Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med lägesrapport och frågest Läs mer...und om vägarbeten längs E 18 och Bergslagsvägen. Representanter från Vägverket, Lunda företagarförening, Svenska kraftnät och Busslink medverkar. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Öberg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.oberg@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 16 juni 2009.
Protokollet från sammanträdet den 14 maj 2009 justerades den 20 maj 2009.

Remissärenden

2 Remissvar om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Dnr 316-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Remissvar om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Dnr 318-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2012

Dnr 312-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

5 Nominering av bidrag till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr 186-2009-099
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd nominerar förskolan Stormhatten och Fristad Äldreboende till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

6 Kostnadsutredning med anledning av förslag till återflyttning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings administrationspersonal till Tensta centrum, kv. Bränninge 1

Dnr 278-2009-302
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar med anledning av en ökad uppskattad hyreskostnad med 3,5 till 4,6 mkr och engångskostnader med 4 mkr, att administrationen inte återflyttar till ett återuppbyggt förvaltningshus i Tensta Centrum.

2. Oppositionens yrkande om återrapportering av det fortsatta arbetet med återflyttningen av administrationen till Tensta Centrum besvaras enligt detta ärende.

7 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2008

Dnr 321-2009-102
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av vidtagna åtgärder för enheterna Gullvivan och Violen i Tensta äldreboende

Dnr 227-2009-600
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Redogörelse över hur många som har fått lämna sin tjänst under det senaste året till följd av effektivisering och omorganisation

Dnr 347-2009-299
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redogörelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förskolan Bifrostvägen 2-6

Dnr 348-2009-499
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

11 Svar på skrivelse om jobbgaranti och jobbtorg

Dnr 349-2009-500
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Anmälan av revisionsberättelser och årsöversikt 2008

Dnr 322-2009-102
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

13 Anmälan av inkomna offentliga skrivelser till nämnden 2009

Dnr 3-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

15 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 67-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

16 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga.

17 Nämndens och förvaltningens frågor

18 Förslag till revidering av 2009 års aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Dnr 356-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande reviderade aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009.

19 Månadsrapport maj 2009

Dnr 26-2009-101
(Kontakta nämndsekreteraren för handlingar.)

20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
(Kontakta nämndsekreteraren för handlingar.)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 16 juni 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 justerades den 20 maj 2009.

______________________

§2 Remissvar om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att en gemensam växel i Stockholms stad inrättas fr.o.m. 1 maj 2009 inom servicenämnden. Stadsledningskontoret föreslår nu att servicenämndens ansvar utvidgas till att omfatta samtliga nämnder och bolag, och att överföringen är helt klar till den 31 december 2010.

Stadsdelsförvaltningens lokala växel kommer i sin helhet att anslutas till den centrala upphandlade växelfunktionen fr.o.m. 1 juni 2009.

För förvaltningen är det viktigt att bästa möjliga avtal kan tecknas som ger service med god kvalité och till ett bra pris oavsett driftsform. Detta uppnås bäst, utifrån kommunfullmäktiges beslut, att ett gemensamt avtal tecknas av staden centralt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2009.

Dnr 316-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar att

  1. delvis avslå ärendet

  2. därutöver anföra

Det går inte att vara nog tydlig kring vilken viktig roll stadens växel har. Växeln är ett av Stockholms ansikten utåt. Det är det första medborgare, turister och andra möter när man ringer till oss. Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet.

Självklart är det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att det just växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är väldigt speciella.

Vi motsätter oss inte en samordning av växelfunktionen mellan olika förvaltningar i staden däremot motsätter vi oss att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på entreprenad. Vi anser att en stor del av den kompetens som idag finns hos våra egna växeltelefonister inte går att uppbringa på den öppna marknaden. Det handlar om kunskaper om personers funktioner, organisationens struktur och verksamhetens bredd. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Och det är kunskaper som är svåra att sätta en prislapp på. Detta ärende bevisar att den moderatledda majoriteten i Stockholm återigen stirrar sig blind på prislappen och vägrar ta till sig att kvalité måste få kosta pengar.”

______________________

§3 Remissvar om anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Remissen beskriver hur arbetet med upphandling av verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska gå till i staden. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska även fortsättningsvis sköta upphandlingarna som är stadsövergripande men nu enligt den nya lagen om valfrihetssystem; LOV. Upphandling av den egna verksamheten ska som nu ske av respektive stadsdelsförvaltning men också det utifrån den nya lagen.

Förslaget om anvisningar uppfattar förvaltningen som väl genomarbetat. Det är viktigt att stadens alla upphandlingar sköts på ett professionellt sätt och de föreslagna anvisningarna kommer att vara ett gott stöd i upphandlingsprocessen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2009.

Dnr 318-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

- Att stadsdelnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut

- Att därutöver vill vi framföra följande.

Utgångspunkten för den nya Lagen Om Valfrihet (LOV) tycks vara åsikten att fler privata utförare är ett självändamål inom offentligt finansierad vård och omsorg. Lagen fokuserar på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att privata aktörer alltid har ett vinstkrav vilket givetvis påverkar kvaliteten.

Det låter givetvis bra med valfrihet men man ska komma ihåg att det innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte vill göra ett aktivt val utan istället vill ha en omsorg med hög kvalitet garanterad av kommunen. Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Ickevalsalternativet för denna grupp bör vara omsorg i kommunal regi.

Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan möjliggöras och säkerställas genom demokratiskt styrning. Vi ser med oro på förskjutningen av makt från den demokratiskt kontrollerade politiska arenan till den okontrollerade marknaden. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör avgöras utifrån hänsyn till kvalitet för brukaren, utifrån personalens perspektiv samt utifrån skattebetalarnas perspektiv. Den så kallade valfriheten innebär för personalen en otrygghet och en oro.

För att långsiktigt garantera kvaliteten och valfriheten i omsorgsverksamheterna behövs en väsentlig andel kommunalt drivna verksamheter. Flera studier visar att när offentligt drivna verksamheter utgör en för liten andel av en offentligt finansierade verksamhet så ökar dels volymerna och dels de totala kostnaderna för verksamheten.

En väsentlig andel kommunala utförare är samtidigt det enda sättet att fortsatt garantera den kommunala beställarkompetensen. Möjligheten att lägga egen regi- anbud måste säkerställas och kommunal omsorg ska enligt oss garanteras i alla stadsdelar.”

______________________

§4 Remissvar om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Sedan 2007 har staden systematiskt utvecklat arbetet med stadens förmåga att förebygga och hantera kriser. En ny krisledningsorganisation har skapats och till den relevanta styrdokument.

Ett nytt säkerhetsprogram för Stockholms stad har tagits fram för att säkra ambitionen och målen som staden satt upp för sitt säkerhetsarbete. Programmet beskriver säkerhetsorganisationen, ansvar och rollfördelning. Säkerhetsprogrammet föreslås ersätta flera tidigare dokument då dessa lagts in i det nya programmet. I stadsledningskontorets förslag ingår också att indikatorer och aktiviteter ska införas i stadens ledningssystem.

Förvaltningen ser förslaget som ett viktigt steg i att säkerställa förvaltningens fortsatta säkerhetsarbete och förmåga att så långt som möjligt kunna garantera en god service till våra boende, företagare och besökare i händelse av kris.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2009.

Dnr 312-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Nominering av bidrag till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd nominerar förskolan Stormhatten och Fristad Äldreboende till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

Ärendet

Stadens kvalitetsutmärkelse genomförs för 15:e året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma, belöna och fokusera på framgångsrik verksamhetsutveckling. Utifrån det sammanställda bedömningsunderlaget gör examinatorslag en bedömning som kompletteras av ett platsbesök. Från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har två enheter valt att delta: förskolan Stormhatten och Fristad Äldreboende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2009.

Dnr 186-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Kostnadsutredning med anledning av förslag till återflyttning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings administrationspersonal till Tensta centrum, kv. Bränninge 1

Beslut

Att stadsdelsförvaltningen skall genomföra en återflytt av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings administrationspersonal till Tensta centrum kv Bränninge 1.

Stadsdelsförvaltningen har i tjänsteutlåtandet pekat på ett antal skäl som kan motivera en flytt. I huvudsak delar vi dessa synpunkter och anser därför att stadsdelsförvaltningen bör genomföra en återflytt i enlighet med tidplan.

Anledningen till att förvaltningen inte föreslagit återflytt beror på ökade hyreskostnader.

Vi ser en återflytt som en möjlig åtgärd. Samtidigt är det mycket angeläget att hålla ner kostnader för lokaler, varför det är viktigt att förvaltningen i samarbete med övriga berörda förvaltningar och nämnder noga följer kostnadsutvecklingen och säkerställer att kostnaderna vid återflytten kan minimeras. Vi ser det som naturligt att förvaltningen även ser över hur en effektivisering av verksamheten kan uppnås till följd av återflytten.

Ärendet

Förvaltningshuset på Tenstagången 55 i Tensta Centrum evakuerades enligt beslut av stadsdelsnämnden våren 2008. Orsaken var den bristfälliga inomhusmiljön, trots otaliga saneringar sedan huset byggdes 1970. Bygglov söks nu för en ny förvaltningsbyggnad, som efter rivning av den gamla föreslagits bli utformad som ett punkthus med både kontor och lägenheter. Färdigställande beräknas kunna ske under våren 2013. Administrationen är nu huvudsakligen förlagd till Fagerstagatan 15 i Lunda företagsområde. Syftet med detta ärende är att belysa vikten av en återflyttning till Tensta Centrum men också att klargöra kostnaderna för att se om återflyttningen är genomförbar.

Ärendet bordlades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2009.

Dnr 278-2009-302

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ledamöterna Christer Grunder (M) och Dennis Wedin (M) anmälde att de inte deltog i handläggningen och beslutet.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen återflyttar till ett återuppbyggt förvaltningshus i Tensta Centrum.

Att stadsdelnämnden hemställer medel från kommunstyrelsen att staden centralt går in och ersätter den hyresökning som stadsdelsnämnden kommer att ha för lokalhyran.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande:

Särskilt uttalande

Den enda rimliga slutsatsen av förvaltningens tjänsteutlåtande är att förvaltningen ska flytta tillbaka till Tensta Centrum. Vi är noga med att ge förvaltningen ett tydligt besked utan något förbehåll, tydlighet är av stor vikt för att kunna planera för framtiden.

Den rödgröna oppositionen anser att den kommunala servicen skall utgå ifrån medborgarnas behov och förutsättningar. En enig stadsdelsnämnd beslutade i maj 2008 att evakuera stadsdelsförvaltning ifrån sina gamla lokaler på Tenstagången 55 till Fagerstagatan 15. Evakuering skulle vara provisoriskt och skulle vara längst 3 år, det var total enighet kring detta beslut i stadsdelsnämnden. Vi tänker hålla vårt löfte i den här frågan.

Förvisso ökar lokalkostnaden för förvaltningen, men fördelarna överväger både för personalen och för medborgarna, vid en återflyttning innebär det också att hela förvaltningen samlas i samma hus och förvaltningen blir mer attraktiv som arbetsgivare med ökade allmänna kommunikationsmöjligheter.

Det är viktigt att säga att under den tid som stadsdelen är föremål för större förnyelseprogram, att kommunal service inte skall utarmas. Det är viktigt att kommunala servicen följer samma takt som stadsplaneringen.

Vi menar även att ett lyckat järvalyft skall vara ett järvalyft där besluten fattas nära medborgarna, skapa arbetstillfällen och öka företagandet i stadsdelen.”

______________________

§7 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2008

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorernas årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2008. Revisorerna gör i rapporten ett antal påpekanden. Med anledning av dessa arbetar förvaltningen intensivt med att utveckla de övergripande styr- och ledningsprocesserna för att skapa en god förvaltning. I särskilt dokument kommenterar förvaltningen hur den har utvecklat, eller avser att utveckla de omnämnda områdena för att åstadkomma en bra styrning, uppföljning och kontroll.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2009.

Dnr 321-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Redovisning av vidtagna åtgärder för enheterna Gullvivan och Violen i Tensta äldreboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I januari månad 2009 svarade stadsdelsnämnden på tillsynsärende avseende Gullvivan och Violen; del av Tensta äldreboende. Förvaltningen gavs då i uppdrag att återkomma senast i juni månad med redovisning av vidtagna åtgärder. Av de planerade åtgärderna har alla utom en hittills vidtagits.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2009.

Dnr 227-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Redogörelse över hur många som har fått lämna sin tjänst under det senaste året till följd av effektivisering och omorganisation

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redogörelsen.

Ärendet

En skrivelse har inkommit till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från Ornina Younan m.fl. (S) och Awad Hersi (MP) där de

efterfrågar en redogörelse över hur många av förvaltningens medarbetare som har fått lämna sina tjänster under det senaste året.

Från och med den 1 juni 2008 ser det ut enligt följande, kopplat till stadens kollektivavtal vid övertalighet på grund av arbetsbrist:

- 1 psykolog

- 2 personliga assistenter

- 1 undersköterska

- 1 vårdbiträde

- 1 företagsrådgivare (sekreterare)

- 1 avdelningschef (som sökte och fick annat arbete i staden)

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2009.

Dnr 347-2009-299

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Förskolan Bifrostvägen 2-6

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

En skrivelse har inkommit till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från Ornina Younan m.fl. (S) och Awad Hersi (MP). Skribenterna begär en redovisning av den omorganisation som genomförts vid förskolan Bifrostvägen 2-6, samt att få ta del av inkomna brev angående detta ärende.

En omorganisation har genomförts vid förskolan Bifrostvägen 2-6 under hösten 2008. Syftet med omorganisationen var att höja verksamhetens kvalitet. Omorganisationen genomfördes enligt föreskrivna lagar. Samtliga parter var överens om förslag till omorganisation vid MBL förhandling enligt § 11. Förhandlingen genomfördes 08-09-25. Ett brev har inkommit från en förälder till chefen för avdelningen förskola och fritid den 17 september 2008. Brevet besvarades den 24 september.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2009.

Dnr 348-2009-499

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Svar på skrivelse om jobbgaranti och jobbtorg

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner svaret på skrivelsen.

Ärendet

En skrivelse har inkommit till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd från Ornina Younan m.fl. (S) och Awad Hersi (MP) där de ställer frågor om jobbgaranti och jobbtorg.

Förvaltningen har ett nära och välfungerande samarbete med Jobbtorg. Gemensamma möten genomförs regelbundet på så väl handläggar- som chefsnivå. Som exempel på det integrerade samarbetet kan nämnas att förvaltningen har tillgång till datasystemet närapp vilket gör det möjligt att följa närvaro, frånvaro och insatser vid Jobbtorg.

Av senaste tillgängliga statistik från USK framgår att förvaltningen i februari hade 569 vuxna arbetslösa, utan ersättning från A-kassa eller alfakassa, i aktivitet. De personer som hänvisas till Jobbtorg har, enligt vad förvaltningen kan bedöma, fått en jobbplan och är i aktivitet inom 5 dagar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2009.

Dnr 349-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av revisionsberättelser och årsöversikt 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Revisionsberättelser och årsöversikt 2008 anmäldes.

Dnr 322-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Anmälan av inkomna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Information om inriktningsbeslut för markanvisning för bostäder på överdäckningen över E 18 i Tensta till Bouwfonds-Veidekke AB – dnr 399-313/2009

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 5 maj 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala brottsförebyggande rådets sammanträde den 14 april anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga
Stadsdelsdirektören Maria Häggblom meddelade att de fyra ungdomar som är med i projektet Trygg i Tensta har fått praktik på Sisab. Ungdomarna i projektet patrullerar i området två gånger i veckan. Polisen anser att det är lugnare tack vare samlade insatser från olika aktörer i stadsdelen.

Socialtjänsten i Rosengård har besökt Tensta. Västerortspolisen har också besökt Rosengård för att berätta hur man arbetar i Spånga-Tensta stadsdel i ungdomsfrågan.

Två fältarbetare kommer att vara i tjänst hela sommaren. Dagkollo och andra aktiviteter kommer att pågå under sommaren.

400 ungdomar i stadsdelen har sökt sommarjobb. De har alla fått jobb, tack vare finansiering från Järvalyftet.

- Inbjudan till utbildning för nämnden

Stadsdelsnämnden inbjuds till utbildning den 27 augusti i ekonomiprocessen samt interna och externa webben. Utbildningen hålls kl. 13.00-17.00 i samlingssalen i Tensta servicehus. Inbjudan har delats ut. Arvode utgår.

- Seminarium om våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Vice ordföranden Ornina Younan (S) meddelade att seminariet om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld som länsstyrelsen höll den 11 juni var mycket bra.

______________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Awad Hersi (MP) undrade vad förvaltningen kan göra för att politiker och kommuninvånare ska få kännedom om aktiviteter som pågår i stadsdelen och tillsammans med andra stadsdelar.

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom uppgav att förvaltningen sammanställer en broschyr om ungdomsarbetet, som blir klar i höst. Hon beklagar att informationen till politikerna inte har varit tillräcklig. Aktiviteter kommer i fortsättningen att tas upp i förvaltningens månadsbrev.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 17)

§18 Förslag till revidering av 2009 års aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009 för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning utgjorde en bilaga till ärendet Verksamhetsplan och budget 2009 som behandlades av nämnden den 18 december 2008. Enligt nämndens beslut ska aktivitetsplanen uppdateras efter det att förstudier gjorts gällande en del av de verksamheter som finns med i planen. På sitt sammanträde den 14 maj 2009 behandlade nämnden ett tjänsteutlåtande gällande förstudie av verksamheterna vaktmästeri och städ, reception och växel samt konsumentrådgivning.

Aktivitetsplanen har nu reviderats, dels utifrån stadsdelsnämndens beslut 14 maj 2009 beträffande de verksamheter för vilka förstudier genomförts, dels utifrån andra förändringar som gjorts och förvaltningens bedömning av vilka upphandlingar som kommer att kunna genomföras under 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2009.

Dnr 356-2009-099

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

______________________

§19 Månadsrapport maj 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2009.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat och överensstämmer med den prognos som lämnades i tertialrapport 1. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Detta förutsätter dock ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur som innebär stora utmaningar för stadsdelsnämnden samt utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2009.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka pensionärsrådets sammanträde den 28 april 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________