Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att stadsdelsdirektören Läs mer...går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare.
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 29 april 2010.
Protokollet från sammanträdet den 18 mars 2010 justerades den 25 mars 2010.

2 Underlag till budget för 2011 och inriktning 2012-2013

Dnr 173-2010-1.2.1 Omedelbar justering
Förslag till beslut

3 Revisionsrapport nr 3 2010 - öppenvårdsinsatser för barn och unga

Dnr 141-2010-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Studieresa till Amsterdam för tal/specialpedagog inom avdelningen för förskola och fritid

Dnr 176-2010-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja tal/specialpedagog Birgitta Ohlsson, avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 6-9 maj, genomföra en studieresa till Amsterdam.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Studieresa till Bologna den 3-6 maj 2010

Dnr 186-2010-1.2.5
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsdirektören Maria Häggblom att i tjänsten göra en studieresa till Bologna den 3-6 maj 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Revisionsrapport nr 4 2010 - Jobbtorg

Dnr 137-2010-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

7 Revisionsplan 2010

Dnr 136-2010-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsplanen till handlingarna.

8 Rapport om genomförd upphandling av hemsjukvård för Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig

Dnr 632-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om genomförd upphandling gällande utförande av hemsjukvård för boende i Tensta servicehus och deltagare i dagverksamheten Hedvig till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2010

Förteckning finns i pärm vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

10 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 105-2010-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Månadsrapport mars 2010

Dnr 127-2010-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2010.

12 Lokala pensionärsrådets protokoll 2010

Dnr 3-2010-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 29 april 2010.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 18 mars justerades den 25 mars 2010.

______________________

§2 Underlag till budget för 2011 och inriktning 2012-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2011 och inriktning 2012-2013 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden kommer under planperioden att göra ett antal satsningar inom vissa prioriterade verksamhetsområden. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att anpassa och utveckla organisationen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2010.

Dnr 173-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas.

Förvaltningen lyfter upp problemen kring förskoleverksamheten i Spånga, Bromsten och Tensta. I Spånga och Bromsten är behovet av utbyggnad stort medan i Tensta riskerar avdelningar att läggas ner på grund av bland annat vårdnadsbidraget.


De barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna och allt vad det innebär. Dessa barn riskerar att hamna efter sina jämåriga kamrater när de börjar skolan. Deras språkkunskaper kommer att vara bristfälliga vilket leder till att deras förmåga att inhämta kunskap möter stora svårigheter.

När det gäller kultur- och föreningslivet är resurserna knapphändiga, Ett exempel är Kvinnocentrum Tensta-Hjulsta som har fått mindre anslag år efter år, För 2010 har Kvinnocentrum fått 100 000 kr samtidigt som de har en hyra på 72 000 kr, vilket innebär att de enbart har 28 000 kr kvar till sin verksamhet. Samtidigt skickar olika myndigheter i staden och länet kvinnor med stora behov till dem exempelvis från Sfi-skolor, vårdcentralen och socialsekreterare. den borgerliga majoriteten ignorerar dessa signaler och väljer istället att sänka bidraget till en ideell organisation som utför arbetsuppgifter som våra myndigheter inte klarar av att hantera. Samma sak gäller för Folkets Park. Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten.


Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre med utländsk bakgrund. Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Därför är det viktigt att bemöta de problem som kommer att uppstå med välutbildad personal och med goda kunskaper i andra språk.


Konsekvens av konkurrensutsättningen av våra verksamheter har lett till en stor oro både bland vår personal och bland våra medborgare. Långsiktigheten existerar knappt och detta leder till instabilitet i verksamheterna vilket oroa både personal och medborgare som är beroende av kontinuerligt stöd.

Vi anser att det är viktigt att man måste påskynda utbyggnaden av barnomsorgen där behoven är som störst och avskaffa vårdnadsbidraget som är en fälla både för kvinnan och barnet.

Resurserna till kultur och föreningslivet måste öka så att de motsvarar behovet och de förväntningar de berörda har. Arbeta för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla.

En förstärkning av äldreomsorgen måste ske för att klara av de förväntade utmaningarna. Trygghet och stabilitet är viktiga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.”

______________________

§3 Revisionsrapport nr 3 2010 - öppenvårdsinsatser för barn och unga

Beslut

Stadsdelsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

Ärendet

I enlighet med Stadsrevisionens plan för år 2009 har revisionskontoret granskat öppenvårdsinsatser för barn och unga inom Stockholms stad. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna har ”en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa såväl en rättssäker handläggning som att erbjuda en ändamålsenlig öppenvård.”

Granskningen har omfattat stadsdelsnämnderna Bromma, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta samt Älvsjö. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har granskats avseende den centrala uppföljningen av upphandlade utförare. Revisionen har genomförts genom akt- och dokumentgranskning samt intervjuer med verksamhetsansvariga. Med öppenvård avses i rapporten alla former av behovsprövade insatser som inte är heldygnsvård.

På senare år har en snabb utveckling skett på området och öppenvården omfattar i nuläget ett stort antal verksamheter och metoder.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig för att säkerställa en rättssäker handläggning och ge ändamålsenliga öppenvårdsinsatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2010.

Dnr 141-2010-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Studieresa till Amsterdam för tal/specialpedagog inom avdelningen för förskola och fritid

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar tal/specialpedagog Birgitta Ohlsson, avdelningen för förskola och fritid, att under tiden 6-9 maj, genomföra en studieresa till Amsterdam.


Ärendet

Talför-föreningen för talpedagoger i förskolan i Stockholmsregionen består av talpedagoger inom hela Stockholmsområdet. I Talför ingår tal/specialpedagogen inom avdelningen för förskola och fritid. Medlemmarna har nu, på Talförs bekostnad, fått möjlighet att göra en studieresa till Amsterdam för att studera Marte Meo-metoden samt göra ett studiebesök på en flerspråkig förskola.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2010.

Dnr 176-2010-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Studieresa till Bologna den 3-6 maj 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar stadsdelsdirektören Maria Häggblom att i tjänsten göra en studieresa till Bologna den 3-6 maj 2010.

Ärendet

Stadsledningskontoret arrangerar ett utvecklingsprogram våren 2010 för förvaltnings- och bolagschefer inom Stockholms stad. En studieresa till Bologna den 3-6 maj 2010 är en del av programmet. Utvecklingsprogrammet syftar till en fördjupad reflektion kring det egna ledarskapet utifrån omvärldsorientering och ledarskap i ett internationellt perspektiv. Fokus läggs på italienskt ledarskap och kultur.

Stadsledningskontoret bekostar studieresan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2010.

Dnr 186-2010-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Revisionsrapport nr 4 2010 - Jobbtorg

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionsrapport nr 4 2010 – Jobbtorg har inkommit från stadsrevisionen för kännedom.

Dnr 137-2010-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Revisionsplan 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsplanen till handlingarna.

Ärendet

Revisionsplan 2010 har inkommit från stadsrevisionen för kännedom.

Dnr 136-2010-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Rapport om genomförd upphandling av hemsjukvård för Tensta servicehus och dagverksamheten Hedvig

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten om genomförd upphandling gällande utförande av hemsjukvård för boende i Tensta servicehus och deltagare i dagverksamheten Hedvig till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling gällande utförande av hemsjukvård för boende i Tensta servicehus och deltagare i dagverksamheten Hedvig samt beslut om tilldelning av kontrakt och tecknande av avtal med den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2010.

Dnr 632-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över inkomna och upprättade handlingar under mars 2010 i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att punkten om parboende garanti i vård- och omsorgsboende utformas så att inte äldre par tvingas skiljas åt även om endast en av parterna beviljats bistånd.

Ärendet

Gällande riktlinjer beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-11. Sedan dess har flera förändringar skett inom stadens äldreomsorg, bl.a. har valfrihet införts även inom vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet. Under åren har synpunkter förts fram på att biståndsbedömningarna skiljer sig åt över staden vilket inte kan anses acceptabelt. Utifrån dessa två omständigheter finns ett behov av att revidera och förtydliga riktlinjerna.

Det förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år är i stor sett bra. Förvaltningen ser positivt på att de nu gällande riktlinjerna revideras. Flera insatser får i det reviderade förslaget en tydligare beskrivning med tydligt uppsatta kriterier. Tydlighet i riktlinjerna främjar likställigheten för stadens äldre.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2010.

Dnr 105-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Azad Hassan (S) och tjänstgörande ersättaren Tomas Beer (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver anföra följande:

Vi vill se en större översyn av riktlinjerna som bygger på en rödgrön äldrepolitik, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensutsättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och öka fokus på de äldres självbestämmande.

Både nuvarande riktlinjer och föreslagna förändringar utgår från en borgerlig äldreplan, som vi i grundläggande delar motsätter oss. Till skillnad från alliansen ser vi inte äldre som en kund på en äldremarknad utan som en medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda.

Vi anser att fixartjänsten ska gälla för alla från 67 års ålder och utan ”tak” om 6 timmar.

Det borgerliga beslutet om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetsbeslut för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende. Servicehusen ska självklart ingå i valfrihetssystemet och omfattas av samma regelverk som de särskilda boendena i övrigt.

Det tidigare borgerliga beslutet att lägga ner servicehusen måste underställas fullmäktige för ett nytt beslut där det ska slås fast att servicehus ska finnas kvar som boendeform i Stockholm.

Med denna förändring kommer staden bättre att kunna möta fler äldre par där den ena partnern har ett större vårdbehov och den andra i övrigt är frisk. Idag är dessa par tvungna att separera då de inte kan följas åt till ett renodlat vård- och omsorgsboende.”

______________________

§11 Månadsrapport mars 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2010.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott 3,3 mnkr före och ett nollresultat efter resultatöverföring. Prognosen efter resultatöverföring är oförändrad jämfört med månadsrapporten i februari.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,4 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 2,0 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,5 mnkr. Även budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,7 mnkr. Övriga verksamhetsområden väntas i stort ha en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2010.

Dnr 127-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Lokala pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 18 februari 2010 anmäldes.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§13 Information, kurser och konferenser

- Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) informerade om att gruppledarna, alternativt ersättare, i nämnden har möte med landstinget den 6 maj kl. 14.00 i landstingshuset.

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Bengt Porseby (FP), ersättarna Mahin Kindberg (FP) och Nadia Norvik (KD).

”Inför parboendegaranti”

Äldre par måste ha rätt att fortsätta leva tillsammans. Därför vill vi införa en parboendegaranti som innebär att par som så önskar får fortsätta leva tillsammans, även när den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det betyder att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

Vi vill förändra biståndsbedömningen så att man inte skiljer på par som vill fortsätta att bo tillsammans då den ene har bedömts för särskilt boende. Stadsdelsförvaltningen bör därför ges i uppdrag att se över hur en sådan garanti kan införas för de äldre i vårt område.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 14)