Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från polisen i Läs mer...västerort om den nya organisationen. Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
1 Val av justerare

Fastställande av dagordning och dag för justering. (25 maj)

2 Svar på remiss om Personalpolicy för Stockholms stad

Dnr 1.5.1-201/2016 Förslag till beslut Omedelbar justering Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar Stadsdelsförvaltningens svar på remissen.

3 Svar på remissen om motion om åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Dnr 1.5.1-189/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

4 Svar på remiss om motion om demokratisäkra stöd till föreningar

Dnr 1.5.1-67/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

5 Svar på remiss om betänkande "Låt fler forma framtiden"

Dnr 1.1-224/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss om betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Tertialrapport 1

Dnr 1.2.1-163/2016
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att
1. Omslutningsförändringar om 99,5 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
2. Budgetjustering för reinvestering begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar till 4h gård.
4. Ansökan hos kommunstyrelsen med 0,4 miljoner kronor för investeringar för att minska klimatpåverkan. (bilaga 3,4,5,6)
5. Ansökan hos kommunstyrelsen med 1,0 miljon kronor för att uppnå målet om en giftfri förskola.
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 2,5 miljoner kronor för avhysning av EU emigranter samt placering av hemlösa.

7 Svar på Skolinspektionens beslut vid granskning av platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Gribbyvägen

Dnr 1.4-209/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens Plan för förbättringar inom verksamheten utifrån skolinspektionens granskning av förskolan Gribbyvägen (Dnr400-2015:5698) som svar till Skolinspektionen
2. Stadsdelsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

8 Marknader i Spånga Centrum 2016

Dnr 5.2-167/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Spånga Företagareförening 90 000 kr i bidrag för stöd till de tre kommande marknaderna 2016 i Spånga Centrum enligt ansökan.
2. Att begära återrapportering enligt förvaltningens tjänsteskrivelse
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Tensta marknad 2016

Dnr 1.2.5-266/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdels-förvaltningens upplägg och struktur för förvaltningens medverkan "Demokratitorg" på Tensta Marknad 2016.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdels-förvaltningens förslag på arrangör, kostnadsramar, utvärderings-kriterier och återrapportering för nämndens medfinansiering av scen, elektricitet och trygghetsåtgärder under Tensta Marknad 2016
3. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdels-förvaltningens förslag för revisionsgranskning av tidigare rapporteringar från Tensta Marknadskommitté
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.1-223/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd justerar paragrafen omedelbart.
Ann Dahlgren, Daniel Colegate, Johan Christiansson, Agneta Engström, Lis-Mari Boija, Sanna Eriksson, Jennie Calminder, Maria Larsson, Maria Mistander, Inga-Lill Renhorn Källgren, Ulla Schöldström, Anneli Wernstedt, Louisa Sesti, Lena Wedberg, Julissa Fällgren, Feryal Lövström, Liliana Pellegrino, Lars Cronstrand, Linnea Hanning, Sara Ideström, Martin Karlsson, Gertrud Kleberg, Anna Tellström, Sofia Larsson, Anna-Stina Wilhelmsson, Mira Fargallo-Dillner, Katrin Pettersson, Ida Carnesten, Lydia Hjalmarsson, Margareta Högberg, Anders Ahlmark, Inger Åsebo, Agneta Borg-Bucknell, Mait Fredlund, Liselotte Tronders, Veronica Wolgast Karlberg, Anna Forsström.

12 Revidering av delegationsordningen

Dnr 1.1-73/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner revideringen av delegationsordningen i enlighet med tjänsteutlåtandet

13 Svar på skrivelse om att Spånga-Tensta bör flagga med regnbågsflaggor under Stockholms Pridevecka

Dnr 1.6-119/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

14 Svar på skrivelse om stopp för uppförande av klottervägg i stadsdelen

Dnr 1.6-200/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

15 Svar på skrivelse om åtgärder för att förhindra bostadsinbrott genom ökad samverkan med Grannstöd och bl.a. villaägarföreningarna

17 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga- Tensta stadsdelsområde 2016

Dnr 5.4-65/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2016 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning: * PRO Spånga beviljas 1750 kr * SPF Spångaveteranerna beviljas 4515 kr * PRO Bromsten beviljas 1372 kr * PRO Erland, Spånga beviljas 1204 kr * PRO Tensta- Rinkeby beviljas 1274 kr
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Studieresa till Amsterdam för seminarium om integration av nyanlända inom skolsektorn

Dnr 1.1-253/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på studieresa till Amsterdam för avdelningschefen Connie Stålhäll-Wallin från den 15 till 17 juni 2016.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tillsynsrapport för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Dnr 1.6-204/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Rapport från stadsrevisionen nummer 2, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

Dnr 1.6-90/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 2015 års lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (FUT VIII)

Dnr 1.6-226/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-3/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 17 mars 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Protokoll från Brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-4/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 november 2015 och den 10 mars 2016 till handlingarna. Utsänds i särskild ordning

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde Ärenden som inte får behandlas på öppet nämndsammanträde, det vill säga ärenden som gäller myndighetsutövning eller med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och enskilda ärenden. Allmänheten får inte närvara

28 Anmälan av protokoll och domar/beslut

Protokoll från sociala delegationen den 24 mars 2016 och den 7 april 2016 samt från stadsdelsnämndens slutna del den 10 mars 2016 anmäls.
Dom från förvaltningsrätten
Mål nr: 14727-15

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Svar på remiss om betänkande "Låt fler forma framtiden"

§7 Svar på Skolinspektionens beslut vid granskning av platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Gribbyvägen

§8 Marknader i Spånga Centrum 2016

§9 Tensta marknad 2016

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Svar på skrivelse om att Spånga-Tensta bör flagga med regnbågsflaggor under Stockholms Pridevecka

§17 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga- Tensta stadsdelsområde 2

§18 Studieresa till Amsterdam för seminarium om integration av nyanlända inom skolsektorn

§19 Tillsynsrapport för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

§20 Rapport från stadsrevisionen nummer 2, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

§21 2015 års lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (FUT VIII)

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§23 Protokoll från pensionärsrådet

§24 Protokoll från Brottsförebyggande rådet

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2016

§26 Kurser och konferenser

§27 Information, nämndens och förvaltningens frågor