Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-04-28

Sammanträde 2003-04-28

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Bolagsstämma 030428.pdf (98 kb)
Mötesinformation

Justerat 2003-04-

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Kersti Py Börjesson (s) för Erik Nilsson (s)

suppleant

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Teres Lindberg (s)

Leif Rönngren (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Erik Saers (m)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Hans Cederlund (LO)

Mario Cristini (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde 2003-03-24 (nr 2/2003)

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2003-03-24 (nr 2/2003) är justerat och utsänt.

§3 Förslag till treårsplan 2004-206 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. i bilaga 1 stryka "och SISAB" på sid. 2 i andra stycket under avsnittet Investeringar samt stryka hela tredje stycket under avsnittet Utvecklingsdirektiv för 2004-2006 sid. 8,

 2. i övrigt godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, för moderbolaget och dess dotterbolag,

 3. ge dotterbolagsstyrelserna i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om,

 4. ge dotterbolagsstyrelserna i uppdrag att i de budgetar för 2004 som respektive bolag antar redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar,

 5. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

 1. Att i huvudsak godkänna förslag till treårsplan 2004-2006 för koncernen Stockholms stadshus AB.

 2. Stockholm Stadshus AB ska göra särskilda insatser för att öka andelen bostadsrätter i ytterstaden.

 3. Att avvisa förslaget om att utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag.

 4. Att därutöver anföra:

Förutom att driva den löpande verksamheten effektivt skall koncernen aktivt tillvarata möjligheterna till strukturella förändringar mellan eller inom bolagen för att öka effektiviteten och/eller frigöra tillgångar som kan användas bättre på andra områden inom bolagskoncernen och staden.

Staden och dess bolag skall inte bedriva affärsverksamhet som bättre eller lika bra kan drivas i privat regi, varför en ständig prövning av vilka bolag som staden skall äga måste göras. Moderbolaget skall också i samverkan med dotterbolagen pröva vilka verksamheter eller tillgångar inom bolagen som bör säljas eller avvecklas.

Staden är idag verksam på flera områden där också privata företag verkar. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Staden kan även genom sitt ägande vara hämmande för bolaget då den kommunala kompetensen inte tillåter bolagens verksamhet att växa i önskad omfattning.

Större ansträngningar bör göras för att få tillstånd ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i områden där allmännyttan är en dominerande ägare.

Majoriteten har föreslagit att kommunen skall utreda möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Vi avvisar en sådan utredning då det dels inte föreligger något behov för en kommunal aktör på detta område och dels då detta är en verksamhet som inte det offentliga bör syssla med."

Vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) yrkade

att hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen skall även fortsättningsvis ha rätt att friköpa sina lägenheter.

Koncernstyrelsen beslöt

att avslå detta yrkande.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Magnus Tegborg (m) reserverade sig mot detta beslut.

§4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB,

 2. ge koncernledningen i uppdrag att inför nästa översyn av arbetsordningen beakta koncernstyrelsens behandling av bland annat budget för nästkommande verksamhetsår i samband med majoritetsskiften.

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

§6 Finansiell policy för koncernen Stockholms Hamn AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna Finanspolicy för koncernen Stockholms Hamn AB.

§7 Anmälan av ändrade tillämpningsregler avseende ersättningar till förtroendevalda

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-04-07.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga denna anmälan till handlingarna.

§8 Avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende stadsledningskontorets tjänsteutlåtande angående inrättande av en Stockholms stads kompetensfond.

 2. Koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma remissvar avseende skrivelse av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om bolagsstämmor i kommunfullmäktige.

§9 Övriga frågor

Anmäldes program för koncernstyrelsens utbildnings- och informationsdagen den 15 maj 2003.