Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordförande Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 8 januari 2013.

_______________

§2 Utseende av social delegation 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utse Bengt Porseby (FP), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Markku Sirviö (M), Rune Olofsson (S), Anna Jonazon (S) och Awad Hersi(MP) och att till ersättare utse Olof Kollinius (M), Victor Ferreira (FP), Eva Andersson (S) och Tomas Beer(MP).

2. Till ordförande utses Bengt Porseby (FP) samt till vice ordförande Anna Jonazon (S).

3. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:

för Grunder, Akalla och Sirviö Kollinius, Ferreira, Beer, Andersson

för Porseby Ferreira, Kollinius, Beer, Andersson

för Olofsson Andersson, Beer, Ferreira, Kollinius

för Jonazon Andersson, Beer, Ferreira, Kollinius

för Hersi Beer, Andersson, Ferreira, Kollinius

4. Beslutet gäller omedelbart.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Vid sammanträdet den 18 november 1996 beslöt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att inrätta en social delegation för beslut i enskilda ärenden, enligt SoL, LVU, LVM och LSS med sju ledamöter och fyra ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare ska utses bland majoriteten och tre ledamöter och två ersättare ska utses bland oppositionen. I och med att en ny stadsdelsnämnd valts från och med den 1 januari 2013 utser den nya nämnden sin sociala delegation.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 december 2012.

Dnr 706-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden i sociala delegationen Bengt Porseby (FP), vice ordföranden i sociala delegationen Anna Jonazon (S) och ledamoten Christer Grunder (M) rätt att fatta beslut

enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

enligt 43 § 1 st 2 p LVU begäran om biträde av polismyndighet
för att genomföra beslut om vård eller
omedelbart omhändertagande

enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordföranden i sociala delegationen Bengt Porseby (FP), vice ordföranden i sociala delegationen Anna Jonazon (S) och ledamoten Christer Grunder (M) rätten att fatta beslut

enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt
flyttningsförbud

enligt 45 § 1 och 2 LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra en missbrukare till beslutad läkarundersökning eller föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

3. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande

4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden vid sidan om ordförande, förordnar ett antal nämndledamöter rätten att fatta beslut enligt 6, 11 och 27 §§ samt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningen föreslår vidare att samma ledamöter erhåller delegation för beslut enligt 9 och 30 §§ LVU samt 45 § 1 och 2 st LVM.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 december 2012.

Dnr 703-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§4 Utseende av representanter i brottsförebyggande rådet 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Markku Sirviö att, förutom ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden, ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd 2013.

2. Till ersättare för ordföranden utses Bengt Porseby.

Till ersättare för vice ordföranden utses Rune Olofsson.

Till ersättare för Markku Sirviö utses Madeleine Jakobsson.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Spånga-tensta stadsdelsnämnd godkände den 17 december 2009 ”Instruktion för lokalt brottsförebyggande råd i Spånga-Tensta”. Stadsdelsnämnden ska varje år utse en ledamot att, förutom ordförande och vice ordförande, ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd. Personliga ersättare ska också utses.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 december 2012.

Dnr 704-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§5 Utseende av representanter i näringslivsrådet 2013

Beslut

1 Stadsdelsnämnden utser Ole-Jörgen Persson att, förutom ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden, ingå i näringslivsråd 2013.

2 Till ersättare för ordföranden utses Bengt Porseby.

Till ersättare för vice ordföranden utses Emanuel Öz

Till ersättare för Ole-Jörgen Persson utses Christer Grunder.

3 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 27 september 2012 att inrätta ett näringslivsråd. Stadsdelsnämnden ska varje år utse en ledamot att, förutom ordföranden och vice ordföranden, ingå i stadsdelens näringslivsråd. Personliga ersättare ska också utses.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 december 2012.

Dnr 705-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Derya Uzel (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Derya Uzel (MP) och Tomas Beer (MP)till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag.”

_______________

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2013:

ledamot Bo Werner, SPF

ledamot Stig Dunvall, SPF

ledamot Carin Due Bergman, SPF

ledamot Sven Larsson, PRO

ledamot Eddie Bervelin, PRO

ersättare Evy Möller, SPF

ersättare Hans von Schmalensee, SPF

ersättare Ulf Nilsson PRO

ersättare Christer Örth, PRO

ersättare Ylva Lagerqvist, PRO

Ärendet

Varje år utser stadsdelsnämnden ett pensionärsråd bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Fördelningen av ledamöter sker i förhållande till organisationernas medlemsantal och de utses proportionellt i förhållande till medlemsantalet. Mandaten fördelas med fem platser, tre ordinarie och två ersättare, till SPF och fem platser, två ordinarie och tre ersättare, till PRO. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser de ledamöter och ersättare som pensionärsföreningarna har nominerat.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2012.

Dnr 707-2012-1.1.

_______________

§7 Information

Information

· Maria Häggblom informerade om att det varit en lugn julhelg i stadsdelen. Blå huset har haft öppet hela julhelgen och har haft ca 100 besökande ungdomar varje kväll. Det har varit en god samverkan mellan förvaltningen och stadsdelens goda krafter.

______________