Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-20

Sammanträde 2018-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Fristad servicehus samlingssalen, Cervinsväg 13

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information om bränderna i Läs mer...förvaltningshuset och medborgarkontoret.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Tertialrapport 2 2018

Dnr 1.2.1-123/2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2018 med delårsbokslut och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Ansökan om medel för trygghetsskapande investeringar i Spånga görs hos kommunstyrelsen om 2,0 mnkr, se bilaga 1.
3. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 0,2 mnkr, se bilaga 2.
4. Ansökan om medel för avveckling av lokaler görs hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr, se bilaga 3.
5. Ansökan om budgetjustering avseende KBH görs om 0,2 mnkr.
6. Omslutningsförändringar om 4.9 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen, se bilaga 4.
7. Nedskrivning av fordringar om 505 026,85 kronor godkänns.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

3 Avtalsuppföljning Blå Huset 2017

Dnr 2.2.2-186/2018

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna avtalsuppföljningen av Stadsmissionen verksamhet avseende år 2017.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Stockholms Stadsmission arbeta för att utveckla och stärka verksamhetskvaliteten under kvarvarande avtalstid.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag om i vilken form verksamheten ska bedrivas efter avtalets upphörande.

4 Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) från Stockholms stadsmission Blå Huset

Dnr 1.2.5-664/2018

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan från Stockholms stadsmission om att ingå en IOP- överenskommelse avseende driften av fritidsgården House of Tensta i Blå Huset.

5 Förskoleundersökning

Dnr 1.1-337/2018
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2018 avseende stadsdelens kommunala förskolor.

6 Svar på medborgarförslag om belysning på bollplan Edingekroken

Dnr 1.2.4-314/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta medborgarförslaget.

7 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-024/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Anmälan av protokoll för pensionärsråden 2018

Dnr 1.1-040/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 14 mars 2018, den 9 9 maj 2018 och 30 maj 2018 till handlingarna.

9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

11 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§6:B Revidering av delegationsordning

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§8 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet 2018

§9 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2018

§10 Kurser och konferenser

§11 Information, nämndens och förvaltningens frågor