Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-09-15

Sammanträde 2003-09-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-09-19

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Leif Rönngren (s)

Suppleant

Margareta Olofsson för Ann-Margerethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Kersti Py Börjesson (s)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Birgitta Rydell (fp)

Arbetstagarrepr.

Hans Cederlund (LO)

Mario Cristini (SKTF)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding och Jonas Schneider

 

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval av styrelseledamot och suppleant

Antecknades till protokollet att kommunfullmäktige den 10 juni 2003 (§ 18) i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till ledamot utsett Leif Rönngren (s) och till suppleant utsett Tomas Rudin (s).

§3 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde 2003-06-10 (nr 4/2003)

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2003-06-10 (nr 4/2003) är justerat och utsänt.

§4 Finansiell riskrapport per 2003-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-09-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga internbankens föreliggande rapport till handlingarna.

§5 Avtal mellan Stockholms Hamn AB och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående avveckling av flygbränslehantering vid Loudden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-08-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att bordlägga ärendet.

§6 Riktlinjer för stadsdelsförnyelsen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-08-25.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. koncernen Stockholms Stadshus AB medverkar i stadsdelsförnyelsen i enlighet med de uppdrag som anges i de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna och i övrigt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt på sätt som framgår av detta tjänsteutlåtande,

 2. godkänna följande kostnadsfördelning för stadsdelsförnyelsen under perioden 2003-2004:

  AB Svenska Bostäder 36,5 mnkr/år
  AB Familjebostäder 16,0 mnkr/år
  AB Stockholmshem 17,5 mnkr/år

  Centrum Kompaniet i Stockholm AB 5,0 mnkr/år,

 3. ge bolagen i uppdrag att för egen del fatta beslut om fördelningen mellan berörda stadsdelar.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Jan Björklund (fp) samt ledamöterna

Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson (kd) enligt följande:

"Ett huvudproblem för såväl ytterstadssatsningen, storstadssatsningen och nu den nya satsningen stadsdelsförnyelse är att deras ursprung handlar om att socialdemokratiska politiker ovanifrån vill måla upp sig själva som handlingskraftiga. I själva verket handlar det om att satsa skattepengar på en lång rad olika projekt utan någon annan samman-hållande tanke än att ge sken av att intressera sig för förorterna.

Istället för att fokusera på att bryta segregation genom att byta bidragsberoende mot arbete och ge människor möjlighet att ta ansvar för sin egen bostad anser socialdemo-kraterna att olika mindre och kortsiktiga projektsatsningar av kosmetisk karaktär räcker till. Skattechocken och biltullar är två aktuella exempel på hur socialdemokraterna dramatiskt försämrar för de sämst ställda, förvisar dem till ökat bidragsberoende och att inte kunna besöka eller arbeta i innerstaden mer än sporadiskt. Att ersätta dessa ingrepp i den privata ekonomin för de sämst ställda, särskilt i ytterstadens miljonprograms-områden, med en stadsdelsförnyelse som under en fyraårsperiod omfattar 300 mkr är en skandal och motverkar på intet sätt segregationen.

Att det bara handlar om politiska poänger bevisas av att nu några månader efter valet stängde den socialdemokratiska regeringen bidragskranen till storstadssatsningen. Vi förmodar att den öppnas lagom till nästa valår

En god politik är istället en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Att minska politikens omfattning handlar om att öka människors frihet. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar ett ansvar som alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Makten bör flytta närmare stockholmarna. Det är en viktig demokratifråga. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd, utan om att flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdesrummen till människors kök eller vardagsrum.

Vi anser att satsningar i utsatta förortsstadsdelar skall handla om tre saker och att dessa satsningar skall ingå in den reguljära verksamheten. För det första handlar det om fortsatt upprustning av slitna miljöer. För det andra att minska bidragsberoendet, dvs. satsa på att ge människor en rimlig möjlighet att försörja sig själv och sin familj genom eget arbete. För det tredje att låta människorna ta ansvar för sitt eget boende i större utsträckning genom bostadsrättsomvandling Under den senaste mandatperioden genomförde den borgerliga majoriteten just detta. Rejäla satsningar på upprustning av miljonprograms-områden och på att minska socialbidragsberoendet. Vi konstaterar att bidragsberoendet minskade med 45 procent och arbetslösheten med 38 procent. Även när det gäller bostadsrättsomvandlingen hade vi kommit långt även i ytterstaden när vänstermajoriteten satte stopp för alla ytterligare omvandlingar."

§7 Anmälan avseende uppdrag till S:t Erik Försäkrings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-08-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna anmälan.

§8 Anmälan av avgivna remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissvar avseende departementspromemorian (Ds 2003:19) "Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter"

 2. Koncernledningens remissvar avseende betänkandet (SOU 2003:44)

  "Om allmännyttan säljs - stärkt kooperativ hyresrätt"

§9 Övriga frågor

Vice VD Per Blomstrand redogjorde för rekryteringsprocessen beträffande ny VD i AB Stokab.