Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-03-24

Sammanträde 2003-03-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-03-

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Leif Rönngren (s) för Erik Nilsson (s)

suppleant

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Birgitta Rydell (fp)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Hans Cederlund (LO)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Roger Wickenbergh (SKTF, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

 

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde 2003-02-10 (nr 1/2003)

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2003-02-10 (nr 1/2003) är justerat och utsänt.

§3 Finansiell riskrapport per 2003-02-28

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-03-11.

Koncernstyrelsen beslöt att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§4 Årsbokslut och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-03-11.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna årsbokslut 2002 för koncernen Stockholms Stadshus AB och förelägga årsredovisningen för bolagsstämman,

 2. föreslå att av disponibla fria medel i moderbolaget - kr 11 815 518 574:01 - dela ut kr 848 730 000 till aktieägaren Stockholms stad och att övriga fria medel balanseras i ny räkning,

 3. återkalla utställda kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, AB Glasbrukskvarteret SML, AB Glasbrukskvarteret Fastighet, Keflaviks Fastighets AB, AB Glasbrukskvarteret SWF, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Glasbrukskvarteret WPFG, Stockholm MFO AB, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och Stockholm Visitors Board AB samt uppdra åt koncernledningen att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för AB Stokab, Keflavik Fastighets AB, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Centrum Kompaniet i Stockholm AB och Stockholm Visitors Board AB,

 4. ge koncernledningen i uppdrag att vidareutveckla ILS-uppföljningen,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna Stockholms Stadshus AB:s förslag till beslut,

 2. att därutöver anföra följande :

Stockholms bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Antalet bolag i stadens ägo är ett uttryck för en syn att kommunala bolag är någonting bra och att verksamheter sköts bättre i bolagsform än i förvaltningsform. Det ger också uttryck för att en verksamhet som redan finns på en väl fungerande marknad blir bättre om den drivs via ett kommunalt bolag.

Folkpartiet menar att det finns flera starka skäl till varför kommuner inte ska ägna sig åt att äga kommunala bolag.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det också att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Men vi menar att kommuner ska inte bedriva spekulativ verksamhet med skattebetalarnas pengar. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Den kommunala bolagsformen för offentlig skattefinansierad verksamhet innebär dessutom att de demokratiska kraven på insyn och möjlighet till rättslig prövning åsidosätts. Kommunal verksamhet genom kommunala företag innebär därmed ett åsidosättande av demokratiska rättigheter. Insynen i verksamheten begränsas kraftigt och den demokratiska rätten att överklaga beslut upphävs. Ett exempel på detta är investeringarna i Stokab. Utan ett enda beslut i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har bolaget investerat 75 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i en fiberoptisk kabel mellan Utö och Gotland. Totalt hade Stokab en investeringsbudget på 193 miljoner kronor för år 2002. Men resultatet visade att bolaget istället investerat 555 miljoner kronor. Detta är bara ett exempel i en lång rad där skattebetalarna får ställa upp med skattepengar som riskkapital."

§5 Finansiell policy för Stockholm Visitors Board AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-03-03.

Koncernstyrelsen beslöt att godkänna Finanspolicy för Stockholm Visitors Board AB.

§6 Ändrad sammanträdestid

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-03-03.

Koncernstyrelsen beslöt att flytta sammanträdet 2003-06-16 kl. 10.30 till 2003-06-05 kl. 15.00.

§7 Fusion av vilande bolag

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-03-04.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunfullmäktige att Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att när så är lämpligt fusionera vilande bolag med moderbolaget.

§8 Avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende motion av Susanne Leinsköld (s) angående parkeringssituationen i Stockholm.

 2. Koncernledningens remissvar avseende motion av Mårten Levin (s) angående kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad.

 3. Koncernledningens remissvar avseende promemoria angående Investeringsbidrag för visst byggande.

 4. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse av Annika Billström m fl (s) angående möjligheten att konvertera lokaler, kontor och industrifastigheter till bostäder.

§9 Övriga frågor

Anmäldes att utbildnings- och informationsdagen för koncernstyrelsen äger rum torsdagen den 15 maj 2003 mellan kl. 13.00-18.00 följt av gemensam middag på kvällen.