Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om Medborgar Läs mer...kontoret och Servicekontoret. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 24 september 2009.
Protokollet från sammanträdet den 27 augusti 2009 justerades den 2 september 2009.

2 Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi

Dnr 433-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till utredningens förslag om att förbättra det som redan görs inom området. Att Imamerna i Sveriges behov bör kunna tillgodoses inom ramen för det befintliga utbildningssystemet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Dnr 463-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2009 som sitt svar på remissen .
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar avseende skrivelse om verksamheter året runt för barn till missbrukare

Dnr 458-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2009

Dnr 54-2009-004
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2009 bevilja bidrag till samtliga pensionärsföreningar som inkommit med ansökan om bidrag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om projektmedel från Folkhälsoinstitutet för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta

Dnr 007-498/2009
Ärendet finns vid nämndens sammanträde

7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Dnr 466-2009-099
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tjänstemannabesluten.
2. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

9 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga.

10 Nämndens och förvaltningens frågor

11 Tertialrapport 2 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 22-2009-101 Omedelbar justering

12 System för internkontroll

Dnr 492-2009-100
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

13 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 24 september 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 augusti 2009 justerades den 2 september 2009.

______________________

§2 Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till utredningens förslag om att förbättra det som redan görs inom området. Att Imamerna i Sveriges behov bör kunna tillgodoses inom ramen för det befintliga utbildningssystemet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Till nämnden har inkommit en remiss från Skolroteln: Remiss om betänkandet Staten och Imamerna. Religion, Integration, autonomi. Remissen är författad av imamutbildningsberedningen och syftar till att se över behovet och förutsättningarna för att inrätta en eventuell svensk utbildning av imamer. Utredningen förordar alternativet att förbättra det som redan görs inom området, istället för att inrätta en specifik utbildning för imamer. Nämnden ställer sig positiv till detta förslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2009.

Dnr 433-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget yrkande:

Förslag till beslut

Nämnden beslutar

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

- att därutöver anföra

Det är en svår principiell och praktisk fråga som väcks i och med den här utredningen, framför allt måste flera intressen tillgodoses, dels staten neutralitet och dels behovet av imamer med djupförståelse av svenska förhållanden.

Om man löser denna fråga är vi dock ganska positiva till utbildningar för imamer. Vi förstår dock att många praktiska frågor måste lösas i så fall. Till exempel att hitta arbetsformer som gör möjligt att en imamutbildning skräddarsys tillsammans med Islamiska samfunden.

Man kan diskutera vilka bevekelsegrunder som ligger bakom utredningsuppdraget från den ansvariga ministern, men utredningen är väl skriven och man gör genomtänkta avvägningar.

Frågan om imamutbildning är i högsta grad aktuell i Spånga-Tensta, dels är en mycket stor andel av befolkningen här muslimer, dels har en av våra lokala utbildningsinstitutioner - Kista folkhögskola - (i samarbete med Sjöviks folkhögskola) lämnat förslag till en svensk imamutbildning på folkhögskolenivå, som skulle bedrivas vid Kista folkhögskola. Avsikten med den planerade utbildningen är att i en första fas fungera som en svensk påbyggnadsutbildning för redan utbildade imamer. Vi ser positivt på att en utbildning för imamer förläggs till Kista folkhögskola.

I grund och botten handlar denna fråga också om att vi behöver en förbättrad dialog mellan olika kulturella eller religiösa grupper och olika religiösa uttryck. Vi tycker framförallt att vi behöver arbeta långsiktigt med dialog och att främja allas lika rättigheter. Med en ökad integration av muslimska grupper i det svenska samhället borde även ”integrationen av imamerna” öka och behovet av särskilda utbildningar för imamer minska.”

______________________

§3 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2009 som sitt svar på remissen Grön IT-strategi för Stockholms stad.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till Grön IT-strategi för Stockholms stad till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. ”Grön IT” har blivit samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. Grön IT handlar dels om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan inom de verksamhetsområden som IT stöder eller kan stödja och dels om att minska energiförbrukning och miljöpåverkan för IT-sektorn i sig.

Visionen och målen för Grön IT utgår från målen i stadens miljöprogram. För att säkerställa att stadens övergripande mål styr IT-utvecklingen och utvecklingen av Grön IT tillsammans med verksamheternas mål och behov ska processen följa stadens verksamhetsplanerings- och budgetprocess. Förvaltningen förordar förslag till Grön IT-strategi för Stockholms stad och föreslår stadsdelsnämnden överlämna tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2009 som sitt eget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2009.

Dnr 463-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Remissvar avseende skrivelse om verksamheter året runt för barn till missbrukare

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse från Stefan Nilsson (MP) angående verksamheter året runt för barn till missbrukare. I skrivelsen föreslås att en inventering avseende stadsdelsnämndernas verksamheter för stöd och hjälp åt barn till missbrukare ska göras och att det i Stockholms stad ska finnas öppen gruppverksamhet året runt för barn till missbrukande föräldrar. Det föreslås också att de frivilligorganisationer som arbetar med att stödja och hjälpa barn till missbrukare ska få ökat ekonomiskt stöd.

Förvaltningen ställer sig positiv till att en inventering av samtliga stadsdelsnämnders verksamheter för stöd och hjälp åt barn till missbrukare genomförs då det skulle kunna medföra att flera stadsdelsförvaltningar skulle kunna samverka i arbetet med att starta barn- och tonårsgrupper för barn till missbrukande föräldrar. Det är inte ovanligt att det kan uppstå svårigheter för en förvaltning att själv rekrytera deltagare till en gruppverksamhet och samverkan mellan flera närliggande stadsdelsförvaltningar skulle ibland vara att föredra.

Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till att frivilligorganisationer som arbetar för att stödja och hjälpa barn till missbrukare ska få ökat ekonomiskt stöd då dessa organisationer redan idag har möjlighet att söka föreningsbidrag såväl från staden centralt som lokalt hos respektive stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2009.

Dnr 458-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog att nämnden ställer sig positiv till skrivelsen i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamoten Awad Hersi (MP) till förmån för eget förslag.

______________________

§5 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2009

Ärendet utgår.

______________________

§6 Ansökan om projektmedel från Folkhälsoinstitutet för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Folkhälsoinstitutet om projektmedel, 12.680.000 kronor, för projektet Föräldrakraft i Spånga-Tensta under tiden 2010-01-01 – 2011-12-31.

  2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i ansökan djupare redogöra för planerade insatser inom projektet.

Ärendet

Projektet syftar till att skapa ett evidensbaserat, generellt föräldrastöd i Spånga-Tensta i samverkan med Kometverksamheten vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, STAD/Karolinska Institutet och 20 samverkande kommuner/stadsdelar inom Stockholms län. Projektet inleds med en kartläggning av befintligt föräldrastöd i stadsdelen och hur behoven från föräldrarnas sida ser ut. Föräldrastödinsatser i olika sammanhang, som vid Familjecentralen, förskolor och skolor, fritidsverksamheter, föräldraföreningar, utprovas och utvärderas. Ett liknande arbete sker i samverkande kommuner/stadsdelar. I slutet av projekttiden sammanställs ett eller ett par olika föräldrastödsprogram och modeller baserade på de tidigare provade insatserna, som sedan utprovas, utvärderas och implementeras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2009.

Dnr 007-498/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tjänstemannabesluten.

2. Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen anmälde tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

· Vårdnadsbidrag under perioden 2008-07-04 – 2009-06-30

· Kurs-/konferensdeltagande för ledamöter i nämnden under perioden 2008-10-09 – 2009-06-30

· Plats på sommarkollo, dnr 000-480/2009

· Kvargående i förskolan ett extra år på grund av särskilda skäl, dnr 000-481/2009

· Skjuts till förskola, dnr 000-482/2009

· Avtal om förskoleplats i stadsdelen för barn från annan kommun, dnr 000-483/2009

· Köp av vara/tjänst genom avrop på ramavtal för verksamhetens behov överstigande 100 tkr, dnr 000-497/2009

Besluten fanns i pärm vid sammanträdet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2009.

Dnr 466-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 11 augusti 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Information, kurser och konferenser

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom informerade om öppen verksamhet för unga. Förvaltningen arbetar kontinuerligt vidare tillsammans med skola, polis, föreningar och medborgare. Representanter från skolan sitter numera med i styrgruppen för Samtidigt först. Arbetssättet i Spånga-Tensta har blivit en förebild för Malmö, Göteborg och Uppsala.

______________________

§10 Nämndens och förvaltningens frågor

Inga frågor anmäldes.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 10)

§11 Tertialrapport 2, 2009 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 2, 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra de åtgärder som föreslås i detta ärende för att nå en budget i balans.

  3. Stadsdelsnämnden godkänner inrättande av särskilt boende för hemlösa i Tensta, enligt bilagan Inrättande av boende för hemlösa i ombyggd förskola, Lättingebacken 16, Tensta.

  4. Stadsdelsnämnden hemställer om 1,2 mnkr i stöd för att utveckla boende för hemlösa.

  5. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar framgår av bilaga 1.4.

  6. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förslag till reviderad internkontrollplan för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd enligt bilaga 2.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i nedanstående ärende kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgeten vara i balans vid årets slut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2009.

Dnr 22-2009-101

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S) och Azad Hassan (S) till förmån för eget yrkande:

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Det finns bara ett sätt att sammanfatta Spånga-Tensta SDN:s tertialrapport 2, att nedskärningen i ordinarie verksamhet redan har passat smärtgränsen för hur mycket neddragningar i kärnverksamheterna tål. Vi bevittnar också en stor passivitet från den moderatledda majoriteten att förstå den verklighet som råder i stadsdelen och agera därefter. Här nedan kommenterar vi huvuddragen nämndens måluppfyllelse i kvartalsrapporten:

Nämndens Samverkan med det lokala näringslivet

Kommunfullmäktiges mål om att ”Stockholms stad ska vara norra Europas mest företagsvänliga stad” visar rapporten att majoriteten kapitalt misslyckats. Sedan den moderatledda majoriteten tog över styret 2006 i staden har förutsättningen för lokala näringslivet i Järva

försämrats kvartal efter kvartal. Rapporter om småföretagare som flyr eller slår igen duggar tät. Köpkraften har minskat i Tensta, Rinkeby och Husby centrum anläggningar efter att de kommunala stadsdelsförvaltningarna har flyttat ifrån dessa centrum. Detta är ett stort ekonomiskt avbräck för småföretagare i dessa områden. Den kommunala verksamheten är en vital del för köpkraften, för restauranger, klädbutiker, frukt och blomsterhandlare.

Under den rödgröna majoriteten hade förvaltningen en arbetsgrupp av personer med egen näringslivssamordnare. Näringslivssamordnaren hade ett mycket etablerat samarbete med lokala näringslivet och var en viktig länk för att sammanföra arbetsgivare med arbetssökanden och på så sätt skapa flera arbetstillfällen i stadsdelen. Lunda kompetensprojekt var en väl fungerande arbetsmarknadsåtgärd, tyvärr har dessa insatser avvecklats av den nuvarande majoriteten.

Vi tror att det som lyfter Järva är inte projektet järvalyftet utan ett genuint engagemang om att skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. Vi vill fokusera och röja de hinder som möter företagare. Vi tror att det finns väldigt mycket som kan göra genom politiskt väg, men det krävs att det finns en politisk vilja.

Jobb istället för bidrag

Vi minns väl att inför valet 2006, gick den moderatledda majoriteten på val med en fem dagars jobbgaranti, nu vet vi alla hur det har gått med den saken, man kan verkligen tala om en svekdebatt här. Men vad som är bedrövligt att den nuvarande majoriteten inte presenterar en ända åtgärd som skapar fler arbetstillfällen i stadsdelen. Människor bollas mellan förvaltningen och jobbtorget, samt att en del grupper inte kommer in i statistiken som arbetssökanden.

I nämndens tertialrapport visar alla indikatorer på att försörjningsstödet pekar åt felriktning, allt fler förlorar sina jobb, bidragsberoendet ökar både i Spånga-Tensta stadsdel och för hela staden.

Ekonomiskt bistånd

Vi har länge varnat för att sammanslagningen av anslag 1 och 2 ger negativa efterverkningar på ordinarie verksamhet. Nu har vår oro besannats inte minst i tertialrapport 2 där underskottet i försörjningsstödet inte täcks av förvaltningens reservfond på 20 miljoner. Dessa pengar som skulle satsas på förskolan, äldreomsorgen eller verksamheten för personer med funktionsnedsättning, vi menar att det inte kan vara avsikten att medborgare i stadsdelar med högt socialt bidragsberoende inte ska ha sämre förutsättningar i förskolan eller äldreomsorgen. Detta är att sätta olika samhällsgruppar mot varandra när förvaltningsreservfonden för oförutsedda kostnader skulle täcka underskottet i försörjningsstöd samtidigt har vi växande barngruppar, underskott i de flesta kärnverksamheter, äldreomsorgen, personer med funktionsnedsättning.

Allvaret i situationen för ekonomiskt bistånd förstår man när man läser nämndens interna kontrollplan och förvaltningens egen riskbedömning ger 4 på en skala av 1-5 alltså mycket illavarslande. Vi bara undrar vad majoriteten gör åt den allvarliga situationen, innan situation går överstyr i stadsdelen.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapport 2 2009 för Spånga-Tensta visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Trots lågkonjunktur och ökade kostnader för försörjningsstöd prognostiseras en budget i balans. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden. I stadsdelen pågår ett strukturerat arbete gentemot bidragsberoende hushåll med de största kostnadsvolymerna. Hotellboende undviks av såväl ekonomiska som humanitära skäl.

Ett utvecklat samarbete sker med Jobbtorgen för att snabbt ge möjlighet till arbete, praktik eller utbildning.

Konkurrensutsättning sker enligt gällande aktivitetsplan, under hösten pågår upphandling av ungdomsverksamheten i Blå Huset och Bromstens fritidsgård. Något som ökar mångfalden av aktörer i stadsdelen.

Satsningar har gjorts på brottsförebyggande arbete. Särskilda ungdomssatsningarna och samverkan med föräldrar, föreningsliv och boende utvecklas kontinuerligt. Under sommaren har särskilda satsningar gjorts i samarbete med Järvalyftet. Över 400 ungdomar har sommarjobbat. Parklekar och dagkolloverksamheter har nått många av stadsdelens barn.

Stadsdelens fritidsgårdsverksamhet har hållit öppet hela sommaren samtidigt som också annan ungdomsverksamhet både i stadsdelens regi och i föreningsregi funnits att tillgå.

Samarbetet såväl inom förvaltningen som med andra myndigheter har förbättrats stort under året vilket i första hand gynnar ungdomarna men också övriga medborgare.

Kostnaderna för förstörelse har minskat kraftigt i jämförelse med tidigare somrar.

Barnomsorgsgarantin hålls i stadsdelen, förskoleverksamhet av hög kvalitet både inom kommunal och fristående verksamheter erbjuds.

För stadsdelens invånare i behov av insatser från äldreomsorgen finns möjlighet att välja verksamhet både inom den egna stadsdelen och i andra stadsdelar. De allra flesta väljer dock att vara kvar i sin invanda miljö antingen genom insatser från hemtjänsten eller på något boende i stadsdelen

För att kunna bibehålla och utveckla den höga kvalitet som finns i stadsdelens verksamheter är personalen av central betydelse. I Spånga-Tensta prioriteras kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Sjukskrivningstalen har minskat och beräknas nå målet.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Detta gäller såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter. En bra dialog och samverkan med invånare i stadsdelen är också ett mycket viktigt arbete och måste ständigt underhållas och utvecklas.”

______________________

§12 System för internkontroll

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ärendet

Enligt kommunallagen har kommunen och dess nämnder ett ansvar för att upprätta ett system för intern kontroll. I bilagan till detta ärende redovisar förvaltningen ett förslag till system för intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att uppsatta verksamhetsmål nås, lagar och styrdokument efterlevs och att verksamheten bedrivs inom beslutade budgetramar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2009.

Dnr 492-2009-100

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka pensionärsrådet sammanträde den 13 augusti 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________