Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 1 oktober september 2014.
Protokollet från sammanträdet den 28 augusti 2014 justerades den 3 september 2014.

2 Svar på remiss om att teckna avtal med Stockholms läns landsting avseende ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Dnr 485-2014-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

4 Svar på medborgarförslag om att Fairtrade-diplomera stadsdelen

Dnr 317-2014-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

5 Förskoleundersökning 2014

Dnr 351-2014-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2014 avseende stadsdelens förskolor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2014-01-01 - 2014-06-30

Dnr 578-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av lokal övergripande samverkansöverenskommelse avseende vuxna med missbruksproblematik och/ eller psykisk funktionsnedsättning

9 Anmälan av brottsförebyggande rådets protokoll 2014

Dnr 43-2014-1.1.
Förslag till beslut
Inga protokoll anmäls.

10 Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 25-2014-1.1.
Förslag till beslut
Inga protokoll anmäls.

11 Anmälan av rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 26-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 18 augusti 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2014

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Information, kurser och konferenser

14 Nämnden och förvaltningens frågor

15 Tertialrapport 2

Dnr 320-2014-1.2.1
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär omslutningsförändringar om 21,7 mnkr enligt bilaga 2.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljö om totalt 0,8 mnkr enligt bilaga 3.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

17 Studieresa till Drenthe, Nederländerna

Dnr 619-2014-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar resa inom tjänsten till Drenthe, Nederländerna för medarbetare Amela Velic, Anne Hiller, Lisa Björlin, Pernilla Söderberg, Maria Andersson, Maria Johansson, Mari Sjöberg.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (172 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om att teckna avtal med Stockholms läns landsting avseende ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

§5 Förskoleundersökning 2014

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2014-01-01 - 2014-06-30

§7 Anmälan av lokal övergripande samverkansöverenskommelse avseende vuxna med missbruksproblematik och/ eller psykisk funktionsnedsättning

§9 Anmälan av brottsförebyggande rådets protokoll 2014

§10 Anmälan av pensionärsrådets protokoll 2014

§11 Anmälan av rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

§12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2014

§13 Information, kurser och konferenser

§14 Nämnden och förvaltningens frågor