde får möjlighet att leva som andra – de får inte bli mål i sig själva.

- Verksamheter med stöd och service enligt LSS kräver en väl fungerande

lagstiftning, likvärdighet och god kvalitet i alla delar av tillämpningen och en

stabil kostnadsutveckling för att vara långsiktigt hållbara.

Staten föreslås få det samlade huvudmannaskapet för insatsen personlig assistans gällande beslut och verkställighet av beslut genom utbetalning av ersättning för personlig assistans. Kommunen ska ha ett fortsatt ansvar att utföra personlig assistans om inte den enskilde väljer någon annan utförare.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är i stort sett positiv till de föreslagna lagändringarna och förslagen till fortsatt utredning i vissa frågor. Det nya lagförslaget slår vakt om en fortsatt hög nivå på stödet till personer med funktionsnedsättningar samtidigt som lagen bättre anpassas till framtida krav med större möjlighet till stabil kostnadsutveckling. Insatsen personlig assistans begränsas till behov som överstiger 20 timmar per vecka och insatsen ledsagning försvinner helt. Nämnden anser att det finns risk för att kommunens kostnader för insatser kvarstår för personer vars behov understiger 20 timmar. I den gruppen finns personer vars behov inte kan tillgodoses med enbart insatsen personlig service med boendestöd i form av hemtjänst.

Yrkanden

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade gemensamt för m+fp+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ornina Younan (s) ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för m+fp+kd:s yrkande.

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Samt

Att i övrigt anföra

Kostnadsansvaret för LSS-insatser bör överföras helt till staten. LSS-kommitténs förslag går bara halvvägs i att överföra ansvaret till staten och riskerar tvärtom att försämra förutsättningarna genom ökad otydlighet på så sätt att huvudmannaskapet delas.

Även med ett statligt helhetsansvar säkras den lokala förankringen nära människorna som berörs genom att biståndsbedömningen utförs av kommunala biståndsbedömare.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens svar på remissen.

Att därutöver anföra

När lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft i mitten av 90-talet var det ett stort steg framåt. Det var en rättighetslag för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade. När det nu görs en översyn hur lagen har fungerat har den statliga utredningen utgått från de handikappolitiska målen. Det är dock uppenbart att den drivande kraften att göra den här utredningen är den kraftiga kostnadsutvecklingen för personlig assistans.

Det kan vara positivt att staten tar över hela ansvaret för personlig assistans, att det finns tydliga riktlinjer som gäller för hela landet. En viss oro dock när beslut och utbetalning av ersättning helt flyttas från kommunen. Uppmärksammade exempel på Försäkringskassans restriktivare hållning till sjukskrivningar avskräcker.

Även i fortsättningen bör personer som har behov av insatser som understiger 20 timmar i veckan ha rätt till personlig assistans. Den här försämringen jämfört med reglerna idag, är en besparing som vi befarar kommer att drabba enskilda hårt.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice kan fås även i fortsättningen, antingen som en självständig insats eller som en del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att 65-årsgränsen för LSS-insatser bör utredas vidare. Det är mycket tveksamt att just i den här lagen spika fast en ”deadline”-ålder när den i andra sammanhang alltmer luckras upp, bland annat i det nya pensionssystemet där många måste arbeta längre för att få en pension som det går att leva på.

Det är mycket positivt att barnperspektivet förs in i LSS. Detta måste också gälla barn till föräldrar med funktionsnedsättning när till insatser prövas för föräldrarna. När anhöriga är personliga assistenter finns risk för intressekonflikter som bör uppmärksammas. För att säkerställa barnperspektivet och rätten att komma till tals behövs metodutveckling för LSS-handläggare i utredningssystemet BBIC (Barns behov i centrum).

Det är bra att kostnadsutvecklingen för personliga assistenter analyseras och att lämpliga åtgärder för att ha kontroll på utgifterna. Viktigt är dock att hela tiden ha tyngdpunkten på de funktionshindrades behov. Det skulle varit bra att ha lokala handikapprådets synpunkter, nu får vi hoppas att deras intresseorganisationers synpunkter beaktas.

Arbetssituationen för personliga assistenter bör heller inte glömmas bort. Därför är synpunkter från de fackliga organisationerna också av vikt, bland annat har Kommunal på central nivå gjort utredningar om personliga assistenters arbetsvillkor. Även hos Arbetsmiljöverket finns värdefull kunskap att ta del av.

_______________________

§257 Remissvar om ny inriktning för Stockholms miljöarbete

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-17

Dnr 006-361/2008

Ärendet

Det har inkommit en remiss till nämnden från miljö- och trafikroteln: Motion om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motionen är författad av socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp och för fram ett antal politiska ståndpunkter. Nämnden avser att inte kommentera dessa ståndpunkter och kan vidare konstatera att de inte ger upphov till omprövning av stadens miljöarbete.

Yrkanden

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) framlade för v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordföranden Ornina Younan (s) ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för m+fp+kd:s yrkande.

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens förslag till svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Att därutöver anföra följande:

Stockholm behöver en mer ambitiös miljöpolitik där resurser och kompetensen i stadens förvaltningar och bolag på detta område ökar, inte minskar som nu sker. Ett steg i en sådan process är att arbeta i den inriktning som motionen redovisar.”

Jonas Ljungstedt (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att delvis tillstyrka motionen

Att därutöver anföra

Stockholm stad måste ta sitt ansvar för minskad klimatpåverkan. Alla åtgärder som leder till en hållbar stad är positiva och ju konkretare åtgärderna och förslagen är desto bättre. Stockholm ska vara fossilfritt Stockholm 2050 och det är långt kvar. Ökat trafikarbete, ökad konsumtion och ökade mängder avfall visar att det kommer bli mycket svårt att nå de uppsatta målen. Det måste till kraftiga åtgärder så som nämns i motionen. Vänsterpartiet anser att Stockholm stad ska verka för ett förbud av dubbdäck. Staden ska påverka regeringen att säga upp avtalet med Luftfartsverket om Bromma flygplats och helt lägga ner flygplatsen. Staden ska verka för att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ordnar fastighetsnära insamling, även i befintligt bestånd. I allmännyttan ska detta vara en självklarhet. Förpackningsindustrin som har ansvar för materialåtervinning ska åläggas ersätta fastighetsägaren för kostnaden.

Vänsterpartiet anser att staden bör arbeta aktivt för att förändra den ohållbara trafiksituationen i Stockholm. Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli tillgänglig och smidig för alla. Ingen ska vara beroende av bil, oavsett var man bor i Stockholm. Nya motorvägar och trafikleder löser inte trafikproblemen, en ny väg genererar ny trafik och korkar snart igen oavsett antal körfält. Det enda hållbara är kollektivtrafik, gång och cykeltrafik.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (mp) framlade för mp särskilt uttalande enligt följande:

”Vi stödjer ambitionen för remissen att föra tydligare och vassare inriktning för miljöarbetet i Stockholms stad. Vi erkänner människans påverkan på klimatet och de vetenskapliga fakta som styrker detta. Men vi tror också om vi ska sikta på målet 2,5 ton/invånare, så måste man bland annat titta närmare på transportsektorns negativa miljöpåverkan. Alltså, för att kunna realisera utsläpps målet 2,5 ton/invånare så måste man säga nej till förbifart Stockholm och avveckla Bromma flygplats, samtidigt måste vi bygga ut tvärbanan och tågförbindelser, med andra ord satsa mer på kollektivtrafiken och mindre på bilismen.”

_______________________

§258 Remissvar om kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-12

Dnr 006-622/2008

Ärendet

Stadsdelsnämnden har från kultur- och idrottsroteln fått ärendet ” Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012” på remiss. Nämnden ställer sig positiv till planen och konstaterar att den kommer att utgöra ett övergripande styrdokument för staden. Varje berörd nämnd ska därmed i sina åtaganden väga in planens mål och strategier för att uppnå dess intentioner. För att möjliggöra detta anser nämnden att kulturförvaltningen aktivt ska stödja nämnderna i detta arbete.

Beslut

Som svar på rubricerade remiss hänvisar nämnden till nedanstående utlåtande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v särskilt uttalande enligt följande:

”Vi ser med oro på den moderatledda majoritetens besparingar på kultur- och fritidsverksamheten för barn och unga. Dessa nedskärningar går stick i stäv med barn- och ungdomsplanen och vi ställer oss frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan ytterligare resurser. Planens åtaganden är omöjliga att genomföra med majoritetens knappa budget.

I övrigt instämmer vi i förvaltningens syn på behovet av samverkan och förhållningssättet mellan stadens olika nämnder.

Vi anser även att behovet av ett stärkt föreningsliv i Stockholm. Sammantaget utgör föreningslivet en samlande kraft för ungdomars fritid och som politiker har vi ett ansvar att på olika sätt stötta dessa positiva initiativ.”

_______________________

§259 Månadsrapport oktober 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-05

Dnr 101-322/2008

Ärendet

Månadsrapporten för oktober grundar sig på bokföringen tom oktober månad. Förvaltningen gör den bedömningen att kostnaderna inte kan rymmas inom den av kommunfullmäktiga beslutade budgetramen. Redan från årets början aviserades svårigheter med att klara en budget i balans, främst beroende på underskottet om 19 mnkr inom områdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Det är naturligtvis inte acceptabelt att redovisa underskott. Under hela året har förvaltningen arbetat med åtgärder för att klara kommunfullmäktiges mål, en budget i balans. Trots stora ansträngningar och restriktivitet i många avseenden, befarar förvaltningen nu ett underskott om 3 mnkr.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober.

_______________________

§260 Delegation av beslut i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-08-27

Dnr 000-402/2008

Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade beslut om nu gällande delegationsbestämmelser 2005-05-31 med tillägg mellan 20040615 – 200804.

Under andra halvåret 2008 har förvaltningen arbetat med en översyn av delegationsbestämmelserna och de olika avdelningarna har lämnat synpunkter och förslag till ändringar.

De flesta förändringarna i delegationsbestämmelserna är en anpassning till de ändringar i organisationen som skett inom förvaltningen.

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet vid sammanträdet det 23 oktober 2008.

Yrkanden

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordförande Ornina Younan (s) ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för m+fp+kd:s yrkande.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i följande ärendegrupper inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde:

- Ärenden av ekonomisk och administrativ art, enligt kapitel 3.

- Personalärenden, enligt kapitel 4.

- Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt enligt SoL, enligt kapitel 5.

- Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 och 2 §§ SoL: enligt riksnorm och stadens riktlinjer. Bilaga till kap 5.

- Barn och unga enligt SOL, LVU, LUL, FB, m.fl., enligt kapitel 6.

- Vuxen – missbruk och socialpsykiatri enligt SOL, LVM, LSS, enligt kapitel 7.

- Funktionshinder, SoL, LSS, enligt kapitel 8.

- Äldreomsorg enligt SoL, enligt kapitel 9.

- Ärenden inom förskola enligt kapitel 10.

- Tillsyn enl. alkohollagen och tobakslagen m.fl., enligt kapitel 11.

- Ärenden gällande flyktingmottagande, enligt kapitel 12.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13 A.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

5. Anmälan av beslut tagna i delegation skall ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

6. Beslutet gäller omedelbart och tills vidare.

7. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningsförslag

Att godkänna den del som avser anpassning till nämndens ansvarsområden

Att avslå mer överflyttning av beslutsrätt till tjänstemannanivå

Att därutöver anföra följande:

Det framlagda förslaget är delvis en anpassning till att nämnden har färre ansvarsområden efter den borgerliga majoritetens centraliseringar. Det innebär också att beslutsrätt förskjuts från stadsdelsnämnden till tjänstemannanivå. Vi anser att den nu gällande delegationsordningen är väl genomtänkt och bör inte föranleda att avhända stadsdelsnämnden mer beslutsrätt.”

_______________________

§261 Vidaredelegation av beslutanderätt

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-07

Dnr 103-600/2008

Ärendet

Eftersom USK bolagiserats är nämnderna skyldiga att upphandla undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster. Stadsledningskontorets enhet för upphandling och konkurrens har inbjudit samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser att delta i en gemensam upphandling av undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster.

Upphandlingen ska leda till ett ramavtal som nämnderna får avropa från efter behov. Den kommer även att omfatta de löpande beställningar som SLK årligen gjort från USK. För att stadsledningskontoret ska kunna genomföra denna gemensamma upphandling för nämndernas och bolagens räkning behövs en vidaredelegering av beslutanderätten, till stadsledningskontoret, att besluta om förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal. Tilldelningsbeslut och ingående av avtal kommer att anmälas till stadsdelsdirektören för vidare hantering inom nämndens ansvarsområde.

Förvaltningen förordar att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i den gemensamma upphandlingen av undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster. Alternativet skulle vara att genomföra en egen upphandling av dessa tjänster för Spånga-Tensta.

Yrkanden

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (s) framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordförande Ornina Younan (s) ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för m+fp+kd:s yrkande.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal för genomförande av gemensam upphandling av undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster till stadsdirektören vid Stockholms stads stadsledningskontor.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Azad Hassan (s) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

- Att avslå bemyndigande av stadsdelsdirektören att vidaredelegera beslutsrätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal för genomförande av gemensam upphandling av undersöknings-, utrednings- och statistiktjänster till stadsdirektören vid Stockholms stads stadsledningskontor.

- Att därutöver anföra följande:

Den borgerliga majoriteten har i sin iver avskaffat stadsdelsnämndsreformen i och med centraliseringen av stadsdelsnämndens ansvarsområden, och på så sätt tömt innehåll och resurser. Det är uppenbart att den borgerliga majoriteten har urholkat meningen med stadsdelsreformen, nämligen att förstärka närdemokratin och medborgarinflyttande. Vi tror på att beslut fattas bäst nära medborgarna.”

_______________________

§262 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet läsåret 2007/2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-22

Dnr 499-416/2008

Ärendet

Av kvalitetsredovisningen för läsåret 2007-2008 kan konstateras att måluppfyllelsen är hög inom de flesta av läroplanens målområden. Stadsdelens förskolor präglas av en fortsatt hög ambitionsnivå och ett stort intresse av att utveckla verksamheten. Förskolornas förhållningssätt är att se alla barn som kompetenta och resursstarka individer. Barnets perspektiv är alltid i fokus och den vuxne är i dialog med barnet, erbjuder barnet utmaningar och stimulerar barnets egen problemlösningsförmåga. Verksamheterna genomsyras av ett öppet och demokratiskt klimat. Barnen får vara delaktiga i de dagliga rutinerna och får påverka sin lärandemiljö, både inomhus och utomhus.

Förskolorna arbetar flexibelt och förändrar verksamheten utifrån mångfalden av barns sätt att lära och utifrån barnens förmågor och skilda behov. Samarbetet med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande prioriteras. Övergången till grundskolan planeras och genomförs enligt stadsdelens egna riktlinjer.

Stadsdelens förskolor representerar olika pedagogiska inriktningar, såsom Freinet, Musik, rytmik och rörelse, Naturvetenskap, Natur och miljö och Reggio Emilia.

För att bedöma måluppfyllelsen inom samtliga målområden har förskolan använt sig av olika analysverktyg och metoder, såsom pedagogisk dokumentation, portfolio, processinriktade individuella handlingsplaner, olika analys- och observationsmodeller, barnintervjuer samt språkutvecklingsanalys. Barnets utveckling under hela tiden i förskolan dokumenteras noggrant och finns som ett underlag inför övergången till förskoleklass. Förskolorna visar på en väl strukturerad dokumentation kring barns olika lärprocesser.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2007-2008.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2009 års kvalitetsredovisning.

_______________________

§263 Tillsyn år 2008 över enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-22

Dnr 602-601/2008

Ärendet

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde ligger att utöva tillsyn över privata företag som bedriver LSS-verksamhet. Inom Spånga-Tensta stadsdel gäller det Resursteamet Lunda som bedriver daglig verksamhet. Tillsynen har utövats enligt den av nämnden beslutade tillsynsplanen för år 2008. Tillsynen visade en verksamhet av god kvalitet.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

_______________________

§264 Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-30

Dnr 102-519/2008

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en informationssäkerhetsgranskning av ParaSoL för att bedöma om den administrativa hanteringen uppfyller de krav som ställs i kommunfullmäktiges policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

Revisorsgruppens protokoll har ställts till nämnden för yttrande över hur behörigheter administreras vid uppläggning av nya användare samt vid ändring och borttag av användare. Rapporten fokuserar på hur förvaltningen uppfyller kraven på god spårbarhet, det vill säga att varje användare har ett unikt användar-id som inte går att återanvända.

Förvaltningen har en IT-säkerhetsinstruktion som antogs av stadsdelsnämnden den 28 januari 2003. Den beskriver rutinen för behörighetsadministration och vilka som äger rätt att fatta beslut. Enheten för IT och Näringsliv har nyligen omfördelat resurser för behörighetsadministrationen samtidigt som rutiner, blanketter med mera har fått en översyn.

Beslut

Stadsdelsnämnden antar nedanstående svar på revisorsgruppens rapport angående informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSoL.

_______________________

§265 Ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-27

Dnr 504-603/2008

Ärendet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel i syfte att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Regeringen har avsatt 130 mnkr under 2008 att ansöka om. Socialstyrelsens avsikt är att i första hand fördela bidraget bland de ansökningar som bedöms innovativa, utvecklande och långsiktiga och som kan tjäna som exempel för andras satsningar i framtiden.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker om bidrag, 12156000 kronor, tillsammans med sex andra stadsdelsnämnder i Stockholm, Ekerö kommun och Norra Stockholms psykiatri. Ansökan utgår från tre strategiska behovsområden; vård och behandling, boende och vardagsstöd samt sysselsättning och rehabilitering till arbete. Målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionshinder, barn till föräldrar med psykisk störning och individer med komplexa behov av stöd. Syftet med ansökan är att genom utbildningar, föreläsningar och workshops med mera förstärka berörd personals kompetens inom kommun och landsting samt även ge underlag till ökad samsyn dem emellan.

Landstinget med Norra Stockholms Psykiatri är ägare av projektet.

Beslut

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan till socialstyrelsen avseende bidrag för kompetensutveckling med 12156000 kronor, i samverkan med stadsdelsnämnderna, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Hässelby –Vällingby, Rinkeby – Kista samt Norra Stockholms Psykiatri och Ekerö kommun.

 2. Stadsdelsnämnden översänder ansökan till Socialstyrelsen.

_______________________

§266 Inventering av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds styrdokument samt upphävande av inaktuella styrdokument

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-11-07

Dnr 005-567/2008

Ärendet

I samband med verksamhetsplan med budget biläggs en förteckning över de aktuella styrdokumenten som har antagits av stadsdelsnämnden. Förvaltningen har med anledning av det genomfört en inventering av nämndens styrdokument, för att se vilka styrdokument som är giltiga, vilka som är inaktuella och vilka som bör revideras.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att de inaktuella styrdokumenten upphör att gälla.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera de styrdokument som enligt tjänsteutlåtandet bör revideras.

_______________________

§267 Svar på medborgarförslag angående trafikåtgärder på Östergårdsvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-14

Dnr 399-142/2008

Ärendet

En medborgare har i ett medborgarförslag önskat att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning skall utföra trafikdämpande åtgärder på Östergårdsvägen.

Trafikkontoret ansvarar för trafikfrågor i staden. Förvaltningen föreslår därför att förslaget överförs till gatu- och trafiknämnden för vidare beredning.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Trafik- och renhållningsnämnden om vidare utredning enligt detta ärende.

_______________________

§268 Svar på medborgarförslag om att namnge broarna över stråken

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-06

Dnr 002-442/2008

Ärendet

En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd initierar att gångbroarna över stråken numreras eller namnges.

Förslagsställaren skriver att bommarna på gångbroarna i Tensta ofta blir sönderkörda och när man ska göra en felanmälan till driftcentralen så måste man uppge en adress på bron. Eftersom det ej finns någon adress till bron så är det mycket svårt att beskriva på vilken bro som felet gäller.

Förvaltningen har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret samt stadens driftcentral för felanmälan och framfört medborgarens önskemål och påpekande.

Numrering och namngivning av gator och områden i staden handläggs av namnberedningen inom Stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen föreslår därför att förslaget gällande namngivning av broarna överförs till stadsbyggnadsnämnden för vidare beredning.

Bommarna är uppsatta av Trafikkontoret, avdelningen för konstbyggnader. Stadsdelsförvaltningens har inte haft någon vetskap om uppsättningen av bommarna och har inte heller någon rådighet över dessa bommar. Förvaltningen föreslår att problemen med felanmälan samt trasiga bommar förs över till Trafik- och renhållningsnämnden för vidare beredning.

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 2008.

Beslut

Att stadsdelsnämnden tillskriver namnberedningen inom Stadsbyggnadskontoret med begäran om att gångvägar och gångbroar i Tensta och Hjulsta namnges. Förslag på namn bör inhämtas från skolorna i området på så sätt involveras barn och ungdomar.

Givetvis ska stadens regelverk för namngivning beaktas.

Förslagsställaren pekar på en viktig fråga som bör åtgärdas.

Att i övriga delar bifalla förvaltningens förslag till beslut.

_______________________

§269 Svar på skrivelse från Ornina Younan (s) m.fl., Lennart Johansson (mp) och Jonas Ljungstedt (v) angående artikeln i DN den 11 september 2008 ”Spardirektiv drabbar utsatta barn”

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-17

Dnr 000-595/2008

Ärendet

Avdelningen har under 2008 genomfört en förstärkning av grupperna för barn och ungdom med sammanlagt fyra tjänster, tre socialsekreterare och en gruppledare. Dessa har kunnat genomföras genom att två uppsökartjänster och en tjänst som föräldrarådgivare har omvandlats till utredartjänster. Vidare har resurser motsvarande en gruppledartjänst överförts från vuxenenheten.

Förstärkningen av utredare har ännu inte gett full effekt, eftersom flertalet av de nyanställda har relativt liten erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsutredningar. Den nya gruppledartjänsten förutsätter omorganisation av utredningsgrupperna, ett arbete som påbörjats inom enheten för familj och ungdom.

Förstärkningen har hittills inneburit att antalet ärenden per handläggare har kunnat minskas till omkring 15 ärenden i barngruppen och omkring 18 i ungdomsgruppen. Detta ska ses mot bakgrund av att antalet ärenden per handläggare var mellan 25-30 i början på året. När de nyanställda socialsekreterarna fått mera erfarenhet och rutin kommer antalet ärenden sannolikt att minska ytterligare.

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

_______________________

§270 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-10-29

Dnr 002-380/2008

Ärendet

A) Kommunalhuset som flyttat till ”skogen” – dnr 002-543/2008

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

_______________________

§271 Anmälan av inkomna allmänna skrivelser ställda till nämnden

Förelåg förteckning 2008-10-29

Dnr 099-382/2008

Ärendet

Förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i oktober 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

_______________________

§272 Anmälan av förvaltningsremisser

Förelåg förteckning 2008-10-29

Dnr 099-382/2008

Ärendet

Förteckning över förvaltningsremisser i oktober 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

_______________________

§273 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 9 oktober 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§274 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 7 oktober 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§275 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råds sammanträde den 10 september 2008 anmäldes.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

_______________________

§276 Information/kurser och konferenser

Ärendet utgår.

_______________________

§277 Nämndens och förvaltningens frågor

Inga frågor.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 277)