Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att stadsdelsdirektören Läs mer...går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 29 oktober 2009.
Protokollet från sammanträdet den 17 september 2009 justerades den 24 september 2009.

Remissärenden

2 Remiss angående gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Dnr 475-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen "Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen".

3 Svar på remiss om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Dnr 527-2009-006
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma och genomföra en plan för införande av rökfri arbetstid inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter senast 1 maj 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av Persontransporter

Dnr 562-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av persontransporter, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt,
undertecknande av avtal samt avtalsförvaltning, till serviceförvaltningens chef.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förslag till namnändring på Tensta vård- och omsorgsboende

Dnr 564-2009-699
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att Tensta vård- och omsorgsboende Violen, Gullvivan och Blomsterborgen 1-2 ändrar namn till Tensta vård- och omsorgsboende Elinsborg plan 1-4 fr.o.m den 1 november 2009.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2009

Dnr 54-2009-004
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2009 bevilja bidrag till samtliga pensionärsföreningar som inkommit med ansökan om bidrag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Stadens externa kommunikation, revisionsrapport

Dnr 577-2009-102
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

8 Rapport om medborgarkontorets framtida verksamhet och inriktning

Dnr 462-2009-399
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

9 Förvaltningsgemensam handlingsplan för en befarad influensapandemi

Dnr 565-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger handlingsplanen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av inkomna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 3-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

12 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga.

14 Nämndens och förvaltningens frågor

15 Remiss om att rädda relationsvåldscentrum

Dnr 535-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till Ann-Margarethe Livhs förslag om att denna verksamhet skall inrymmas i ordinarie budget. Nämnden anser dock att verksamheten bör inrymmas inom socialtjänstförvaltningens område i stället för att delas mellan olika stadsdelar och kommuner.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Månadsrapport september 2009

Dnr 26-2009-101
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2009.

17 Anhörigstöd utifrån ett genusperspektiv - ansökan om projektmedel från SKL

Dnr 592-2009-605 Finns vid sammanträdet
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker hos Sveriges kommuner och landsting om projektmedel, 154 500 kronor för projektet "Anhörigstöd utifrån ett genusperspektiv" under perioden 2010-01-01 - 2010-11-30.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Eva Andersson (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 29 oktober 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 september 2009 justerades den 24 september 2009.

______________________

§2 Remiss angående gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen”.

Ärendet

Avsikten med instrumentet är att bedömningen ska utföras på ett professionellt sätt så att den blir rättvis och likformig.

Förvaltningen anser att det framtagna kartläggnings- och bedömningsinstrumentet förhoppningsvis kommer att medverka till att alla äldre i vår stad får en så likartad bedömning som möjligt. Kartläggnings- och bedömningsinstrumentet är väl genomarbetat och tar hänsyn till alla aspekter i en människas liv som kan vara avgörande för vilka insatser som kan behövas. I vissa delar upplevs underlaget lite väl detaljerat och synpunkter har också framkommit om att vissa frågor kan upplevas som kränkande. Det är viktigt att instrumentet blir föremål för fortlöpande översyn och förfining så det blir det viktiga arbetsredskap som det är tänkt. Förvaltningen förutsätter att alla biståndshandläggare kommer att erbjudas utbildning i det nya instrumentet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2009.

Dnr 475-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Eva Andersson (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Azad Hassan (S), tjänstgörande ersättarna Ingvar Eriksson (S) och Hediye Arslan (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

- Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

- Att beteckningen ”normalvärde” byts ut mot ”normvärde”.

- Att därutöver anföra följande:

Det är mycket viktigt att bedömningen blir rättvis, att samma behov ger samma insats. Äldreförvaltningen understryker att ”normalvärde” endast ska tolkas som ett riktvärde och medverka till en mer likformig och rättvis bedömning. Men det finns en risk att beckningen ”normalvärde” tolkas med innebörden ”det som vanligtvis bör användas” och kommer att sätta ett tak, inte mist vid trängda ekonomiska lägen, vilket vi har erfarit. Däremot har ordet ”norm” innebörden ”mått att jämföra med”.

Vi föreslår därför att man använder beteckningen ”normvärde” istället för ”normalvärde” som beteckning för riktvärdet.”

______________________

§3 Svar på remiss om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden antar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma och genomföra en plan för införande av rökfri arbetstid inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamheter senast 1 maj 2010.

Ärendet

Förvaltningens uppfattning är att införande av rökfri arbetstid är positivt från folkhälsosynpunkt och rimmar väl med det interna hälsoarbetet med bland annat inriktning att sänka sjukfrånvarotalen. Förvaltningen delar den beskrivning av positiva arbetsmiljökonsekvenser som lämnas i tjänsteutlåtandet i remissen. Förvaltningen bedömer att ett lyckat resultat förutsätter en rejäl satsning på stödjande insatser – både individuellt och i grupp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2009.

Dnr 527-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av Persontransporter

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av persontransporter, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt,
undertecknande av avtal samt avtalsförvaltning, till serviceförvaltningens chef.

Ärendet

Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling inbjuder samtliga stadsdelsnämnder och facknämnder att delta i gemensam upphandling av persontransporter. Syftet med upphandlingen är att teckna nytt ramavtal för persontransporter. För deltagande i upphandlingen krävs en av stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta undertecknad fullmakt gällande vidaredelegering av beslutanderätt till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen. Fullmakten ska avse rätt att, för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds räkning, besluta om godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering av upphandlingen, utvärdering av de anbud som inkommer, tilldelning av kontrakt och undertecknande av avtalen. Avtalsförvaltning, det vill säga avtalstolkning, bevakning av eventuella förlängningar av avtalen, registrering i stadens avtalsdatabas samt ansvar för intern information på stadens intranät ingår i uppdraget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2009.

Dnr 562-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Förslag till namnändring på Tensta vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att Tensta vård- och omsorgsboende Violen, Gullvivan och Blomsterborgen 1-2 ändrar namn till Tensta vård- och omsorgsboende Elinsborg, plan 1-4 fr.o.m den 1 november 2009.

Ärendet

Tensta vård- och omsorgsboende kommer att drivas av Kavat vård AB från den 1 november 2009. I samband med övergången har företaget önskat byta namn på verksamheten. Idag heter de olika våningarna Violen, Gullvivan och Blomsterborgen 1-4. Det finns nu en önskan att ändra namnet till Elinsborg, plan 1-4. Namnet är valt med tanke på adressen där boendet är beläget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2009.

Dnr 564-2009-699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2009 bevilja bidrag till samtliga pensionärsföreningar som inkommit med ansökan om bidrag i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Till förvaltningen har inkommit sex ansökningar om bidrag från pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att samtliga beviljas bidrag, till en total summa av 6825 kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2009.

Dnr 54-2009-004

Beslutsgång

Ledamöterna Inger Akalla (M) och Eva Andersson (S) anmälde att de inte deltar i stadsdelsnämndens beslut.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Stadens externa kommunikation, revisionsrapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog hösten 2006 en kommunikationspolicy för stadens nämnder och styrelser. Stadens kommunikation ska bidra till förverkligande av beslut, fullmäktiges verksamhetsmål och Vision 2030. Kommunikationen ska också skapa en intern samhörighet och en extern tydlighet. I policyn ingår även en grafisk profil. Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om policyn stöder verksamhetsmålen och hur väl den följs av ett antal nämnder och bolagsstyrelsen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en av nämnderna som har granskats.

Av granskningen framgår att stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och följs i stort inom granskade nämnder och bolagsstyrelser. De visar generellt en medvetenhet om att kommunikationen behöver ske på många olika sätt och anpassas till olika målgrupper.

Dnr 577-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Rapport om Medborgarkontorets framtida verksamhet och inriktning

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Medborgarkontoret i Tensta har funnits i drygt tio år. I juni invigdes ett nytt Medborgarkontor tillsammans med Skatteverkets och Försäkringskassans Servicekontor. Det nya Medborgarkontoret har fått en ny organisation som nu kan erbjuda drygt 30 olika tjänster. Detta görs genom samhällsvägledarna, budget- och skuldrådgivaren och genom representation från andra delar av förvaltningens olika verksamheter. Näringslivssamordningen sker också där.

Servicekontoret ger service i form av information, utfärdar olika typer av intyg och utskrifter. Försäkringskassan har t.ex. 47 olika förmåner/ersättningsslag och Skatteverket fogar över 10 olika datasystem.

Det nya gränsöverskridande samarbetet mellan kontoren skapar förutsättningar att höja servicenivån till stadsdelens medborgare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2009.

Dnr 462-2009-399

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Förvaltningsgemensam handlingsplan för en befarad influensapandemi

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger handlingsplanen till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för en befarad influensapandemi. Förvaltningen behandlar där bland annat vad som kan göras i förebyggande syfte, hur verksamheten ska säkerställas och hur bemanningen ska hanteras.

Handlingsplanen är daterad den 21 september 2009.

Dnr 565-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Anmälan av inkomna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) vid Frösunda Tensta Serviceboende, bostad med särskild service för vuxna i form av servicebostad enligt § 9.9 LSS - dnr 006-404/2009

B) Beslut om dispens för arkivlokal - dnr 302-572/2009

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Protokoll från lokala handikapprådet den 1 september 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Protokoll från lokala pensionärsrådet den 3 september 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Information, kurser och konferenser

- Stadsdelsdirektören Maria Häggblom informerade om öppen verksamhet för unga. Tre bränder har dessvärre inträffat i området under den senaste tiden. I övrigt har det varit lugnt i området. Under höstlovet är alla ungdomsgårdar öppna. Fältassistenterna har lagt om sina arbetstider under höstlovet för att arbeta när ungdomar rör sig ute.

- Nämnden inbjuds till konferens om verksamhetsplan och budget 2010 den 16 november 2009. Arvode utgår.

______________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Awad Hersi (MP) tog upp frågor om förbifart Stockholm. Han undrade varför förvaltningen inte har yttrat sig om programsamrådet samt varför förvaltningen inte har lyft frågan till stadsdelsnämnden. Avdelningschefen Mats Carinder svarade att förvaltningen har deltagit i samrådsmöte, men att förvaltningen har varit underbemannad och att det därför inte har funnits resurser till att yttra sig. Förvaltningen har nu rekryterat en samhällsplanerare/lokalstrateg och har för avsikt att yttra sig vid nästa samrådsmöte som hålls i november av Vägverket.

- Ersättaren Tomas Beer (MP) ställde frågor angående Tensta Marknad. Dessa frågor kommer att behandlas vid senare tillfällen.

- Stadsdelsdirektören Maria Häggblom informerade att upphandlingen av Blå huset och Bromstens fritidsgård är klar. Stockholms stadsmission vann upphandlingen. Förvaltningen återkommer med en rapport om upphandlingen vid nämndens sammanträde i november.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 14)

§15 Remiss om att rädda relationsvåldscentrum

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till Ann-Margarethe Livhs förslag om att denna verksamhet skall inrymmas i ordinarie budget. Nämnden anser dock att verksamheten bör inrymmas inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens område i stället för att delas mellan olika stadsdelar och kommuner.

Ärendet

Till nämnden har inkommit en remiss om en skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd. Skrivelsen syftar till att lyfta fram vikten av att denna verksamhet ska inrymmas i ordinarie budget, då en fortsatt projektfinansiering är en tydlig nedprioritering av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ann-Margarethe Livh (V) efterlyser också ett kristallklart politiskt budskap från Stockholms stad till alla stadsdelsnämnder om att kvinnofridsarbetet är prioriterat och ska fortsätta att utvecklas. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till detta förslag, med inlägget att verksamheten bör inrymmas inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde i stället för att delas mellan olika stadsdelar och kommuner.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2009.

Dnr 535-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det råder stor enighet inom nämnden och förvaltningen att Relationsvåldscentrums verksamhet är så angelägen att den ska inrymmas inom ordinarie budget. Flera stadsdelar och även ett antal kranskommuner är berörda. Det är därför bra att socialtjänstförvaltningen också blir iblandad. Vi ser dock med oro hur Stockholm stads verksamheter mer och mer centraliseras till centrala förvaltningar och stadsdelnämndernas ansvarsområden utarmas. Därför är vi inte helt övertygade att budgetansvaret enbart ska ligga på central nivå.”

______________________

§16 Månadsrapport september 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2009.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat och överensstämmer med de prognoser som lämnats tidigare under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

I tertialrapport 2 kunde konstateras att kostnaderna för ekonomiskt bistånd hade ökat jämfört med tidigare analyser. I september månads uppföljning tycks trenden ha vänt. Ekonomiskt bistånd väntas ha ett lägre underskott vid året slut än vad som prognostiserats i tertialrapport 2. Även verksamheten för omsorg för personer med funktionsnedsättning har ett minskat prognostiserat underskott.

Individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och flyktingmottagande har försämrat sina prognoser jämfört med tertialrapport 2. Övriga verksamheters prognoser är i stort desamma jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2009.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Andersson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Allt fler av förvaltningsverksamheterna går på knäna, och visar ett allt större underskott. Vi inom rödgröna alternativet ser med ”ve och fasa” att den moderatledda majoriteten har helgonförklarat budgeten i balans, trots att kärnverksamheterna blöder. Nej borgarna har svårt att ta till sig den verklighet medborgarna lever i, och de växande klyftorna i samhället.

I månadsrapporten september 2009, kan vi läsa att majoriteten förbereder sig att skära i den djupt sargade förvaltningen ännu mer. Vi är djupt bekymrade över utvecklingen i omsorgen om personer med funktionsnedsättning (funktionalitets grad), äldreomsorgen och att allt fler resultatenheter visar ett underskott.

Vi undrar vad vill den moderatledda majoriteten göra för att komma till rätta med det galopperande underskottet? Vad som är än mer bekymmersamt är att kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd har ätit upp den buffertfond som förvaltningen haft, med andra ord verkar kostnadsökningen okontrollerad, och majoriteten bara tittar på utan ta initiativ för att lösa finansieringen av ekonomiskt bistånd utan att det påverkar ordinarie verksamhet.”

______________________

§17 Anhörigstöd utifrån ett genusperspektiv – ansökan om projektmedel från SKL

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos Sveriges kommuner och landsting om projektmedel, 154500 kronor för projektet ”Anhörigstöd utifrån ett genusperspektiv” under perioden 2010-01-01 – 2010-11-30.

Ärendet

Sedan många år erbjuder de allra flesta kommuner en mängd olika former av stödinsatser till dem som vårdar en närstående. Det har hittills varit en frivillig uppgift och förtydligas nu genom en ändring i socialtjänstlagen som börjar gälla 1 juli i år, då kommunerna ska erbjuda anhöriga som vårdar närstående anhörigstöd. Kretsen har också utökats till att gälla vårdande anhöriga till personer från 20 års ålder med olika funktionshinder. Det är en ny uppgift som åläggs vår stadsdel. Förvaltningen behöver organisera och utveckla metoder och innehåll för anhörigstödet. Inför de nya grupper som har rätt till anhörigstöd så kan det vara av betydelse att vi faktiskt vet att vi inte beviljar anhörigstöd som ser olika ut för män respektive kvinnor. Projektet syftar till att ta reda på hur och om vi idag beviljar olika former av anhörigstöd för vårdande män respektive kvinnor, anhöriga till personer över 65 år. Vi vill dra lärdom av resultatet i projektet och utveckla metoder som möjliggör en hållbar jämställdhet samt föra över dessa kunskaper till de nya grupperna som omfattas av socialtjänstlagen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2009.

Dnr 592-2009-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________