Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13


Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från kultursk Läs mer...olan om deras verksamhet i Spånga-Tensta.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Avveckling av platser vid Tensta servicehus

Dnr 1.1-573/2016
Förslag till beslut Återremiss - omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla 48 lägenheter i Tensta servicehus och 7 lägenheter i vård- och omsorgsboende senast under vintern 2016 och rekommenderar kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna beslutet,

2. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla restaurangen i Tensta servicehus,

3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om Reviderat program för kvalitetsutveckling

Dnr 1.5.1-505/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om reviderar program för kvalitetsutveckling.

4 Svar på remiss om Reviderade regler för intagning och plats i förskolan

Dnr 1.5.1-552/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om reviderade regler för intagning och plats i förskolan,

2. Paragrafen justeras omedelbart.

5 Upphandling av renovering och upprustning av parkleken i Bromstensparken

Dnr 2.2.2-606/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att upphandla och genomföra projektet renovering och upprustning av parkleken i Bromstensparken.

6 Förlängning av avtal för parkskötsel m.m

Dnr 2.2.2-608/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Svensk Marktjänst i enlighet med avtalets förlängningsklausul i ytterligare två år, till och med den 30 september 2019, samt

2. Stadsdelsnämnden beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Månadsrapport september 2016

Dnr 1.2.1-6/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2016.

8 Brukarundersökningar för dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dnr 1.6-548/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger brukarundersökningarna till handlingarna.

9 Svar på skrivelse om trygghetsskapande belysning 2016-2020, Spånga Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.5-519/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens reviderade skrivelse till Trafiknämnden.

10 Svar på skrivelse om att intensifiera arbetet mot antisocialt fordonskörande

11 Svar på remiss gällande insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Dnr 1.5.1-322/2016
Förslag till beslut Bordlagd - omedelbar justering
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

12 Svar på skrivelsen Säkerställ att inte organisationer och föreningar kopplade till extremism får bidrag

Dnr 1.6-469/2016
Förslag till beslut Bordlagd
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

13 Medborgarbudget

Dnr 1.1-456/2016
Förslag till beslut Bordlagd
Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Skrivelse angående inrättande av busslinje Hjulsta- Barkarbystaden.

Dnr 1.2.5-577/2016
Förslag till beslut Bordlagd
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelse till Trafiknämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på medborgarförslag om utebelysning och fartgupp i Hjulsta

Dnr 1.2.4-387/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

16 Svar på medborgarförslag om åtgärder mot otrygghet i Hjulsta

Dnr 1.2.4-417/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget,

2. Stadsdelsnämnden anser att pågående arbetet med lokalt utvecklingsprogram och trygghetsstrategin som antogs av nämnden den 16 juni 2016 § 8 är i linje med förslagställarens förslag.

17 Svar på medborgarförslag Parklek Bifrostvägen i Solhem Spånga

Dnr 1.2.4-511/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

18 Svar på medborgarförslag om pulkabacke, lekplats och cykelväg

Dnr 1.2.4-335/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

19 Svar på medborgarförslag om information om sandblåsning och om farthinder

Dnr 1.2.4-364/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

20 Svar på medborgarförslag om biodling

Dnr 1.2.4-422/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

21 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-4/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 7 september 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

25 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Avveckling av platser vid Tensta servicehus

§5 Upphandling av renovering och upprustning av parkleken i Bromstensparken

§6 Förlängning av avtal för parkskötsel m.m

§8 Brukarundersökningar för dagverksamhet inom äldreomsorgen

§9 Svar på skrivelse om trygghetsskapande belysning 2016-2020, Spånga Tensta stadsdelsnämnd

§11 Svar på remiss gällande insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

§12 Svar på skrivelsen Säkerställ att inte organisationer och föreningar kopplade till extremism får bidrag

§14 Skrivelse angående inrättande av busslinje Hjulsta- Barkarbystaden.

§19 Svar på medborgarförslag om information om sandblåsning och om farthinder

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§22 Protokoll från brottsförebyggande rådet

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2016

§24 Kurser och konferenser

§25 Information, nämndens och förvaltningens frågor