Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om den planer Läs mer...ade begravningsplatsen på Järva friområde. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 31 oktober 2012.
Protokollet från sammanträdet den 27 september 2012 justerades
den 3 oktober 2012.

2 Svar på remiss om gemensam förskolekö och en flexiblare fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Dnr 457-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

3 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att förvaltningen ska skriva tydligare förslag till beslut samt skriva mer lättlästa tjänsteutlåtanden

Dnr 452-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Svar på samråd för ny begravningsplats i Järva friområde

Dnr 486-2012-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss om samråd.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

5 Ansökan om stadsbidrag för verksamheten Personligt Ombud

Dnr 487-2012-2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholm om stadsbidrag för 2012 avseende verksamheten Personligt Ombud.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

6 Svar på skrivesle om utvärdering av sommarjobben

Dnr 362-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

7 Stadsledningskontorets medborgarundersökning 2012

Dnr 454-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger undersökningen till handlingarna.

8 Revisionsrapport om stadens nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas.

9 Rapport - Hemlösa i Stockholm stad 18 april 2012

Dnr 451-2012-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

10 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

11 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

12 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2012

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämndens och förvaltningens frågor

16 Svar på skrivesle från miljöpartiet om att utreda behovet av nattis i stadsdelen

Dnr 450-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

17 Månadsrapport September 2012

Dnr 522-2012-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012.

18 Uppföljning efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Dnr 598-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger svaret till Utbildningsnämnden till handlingarna.

19 Svar på remiss om remiss om Nya Påföljder

Dnr 440-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 31 oktober 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 30 augusti 2012 justerades den 3 oktober 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§2 Svar på remiss om gemensam förskolekö och en flexiblare fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för Stockholm stad 2012 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samråd med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för en gemensam förskolekö och en mer flexibel fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till. Nämnden ställer sig positiv till de båda förslagen i remissen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.

Dnr 457-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra följande.

Vi anser det självklart att alla fristående förskolor som finansieras av skattepengar ska följa stadens köregler och vara med i den gemensamma kön. Nu ska de fristående förskolorna visserligen vara med i samma söksystem som staden har, men får fortsätta att ha egna köregler och urvalsgrunder, vilka kan stå i motsättning till stadens köregler. Vi anser inte att detta är acceptabelt.

Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen inte tvångsanslutning av fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler. Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och politiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemensamma köregler för alla förskolor. I förslaget står det att de förskolor som ansluter sig till stadens köregler och frivilligt tar emot garantibarn ska få en extra tusenlapp per barn. Det är lika mycket som det är idag. Detta har inte haft någon större effekt på förskolornas vilja att ta emot garantibarn. Det är naivt att tro att en sådan stimulans ska ge märkbara effekter.

Det vi ska värna är föräldrars och barns rätt att välja förskola – inte förskolornas rätt att välja föräldrar och barn.

Alla förskolebarn borde ha rätt till 35 timmars förskola, i likhet med vad Botkyrka kommun erbjuder. Det är ett bättre förslag än att bara göra dagens system med 30 timmars förskola mer flexibelt. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet måste sättas i första rummet. Bara för att ett förskolebarn får ett syskon minskar inte behovet av pedagogisk stimulans.”

___________________

§3 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att förvaltningen ska skriva tydligare förslag till beslut samt skriva mer lättlästa tjänsteutlåtanden

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012 begärt ett yttrande från förvaltningen angående en skrivelse från
Awad Hersi (MP) m fl. om att förvaltningen ska skriva tydligare förslag till beslut samt skriva mer lättlästa tjänsteutlåtanden. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har 2011 tagit fram en skrivhandledning som syftar till att förvaltningen ska skriva lättförståligt och enhetligt. För en ökad tydlighet skulle förvaltningen framöver alltid kunna skriva ut vilket parti som står bakom en skrivelse eller en remiss.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 september 2012.

Dnr 452-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Svar på samråd för ny begravningsplats i Järva friområde

Beslut

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt

att i övrigt anföra:

Stockholms stad behöver en ny begravningsplats och i december 2008 antog stadsbyggnadsnämnden en startpromemoria för planering av den nya begravningsplatsen i Järva friområde. Inför det fortsatta planeringsarbetet vill vi understryka vikten av att området utformas för att tillgodose ceremoniella behov för olika seder och traditioner. I förslaget är det olika avstånd mellan öarna och på de platser där det bedöms lämpligt bör det finnas möjlighet till friluftsliv i olika former. I området finns Järva Discgolf Park som byggts upp under många år. Det är en mycket uppskattad anläggning även utanför Sveriges gränser. Banan används även som populärt promenadstråk. I det fortsatta arbetet är det angeläget att hänsyn tas så att Discgolf Parken kan finnas kvar i området och att kontakterna med företrädare för Discgolf Parken upprätthålls. I Järva friområde bör det finnas plats för såväl begravningsplats som discgolf och friluftsliv.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är inbjudna att lämna synpunkter på ny begravningsplats i Järva friområde. Kyrkogårdsförvaltningen hade en öppen arkitekttävling och förslaget Öarna vann. I förslaget framstår begravningsplatser som öar/solitärer i landskapet. De enskilda begravningsplatserna kan utformas för att tillgodose ceremoniella behov för olika seder och traditioner.

Förslaget Öarna ger förutsättningar för en mångkulturell mötesplats. Förslaget ligger i linje med Promenadstaden Stockholm då begravningsplatsen knyter ihop stadsdelarna med anknytning till Järvafältet. Förvaltningens förslag anser att det bör vara tillåtet att ha picknick, springa och åka skidor i friluftsområdet utanför begravningskvarteren och även att respektera seder som att fira de dödas dag. I förslaget till remissyttrande anses även att det borde gå att tillmötesgå Järva discgolf Park genom att lämna plats för en 18 – hålsbana vid Granholmstoppen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2012.

Dnr 486-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog för S att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) föreslog för V att nämnden skulle återremittera ärendet.

Ledamot Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkandet om bifall till FP+M:s förslag och fann att nämnden hade beslutat att anta det.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att återremittera ärendet för att utreda på nytt placeringen, kapaciteten och möjlighet till parkering”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamot Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att återremittera ärende

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett svar på remissen enligt nedan

Granholmstoppen och området däromkring har en mycket stor betydelse för det lokala friluftslivet för boende kring Järvafältet. Här har också en discogolfbana byggts upp och varit verksam de senaste tjugo åren. En klimatsmart idrottsgren som lockar över 20.000 betalande besökare varje säsong. Den planerade begravningsplatsen kommer att sätta sin prägel på området. Muromgärdade begravningsöar där det kommer att vara tillåtet att promenera, men där andra former av rekreation som idag kan utövas begränsas.

I kyrkogårdsförvaltningens förslag finns förslag att discogolfanläggningen ska vara kvar under första programskedet, men vad händer sedan? Och förslaget innebär också att Hästa gård också berörs. Förvaltningens text är sympatisk eftersom det finns en förhoppning att den här mångkulturella begravningsplatsen på ett bra sätt ska kunna integreras med vanligt friluftsliv såsom jogging, picknick, skidåkning osv. Vi är inte lika övertygade. Speciellt vad gäller senare programskeden då allt större markytor tas i anspråk. I anslutning till begravningsplatsen behövs rejält tilltagna parkeringsplatser. Behovet är stort under vissa religiösa högtider, och även vid vissa enskilda begravningar.

Vi är kritiska till hur processen har gått till att just Granholmstoppen valts som begravningsplats. Flera alternativa platser borde ha tagits fram och kunna diskuteras i en dialog med boende i stadsdelarna kring Järvafältet. Vi är bland annat kritiska till att förslaget om lokaliseringen till crossbanan vid Hägerstalund fallit ifrån. Om Stockholm ska vara en stad i världsklass ska vi väl även vara det vad gäller miljö- och klimatfrågor. Då borde discogolf uppmuntras mer än motorcross.Vi efterlyser också en mer strukturerad planering hur Järvafältet ska användas. Det ska vara en planering som utgår från en aktiv medborgardialog där alla boende i kringliggande stadsdelar ska kunna delta och ha synpunkter. Då gäller det generell användning, och inte bara detaljsynpunkter på redan fattade beslut.

Järva begravningsplats bör förläggas till ett neutralt område. Lösningar ska sökas i samarbete med grannkommuner eftersom begravningsplatsen är tänkt att serva hela Storstockholm.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Kollektivtrafik till begravningsplatsen bör planeras så att denna finns och fungerar när begravningsplatsen tas i bruk. Annars är risken stor för att biltrafiken dit vida kommer att överstiga vad det planeras parkeringsplatser för. Begravningsplatsen föreslås fullt utbyggd ha 20 000 platser. Det är självklart att den dagligen kommer att ha många besökare som kommer dit för begravningar och för att besöka gravar.

Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat är av stor vikt som frilufts- och rekreationsområde.

Att begravningsplatsen anläggs får inte tas som intäkt för att ytterligare exploatering av orört område sker i framtiden.

Det är viktigt att Granholmstoppen lämnas utanför begravningsområdet så att denna även i framtiden kan nyttjas för fritids- och rekreationsaktiviteter.

Busåkning med moped på gångvägar etc är ett stort problem i Tensta och Hjulsta och vi har tragisk erfarenhet av vad det kan föra med sig vad gäller olyckor och olägenheter. Detta är viktigt att dessa erfarenheter används så att stigar och gångvägar vid det nya begravningsområdet inte utformas så att de uppmuntrar till att flytta eller utvidga mopedbusåkandet dit. ”

___________________

§5 Ansökan om statsbidrag för verksamheten Personligt Ombud

Beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholm om statsbidrag för 2012 avseende verksamheten Personligt Ombud.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Länsstyrelsen fördelar varje år statsbidrag till kommunens verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har en heltidstjänst som personligt ombud för vilken statsbidrag, efter ansökan till länsstyrelsen, utgår med 302400 kr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 september 2012.

Dnr 487-2012-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§6 Svar på skrivelse om utvärdering av sommarjobben

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 14 juni 2012 begärt ett yttrande från förvaltningen angående en skrivelse från Awad Hersi (MP) m fl. om att utvärdera sommarjobben.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 oktober 2012.

Dnr 362-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. delvis bifalla förvaltningens svar på skrivelsen

2. uppdra åt förvaltningen att återkomma med svar på de frågor som återstår

3. uppdra åt förvaltningen att återkomma med en utförligare utvärdering och analys i enlighet med skrivelsens förslag

Svaret på skrivelsen ger en viktig insikt, nämligen att alla skolungdomar inte erbjuds sommarjobb. Åldersgruppen som får sommarjobb är mycket snäv, eftersom det görs skillnad mellan 17-åringar och 19-åringar som går på gymnasiet. Att 186 skolungdomar som har sökt sommarjobb inte erbjudits sommarjobb på grund av att de tillhör fel åldersgrupp är ett tecken på att reglerna för sommarjobb är allt för hårda. Av svaret från förvaltningen framgår att det räcker att ungdomen just fyllt 18 år för att inte kunna kvalificera sig för sommarjobb. Det kan alltså vara avgörande om ungdomen fyller år en månad tidigare eller senare ifall den ska få något sommarjobb eller bli utan. Förvaltningen nämner ändå att det finns ett antal ungdomar över 18 år som fick sommarjobb på grund av särskilda skäl, men dessa särskilda skäl redovisas inte i svaret eller antalet ungdomar i denna grupp.

Vår uppfattning är att alla skolungdomar ska erbjudas sommarjobb av stadsdelsnämnden.

På samma sätt som för övriga ungdomar vore det av intresse att få veta könsfördelningen även bland ungdomar med funktionsnedsättning, som erbjuds sommarjobb. Andelen ungdomar med funktionsnedsättning är relativt låg sett till andelen funktionsnedsatta i samhället, här är information till föräldrar med barn som har funktionsnedsättning viktig och inte minst att informationen finns i skolan.

Frågan hur stor andel av dem som erbjuds sommarjobb som är födda utomlands bör kunna besvaras. Det är viktigt att tilldelningen av sommarjobb motsvarar sammansättningen i befolkningen. Men en något utförligare analys av svaren på skrivelsen tror vi att stadsdelen kan lyckas ännu bättre kommande år med sommarjobbssatsningar.

Slutligen känns det något missvisande att säga att alla ungdomar som har sökt sommarjobb har fått sommarjobb, när det är så många som fick avslag på sin ansökan om sommarjobb, det vill säga 23 procent av alla ungdomar som faktiskt sökte jobb.”

___________________

§7 Stadsledningskontorets medborgarundersökning 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger undersökningen till handlingarna.

Ärendet

Medborgarundersökningen 2012 genomförs på uppdrag av Stockholm stad av Markör Marknad & Kommunikation AB. Undersökningen riktades sig till ett slumpmässigt urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel i åldersgruppen 18-79 år, totalt 4200 personer. Svarsfrekvensen i stadsdelen Spånga-Tensta var 41 %.

Dnr 454-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Revisionsrapport om stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Sydtet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i sin styrning och uppföljning av verksamheterna har beaktat barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter på ett tillfredställande sätt. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden samt stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen.

Dnr 491-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Rapport – Hemlösa i Stockholm stad 18 april 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

I rapporten redogörs för en kartläggning av personer 20 år och äldre i Stockholm stad som var hemlösa den 18 april 2012. Antalet hemlösa som ingår i kartläggningen är 2866 personer, det lägsta antalet sedan kartläggningen startade 2004.

Dnr 451-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 3 september 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 3 september 2012 för lokala rådet för funktionshindersfrågor anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 6 september till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 för pensionärsrådet anmäldes.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 24 augusti till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 24 augusti 2012 för Brottsförebyggandet rådet anmäldes.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Information, kurser och konferenser

· Stadsdelsnämnden beslutade att det ska utgå arvode till de ledamöter som deltar på förvaltningens genomgång av förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 den 4 december 2012.

___________________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl: Hur kan förvaltningen öka den upplevda tryggheten bland invånarna i Spånga-Tensta.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 15)

§16 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att utreda behovet av nattis i stadsdelen

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har vid sitt sammanträde den 30 augusti 2012 begärt ett yttrande från förvaltningen angående en skrivelse från Awad Hersi (MP) m fl. om att förvaltningen ska utreda behovet av nattis i stadsdelen. Förvaltningen konstatera att det just nu inte finns någon förälder som har efterfrågat barnomsorg på natten. Om behov av barnomsorg på natten skulle uppstå är det förvaltningens uppfattning att avvakta med tänkbara permanenta förändringar av barnomsorgsverksamheten till dess resultat och eventuella förslag från undersökning som Stockholm stad genomför är klara.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2012.

Dnr 450-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi yrkar:

att skrivelsen tillstyrks.

Vi upplever att det finns ett behov av ”kvällis”, ”nattis” och ”helgis” då många föräldrar har andra arbetstider än vanlig dagtid vardagar, och vill att behovet utreds i enlighet med vår skrivelse. Att hänvisa till att efterfrågan idag är liten anser vi snarare kan hänga samman med hur frågan ställs till föräldrarna och hur information lämnas.

Väldigt många efterfrågar inte det som de uppfattar att de redan har fått ett klart besked om från staden att det inte finns. I den information som staden lämnar bl a på sin hemsida är beskedet tydligt att det finns ingen förskola dit föräldrar kan vända sig efter kl 18.30 på vardagar och det finns heller inget alternativ på kvällar, nätter eller helger.

På hemsidan skriver staden under rubriken Öppettider i förskolan:

”Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.”

Några ytterligare alternativ anges inte.

Det enda sättet att få klarhet i behovet är att klart fråga föräldrar om det har behov även utanför den ramtid som staden presenterar. Detta uppfattar vi inte att det görs idag.

Vad gäller den barnomsorg som uppges finnas på en förskola i stadsdelen på kvällar och helger saknar vi i svaret upplysningar om tider, var den ligger, och hur detta alternativ kommuniceras till föräldrarna. Att det inte kommuniceras på stadens hemsida under förskoleinformationen kan vi själva konstatera.”

___________________

§17 Månadsrapport September 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012.

Ärendet

· Förvaltningen har påbörjat arbetet med verksamhetsplanen 2013

· Avdelningarna ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg är numer en avdelning sedan den 1 oktober

· Fristad sjukhem har genomfört en intern brukarundersökning bland annat om matens kvalitet, personalens kompetens och bemötande

· Avvecklingsprocessen av Fristads sjukhem har intensifierats från och med 1 augusti

· Utvecklingsarbetet inom förskolan fortsätter

· Fritidsverksamhet har genomfört ett seminarium för föreningar och andra fritidsaktörer inom ramen för stadsdelens ungdomsarbete

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,7 mnkr.

· Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,6 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,8 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012

Dnr 522-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§18 Uppföljning efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger svaret till Utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått i uppdrag av Utbildningsnämnden att redogöra för hur förvaltningen säkerställer att förskolans målstyrda processer leds av förskollärare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2012.

Dnr 598-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Svar på remiss om remiss om Nya Påföljder

Beslut

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt

att i övrigt anföra

Förvaltningen skriver i sitt förslag till svar på remissen att de är osäkra på om det förslag som innebär att påföljden Kontaktskyldighet för unga inte ska föregås av någon behovsbedömning och inte heller ska förutsätta samtycke från vårdnadshavare och den unge är ett bra förslag. I denna fråga delar vi inte förvaltningens synpunkter. Alltför ofta har välmotiverade och angelägna insatser stoppats på grund av att antingen den unge eller vårdnadshavare motsatt sig insatsen. Vikten av att samhället reagerar snabbt och vidtar åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt är väl känt och kan inte nog understrykas.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att påbörja en utredning med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir. 2009:60). Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har beretts möjlighet att svara på remissen. Nämnden instämmer i de övergripande utgångspunkter som utredaren haft för sina övervägande och instämmer även i stort med utredarens förslag gällande påföljdssystemet för unga lagöverträdare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2012.

Dnr 440-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra följande.

Liksom förvaltningen ställer vi oss positiva till att varningsstraff ska kunna utdömas istället för dagsböter för åldersgruppen 15-17 år. Vi vill betona att reglerna utformas så att anteckningarna i belastningsregistret för ungdomsbrott har en viss tidsbegränsning och inte hänger med hela livet.”

___________________

§20 Sammanträdestider för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2013 enligt följande:

Onsdagen den 2 januari kl. 9.00 Fagerstagatan 15

Torsdagen den 24 januari kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 7 februari kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 14 mars kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 18 april kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 23 maj kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 13 juni kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 29 augusti kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 26 september kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 24 oktober kl. 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 21 november kl. 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 12 december kl. 18.00 Tensta Träff

Ärendet

Sammanträdestiderna 2012 följer samma princip som tidigare, det vill säga sammanträde på torsdagar som huvudregel. Undantag är sammanträdet den 2 januari som sker den första vardagen efter årsskiftet för att bland annat utse sociala delegationen.

Datumen är föreslagna med hänsyn till den föreslagna tidplanen för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budgetunderlag, uppföljning av budget och verksamhetsplan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 oktober 2012.

Dnr 531-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________