Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2003-11-17

Sammanträde 2003-11-17

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2003-11-20

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöterna

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

eller som ledamot

Kersti Py Börjesson (s) för Roger Mogert (s)

tjänstgörande

Tomas Rudin (s) för Leif Rönngren (s)

suppleant

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Hardy Hedman för Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Birgitta Rydell (fp)

Arbetstagarrepr.

Mario Cristini (SKTF)

Thord Franzén (LO, suppleant)

Per-Olof Digné (SACO-rådet, suppleant.)

Övriga: Per Blomstrand,Gull Axén, Torbjörn Johansson, Lars-Erik Kalles, Joachim Quiding, Jonas Schneider, Marie Wallhammar och Lars-Erik Örsing

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund (fp).

§2 Information om lekmannarevisorernas granskning av AB Stokab

Stadsrevisor Lars-Erik Kalles informerade koncernstyrelsen om lekmannarevisorernas granskning av AB Stokab.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) och suppleanten Birgitta Rydell (fp) enligt följande :

"Utvecklingen i det kommunala bredbandsföretaget Stokab visar på stor omdömeslöshet. Redan i våras uppdagades beslutet om investeringar i Gotlandskabeln. Utan ett enda beslut i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har bolaget investerat mer än 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i en fiberoptisk kabel mellan Utö och Gotland.

Kommunallagens ”lokaliseringsprincip” anger att en kommun enbart får bedriva verksamhet inom sin kommun, eller om verksamhet bedrivs utanför kommunen ska den ha ett tydligt och uppenbart intresse för den egna kommunens invånare. Det är uppenbart att bredband mellan Visby och fastlandet inte i första hand är till för medborgarna i Stockholm. Ingen medborgare har trots detta överklagat beslutet om Gotlandskabeln. Det beror på att beslut i kommunala aktiebolag inte går att överklaga.

Ett grundläggande krav som ställs i kommunallagen är att staden enbart ska ägna sig åt verksamheter som inte strider mot den kommunala kompetensen. Trots detta ägnar många kommunala företag sig åt verksamhet som konkurrerar med privata företag inom kommunen. Det leder till att utrymmet för privata företag, i synnerhet småföretag, beskärs.

Det är folkpartiets uppfattning att kommuner inte ska bedriva kommersiell verksamhet. Stokab borde ha sålts för länge sedan."

§3 Information om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (1:a Hötorgshuset) samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerhus 15 (Skatteskrapan)

Vice VD Per Blomstrand informerade koncernstyrelsen om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (1:a Hötorgshuset) samt förvärv av bolaget Vasakronan Lagerhus 15 (Skatteskrapan).

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Jan Björklund (fp) och suppleanten Birgitta Rydell (fp) enligt följande :

" Det sätt på vilket majoriteten valt att hantera fastighetsaffären Första höghuset/Skatteskrapan är anmärkningsvärt och olyckligt. Informationen har varit knapphändig, syftet otydligt och visionen minst sagt tvetydig. Det är därför symptomatiskt att informationen kring affären hela tiden varit så otydlig och att gatu- och fastighetsnämnden inte får ta del av affärens helhet. Affären är i dagsläget inte färdig, den är inte förberedd och helhetsbeslut saknas. Det saknas därutöver bedömningar från expertis kring vad affären kan komma att innebära. Att bedriva en sådan politik är oseriöst och oärligt.

Den tekniska utvärdering som Svenska Bostäder genomfört, och som nyligen blev känd, pekar på att hela affären är en synnerligen dålig för staden. Trots att affären kommer att kosta skattebetalarna närmare 1,6 miljarder kronor kommer inte Skatteskrapan att vara värd mer än 400 miljoner kronor efter ombyggnaden.

Det finns också anledning att ifrågasätta huruvida dagens konjunkturläge utgör det bästa säljläget. Även om det givetvis inte finns något som helst egenvärde i att staden skall äga kontorshus bör det ändå analyseras om inte en försäljning idag är direkt oansvarig. Rimligtvis bör staden sälja fastigheter i ett läge där det rådande konjunkturläget gör att affären blir godtagbar gentemot skattebetalarna.

Den utvärdering som Svenska Bostäder genomfört visar på en enorm förlustaffär för staden som kommer att drabba Stockholms skattebetalare. Även om siffrorna visar att försäljningen av Hötorgshuset ger staden 650 miljoner kronor kommer ombyggnaden av Skatteskrapan att kosta en miljard kronor. När det sedan också framkommer att värdet på Skatteskrapan enbart kommer att uppgå till 400 miljoner kronor framstår hanteringen av ärendet som än mer oseriöst och bör därför avslås.

§4 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att flytta sammanträdet måndag den 15 december 2003 kl. 13.00 till tisdag den 16 december 2003 kl. 16.30.