Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-10-20

Sammanträde 2003-10-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-10-24

Annika Billström

Birgitta Rydell

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöterna

Birgitta Rydell (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Roger Mogert (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Ann-Margerethe Livh (v)

Tord Bergstedt för Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Teres Lindberg (s)

Tomas Rudin (s)

Margareta Olofsson (v)

Erik Saers (m)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Per-Olof Digné (SACO), suppleant

Thord Franzén (LO), suppleant

Roger Wickenbergh (SKTF), suppleant

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén,

Torbjörn Johansson, Thomas Lundberg, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Birgitta Rydell (fp).

§2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde 2003-09-15 (nr 5/2003)

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2003-09-15 (nr 5/2003) är justerat och utsänt.

§3 Avtal mellan Stockholms Hamn AB och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angående avveckling av flygbränslehantering vid Loudden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-08-25 (bordlagt vid sammanträdet 2003-09-15).

Koncernstyrelsen beslöt

att ånyo bordlägga ärendet.

§4 Prognos 2003:2 inklusive resultat per 2003-08-31 samt delårsrapport till PRV

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,

  2. insända delårsrapporten januari - augusti 2003 till PRV.

§5 Ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholms stad

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-10-08.

A. Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

  1. godkänna stadsledningskontorets förslag till ny organisation för stadens samlade insatser inom näringslivs,- besöks och internationella frågor,

  2. därutöver anföra följande:

"Kommunfullmäktige skall besluta om förslag till etablering av nytt bolag samt att styrelsen i AB Stockholm Economic Development Agency (arbetsnamn) förvärvar näringslivsnämndens verksamhet per den 31 december 2003 till bokfört värde. Koncernstyrelsen beslutar att utan eget ställningstagande överlämna koncernledningens tjänsteutlåtande i denna del som svar till kommunfullmäktige."

B. Koncernstyrelsen hemställde att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. godkänna förslag till bolagsordning för AB Stockholm Economic Development Agency,

  2. utse styrelse och lekmannarevisorer i AB Stockholm Economic Development Agency,

  3. godkänna försäljning till bokfört värde av Stockholms Stadshus AB aktier i Stockholm Visitors Board AB till AB Stockholm Economic Development Agency,

  4. uppdra åt styrelse och VD i Stockholms Stadshus AB respektive AB Stockholm Economic Development Agency att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande inklusive smärre justeringar såsom eventuell namnändring mm

C. Koncernstyrelsen beslöt att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation anfördes av tjänstgörande suppleanten Birgitta Rydell (fp) enligt följande :

"Koncernstyrelsen föreslås besluta

att som svar på remissen från kommunstyrelsen uttala följande:

Stockholms kommunala bolagssektor har expanderat under de senaste decennierna. Det innebär att en betydande del av stadens verksamhet sker i bolagsform och att bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet.

Antalet bolag i stadens ägo är ett uttryck för en syn att kommunala bolag är någonting bra och att verksamheter sköts bättre i bolagsform än i förvaltningsform. Det ger också uttryck för att en verksamhet som redan finns på en väl fungerande marknad blir bättre om den drivs via ett kommunalt bolag.

Folkpartiet menar att det finns flera starka skäl till varför kommuner inte ska ägna sig åt att äga kommunala bolag.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

När staden ägnar sig åt näringsverksamhet innebär det också att stockholmarna tvingas ta affärsmässiga risker. Vi menar att kommuner inte ska bedriva spekulativ verksamhet med skattebetalarnas pengar. Aktiebolag finns i svensk lagstiftning som ett instrument för att hantera riskkapital på en kommersiell marknad. Kommuner har andra arbetsuppgifter. Det är principiellt förkastligt att skattepengar äventyras i kommersiella projekt. Eventuella förluster i den kommunala företagsamheten medför också ökade utgifter för stockholmarna.

Den kommunala bolagsformen för offentlig skattefinansierad verksamhet innebär dessutom att de demokratiska kraven på insyn och möjlighet till rättslig prövning åsidosätts. Kommunal verksamhet genom kommunala företag innebär därmed ett åsidosättande av demokratiska rättigheter. Insynen i verksamheten begränsas kraftigt och rätten att överklaga beslut upphävs.

Försäljningen av Birka energi under förra mandatperioden var ett mycket viktigt beslut för att minska den kommunala affärsverksamheten. Även försäljningen av MFO var principiellt viktigt eftersom staden inte ska driva verksamheter i konkurrens med det privata näringslivet.

I utredningen redogörs för ett alternativ som skulle innebära en oförändrad organisation men med en bättre samordning. Vi kan tänka oss en sådan lösning samtidigt som vi konstaterar att orsakerna för en bolagisering är svaga i utredningen. Vi menar att näringslivsnämndens ansvarsområde är övergripande för kommunen. Ansvaret för dessa frågor bör därför överföras till kommunstyrelsen. Därmed avstyrks förslaget om att bolagisera Näringslivsnämnden."

§6 Renodling av stadens fastighetsbestånd

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-10-09.

A. Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna utredning om renodling av stadens fastighetsbestånd.

B. Koncernstyrelsen hemställde att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. godkänna utredningens förslag och

  2. särskilt besluta att:

a. uppdra åt gatu- och fastighetsnämnden att vidta åtgärder i enlighet med utredningens förslag och återkomma till kommunfullmäktige när så erfordras.

b. godkänna och uppmana att AB Svenska Bostäder överlåter 13 servicehus enligt angivna bilaga till FB Servicehus AB, till skattemässigt restvärde/bokfört värde,

c. godkänna och uppmana att AB Stockholmshem överlåter 6 servicehus enligt angivna bilaga till FB Servicehus AB, till skattemässigt restvärde/bokfört värde,

d. godkänna och uppmana att AB Familjebostäder överlåter tre hotellhem enligt angivna bilaga till AB Stockholmshem, till skattemässigt restvärde/bokfört värde,

e. godkänna och uppmana överlåtelse av två skolfastigheter enligt rapporten från GFK till SISAB, till skattemässigt restvärde/bokfört värde,

f. uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram nytt ramavtal för samlat bestånd inom FB Servicehus AB, tillsammans med ledningen för FB Servicehus AB,

g. godkänna att fastigheter från staden överförda till bolagen upplåts med tomträtt,

h. i övrigt uppmana bolagen att vidta de ytterligare åtgärder som föranleds av utredningens förslag.

C. Koncernstyrelsen beslöt att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Personalyttrande anfördes av Roger Wickenbergh (SKTF), Per-Olof Digné (SACO-rådet) och Thord Franzén (LO) enligt följande :

"De fackliga representanterna anser att frågan skall bordläggas och

att en personalkonsekvensanalys genomförs och presenteras,

att det därefter kallas till en förhandling enligt 11 § MBL.

Enligt MBL § 11 skall en arbetsgivare primärt kalla till en förhandling innan man beslutar om viktiga förändringar av sin verksamhet."

§7 Sammanträdestider för år 2004

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2003-10-06.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:

2004-03-22 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2003

2004-04-26 kl. 13.00 Bolagsstämma

Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare, kommande sammanträdestider

Förslag till treårsplan 2005-2007

2004-06-11 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

2004-09-13 kl. 13.00 Om behov föreligger

2004-10-25 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Delårsrapport till PRV

Kommande sammanträdestider

2004-12-13 kl. 13.00 Budget för år 2005

§8 Anmälan av avgivet remissvar

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärende:

Koncernledningens remissvar avseende rapporten "Utvecklingsavtal för Stockholms stad"