Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-02-10

Sammanträde 2003-02-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Kommunfullmäktiges val av styrelse

Antecknades att kommunfullmäktige 2003-01-20, § 21, förrättat val av styrelse enligt följande :

Ordförande

Annika Billström (s)

Vice ordförande

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöter

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

Roger Mogert (s)

Erik Nilsson (s)

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanter

Kersti Py Börjesson (s)

Teres Lindberg (s)

Leif Rönngren (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Birgitta Rydell (fp)

Hardy Hedman (kd)

För ledamot tillhörande nedanstående parti

inträder suppleant i nedan angiven partiordning*)

s

s, v, mp, kd, fp, m

v

v, s, mp, fp, kd, m

m

m, fp, kd, mp, s, v

fp

fp, kd, m, mp, s, v

kd

kd, m, fp, mp, s, v

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll (d.v.s. enligt ovan).

§3 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde 2002-11-25 (nr 6/2002)

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2002-11-25 (nr 6/2002) är justerat och utsänt.

§4 Förordnande som VD

Förelåg ordförandens promemoria 2003-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. förordna Bosse Sundling som VD i Stockholms Stadshus AB,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§5 Firmateckningsrätt inom Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-20.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Annika Billström, vice ordföranden Jan Björklund, verkställande direktören Bosse Sundling, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Gull Axén, administrative direktören Joachim Quiding, utvecklingsdirektören Torbjörn Johansson, utvecklingsdirektören Marie Wallhammar och controllern Boris Amsköld, två i förening,

 2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§6 Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-20.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB,

 2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§7 Finansiell riskrapport per 2002-12-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna,

 2. ge koncernledningen i uppdrag att i kommande finansiella riskrapporter komplettera dessa med uppgifter om kortränta respektive långränta i diagramform samt riskanalys av en procentenhets ränteförändring.

§8 Budget 2003 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-22.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslaget till budget 2003 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) enligt följande:

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut för budget för koncernen Stockholms Stadshus AB 2003.

 2. Försäljning ska ske av AB Stokab, stadens innehav i Mässfastigheter i Stockholm AB, AB Stockholm Globe Arena, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Centrum Kompaniet i Stockholm AB, Parkab övervakning AB och ett av bostadsbolagen.

 3. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

 4. Stockholm Stadshus AB ska göra det möjligt för hyresgäster i kommunala bostadsbolag att ombilda till bostadsrätter.

 5. Avslå förslaget om att utreda ett kommunalt byggföretag

 6. Att omgående påbörja renoveringen av Söderstadion och avbryta arbetet med en ny OS-arena.

 7. Att i övrigt hänvisa till folkpartiets budgetförslag.

 8. Att därutöver anföra:

Fortsätt ombildningen av hyreslägenheter

Hyresgästerna ska ha rätt att friköpa sina lägenheter. Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar. Inflytandet över det egna boendet och boendemiljön och de sociala nätverken förbättras på detta sätt. Den sociala integrationen ökar också med blandade boendeformer.

De pengar som de kommunala bostadsbolagen tjänar på att sälja fastigheter ska användas huvudsakligen för att bygga nya hyresrätter. Dessa lägenheter kan ha olika standard och olika storlek. Mångfalden är också viktig när det gäller nyproduktionen.

Samtliga bolag skall fortsätta att aktivt medverka till att sprida ägandet av bostäder till hyresgästerna. Hittills har ca 9000 lägenheter ombildats. Staden har genom beslut uppmuntrat till ombildning av bostäder i ytterstaden framförallt i s.k. miljonprograms områden. I ytterstaden finns de nu ett ökande intresse från de boende att själva ta över förvaltningen och ägande av sina hyreslägenheter. Detta är någonting väldigt positivt som staden borde bejaka istället för att förhindra.

Folkpartiet vill att Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

Vi vill att Stockholm Stadshus AB får uppdrag att samordna och följa upp ett strukturerat arbete med att sälja delar av fastighetsbeståndet i de områden där ägandet idag starkt domineras av de kommunala bostadsbolagen.

Av bostadssociala skäl behövs det kommunalt ägda bostäder. Kommunen behöver dock inte vara en så dominerande ägare av Stockholms bostadsfastigheter som i dag. Därför skall koncernstyrelsen snarast utreda möjligheten att sälja ett av Stockholms tre kommunala bostadsbolag.

Nej till kommunalt byggbolag

Majoriteten har föreslagit att kommunen skall utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi säger nej till att starta ett kommunalt byggföretag. Alltför ofta har konsekvenserna av kommunpolitikers vilja att leka företagare lett till slöseri och förluster i miljardklassen. Stockholm behöver istället öppna upp för bättre konkurrens på byggmarknaden. Det finns redan mängder med byggföretag i Stockholm. Istället måste vi förenkla för mindre byggherrar att komma in på stadens bostadsmarknad samt bjuda in utländska entreprenörer i en större utsträckning. Priserna skall tvingas ned med hjälp av bättre konkurrens. Inte med skattemedel.

Rensa i bolagsdjungeln

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Antal bolag i stadens ägo är ett uttryck för en syn att kommunala bolag är någonting bra och att verksamheter sköts bättre i bolagsform än i förvaltningsform. Det ger också uttryck för att en verksamhet som finns på en redan väl fungerande marknad ändå blir bättre om den drivs via ett kommunalt bolag.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Försäljningen av Birka energi under förra mandatperioden var ett mycket viktigt beslut för att minska den kommunala affärsverksamheten. Även försäljningen av MFO var principiellt viktigt eftersom staden inte ska driva verksamheter i konkurrens med det privata näringslivet. Men mycket återstår.

Folkpartiet vill sälja Stokab, stadens innehav i Älvsjömässan, Globen, Centrumkompaniet, Parkab och ett av bostadsbolagen.

Nej till ny sportarena

Arbetet som den nya majoriteten har satt igång om en ny arena ska avbrytas. Vi säger nej till att kommunen ska bygga en arena som kostar närmare två miljarder. Det är en återgång till gamla tiders kommunala storhetsvansinne. Vi förordar istället att man lägger 150-200 miljoner på att rusta upp Söderstadion till UEFA-standard.

Samtliga större idrottsanläggningar i Stockholm går idag med förlust. Det är angeläget att få ekonomi i dessa innan nya miljardprojekt sjösätts."

Reservation avgavs av ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna förslag till budget 2003 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

 2. Att ge Stockholms stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av STOKAB, Centrumkompaniet, AB Stockholm Globe Arena samt AB Stockholmshem.

 3. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

 4. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att fortsätta ombildningen av hyresrätter i staden.

 5. Att avvisa förslaget om att utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag.

 6. Att i övrigt hänvisa till moderaternas förslag till budget för år 2003.

 7. Att därutöver anföra:

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är ansvarigt för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges direktiv. Koncernstyrelsen skall fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål skall nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Bolagets uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

· svara för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering

· svara för styrningen av de finansiella resurserna på ett för ägaren och koncernen optimalt sätt

· svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning

· svara för verkställande av kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär avseende koncernens inriktning och struktur

· utveckla samspelet mellan ägaren, koncernledningen och dotterbolagen avseende verksamheternas resultat och budgethållning, effektivitet och kvalitet

· utveckla effektivare styrformer med sikte på ökade inslag av målstyrning mot kommunfullmäktiges ägarkrav

· årligen se över och vid behov redovisa förslag till omprövning av verksamhetsinriktning och/eller innehav av verksamheter med utgångspunkt från förändrade förutsättningar när det gäller marknad, lagstiftning och teknisk utveckling

Ett grundläggande skäl för att ha stadens bolag samlade i en koncern är att få en samlad överblick över företagens verksamhet och för att kunna använda möjligheten till resursoptimering, inte minst finansiellt.

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Moderbolaget skall aktivt arbeta med privatiseringsfrågorna. Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som kan och bör säljas måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Centrum Kompaniet och SISAB skall också under år 2003 medverka i ytterstadssatsningen. Bolagen skall avsätta sammanlagt 150 mnkr för dessa insatser.

Staden är idag verksam inom flera marknader på ett skadligt sätt. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Staden kan även genom sitt ägande vara hämmande för bolaget då den kommunala kompetensen inte tillåter bolagens verksamhet att växa i önskad omfattning.

Vid försäljningen av Stockholmshem skall en försäljning till hyresgästerna och stockholmarna prövas.

Vid försäljningen av STOKAB måste frågorna om operatörsoberoendet beaktas.

Hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen skall ha rätt att friköpa sina lägenheter. Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätter dominerar.

Majoriteten har föreslagit att kommunen skall utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi avvisar en sådan utredning då det dels inte föreligger något behov för en kommunal aktör på detta område och dels då detta är en verksamhet som inte det offentliga bör syssla med."

Reservation avgavs av ledamoten Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna förslag till budget 2003 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

 2. Att ge Koncernledningen i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag om hur Stadsteatern kan medverka i Kulturskolan till ett värde av 25 mnkr per år.

 3. Att ge Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Centrumkompaniet och SISAB i uppdrag att till en omfattning om 2 miljarder kr under 2003-2006 genomföra ett investeringsprogram i enlighet med de prioriteringar som återfinns i projektförslaget ”Ytterstadens förnyelse”.

 4. Att ge Koncernledningen i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till plan för ovanstående.

 5. Att avvisa förslaget om att utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag.

 6. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

 7. Att i övrigt hänvisa till kristdemokraternas budgetförslag i Kommunfullmäktige.

 8. Att därutöver anföra:

Stadsteatern

Kristdemokraterna anser att Stadsteatern bör medverka i Kulturskolans verksamhet fr.o.m. 2003 till ett värde av 25 mnkr. På så vis får fler barn upptäcka teaterns värld och därmed verkar Stadsteatern än mer aktivt för att nå nya publikgrupper. Den publik Stadsteatern når är förhållandevis ensidig. Att nå ut och intressera nya grupper för god teater måste vara en prioriterad uppgift. En medverkan från Stadsteaterns sida i Kulturskolans verksamhet skulle vara ett sätt att väcka ett teaterintresse och skapa underlag för en bredare publik.

Ytterstadens förnyelse

Satsningar på Stockholms ytterförorter är ovärderliga investeringar i framtiden. Därför ska Stockholms ytterstad bli levande samhällen där bostäder, skolor, företag, myndigheter samt olika typer av service och demokratiska institutioner ska finnas. Regeringen har tyvärr infört den sk stopplagstiftningen för att förhindra att staden genom bostadsbolagen investerar sina egna medel i upprustning och förnyelse i ytterstaden. Staden uppvaktade regeringen med krav på att få nyttja dessa medel för en omfattande investering i de människors livsmiljöer som finns i främst miljonprogramsområdena. Då denna uppvaktning tyvärr inte kröntes med framgång bör staden, inom ramen för sina övriga resurser, genomföra ett investeringsprogram som på fyra år omfattar 2 mdkr.

Olika element inom Ytterstadssatsningen, Storstadssatsningen och Framtidsvisionerna för Kista och för Söderort kan samordnas och samplaneras för att nå ett bättre resultat. Alla Stockholms förorter, inte minst våra så kallade ”miljonprogramsområden” präglas av stora tillväxtmöjligheter. Där bör bostadsmiljöerna rustas upp och kompletteras med arbetsplatser och verksamheter av olika slag. Alla förvaltningar, bolag och övriga verksamheter i Stockholms stad bör samverka för att genomföra denna ”Ytterstadens förnyelse”. De kommunala bostadsbolagen, SISAB och Centrumkompaniet är centrala i denna satsning med stöd av andra nämnder och bolag. Bostadsbolagen, SISAB och Centrumkompaniet ska medverka i det nya projektet ”Ytterstadens förnyelse” till ett värde om sammanlagt 2 mdkr under mandatperioden.

När det gäller byggande är det flera åtgärder från majoritetens sida som framstår som mycket gåtfulla. Bland annat ska ett kommunalt byggbolag utredas. Det är knappast ett kommunalt byggbolag som kan skapa ökad konkurrens i byggbranschen. Full fart på byggandet, även i allmännyttan, samt olika metoder för att öka konkurrensen och minska handläggningstiderna för nya detaljplaner kan ge resultat.

Öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

Många hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen hann i slutet av mandatperioden ställa sig i kö för ombildning till bostadsrätter. Tyvärr avbröts detta av den nya majoriteten. Detta bör återigen bli möjligt. Inflytandet över det egna boendet och boendemiljön och de sociala nätverken förbättras på detta sätt. Den sociala integrationen ökar också med blandade boendeformer. De pengar som de kommunala bostadsbolagen tjänar på att sälja fastigheter ska användas huvudsakligen för att bygga nya hyresrätter.

Samtliga bolag skall fortsätta att aktivt medverka till att sprida ägandet av bostäder till hyresgästerna. Hittills har ca 9 000 lägenheter ombildats. Staden har genom beslut uppmuntrat till ombildning av bostäder i ytterstaden framförallt i miljonprogramsområdena. Stockholm Stadshus AB bör göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

Bostadsförmedlingen

Mot bakgrund av det överskott som Bostadsförmedlingen redovisar på intäktssidan av köavgifterna, bör Bostadsförmedlingen utforma ett sätt att ge särskild prioritet i den ordinarie förmedlingen kan ges åt dem. Köavgiften för ungdomar bör sänkas.

Biogas

Arbetet med att utveckla biogasproduktionen är angeläget. Att hitta en huvudman för logistiken av biogasförsäljningen borde prioriteras högt. Det finns en stor potential att öka biogasproduktionen både inom Stockholm Vatten och inom renhållningsnämndens område. Stockholm stad borde undersöka möjligheterna att samverka med landstinget för att få avsättning för biogasen till SL:s bussar. Biogasen bör i första hand användas inom trafiksektorn eftersom det ger störst miljövinst. Staden har ett ansvar för att stimulera näringslivet för att skapa ett större intresse för biogas inom trafiksektorn."

Koncernstyrelsen beslöt därutöver att

 1. bolagen ska återkomma till koncernstyrelsen med prioriterade inriktningar och åtaganden för de fem inriktningsmålen i de fall sådana saknas,

 2. anföra följande:

Bolagen inom Stockholms stadshus AB har i varierande grad formulerat prioriterade inriktningar och åtaganden för de fem övergripande inriktningsmålen. Flera bolag behöver se över sitt arbete med hur de formulerar prioriterade inriktningar och åtaganden. Det finns brister för alla prioriterade mål. Exempelvis är det oacceptabelt att för målet “Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad” anser Bostadsförmedlingen AB att målet inte berör bolaget. Vidare har exempelvis SISAB lämnat detta mål utan kommentarer. Det torde i båda fallen finnas möjligheter att tänka till SISAB kunde t.ex. skriva in att de ska följa programmet för ekologiskt byggande. Detta var bara ett par exempel på dåligt genomtänkta inriktningar – det finns fler. Detta försvårar givetvis uppföljningen av bolagens verksamhet.

Det är också märkligt att vissa fakta saknas t.ex. att bostadsbolagen ska medverka i en ytterstadssatsning.

Det är mycket viktigt för styrningen särskilt vid användning av målstyrning att formulera tydliga mål och åtaganden som är uppföljningsbara.

Reservation mot ovanstående beslut avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp), samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd).

§9 Finansiella policys för Stockholms Stadsteater AB och AB Svenska Bostäder

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-24.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna Finanspolicy för Stockholms Stadsteater AB,

 2. godkänna Finanspolicy för AB Svenska Bostäder.

§10 2003 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt

att avslå yrkande från ledamoten Ewa Samuelsson (kd) om återremiss.

Reservation mot ovanstående beslut avgavs av ledamoten Ewa Samuelsson (kd).

Koncernstyrelsen beslöt därefter att

 1. utse Annika Billström och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Gunnar Söderholm, Gunnar Björkman, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar eller Boris Amsköld till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2004 års ordinarie bolagsstämmor,

 2. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att i huvudsak rösta enligt vad som redovisats i koncernledningens tjänsteutlåtande,

 3. att uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförs i det följande.

  "Två klassindelningar görs av bolagens arvoden. Den första nivån (A) jämförs med facknämnder som t.ex. gatu- och fastighetsnämnden. Den andra nivån (B) jämförs med t.ex. integrationsnämnden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt nedanstående tabell (bilaga 1) ,"

 4. uppdra åt koncernledningen i uppdrag att utreda och presentera en arbetsbeskrivning för förtroendevalda i stadens bolagsstyrelser,

 5. föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag,

 6. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation mot punkt 3 avgavs av tjänstgörande suppleanten Margareta Olofsson (v), till vilket även suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) anslöt sig med ett suppleantyttrande, enligt följande

"3. att uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförs i det följande.

Två klassindelningar (A och B) görs av bolagens arvoden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt bifogad tabell (bilaga 2)."

Reservation mot punkt 3 avgavs av ledamoten Ewa Samuelsson enligt följande.

"Förslaget om höjning av arvodena är orimligt och utmanande. Koncernledningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag. Inriktningen att gruppera bolagen i olika klasser kan vara riktigt."

§11 Lekmannarevisorernas granskning av förtroendekänsliga områden inom stadens bolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-21.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. som yttrande översända detta utlåtande,

 2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§12 Anmälan av arvodesjusteringar

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-01-20.

Koncernstyrelsen beslöt att lägga denna anmälan till handlingarna.

§13 Avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse av Anders Broberg (kd) om kontroll av säkerheten vid lekplatser

 2. Koncernledningens remissvar avseende Revisionsrapporten "Granskning av tillämpningen av finanspolicys inom koncernen Stockholms Stadshus AB och internbanken inom Stockholms stad"

§14 Övriga frågor

På ordförandens förslag beslöt koncernstyrelsen att anordna en utbildnings- och informationsdag för koncernstyrelsen under våren 2003.

Dessutom anmälde ordföranden att sammanträdet den 16 juni 2003 klockan 10.30 dessvärre sammanfaller med kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Nytt sammanträdesdatum fastställs senare.