Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Fagerstagatan 15

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare.

2 Val av sociala delegationen 2018

Dnr 1.1.-1068/2017
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i sociala delegationen utse, Stephan Gullberg (MP), Anna Jonazon (S), Azad Hassan (S), Rashid Mohammed (V), Annika Rosenberg (M), Markku Sirviö (M), Vakant (L), och att till ersättare utse Güner Kayhan (MP), Mecide Gulenay (S), Olof Kollinius (M) och Naemi Karlsson (M).

1. Till ordförande utses Stephan Gullberg (MP) samt till vice ordförande Annika Rosenberg (M),
2. Ersättarna inträder till tjänstgöring i följande ordning:

För Jonazon, Hassan Gulenay, Kayhan,
Kollinius, Karlsson

För Gullberg Kayhan, Gulenay,
Kollinius, Karlsson

För Mohammed Kayhan, Gulenay,
Kollinius, Karlsson


För Rosenberg, Sirviö Kollinius, Karlsson
Kayhan, Gulenay

För vakant (L) Kollinius, Karlsson
Kayhan, Gulenay

3. Beslutet gäller omedelbart,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Dnr 1.1.-1069/2017
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden förordnar ordföranden i sociala delegationen Stefan Gullberg (MP), vice ordföranden i sociala delegationen Annika Rosenberg (M) och ledamoten Anna Jonazon (S) rätt att fatta beslut

enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart
omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården ska
ordnas
enligt 13 § överväga om delbart
omhändertagande
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 43 § §st 2 p LVU begäran om biträde av polismyndighet, eller kriminalvård, för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

2. Stadsdelsnämnden delegerar till ordföranden i sociala delegationen Stefan Gullberg (MP), vice ordföranden i sociala delegationen Annika Rosenberg (M) och ledamoten Anna Jonazon (S) rätt att fatta beslut,

enligt 14 § 2st 1p och 2p LVU om umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort samt upphävande av beslut enligt samma lagrum,
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud,
enligt 45 § 1 och 2 LVM begäran om biträde av polismyndighet, eller kriminalvård, för transport till beslutad läkarundersökning, LVM-hem eller sjukhus.

3. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda tjänstemän vid stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 1§ 2p LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Tjänstemän vid stadsdelsnämnden:
Helene Ghomri, Sara Jogestrand, Anne Hiller, Mari Sjöberg, Ann-Sofie Östling, Cecilia Grimelius, Frida Jonasson, Catrin Ahlman, Elinor Stjernswärd, Mia Lindgren, Maria Wendelstig och Hanna Lundblad.

4. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation ska ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds brottsförebyggande råd 2018

Dnr 1.2.5.-1070/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Azad Hassan (S) att, förutom ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden, ingå i stadsdelens brottsförebyggande råd 2018,

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Mansur Jama (MP) som ersättare för ordföranden,

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Markus Birgander (M) som ersättare för vice ordföranden,

4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Jossif Gummar (S) som ersättare för Azad Hassan (S),

5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd 2018

Dnr 1.2.5.-1071/2017
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden utser Celal Altun (S) att, förutom ordföranden och vice ordföranden i stadsdelsnämnden, ingå i näringslivsråd 2018,

2. Till ersättare för ordföranden utses Mansur Jama (MP).
Till ersättare för vice ordföranden utses Annika Rosenberg (M). Till ersättare för Celal Altun (S) utses Agneta Åberg (S),

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

Dnr 1.1-925/2017
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser följande 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2018:

ledamot Bo Werner, SPF
ledamot Carin Due Bergman, SPF
ledamot Pekka Kastenbom, PRO
ledamot Eddie Bervelin, PRO
ledamot Evy Möller, SPF
ersättare Ulf Nilsson, PRO
ersättare Christer Örth, PRO
ersättare Ulla-Britt Fogelström, SPF
ersättare Lena Lindmark, SPF
ersättare Thomas Sessler, SPF
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Val av sociala delegationen 2018

§3 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

§4 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds brottsförebyggande råd 2018

§5 Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd 2018

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018