Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-06-10

Sammanträde 2003-06-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-06-

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Margareta Olofsson för Erik Nilsson (s)

suppleant

Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Hardy Hedman för Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Arbetstagarrepr.

Mario Cristini (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Anmälan av protokoll från ordinarie bolagsstämma 2003 och styrelsesammanträde 2003-04-28 (nr 3/2003)

Anmäldes att protokoll från ordinarie bolagsstämma 2003 och koncernstyrelsens sammanträde 2003-04-28 (nr 3/2003) är justerade och utsända.

§3 Prognos 2003:1 inklusive resultat per 2003-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-06-03.

Koncernstyrelsen beslöt

att med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Hardy Hedman (kd) enligt följande:

"att med godkännande lägga redovisat delbokslut till handlingarna,

att därutöver anföra följande:

Stockholm Vatten AB prognostiserar ett resultat på 48 milj kr 2003. Det är mer än dubbelt så mycket mot vad som är ägarens krav. Även under 2002 var vinsten för Stockholm Vatten AB högre än avkastningskravet.

Det är varken lagligt eller lämpligt att använda vattentaxan för att finansiera underskottet i andra kommunala verksamheter eller bolag.

Stockholm Vatten AB bör därför förbereda förslag om sänkt taxeuttag."

§4 Finansiell riskrapport per 2003-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§5 Utvecklingssamtal och principer för utvärdering av bolagschefer

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslaget om utvecklingssamtal och principer för utvärdering av bolagschefer.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Annika Billström (s), ledamöterna Roger Mogert (s) och Ann-Margerethe Livh (v), tjänstgörande suppleanten Margareta Olofsson (v) samt suppleanten Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande:

"Stockholm Stadshus AB har gjort en bra och utförlig redovisning vad gäller utvecklingssamtal och principer för utvärdering av bolagschefer.

Det interna utvecklingsarbetet också bör bestå av att ytterligare tydliggöra de grundläggande värderingsprinciper som ligger till grund för den slutliga bedömningen av bolagscheferna. Detta går att åstadkomma genom utvärderings- och bedömningsmallar där man på ett strukturerat sätt kan verifiera och få stöd för de bedömningar som utvecklingssamtalen resulterar i.

För den årliga lönerevisionen ombesörjer koncernledningen erforderliga beslutsunderlag, vilka skall följa koncernstyrelsens fastställda lönepolicy."

§6 Aktieägartillskott till S:t Erik Försäkrings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt

att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande öka aktiekapitalet i S:t Erik Försäkrings AB från 40 mnkr till 100 mnkr genom ett aktieägartillskott.

§7 Finanspolicy för AB Stokab

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna Finanspolicy för AB Stokab.

§8 Rapport avseende utbildning för bolagsstyrelser

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning.

§9 Avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

  1. Koncernledningens remissvar avseende motion av Jan Björklund m.fl. (fp) angående avveckling av de kommunala bolagen.

  2. Koncernledningens remissvar avseende förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelsen.

§10 Övriga frågor

Ordföranden Annika Billström och vice VD Per Blomstrand redogjorde för händelseutvecklingen i AB Stokab och det pågående arbetet för att rekrytera en ny VD i bolaget.

Ledamoten Ann-Margerethe Livh ställde en fråga angående koncernens policy för chefstillsättningar. Frågan besvarades av vice VD Per Blomstrand.